ցեղասպանություններ

Description
1. Հայոց Ցեղասպանություն 20-րդ դար, 1915 թվականã 1911 թ. Սալոնիկ քաղաքում տեղի ունեցավ գաղտնի…

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 19 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Հայոց Ցեղասպանություն 20-րդ դար, 1915 թվական• 1911 թ. Սալոնիկ քաղաքում տեղի ունեցավ գաղտնի ժողով, որի ժամանակ որոշվեց, որ կայսրության տարածքում բնակվող մահմեդականները պետք է թուրքացվեն, իսկ քրիստոնյաները՝ բնաջնջվեն։ Ծրագրի հեղինակներն էին Թալեաթ փաշան, էնվեր փաշան, Ջեմալ փաշան, Բեհաեդդին Շաքիր բեյը և ուրիշներ։
 • 2. • Առաջին աշխարհամարտը հնարավորություն է ընձեռում Երիտթուրքերին հաշվեհարդար լինել կայսրության հպատակ հայերից, արաբներից, ասորիներից, հույնե րից: Օսմանյան Կայսրությունում ծառայող քրիստոնյաները կատարում էին ամենադաժան աշխատանքները: Այնուհետև տանում էին հեռու և գնդակակոծում. 1915 և հաջորդ տարիների իրադարձությունները որակեցին որպես ցեղասպանություն։
 • 3. • Այն ցեղասպանություն էր, քանի որ պետական մակարդակով ծրագրված էր մի ամբողջ ազգի՝ բնաջնջում, ֆիզիկական ոչնչացումֈ Այն 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր, որը տեղի ունեցավ հայերի հետֈ
 • 4. Հայերի տեղափոխումը Մեզիրեի բանտը թուրք զինվորների կողմից
 • 5. 1915-1916 թվականները• Երիտթուրքական պարագլուխները որոշեցին բնաջնջումն իրականացել 3 փուլով։ Առաջին փուլում բանակ զորակոչվեցին 15-45 տարեկան բոլոր հայ տղամարդիկ։ Նրանց զինաթափեցին և 50- 100-հոգանոց խմբերով կոտորեցին։ Բռնգրավվեց նաև հայերի սակավաթիվ զենքն ու զինամթերքը
 • 6. • Ծրագրի երկրորդ փուլով սկսվեց հայ մտավորականության՝ քաղաքական, մշակութային և ռազմական գործիչների ոչնչացումը։1915 թ. ապրիլի 24-ին Կոստանդնուպոլսում ձերբակալվեցին 235 մտավորականներ, իսկ ապրիլի 29-ին նրանց թիվը գերազանցեց 800-ըֈ
 • 7. • Երրորդ փուլով թուրք ջարդարարները սկսեցին կոտորել անպաշտպան մնացած հայ բնակչությանը՝ գերազանցապես կանանց, ծերունիներին և երեխաներին։ Կազմակերպվեց մասսայական բռնագաղթ, աքսոր և ջարդ։Հայերին կա՛մ ստիպում էին ուրանալ քրիստոնեությունը, կա՛մ սպանում էին, կա՛մ ստիպում բռնել գաղթի ուղին։
 • 8. Հոլոքոստ• Հոլոքոստ. մոտ 6 միլիոն հրեա քաղաքացիների, ծրագրավորված կոտորած:
 • 9. • Հոլոքոստը տեղի է ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընդացքում, նացիստների կողմից: Ֆաշիստական Գերմանիան ցեղասպանական պետություն էր։ Պետական բյուրոկրատիայի բոլոր միջոցներն ուղղված էին կոտորածներ և ջարդեր իրականացնելուն։ Ցեղասպանության են ենթարկվել հրեաները:
 • 10. • Հրեաներին և մյուս անցանկալի բնակչությանն ենթարկում էին հետապնդումների, բռնագրավում էին ունեցվածքը, բռնագաղթեցնում էին, նրանց վրա փորձարկում էին նոր դեղորայք, ողջակիզում էին և այլն։
 • 11. • Ադոլֆ Հիտլերն իր հակամարդկային պլանն արդարացնում էր ասելով«Ո՞վ է հիշում հայերի ջարդերի մասին» արտահայտությունը:
 • 12. Հայաստան (2008,+ ∞)Հայաստանը օր օրի դատարկվումէ, երկրում արտագաղթ է, այսինքն տեղիէ ունենում ժողովրդի գաղթ,այս դեպքումոչ թե ֆիզիկական մահիցազատվելու, այլ կյանքը սոցիալականկյանքը բարելավելու համար:
 • 13. Հայաստանում արտագաղթի գրաֆիկը
 • 14. • Աղբյուրը`• http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A 1%D5%B5%D5%B8%D6%81_%D5%91%D5%A 5%D5%B2%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%A1 %D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5% D5%B8%D6%82%D5%B6• http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B 8%D5%AC%D5%B8%D6%84%D5%B8%D5%BD %D5%BF
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x