แสงกระจาย

Description
1. เทคนิคการทํา Effects แนวลําแสงกระจายเมื่อ วันพฤหัสบดี 01 พฤษภาคม…

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 8 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. เทคนิคการทํา Effects แนวลําแสงกระจายเมื่อ วันพฤหัสบดี 01 พฤษภาคม 2003 @ 10:02:53หัวขอ: Photoshop Groupซึ่งเปนการนํามาประยุกตระหวางอุปกณกับการใช Filter และการใหระดับแสงใน Layerซึ่งจะทําใหได Effects ที่สมจริงดูสวาง มีมิติ เหมาะสําหรับใชทําฉากหลังประกอบตัวอักษร จะทําใหตัวอักษรเดนยิ่งขึ้น ขั้นตอนการทําไมมีอะไรซับซอนมากนักเปนการใชอุปกรณพื้นฐานโดยทั่วไป งายตอการศึกษาและสามารถนํามาประยุกตใชงานไดเลย เอาหละเราลองมาดูวิธีการทํากันเลยนะ ขอรับขั้นตอนที1. ่เริ่มจากการสรางไฟลขึ้นมาโดยมาที่คําสั่ง file ---> New กําหนดขนาดตามที่ตองการ โดยใหพื้นหลังเปนสีดําขั้นตอนที2. ่หลังจากนั้นใหทําการสราง Layer ใหมขึ้นมาโดยคลิกไอคอนรูปกระดาษตรงที่ Layer
 • 2. ขั้นตอนที3. ่หลังจากนั้นใหทําการเลือกอุปกรณ Paintbrrush แลวทําการ Show Brush โดยมาที่Window ---> Show Brushes จากนั้นใหเลือกหัว Brush 100 แลวเลือกสี โทนสีForeground ที่เขมที่สุดจากนั้นให Paint ตามแนวขวาง ในพื้นที่การทํางานดังภาพตัวอยาง.ขั้นตอนที4. ่จากนั้นทําการสราง Layer ใหม แลวทําการเลือกสีโทนจางออกมานิดหนึ่งแลวเลือกหัวBrush 45 แลวทําการ Paint ตามแนวขวางตําแหนงตรงกาลาง ซอน Layer1 จะไดดังภาพ.
 • 3. ขั้นตอนที5. ่จากนั้นทําการสราง Layer ใหม แลวจากนั้นใหทําการเลือกโทนสีขาว แลวทําการเลือกหัว Brush 35 แลวทําการ Paint ตามแนวขวางแกนกลางของ Layer2 ก็จะไดดังภาพ.ขั้นตอนที6.่ใหทําการสราง Layer ใหมแลวทําการสราง Selection โดยใชอุปกรณ Marquee Tool ใหเปนรูปสีเหลี่ยมผืนผา จากนั้นใหทําการ Fill สีดําลงไป (Edit --- > Fill use= Black) ก็จะไดดงภาพ. ัขั้นตอนที7. ่หลังจากนั้นใหทําการใส Effects Lens Flare เขาไปโดยมาที่คําสั่ง Filter ---> Render ---> Lens Flare แลวปรับใหอยูตรงกลางปรับคาตางๆ ดังภาพ.
 • 4. ขั้นตอนที8. ่จากนั้นใหทําการยกเลิกเสน Selection (Select --> Deselect) แลวทําการใหระดับแสงLayer เปนแบบ Color Dodge ลักษณะ Effects ที่เกิดจะเปนลําแสงกระจาย ตรงกลางจะเขมสวางที่สด จะไดผลสําเร็จดังภาพ. ุ
 • 5. เปนไงขอรับ คงไมยากจนเกินไปนะขอรับ แต Efffects ที่ไดสมจริงมากเลยสวางจาเลยทีเดียว ใชสรางความเดดนใหกับตาอักษรไดเปนอยางดีเลยดังตัวอยางในการนํามาใช
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x