Παροιμίες για τα πουλιά

Description
Παροιμίες για τα πουλιά

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 9 | Pages: 3

Extension: | Download: 0

Share
Transcript
 • Παροιμίες για τα πουλιά Γ.Φ.
 • Παροιμίες για τα πουλιά Ένα χελιδόνι δε φέρνει την άνοιξη. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Τα φόρτωσε στον κόκορα. Έχει ενός κοκόρου γνώση. Η κότα πίνοντας νερό, σηκώνει το κεφάλι της και βλέπει το Θεό. Κόρακας, κοράκου μάτι δε βγάζει.
 • Παροιμίες για τα πουλιά Μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια. Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. Όταν ασπρίσει ο κόρακας και γίνει περιστέρι. Το καλό πουλί, απ’ τ’ αυγό του κελαηδεί. Έγινα περδίκι. Η κότα έκανε τ' αυγό ή το αυγό την κότα; Γιάννης Φερεντίνος
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x