Σινε-σχετίσεις υποκειμένων και Αθηναϊκού χώρου

Description
Αντικείμενο έρευνας της εργασίας είναι η κινηματογραφική αναπαράσταση των υποκειμένων στον Αθηναϊκό αστικό και οικιακό χώρο. Εξετάζονται δύο χρονικές περίοδοι σε εύρος δεκαετίας. Η πρώτη είναι η περίοδος της ελληνικής ανοικοδόμησης κατά την δεκαετία του ’60 και η δεύτερη η περίοδος της ελληνικής οικονομικής κρίσης από το 2007 έως σήμερα. Στόχος της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των στοιχείων που συνδέουν τις ταυτότητες με τον χώρο μέσα από κινηματογραφικά παραδείγματα που ανήκουν σε αυτές τις δύο περιόδους. Μέσα από αυτές τις συσχετίσεις μεταξύ χώρου και κινηματογραφικών χαρακτήρων πρόκειται να διερευνηθούν τα χωρικά στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα των υποκειμένων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε κινηματογραφικές σκηνές που προσφέρουν πληροφορία σχετικά με την πραγμάτωση του υποκειμένου σε αστικό και οικιακό χώρο σε διάφορα στάδια της ζωής του και σε σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα της κάθε εποχής.

Please download to get full document.

View again

of 238
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazine

Publish on:

Views: 8 | Pages: 238

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x