การเลื่อนระดับควบ คืออะไร ?

Description
การเลื่อนระดับควบ คืออะไร ?. ตำแหน่งในระดับควบ หมายถึง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการในระดับควบ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะต้องดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคล และการปฏิบัติงานของข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.พ. กำหนดและอยู่ในเกณฑ์ที่

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 4 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
? .. 2 4 2. 2 2 4 ( 2 - 4) 1. 1 2 3 ( 1 - 3) 4. 4 2 6 ( 4 - 6) 3. 3 2 5 ( 3 - 5) .. .. 2544 ( 2) .. 2547 ( 4) .. 2548 .. 1012.3 / 14 28 2547 2 1. 1 2 2. 2 3 ? ? 1. 1 2 1 .- 1.1 1 .. 5 2 (.) .. 1.2 1 2. 2 3 2 2.1 2 .. 2 2 3 (.) 2 .. 2.2 1 3. 3 4 3 .- 3.1 3 .. 2 3.2 1 ? ? 1. 2 3 1 .- 1.1 3 6,530 1.2 2 .. 2 1 2. 3 4 2 .- 2.1 4 8,000 2.2 3 .. 2 2 .. 4 1 3. 4 5 3 3.1 5 9,790 3.2 4 .. 2 3 .. 4 1 / 1. 52 .. 2535 2. 58 .. 2535 3. 59 .. 2535 4. 137 .. 2535 5. .. .. 2544 ( 2) .. 2547 4 .. 2548 6. .. 0705 / 6 31 2521 7. .. 0711 / 28 29 2521 2 8. .. 0708.4 / 5 13 2536 9. .. 0708.4 / 6 13 2536 10. 1009.3 / 22 10 2545 11. 1012.3 / 14 28 2547 12. 1008.1 / 11 27 2548 2549 13. 777 / 2548
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x