διαχειριση στολου οχηματων και παρακολουθηση διακινησης

Description
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ…

Please download to get full document.

View again

of 206
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 206

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΠΜΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS) από ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ L1406) ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 2016 ΔΗΛΩΣΗ Η εργασία αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου. Χρήστος Αστ. Ζηζόπουλος (Α.Μ L1406) i ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της δυνατότητας παρακολούθησης των οχηματικών μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας σε πραγματικό χρόνο καθώς και των διακινούμενων φορτίων εύχρηστων υλικών που μεταφέρονται μεταξύ του Κέντρου Εφοδιασμού και των Μονάδων της. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η εκτίμηση του κόστους υιοθέτησης ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών ενός τέτοιου Π.Σ προς όφελος του εν λόγω Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Αν και γίνεται λόγος για την Πολεμική Αεροπορία, το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς προσωπικού και εφοδίων πραγματοποιείται από τα οχήματα επιφανείας του φορέα. Η μεθοδολογία για την πραγματοποίηση της μελέτης είναι η περιγραφική έρευνα που βασίστηκε σε βιβλιογραφικές αναφορές των τριών κύριων θεματικών ενοτήτων της εργασίας που είναι: ΔΟΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΟΔΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Έπειτα επιλέχτηκαν και περιγράφηκαν δύο Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά για να γίνει κατανοητή η βασική δομή αυτών. Το Π.Σ PowerFleet με επικέντρωση στη δρομολόγηση των οχημάτων με τη χρήση GPS και το Π.Σ FleetMaster με επικέντρωση στην παρακολούθηση της συντήρησης ενός στόλου οχημάτων. Λαμβανομένου υπόψη του θεωρητικού πλαισίου, των βασικών χαρακτηριστικών των δύο Πληροφοριακών Συστημάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και την εμπειρία του συγγραφέα σε θέματα εφοδιασμού και μεταφορών στην Πολεμική ii Αεροπορία είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών προτάσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική παρακολούθηση των ¨χερσαία κινούμενων¨ περιουσιακών στοιχείων στην Π.Α: 1. Απόκτηση ενός προσαρμοσμένου (customized) Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων με στοιχεία τόσο δρομολόγησης με χρήση GPS αλλά και παρακολούθησης της συντήρησης 2. Δημιουργία Εφαρμογής Παρακολούθησης Μοναδοποιημένων Φορτίων Υλικών στο Μηχανογραφικό Σύστημα Παρακολούθησης Υλικού της Π.Α 3. Τροποποίηση του Θεσμικού Κειμένου της Π.Α που περιγράφει τις διαδικασίες μεταφορών επιφανείας προσωπικού και εφοδίων iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στο επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας Δρ. Γρηγόρη Χονδροκούκη για την εξαιρετική συνδρομή και την παροχή συστηματικών κατευθύνσεων στην προσπάθεια συγκέντρωσης υλικού και τελικής συγγραφής. Η συγγραφή της παρούσας εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την πολύτιμη συμβολή του, τη διαρκή αρωγή του, τις σημαντικές υποδείξεις του και την άριστη συνεργασία μας. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παν. Ζήκο της εταιρίας iLink New Technologies για τη συνέντευξη που μου παραχώρησε σχετικά με το πληροφοριακό της σύστημα PowerFleet. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες στους γονείς μου, Αστέριο και Μαρία, για την αμέριστη ηθική συμπαράσταση που με οδήγησε στην ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Πολεμική Αεροπορία που μου έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να συγγράψω την παρούσα εργασία με απώτερο στόχο την επαύξηση των γνώσεών μου πάνω στον τομέα των LOGISTICS. iv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ...................................................................................................... 1 2. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ LOGISTICS ............................. 3 2.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ................................................... 3 2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.................................................... 4 2.3 ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ............................................... 9 2.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ LOGISTICS ..................................................... 10 2.5 ΕΜΠΟΡΙΚΑ LOGISTICS VS ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ LOGISTICS ......................... 12 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ................................ 16 3.1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ .......................................................................... 16 3.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ ................................................. 17 3.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ...................................... 17 3.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ..................................... 19 3.5 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ............................................................. 20 3.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ............................................................ 26 3.7 ΔΙΚΤΥΑ LTL ................................................................................................... 27 3.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ................................................... 28 3.9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ............................................................................................................ 30 3.10 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ .............................................................. 32 3.11 ΤΥΠΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ............................................................................... 33 3.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ .............................. 35 3.13 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ...................................... 37 3.14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ........ 40 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΣΥΑ ................................... 43 4.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ............................................................... 43 4.2 ΕΙΣΡΟΕΣ .......................................................................................................... 44 4.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ .................................................................... 46 4.4 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ .......................................... 47 4.5 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ................................................. 49 4.6 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ................................................ 51 4.7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ .............. 52 4.8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ............................................................................................................ 53 v 4.9 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΑ ........................................................ 55 4.10 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΑ .............................................. 56 4.11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΑ ....................... 57 4.12 ΠΑΡΟΝ-ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ........................................ 59 4.13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ....... 60 5. ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ....... 63 5.1 ΤΑ Π.Σ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ................................................. 63 5.2 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π.Σ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ............................................................................................... 64 5.3 Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Π.Σ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ................................................................................................................ 64 5.4 Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Π.Σ ...................................................... 65 5.5 Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Π.Σ ........................................................... 66 5.6 ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΧΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ .............. 66 5.7 ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ............................... 67 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ .......................................................................... 71 6.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ................................................................ 71 6.2 Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ................................................................... 74 6.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .............................................................................. 75 6.4 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ............................................................................... 77 6.5 ΠΟΡΟΙ .............................................................................................................. 79 6.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ................................................................................................. 80 6.7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ .................................................................... 81 6.8 ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ................................................................................ 82 6.9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ......................................................................... 84 6.10 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ............................................................................................... 86 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΡΧΕΣ Π.Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .................. 87 7.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ........................................................ 87 7.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ FMIS ......................................... 94 7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ..................................................... 96 vi 7.4 ΔΙΑΔΡΑΣΗ IS-RS.......................................................................................... 101 7.5 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GIS ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ........ 105 7.6 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ GIS ... 106 7.7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ GPS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ........................................... 107 7.8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ GIS-GPS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ .............................................. 108 7.9 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ............... 110 7.10 ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ GPS ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ...................................... 114 7.11 ΣΥΧΝΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ FMIS ..................................................... 120 7.12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ...................................................................................................... 123 7.13 GPS ΣΤΟ ΣΤΟΛΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ...... 125 8. ΑΡΧΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Α .................................................................................................................... 128 8.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ..................................................................... 128 8.2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ....................................................... 129 8.3 ΕΝΤΥΠΑ- ΒΙΒΛΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ............................................. 129 8.4 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .......................................................................... 131 8.5 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ................................................ 131 8.6 ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ .......................................................................... 132 8.7 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ............................... 132 8.8 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ............. 134 8.9 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ..................................................................... 135 8.10 ΔΙΑΘΕΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ............................................ 135 8.11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................................................................................ 137 8.12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .......................................... 139 9. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗΝ Π.Α .............................................................. 141 9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Α ................... 141 9.2 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Α............ 142 9.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Π.Α ......... 143 9.4 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ........... 148 10. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ FMIS ..................................................................... 152 10.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ .................................................................................................. 152 vii 10.2 POWERFLEET της εταιρίας ILINK .............................................................. 156 10.3 FLEETMASTER της εταιρίας LOGIFER ..................................................... 160 10.4 ΚΟΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ..................................................... 166 11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ....................................................................... 170 11.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....................................................................................... 170 11.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .................................................................................................. 174 11.3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................. 179 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ ............................................................................................ 181 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨1¨ POWERFLEET SCREENSHOTS ............................................... 184 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨2¨ FLEETMASTER SCREENSHOTS ............................................. 190 viii ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Σχηματισμοί της Π.Α ........................................................................................ 5 Εικόνα 2: Μονάδες του ΑΤΑ ............................................................................................ 7 Εικόνα 3: Μονάδες της ΔΑΥ ............................................................................................ 8 Εικόνα 4: Μονάδες της ΔΑΕ ............................................................................................ 9 Εικόνα 5: Οπλοστάσιο της Π.Α ........................................................................................ 9 Εικόνα 6: Δομή Στρατιωτικών Logistics ........................................................................ 12 Εικόνα 7: Τύποι Δρομολογίων ........................................................................................ 34 Εικόνα 8: Διαφήμιση FMIS από τη δεκαετία του 1980 .................................................. 89 Εικόνα 9: Αρχιτεκτονική FMIS ...................................................................................... 95 Εικόνα 10: Ροή Δεδομένων σε Υποσύστημα Καταχώρησης-Ταξινόμησης ................... 97 Εικόνα 11: Ροή Δεδομένων σε Υποσύστημα Κινήσεων................................................. 98 Εικόνα 12: Ροή Διαδικασιών σε Υποσύστημα Συντήρησης ........................................... 99 Εικόνα 13: Ροή Διαδικασιών σε Υποσύστημα Απόσυρσης.......................................... 100 Εικόνα 14: Ροή Διαδικασιών σε Υποσύστημα Τερματικών ......................................... 101 Εικόνα 15: Δομή Πληροφόρησης FMIS ....................................................................... 102 Εικόνα 16: Δορυφορική Κάλυψη GPS ......................................................................... 108 Εικόνα 17: Απεικόνιση Ολοκλήρωσης GPS-GIS ......................................................... 109 Εικόνα 18: Απεικόνιση GPS FMIS ............................................................................... 111 Εικόνα 19: Δρομολόγηση και Επίπεδο Εξυπηρέτησης Πελατών ................................. 118 Εικόνα 20: Εφοδιαστική Aλυσίδα Πολεμικής Αεροπορίας .......................................... 141 Εικόνα 21: ΜΗΣΠΥ σε Μονάδες της Π.Α ................................................................... 144 Εικόνα 22: Γραφικό Περιβάλλον ΜΗΣΠΥ .................................................................. 146 Εικόνα 23: Πληροφορίες Υλικού μέσω ΜΗΣΠΥ......................................................... 147 Εικόνα 24: PowerFleet Logo......................................................................................... 156 Εικόνα 25: FleetMaster Logo ........................................................................................ 160 Εικόνα 26: Τιμολόγηση της εφαρμογής Fleet Maintenance Pro .................................. 167 Εικόνα 27: Τιμολόγηση της εφαρμογής Fleet Maintenace Pro με Add-ons ................. 168 Εικόνα 28: Στοιχεία Κόστους για Routing Oriented FMIS .......................................... 169 ix ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION ASCII INTERCHANGE CARTRIDGE ACTUATED DEVICE-PROPELLANT CAD-PAD ACTUATED DEVICE DRSP DYNAMIC RESOURCE SCHEDULING PROBLEM DSS DECISION SUPPORT SYSTEM ERP ENTERPRISE RESOURCE PLANNING FMIS FLEET MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FTL FULL TRUCK LOAD GIS GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM GPRS GENERAL PACKET RADIO SERVICE GPS GLOBAL POSITIONING SYSTEM GSM GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE IPS INTERACTIVE PLANNING SYSTEM IS INFORMATION SYSTEM INFORMATION SYSTEM TO SUPPORT DECISION ISDP PROCESS KPI KEY PERFORMANCE INDICATORS LTL LESS THAN A TRUCK LOAD ODBC OPEN DATABASE CONNECTIVITY PC PERSONAL COMPUTER PM PREVENTIVE MAINTENANCE ROI RETURN ON INVESTMENT RS REAL SYSTEM SIM SUBSCRIBER IDENTITY MODULE SMS SHORT MESSAGE SERVICE VMRS VEHICLE MAINTENANCE REPORT STANDARDS WI-FI WIRELESS FIDELITY ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΕΕΘΑ ΑΜΥΝΑΣ ΑΤΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΦ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΒΔ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΠ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΠΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΑΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΔ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΔΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ x ΕΠΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕπΥπ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΕΠ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΕΚ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΕΠΙΧ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑ ΔΚΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΚ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΛ-ΛΟΖ ΛΗΞΗ ΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΛΗΞΗ ΟΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΜΑΦ ΜΟΙΡΑ ΑΜΥΝΑΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗΣΠΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΜ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΗΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΑΑΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΕΚ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ xi 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Εναρκτήριο λάκτισμα για τη πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η ανάγκη για εξέταση της δυνατότητας παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των οχημάτων αλλά και των διακινούμενων φορτίων επί των οχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α). Η μεθοδολογία που πραγματοποιήθηκε η έρευνα βασίστηκε στη θεωρητική- βιβλιογραφική προσέγγιση των τριών σχετικών θεματικών πυλώνων που είναι: 1. Η περιγραφή της δομής της Π.Α με ιδιαίτερη αναφορά στην εφοδιαστική και μεταφορική διαδικασία ως επιμέρους στοιχείων των στρατιωτικών logistics 2. Η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των μεταφορικών συστημάτων όπως αποτυπώνονται κυρίως στις οδικές μεταφορές 3. Η περιγραφή των κρίσιμων στοιχείων της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων στην υποστήριξη αποφάσεων Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των ανωτέρω θεμάτων προέρχεται από:  Μελέτη Θεσμικών Κειμένων της Π.Α  Μελέτη Ακαδημαϊκών Εγχειριδίων και Επιστημονικών Άρθρων  Μελέτη Διπλωματικών Εργασιών σε Θέματα Logistics των Ενόπλων Δυνάμεων Επιβοηθητικά, στην περιγραφική έρευνα, λειτούργησε και η αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, η λήψη στοιχείων από εταιρία παροχής λύσεων με πληροφοριακά συστήματα αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα του συγγραφέα της εργασίας ως Αξιωματικός Εφοδιασμού στην Π.Α 1 Με βάση το βασικό στόχο και το σημείο διατομής των τριών θεματικών ενοτήτων προκύπτει ως ορθολογική λύση η εξέταση υιοθέτησης και εφαρμογής ενός
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x