მონაცემთა ანალიზი

Description
მონაცემთა ანალიზი

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 38 | Pages: 14

Extension: | Download: 0

Share
Transcript
 • მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკა ქ. თბილისი 2013 წელი
 • მარინე კვინიკაძე 207-ე სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი
 • რას შეისწავლის სტატისტიკა სტატისტიკის გამოყენების მაგალითები მონაცემთა შეგროვების ხერხები მონაცემთა წარმოდგენის სხვადასხვა ხერხები თემები
 • სტატისტიკა ეს არის მათემატიკის დარგი, რომელიც შეისწავლის სტატისტიკური მონაცემების, შეგროვების სისტემატიზიციის, ანალიზის და გამოყენების მეთოდებს სტატისტიკა არის მონაცემების ახსნის ხელოვნება, იგი საშუალებას გვაძლევს გამოვიტანოთ დასკვნები სამყაროს უკეთ შეცნობისათვის სტატისტიკის საგანი
 • სტატისტიკა გამოიყენება მედიცინაში სოფლის მეურნეობაში
 • სტატისტიკა გამოიყენება სოციალური პირობების განსაზღვრისათვის განათლებაში
 • მონაცემების შეგროვების ხერხები გამოკითხვის ჩატარება ცნობარების გამოყენება
 • მონაცემთა წრმოდგენის ხერხებია დაკვირვება ექსპერიმენტი
 • ცხრილები სვეტოვანი და წერტილოვანი დიაგრამები პიქტოგრამა ხაზოვანი და წრიული დიაგრამები მონაცემთა წარმოდგენის სხვადასხვა ხერხები
 • ცხრილი რაოდენობრივი მახასიათებლების წარმოდგენის კარგი საშუალებაა. ასევე ცხრილი არის ნედლი მონაცემების ჩაწერის მოხერხებული ფორმა. არსებობს სხვადასხვა ცხრილები: სიხშირეთა ცხრილი, ინტერვალური ცხრილი. დაგროვილი სიხშირეების ცხრილი. ცხრილი
 • სვეტოვანი და წერტილოვანი დიაგრამები სვეტოვანი დიაგრამა ხაზოვანი დიაგრამა
 • პიქტოგრამა არის სხვადასხვა სიმბოლოებით ჩაწერილი მონაცემები. პიქტოგრამები გამოიყენება სხვადასხვა საგზაო ნიშნებზე ასევე კომპიუტერულ ტექნიკაში პიქტოგრამა
 • წრიული დიაგრამის გამოყენება მიზანშეწონილია ობიექტთა კლასიფიკაციისათვის, იგი მოხერხებულია პროცენტებში გამოხატულინაწილების გამოსახატად. წრიული დიაგრამის საშუალებით შეიძლება ვაჩვენოთ მთელის ნაწილებთან მიმართება წრიული დიაგრამა
 • გმადლობთ ყურადღებისათვის
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x