Πως να φτιάξετε Νεολιθικό Σπίτι

Description
Πως να φτιάξετε Νεολιθικό Σπίτι

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 11 | Pages: 25

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
 • ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ Οδηγίες για μαθητές
 • Συγκεντρώστε τα υλικά οικοδομής από τη φύση, όπως έκαναν και οι προϊστορικοί κάτοικοι της Χοιροκοιτίας Χώμα Άχυρο (αν δεν βρίσκετε άχυρο μπορείτε να μαζέψετε από θερισμένα χωράφια κόντυλα [χοντρό μέρος του σταχυού] από το σιτάρι). Νερό Μικρά κλαδάκια Μικρές πέτρες ή χαλίκια για τα θεμέλια Θα χρειαστείτε, επίσης, οικοδομική κόλλα από το εμπόριο.
 • Κατασκευή πλινθαριών/ωμοπλίνθων Κατασκευάζουμε τα καλούπια των πλινθαριών με στενόμακρα ξύλα.
 • Για την ετοιμασία του πηλού αναμειγνύουμε το χώμα με το άχυρο (αχυρόχωμα), προσθέτουμε νερό και ζυμώνουμε καλά
 • Βάζουμε τον πηλό στα καλούπια
 • Αφαιρούμε μετά από πέντε ώρες τα πλινθάρια από τα καλούπια και τα αφήνουμε για δύο μέρες στον ήλιο (σε περίοδο ηλιοφάνειας) να στεγνώσουν.
 • Σε μια επίπεδη ξύλινη επιφάνεια σχεδιάζουμε την κάτοψη του κυκλικού σπιτιού.
 • Τρυπούμε (με τρυπάνι με τη βοήθεια ενός ενήλικα) την επιφάνεια που θα καταλάβει ο κυκλικός τοίχος για να πιάσει το υπόστρωμα από οικοδομική κόλλα.
 • Τοποθετούμε ένα υπόστρωμα από οικοδομική κόλλα και κτίζουμε το κάτω μέρος του τοίχου με μικρές πέτρες ή χαλίκια.
 • Αρχίζουμε να κτίζουμε πάνω στη λίθινη θεμελίωση τα αποξηραμένα στον ήλιο πλινθάρια. Τα συνδέουμε με συνεκτική λάσπη. Φροντίζουμε να αφήσουμε είσοδο για την πρόσβαση στο εσωτερικό της κατοικίας.
 • Επιστρώνουμε την επιφάνεια του δαπέδου του σπιτιού με πηλόχωμα και κτίζουμε με πλινθάρια ή πέτρες τους δύο πεσσούς που στηρίζουν το υπερώο (πατάρι) του σπιτιού.
 • Αν θέλουμε, αφήνουμε κατά την ανέγερση του κυκλικού πλίνθινου τοίχου ένα φωτιστικό παράθυρο
 • Για την κατασκευή του υπερθύρου του φωτιστικού παραθύρου και της πόρτας τοποθετούμε μικρές βέργες από κλαδιά δέντρων.
 • Το ίδιο κάνουμε και για την κατασκευή της υπερυψωμένης επιφάνειας του παταριού.
 • Καλύπτουμε τις επιφάνειες του τοίχου εξωτερικά και εσωτερικά με μια επίστρωση πηλού
 • Στην τελευταία σειρά πλινθαριών της ανωδομής τοποθετούμε μικρότερα και στενότερα πλινθάρια ούτως ώστε να αφήσουμε χώρο για να στερεωθεί εσωτερικά ο ξύλινος σκελετός της επίπεδης στέγης.
 • Στο εσωτερικό του σπιτιού μπορούμε να κατασκευάσουμε με πηλό και πέτρες μια εστία και να στερεώσουμε στο έδαφος μια λειασμένη πέτρα ως μύλο για το άλεσμα των σπόρων
 • Για την κατασκευή της στέγης φτιάχνουμε ένα ξύλινο σκελετό από μικρά κλαδιά δέντρων τα οποία τοποθετούμε σταυρωτά σε στρώσεις.
 • Επιστρώνουμε τον ξύλινο σκελετό με άχυρο ή κόντυλα.
 • Επιστρώνουμε με πηλό από αχυρόχωμα ή κοινό χώμα ολοκληρώνοντας έτσι την κατασκευή της επίπεδης στέγης.
 • Αν θέλουμε να βλέπουμε το εσωτερικό του σπιτιού μπορούμε να κατασκευάσουμε τη στέγη ως ξεχωριστό τμήμα. Πρώτα κατασκευάζουμε μια ξύλινη επιφάνεια (συνδέουμε σανίδες ή κόβουμε ένα ενιαίο τμήμα κυκλικής κάτοψης).
 • Κατασκευάζουμε ένα συρμάτινο σκελετό, τον οποίο συνδέουμε πάνω στη ξύλινη βάση. Φροντίζουμε ο συρμάτινος σκελετός να καλύπτει τους τοίχους της οικίας.
 • Καλύπτουμε με πηλό το σκελετό για να ολοκληρώσουμε τη στέγη του σπιτιού. Μπορούμε να βάλουμε και ένα σύρμα για χειρολαβή της κινητής στέγης.
 • Μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ξύλινη θύρα εισόδου από κλαδιά δέντρου, τα οποία θα συνδέσουμε μεταξύ τους με κλωστή ή σπάγκο.
 • Ευχαριστίες στον κ. Μάριο Μεννογιάτη για την κατασκευή της νεολιθικής κατοικίας
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x