Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση

Description
Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση. H κυβερνητική πρόταση. Περιεχόμενα. Α. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ασφαλιστικού Συστήματος Η σημερινή κατάσταση Το συμπέρασμα. Περιεχόμενα (συν.). Β. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η φιλοσοφία Οι άξονες. Περιεχόμενα (συν.).

Please download to get full document.

View again

of 123
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 10 | Pages: 123

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
H .
 • (.) .
 • (.) .
 • H
 • O
 • :
 • , ,
 • ( - )
 • , ,
 • :
 • 155 , ( 133 , 3 , 9 , 9 1 )
 • 98
 • 57
 • ... , ,
 • -
 • :
 • , ,
 • ,
 • , , ( 1,75 1 4 1) , ,
 • :
 • 12,6% , 2050 25% .
 • 5,9 (2007) 15% (2050)
 • 155 ( ) 5,1% 2008, , :
 • 1,75 1
 • 1 4
 • 130% , ,
 • - , , , , , , : , :
 • -
 • ,
 • , :
 • ,
 • (.)
 • , 2013
 • , , - -
 • , : H , :
 • 133 (, , , )
 • ,
 • - 5 6 2 13 :
 • ,
 • (.)
 • ,
 • , , :
 • ,
 • ,
 • 13
 • ()
 • ( )
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • To
 • (-)
 • (-)
 • :
 • ,
 • -
 • -,
 • .3029/2002, -
 • - - . . . . - - -. - , - : ()
 • .
 • .
 • :
 • () .
 • ()
 • ( ):
 • &
 • ()
 • ( ) . . . . & : ()
 • : , , , .
 • .
 • ,
 • , , , ()
 • :
 • ,
 • ()
 • .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . / : (-)
 • (, , , )
 • . . / & . ( )
 • . . / & . ( )
 • / ()
 • . . . ()
 • . . ()
 • -: - & . / (/ / ) / / . / ()
 • ()
 • :
 • ()
 • ()
 • -
 • 2008
 • : ()
 • -.
 • .
 • :
 • ()
 • (),
 • ()
 • .. ()
 • ()
 • ()
 • :
 • ()
 • (.)
 • ()
 • & / .. / : ()
 • -
 • ()
 • -..... (-)
 • .
 • . ()
 • . . ,
 • ( & )
 • . . .. -
 • - ( , )
 • . . & . . & (. . & )
 • - (. )
 • - ( )
 • . (.)
 • - . . . . . . / . . . - . . . - . . . . , - - - - - - . - . - - : ()
 • ,
 • ,
 • (.......)
 • (--.....)
 • (.....)
 • .... : ()
 • : ()
 • -
 • () :
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • :
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • ()
 • . . / . . . . / . . / . .& . .. (2 . ) . . .. . . / ()
 • ,
 • , , ,
 • :
 • ()
 • , , , :
 • / , /
 • ..
 • ,
 • . / / / - / / / / & , . / . / - / / / / & / 1: : . & . . . / . / - / / / . & / . / / 2: 7
 • 31/12/92
 • : 65 : 60
 • : 60 : 55
 • 1/1/93
 • : 65 : 65
 • : 60 : 60
 • - : 65
 • (.)
 • (, ) 31/12/82
 • , - 31/12/92
 • 5.500 55
 • , 1/1/93
 • 6.000 55
 • 35 35 :
 • 31/12/82
 • 31/12/82
 • 35 :
 • 31/12/92 , 1/1/83 ,
 • 1/1/93 10.500 55
 • 58 60 2013 1.- 35 58 1/1/83 31/12/92 2. 2.1 60 2013 35 31/12/92 10.500 58 2.2 55 58 1/1/83 31/12/92 60 2013 2.3 60 58 60 2013 35 31/12/92 35 7.500 31/12/92 57 60 2013 1.- ( 31/12/92) 37 11.100 2. , ( ) , 58, 37 . 2013 10.000 57 35 31/12/92 - 3,3% 3 , 35 60 1/1/93 3,3% 3 , 35 65 70% 80% , 1/1/2009 , 1/200 ( 1/267)
 • 31/12/82
 • , - 31/12/92
 • 5.500 55
 • , 1/1/93
 • 6.000 55
 • 1/1/83 , , 50 55 , , 2013
 • 31/12/92 - , 55 , 2010
 • 1/1/93 55 , 2009
 • 1/1/93 , 3-5 55
 • . 50 31/12/92 1/1/83 31/12/92 1/1/2013 20 , 2013 55 , () 15 - 50 ( .) 20 50 () 20 55 1/1/83 31/12/92 31/12/92 31/12/92 - 50% - :
 • 8 9 , 119
 • (3,5 ),
 • 6 , : 1 -, , , , (6) . , . (.)
 • :
 • -. , - , .
 • 4,5
 • 1-1-2003
 • (3,6 )
 • 5 1- 1- 2000 , 50% 12 .
 • ,
 • 67%, 25 , , -
 • . . . 3.500 31/12/92 35 10.500 , 20% 8, 1/1/2013, . 10 -:
 • , 50 100 40 80
 • , 100 120 80 100 1/1/2009
 • 3.500 31/12/2009 3.500 11,5 , 65 ...
 • .
 • , , : 1/6/2009 : .
 • :
 • (...)
 • (..)
 • ... 2019 : , . : 10% , 4% , 10%
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x