Ο πλανήτης Γη

Description
Ο πλανήτης Γη

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 8 | Pages: 12

Extension: | Download: 0

Share
Transcript
 • Ο πλανήτης Γη Κινήσεις της Γης Μέρα και νύχτα - Εποχές
 • Η γη είναι ένα ουράνιο σώμα. Έχει σχήμα περίπου σφαιρικό.
 • Τη Γη την παριστάνουμε με την υδρόγειο σφαίρα.
 • Πέρα από τη γη είναι ο ουρανός. Στον ουρανό φαίνεται ο Ήλιος, το φεγγάρι (Σελήνη) και πολλά αστέρια. Όλα αυτά τα λέμε ουράνια σώματα.
 • Το μεγαλύτερο ουράνιο σώμα είναι ο Ήλιος. Με το φως του φωτίζει όλα τα άλλα ουράνια σώματα.
 • Το ουράνιο σώμα που είναι πιο κοντά στη Γη είναι η Σελήνη (φεγγάρι)
 • Οι κινήσεις της Γης Η γη κινείται ασταμάτητα γύρω από τον εαυτό της (από τα δυτικά προς τα ανατολικά). Για να κάνει μια στροφή γύρω από τον εαυτό της (περιστροφή) χρειάζεται 24 ώρες.
 • Στην κίνηση της Γης γύρω από τον εαυτό της οφείλεται η εναλλαγή μέρας και νύχτας.
 • Καθώς γυρίζει, φωτίζεται κάθε φορά το μέρος της Γης που είναι στραμμένο προς τον ήλιο. Το μέρος αυτό έχει μέρα, ενώ το άλλο που δε φωτίζεται έχει νύχτα.
 • Η γη κινείται ασταμάτητα και γύρω από τον Ήλιο (περιφορά). Για να κάνει μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο χρειάζεται 1 χρόνο (365 ημέρες).
 • Στην κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο οφείλονται οι εποχές του έτους.
 • Για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης. Γρηγόρης Ζερβός - δάσκαλος Νοέμβριος 2005
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x