Τα σύνορα της Ελλάδας

Description
Τα σύνορα της Ελλάδας

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 8 | Pages: 12

Extension: | Download: 0

Share
Transcript
 • Η επέκταση των συνόρων της Ελλάδας.
 • Τα σύνορα της Ελλάδας 1831-1947
 • 1831 1830-Αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ελλάδα. 1831-Ορίζονται τα σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού κόλπου. 1831-Δολοφονία του Καποδίστρια. Ιωάννης Καποδίστριας
 • 1864 1863-Ο Δανός πρίγκιπας Γεώργιος ανακηρύχτηκε βασιλιάς των Ελλήνων 1864-Η Αγγλία παραχώρησε τα Επτάνησα στην Ελλάδα Ο Δανός πρίγκιπας Γεώργιος
 • 1881 1875-Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Ιδρύεται βουλγαρικό κράτος σε βάρος ελληνικών περιοχών. 1878-Συνέδριο του Βερολίνου. Η Βουλγαρία περιορίζεται. 1881-Η Τουρκία παραχωρεί τη Θεσσαλία και ένα μέρος της Ηπείρου στην Ελλάδα.
 • 1913 1912 – Οι βαλκανικοί λαοί κηρύσσουν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας πόλεμο εναντίον της Τουρκίας 1913 (26 Οκτωβρίου) – Απελευθέρωση της της Θεσσαλονίκης 1913 –Με τους βαλκανικούς πολέμους η Ήπειρος,η Μακεδονία,η Κρήτη & τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενώνονται με την Ελλάδα
 • 1918 1918 –Τέλος Ά παγκοσμίου πολέμου.Η Δυτική Θράκη ενώνεται με την Ελλάδα 1920-Συνθήκη των Σεβρών. Η Ελλάδα παίρνει την Ανατολική Θράκη,την Ίμβρο,την Τένεδο και την περιοχη της Σμύρνης
 • 1920 1920 – Μικρασιατικός πόλεμος 1922 – Καταστροφή της Σμύρνης 1922 – Καταστροφή της Σμύρνης από τους Τούρκους 1923 – Συνθήκη της Λοζάννης. Η Ελλάδα χάνει την Ανατολική Θράκη,την Ίμβρο,την Τένεδο και την περιοχή της Σμύρνης.
 • 1947 1940-H Ιταλία εισβάλει στην χώρα μας.(΄Β παγκόσμιος πόλεμος) 1944-H Ελλάδα απελευθερώνεται από τους κατακτητές. 1947 – Τα Δωδεκάνησα ενώνονται με την Ελλάδα.
 • Βιβλιογραφία www.scribd.com/doc/28020464/ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΛΛΑΔΑΣ Εικόνες:www.wikipaidia.gr
 • Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τα παιδία της Ε1 τάξης του 7ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου Ελπίζουμε να σας άρεσε
 • ΤΕΛΟΣ
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x