بسم الله الرحمن الرحيم

Description
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) [الشعراء:128-131].

Please download to get full document.

View again

of 81
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 5 | Pages: 81

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
:( * * * ) [:128-131] . - - .
 • : :
 • - .. . - .
 • : :
 • - : - . 1- : 1963 . - . 2- 1966 . - . 3- 1971. - : . 4- 1975 :
 • .
 • . . - : . - . - 732 2005 . [ ] . - 1.775 8.2% . . - 50.2 2006 2003 22.8 . - . 5- 1977 : - . - 2002/2003 . - . - . - . - . 6- 1978. - . - : . 7- 1981. 8- . 9- : 10- 267 250 . - 300 . 11- : / / / . - 15%. : : 1- . 2- . - . - . 3- . - . 4- : - . - . - . 5- . - . 6- . . 7- ... . ( ) ( ) ( ) - . - . - .
 • : .
 • - 3- 5 . - .
 • :
 • : :
 • - .
 • :
 • - : . - : .
 • :
 • - : - ( ) . - . - . - . - . - . - : 1- . 2- . . 3- . 4- . 5- . - . - ( ): - .
 • .
 • - . - (( )) . - . : 1- ( ). - . 2- .. . 3- . - . - . 1- : . - : - . 2- : . 3- : .
 • : :
 • - : . - . - : 1- : . 2- : . 1- . : 2- . - . - . 1- . 2- . : : ( ): .. . - . 1- . 1- : . 2- : . - . - .
 • :
 • 1- .. . 2- . 3- . 4- . 5- . 6- . 7- . 8- . : ( ): - . - . - . : 1- . . 2- . 1- : : () . 2- : - . - . 3- : () . . 4- : . : - : . - : . - . : : : 1- ( ): . . 2- ( ): . . 3- ( ): . : 2- : . 1- : . 4- : .
 • :
 • 1- : . 2- : .
 • .
 • :
 • : : : .
 • : .
 • :
 • -: () () . : . . . - . - . - .
 • :
 • - .
 • : :
 • - . - . .
 • : :
 • - . - . : :
 • : : : .
 • : ( ) .
 • :
 • - . - . .
 • :
 • - () () . - . - () .
 • :
 • : .
 • : :
 • 1- . 2- . 3- : ( ). 4- . 5- .: . ()( ) .
 • :
 • :
 • 1- ( ). - .
 • .
 • 2- : - . - . 3- : . . .
 • .
 • .
 • :
 • 1- ( - ). 2- . 3- . 4- . 5- . 6- . 7- . 8- .. () : .
 • :
 • 1- : . 2- . 3- . . 4- : . 5- . - . 6- : . : - . - :
 • .
 • : : () () .
 • :
 • : :
 • : .
 • - .
 • : :
 • : :
 • : () ( ).
 • : .
 • : :
 • : .
 • :
 • 1- . 2- . 3- . 4- . 5- .
 • :
 • : 2- . 1- . 3- . 4- . : .
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x