Παρέµβαση Μαξίµου για τον εµίρη!

Description
Σε θυρίδες Σε 4 θυρίδες ψάχνουν οι Αρχές τεράστια «ΓΥΜΝΟΙ» ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ χρηματικά ποσά,…

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Σε θυρίδες Σε 4 θυρίδες ψάχνουν οι Αρχές τεράστια «ΓΥΜΝΟΙ» ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ χρηματικά ποσά, που έχουν κρύψει οι Τραγική η ανεπάρκεια της πολι- ο θησαυρός αρχηγοί της συμμορίας των Ρομά. Τα κλοπι- τείας να προσφέρει βασικές της μαφίας μαία κατέληγαν σε πασίγνωστα ονόματα  ΣΕΛ. 46-47 υπηρεσίες θέρμανσης και υγιει- νής στους χιλιάδες εγκλωβισμέ-  ΣΕΛ. 42-43 νους πρόσφυγες στη χώρα μας Real www.real.gr news κοινωνία ΣΕΛ.  ΣΕΛ.40-41 40-41 Τ Παρέµβαση Μαξίµου ην αντίδραση του Μεγάρου Μαξίµου προκάλεσε το δηµοσίευµα της Realnews την περασµένη Κυριακή για τον εµίρη για τον εµίρη! του Κατάρ και τα σοβαρά εµπόδια στην προ- σπάθεια του κρατικού καταριανού οµίλου Al Rayan να επενδύσει στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της «R», το Μαξίµου επιθυµεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να ξεµπλοκάρουν τα επενδυ- Αµεση κυβερνητική αντίδραση µετά την αποκάλυψη της «R» Κοντονής τικά σχέδια του αραβικού fund στο Ιόνιο και να εξοµαλυνθούν οι σχέσεις των δύο κρατών. για το µπλόκο στα επενδυτικά σχέδια του Κατάρ στην Ελλάδα Σύµφωνα µε Αλλωστε, στο Κατάρ δραστηριοποιούνται σή- πληροφορίες της µερα περισσότερες από 180 εταιρείες µε χι- «R», το Μέγαρο λιάδες Ελληνες εργαζοµένους, που έχουν θο- Μαξίµου «δείχνει» ρυβηθεί µετά την προειδοποίηση της καταρι- περιοχή του Ναυαγίου. Ο Ζακυνθινός πολιτι- Στα Ιόνια νησιά, πάντως, οι κάτοικοι στην τον Σταύρο Κοντονή ανής κυβέρνησης ότι µελετά το ενδεχόµενο να κός είχε συνταχθεί µε τους τοπικούς παράγο- πλειονότητά τους είχαν δει σαν µάννα εξ ου- για τα εµπόδια που µην ανανεώσει τις άδειες παραµονής. ντες που δεν είδαν µε καλό µάτι τη δυναµική ρανού την απόφαση του Εµιράτου του Κατάρ δηµιουργήθηκαν Ηδη ο γενικός γραµµατέας ∆ιεθνών Οικο- είσοδο των Αράβων στην περιοχή, ενώ και σε να προχωρήσει σε επενδύσεις-µαµούθ, που θα στην επένδυση που νοµικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερι- συνάντηση που είχε µε εκπρόσωπο των Κατα- απασχολούσαν χιλιάδες εργαζοµένους σε µια ήθελε να κάνει ο κών και ξάδερφος του πρωθυπουργού, Γιώρ- ριανών είχε εκφράσει ευθέως τη διαφωνία του περίοδο οικονοµικής ασφυξίας και θα αναδεί- εµίρης του Κατάρ γος Τσίπρας, συναντήθηκε την περασµένη Πέ- για την επένδυση, υποστηρίζοντας ότι οι πολί- κνυαν την περιοχή σε παγκόσµιο πόλο έλξης µπτη µε εκπρόσωπο του καταριανού οµίλου τες της Ζακύνθου είναι αντίθετοι. τουριστών αλλά και επενδυτών. και ενηµερώθηκε για όλες τις πτυχές του ζητή- µατος, προκειµένου να ενηµερώσει µε τη σει- ρά του τον πρωθυπουργό. Ο εκπρόσωπος των επενδυτών τού κατέστη- σε σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για µια κα- Πριν να είναι αργά ταριανή εταιρεία που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, αλλά για το κρατικό επενδυτικό fund ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ του εμίρη του Κατάρ να λα όνειρα. Το ενδιαφέρον που φαίνε- και ότι το θέµα είναι διακρατικό. επενδύσει στο Ιόνιο περισσότερα από ται να δείχνει έστω και στο 90’ η ελλη- 2 δισεκατομμύρια ευρώ δεν βρήκαν νική κυβέρνηση πρέπει να είναι ουσι- «∆είχνει» Κοντονή πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα της αστικό και να οδηγήσει σε λύσεις που g.doudeskeas@realnews.gr η άποψη Το Μέγαρο Μαξίµου, σύµφωνα µε πληροφο- βαθιάς οικονομικής κρίσης. θα ξεκλειδώσουν το επενδυτικό πρό- ρίες της «R», «δείχνει» τον Σταύρο Κοντονή Συμφέροντα, γραφειοκρατικές γραμμα. Με τους Καταριανούς να με- για τα εµπόδια στην επένδυση. Στην τοπική αγκυλώσεις, ασυνεννοησία και αδι- λετούν ήδη τη μεταφορά των σχεδίων κοινωνία της Ζακύνθου είναι, άλλωστε, κοινό του ΓΙΩΡΓΟΥ αφορία των αρμοδίων πάγωσαν τους σε άλλες χώρες παράλληλα με µυστικό το γεγονός ότι ο σηµερινός υπουργός ΝΤΟΥ∆ΕΣΚΕΑ ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτι- το «μπλόκο» των ελληνικών εταιρειών ∆ικαιοσύνης και µέχρι πρότινος υφυπουργός κά project σε ολόκληρα τα Βαλκά- στην Ντόχα, μόλις που προλαβαίνου- Αθλητισµού ήταν από την αρχή αντίθετος στα νια και απέδειξαν για ακόμα μία φο- με να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε επενδυτικά σχέδια του εµίρη του Κατάρ στην ρά ότι η Ελλάδα είναι μικρή για μεγά- άξιοι της μιζέριας μας. 40 Realnews www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΟΙΝΩΝΙΑ Πόλεμος για το «φιλέτο» Τα ντοκουµέντα για το µπλόκο στον εµίρη Η «R» αποκαλύπτει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το ∆ηµόσιο είχε ανάψει αρχικά «πράσινο φως» για την επένδυση του Κατάρ στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, αλλά αργότερα άλλαξε στάση, ζητώντας την ακύρωση των συµβολαίων Της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έγγραφο προκύπτει ότι το ∆ηµόσιο δεν άσκησε δικαίωµα προτίµησης στο προβλεπό- 15.990 ευρώ. Η επένδυση στο Ναυάγιο της a.aggelopoulou@realnews.gr µενο διάστηµα των 30 ηµερών, δίνοντας έτσι το «πράσινο φως» στους Καταριανούς Ζακύνθου, πάντως, δεν είναι η µόνη που έµει- να προχωρήσουν στην επένδυση. Συγκεκριµένα, στην αγωγή -µε την οποία συντάχθη- νε άσκηση επί χάρτου για τον όµιλο του εµί- κε το ∆ηµόσιο πριν από τη δίκη για το Ναυάγιο- αναφέρεται ότι ο πωλητής Γ. Χάρος, ρη. Ακόµα µια αγορά στο Ιόνιο, αυτή της νή- Σ ε απoχώρηση από την Ελλάδα προσανα- τελευταίος απόγονος της γνωστής ζακυνθινής οικογένειας Φλαµπουριάρη, ουδέποτε σου Οξυάς στο σύµπλεγµα των Εχινάδων, βρί- τολίζεται ο κρατικός όµιλος του Κατάρ Al υπήρξε ιδιοκτήτης της έκτασης, για την οποία διαθέτει µόνο ενετικούς τίτλους: «Από σκεται αγκυλωµένη σε δικαστικές περιπέτειες. Rayan, προσφεύγοντας ταυτοχρόνως στη την επίκληση του “τίτλου κυριότητας” του έτους 1783 στο επίµαχο πωλητήριο συµβό- Την ίδια ώρα, µετ’ εµποδίων προχωρά η επέν- ∆ικαιοσύνη για το µπλόκο στα επενδυτικά σχέ- λαιο, ως δήθεν δωρεάς απ’ την Ενετική Πολιτεία προς Στ. Φλαµπουριάρη, προκύπτει δυση στο ιστορικό ξενοδοχείο «Miramare» της διά του στο Ιόνιο και ειδικά για τον «πόλεµο» µε δίχως αµφισβήτηση πως η επίµαχη “αγοραπωλησία” έχει ως βάση της έναν απολύ- Κέρκυρας. Τα έργα στο ξενοδοχείο επιθεώρη- τους φορείς της Ζακύνθου και το ∆ηµόσιο για τως ψευδή ισχυρισµό, δηλαδή ότι παραχωρήθηκε δήθεν ως δωρεά η κυριότητα της σε πρόσφατα ο ίδιος ο Χαµάντ Μπιν Χαλίφα την παραλία Ναυάγιο. Το αραβικό fund, όπως εκτάσεως». Το ∆ηµόσιο, όµως, είχε άλλη άποψη πριν από ενάµιση χρόνο... Σε έγγρα- Αλ Θάνι και ενηµερώθηκε για τα προβλήµατα επισηµαίνουν στελέχη του στη Realnews, «θα φο του υπουργείου Οικονοµικών µε ηµεροµηνία 21/5/2015, το οποίο είχε υπογρά- µε την Πολεοδοµία, την Αστυνοµία και το Ερ- αποδείξει στις δικαστικές αίθουσες πως το ελλη- ψει η τότε αναπληρώτρια υπουργός Νάντια Βαλαβάνη, ξεκαθαρίζεται η γνησιότητα γατικό Κέντρο, εξαιτίας των οποίων η επένδυ- νικό κράτος δεν είχε καµία αξίωση στην έκταση της διαθήκης βάσει της οποίας πουλήθηκε η έκταση. «Η διαθήκη τεκµαίρεται ως γνή- ση βαλτώνει. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα προ- πριν την αγοράσει το εµιράτο του Κατάρ». Από σια, λόγω παρέλευσης πενταετίας από την κήρυξή της ως κυρίας (...)», σηµειώνεται έβλεπε ότι το πεντάστερο ξενοδοχείο των 250 τα έγγραφα που φέρνει σήµερα στο φως η χαρακτηριστικά. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «R», προκύπτει ότι αρχικά το ∆ηµόσιο είχε «αν το ∆ηµόσιο θεµελιώνει δικαίωµα στην εν λό- κρίνει γνήσια τη διαθήκη βάσει της οποίας 2 γω έκταση εξ οιουδήποτε άλλου λόγου, η υπόθε- Στην αρχή το ελληνικό είχε κληρονοµήσει ο πωλητής Γιώργος Χά- ση πρέπει να εισαχθεί στο Γνωµοδοτικό Συµβού- ∆ηµόσιο είχε κρίνει γνήσια τη διαθήκη για την έκταση, ρος την επίδικη έκταση και στη συνέχεια τη λιο ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περι- µεταβίβασε στο καταριανό fund. Από άλλο ουσίας». Αυτό, όµως, ουδέποτε συνέβη, αφού σε έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας προς τον η οποία µεταβιβάστηκε πωλητή Γ. Χάρο ξεκαθαρίζεται ότι το ∆ηµόσιο, 1 έναν και πλέον χρόνο µετά την αγοραπωλησία, στους Καταριανούς δεν άσκησε δικαίωµα προτίµησης: «Σας γνωστο- ποιούµε ότι η από 26/3/2014 δήλωσή σας προς τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Ζακύνθου περί δικαιώµα- κλινών θα ολοκληρωνόταν µέσα σε οκτώ µήνες, τος προτίµησης του ελληνικού ∆ηµοσίου (...) δεν αλλά έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια από τότε έχει παραπεµφθεί σε κανένα αρµόδιο συµβού- που ξεκίνησαν τα έργα. λιο». Σύµφωνα µε τον νόµο, «εφόσον ο δικαι- ούχος του δικαιώµατος προτίµησης δεν ασκή- Ενηµερώθηκε ο πρέσβης σει αυτό (...), ο δηλών δικαιούται να µεταβιβά- Μετά τον σάλο που προκάλεσε το δηµοσίευµα σει ελεύθερα το ακίνητο στον γνωστοποιηθέ- της «R» την προηγούµενη Κυριακή, ο Ελληνας ντα υποψήφιο αγοραστή». πρέσβης στην Ντόχα, Κωνσταντίνος Ορφανί- δης, ενηµερώθηκε για τις εξελίξεις, ενώ η προ- «∆ώρο» στον δήµο Ζακύνθου ειδοποίηση του εµίρη του Κατάρ για «µπλό- 1. Το έγγραφο του 2015 με Οψιµη χαρακτηρίζουν οι Αραβες και την αντί- κο» στις ελληνικές εταιρείες που δραστηριο- την υπογραφή της Νάντιας δραση του δήµου Ζακύνθου, που επίσης τάσ- ποιούνται στο εµιράτο έχει προκαλέσει ανη- Βαλαβάνη, που ξεκαθαρίζει σεται πλέον κατά της επένδυσης. Οπως λένε, αρ- συχία στους Ελληνες που ζουν εκεί. Σύµφωνα ότι η διαθήκη βάσει της οποί- ας πουλήθηκε το Ναυάγιο εί- χικά όχι µόνο δεν είχε αντιδράσει, αλλά είχε ζη- µε πληροφορίες της «R», ήδη έχουν παγώσει ναι γνήσια 2. Το απαντητικό τήσει και χρήµατα από τους Καταριανούς για τη οι πληρωµές σε ελληνικές εταιρείες και ο Αλ έγγραφο προς τον πωλητή ρυµούλκηση λαθρεµπορικού πλοίου που ναυά- Θάνι, που χαρακτήρισε «ανέκδοτο» τις επεν- Γεώργιο Χάρο, που αποκαλύ- γησε στην περιοχή. Σύµφωνα µε το σχετικό πα- δύσεις στην Ελλάδα, κάνει λόγο για διακρατι- πτει ότι το ∆ημόσιο δεν άσκη- ραστατικό, στις 5/12/2014 η αγοράστρια εται- κό πρόβληµα µεταξύ Κατάρ και Ελλάδας, µε σε δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της έκτασης ρία PIMANA, η οποία εκπροσωπεί τα συµφέρο- αφορµή την «εχθρική» -όπως τη χαρακτηρί- ντα του εµίρη του Κατάρ στην Ελλάδα, κατέβα- ζει- στάση της ελληνικής κυβέρνησης απένα- λε στην εταιρεία του ρυµουλκού το ποσό των ντι στον επενδυτικό όµιλο Al Rayan. ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 www.real.gr Realnews 41 Πόλεμος για το «φιλέτο» ΚΟΙΝΩΝΙΑ σικής και δηµόσιας έκτασης. Κατά τον εισαγ- γελικό λειτουργό, ο οποίος ξεκίνησε την έρευ- νά του µετά τη µηνυτήρια αναφορά που κα- τέθεσε τον Νοέµβριο του 2014 στην Εισαγγε- Ο ΕΜΙΡΗΣ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα λία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος ∆ιονύσης Αλ Θάνι έχει απειλήσει να απο- Γκούσκος (εκπροσωπώντας τη µητρόπολη και χωρήσει από όλα τα επενδυτικά τη µονή), στην προκειµένη περίπτωση στήθη- του σχέδια στη χώρα μας κε µια απάτη µε σωρεία παρανοµιών σε βά- ρος δηµόσιας περιουσίας. «Εάν κάποιος επενδυτής είναι αληθινά σοβα- ρός, αυτό που οφείλει να κάνει σε έναν ξένο τόπο είναι να σεβαστεί τον νόµο του τόπου και τους κατοίκους του. Να γνωρίζουν οι οποιοιδή- ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ της ∆ικαιοσύνης περνά πλέον η σχεδια- ποτε επενδυτές ότι δεν µπορούν να εκβιάσουν ζόµενη επένδυση του εµίρη του Κατάρ στη Ζάκυνθο. µια κοινωνία», απαντά ο νοµικός παραστάτης Στο Πρωτοδικείο του νησιού, τον Φεβρουάριο του της µητρόπολης και της µονής ∆. Γκούσκος, ο 2017, θα κριθεί το συµβόλαιο µε το οποίο πέρασε οποίος, όπως λέει, απηχεί τη συντριπτική πλειο- στην κυριότητα της λιβανέζικης εταιρείας PIMANA νότητα των κατοίκων της Ζακύνθου. «Αν πράγ- -συµφερόντων του εµίρη- η έκταση των 15.000 στρεµµάτων που περιλαµβάνει και το παγκοσµίως γνω- στό Ναυάγιο. Ποινική δίωξη σε Μετά την πρόσθε- τη παρέµβαση του ∆ηµοσίου υπέρ της Μητρόπολης Ζακύν- επτά για το συµβόλαιο θου και της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωρ- γίου Κρηµνών, το Το δικαστήριο θα δικαστήριο θα αποφασίσει εάν το συµβό- αποφασίσει εάν µατι θέλουν να κάνουν επένδυση», συνεχίζει ο λαιο που συντάχθηκε το 2014 µεταξύ του εµ- ∆. Γκούσκος, «πώς δικαιολογούν ότι εν γνώσει φανιζόµενου ως ιδιοκτήτη της έκτασης Γιώρ- το συμβόλαιο που τους αγόρασαν από µη κύριο αυτής την επί- γου Χάρου και της λιβανέζικης εταιρείας είναι συντάχθηκε το µαχη έκταση; Σε ποιον ανέθεσαν τη µελέτη της άκυρο, όπως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες. επένδυσης; Ποιον διάλογο ξεκίνησαν -αν εί- Την ίδια ώρα ωστόσο, κατόπιν παραγγελίας του 2014 μεταξύ του ναι σοβαροί- µε το ∆ηµόσιο, την Εκκλησία και οικονοµικού εισαγγελέα Γαληνού Μπρη, η Ει- εμφανιζόμενου τους κατοίκους; Στη Ζάκυνθο τους υποστηρί- σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δί- ζουν κάποιοι λίγοι που αυτοαποκαλούνται “φί- ωξη σε 7 άτοµα που εµπλέκονται στην αγοραπωλη- ως ιδιοκτήτη της λοι της επένδυσης”. Οι συγκεκριµένοι, που κα- σία, για σειρά κακουργηµατικών πράξεων µε τις επι- έκτασης Γιώργου τά καιρούς µοιράζουν φυλλάδια υπέρ της δή- βαρυντικές περιστάσεις του νόµου περί καταχρα- θεν επένδυσης, στις 2 Νοεµβρίου πέταξαν και στών του ∆ηµοσίου. Χάρου και της περιττώµατα έξω από τη µητρόπολη, τα οποία Μεταξύ αυτών, η εκπρόσωπος της εταιρείας, η λιβανέζικης σκέπασαν µε τα εν λόγω φυλλάδια. Τι έχουν να συµβολαιογράφος που συνέταξε τα συµβό- πουν οι “επενδυτές” για αυτούς τους τραµπου- λαια, δασάρχες, αλλά και τοπογράφοι µηχα- PIMANA είναι κισµούς και τις αθλιότητες; Ετσι θα κερδίσουν νικοί, οι οποίοι φέρεται να προχώρησαν σε άκυρο την κοινή γνώµη για να κάνουν επενδύσεις στη ψευδή απεικόνιση της έκτασης προκειµέ- Ζάκυνθο;», καταλήγει ο ∆. Γκούσκος. νου να ξεπεράσουν τον σκόπελο της δα- ΑΝΝΑ ΚΑΝ∆ΥΛΗ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x