כנס אילת של האגודה למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי דברי פתיחה

Description
כנס אילת של האגודה למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי דברי פתיחה. הנשיא סטיב אדלר, יו"ר האגודה. פעילויות האגודה – שנת המשפט 2005/2006. יום עיון – הרצאת פרופ' הרי כץ, דיקן הפקולטה ליחסי עבודה ב- Cornell ; והרצאת פרופ' מוטי מירוני, אונ' חיפה. יום עיון לכבוד פרופ' רות בן ישראל, עם פרישתה.

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 17 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
כנס אילת של האגודה למשפט העבודה והביטחון הסוציאלידברי פתיחה הנשיא סטיב אדלר, יו"ר האגודה פעילויות האגודה – שנת המשפט 2005/2006
 • יום עיון – הרצאת פרופ' הרי כץ, דיקן הפקולטה ליחסי עבודה ב- Cornell; והרצאת פרופ' מוטי מירוני, אונ' חיפה.
 • יום עיון לכבוד פרופ' רות בן ישראל, עם פרישתה.
 • שנתון משפט העבודה: "עבודה, חברה ומשפט".
 • אתר האינטרנט של האגודה.
 • השתלמות סוף השבוע באילת.
 • השתתפות בכנסים בינלאומיים: הכנס האירופאי של האגודה אשר התקיים בבלוניה.
 • הפעילויות הבאות
 • יום עיון לסוף שנת המשפט.
 • יום עיון לתחילת שנת המשפט.
 • שנתון משפט העבודה.
 • כנס בינלאומי: הונג קונג
 • כנס בינלאומי: פריז
 • כנס הונג קונג27-29.6.2006ביטחון סוציאלי, פגיעות בעבודה ,בטיחות בעבודה, ענייני רפואה ומשפט, שיקום הכנס העולמי של האגודה למשפט העבודה בפריז 5-8 בספטמבר 2006 חלק מהאירועים חשובים של שנת המשפט 2005/2006
 • יחסי עבודה:
 • ההסכם הקיבוצי של הנמלים.
 • ההסכם הקיבוצי בעניין יישוב סכסוכים באמצעות הידברות.
 • חלק מהאירועים החשובים של שנת המשפט 2005/2006
 • בעניין משפט העבודה:
 • דו"ח ועדת זמיר התומך בהמשך קיומם של בתי הדין לעבודה כיחידת עצמאית במסגרת המערכת הכללית של בתי המשפט.
 • פסיקה חשובה בשנת המשפט 2005/2006
 • מיהו עובד?
 • עע 1091/04מיכה רז – תשלובת בניה של הקיבוץ הארצי (בפירוק) ואח',ניתן ביום 7.9.2005.
 • עע 1247/01ד"ר אניל גדרה – מדינת ישראל-צה"ל, ניתן ביום 16.1.2006.
 • פיצויי הלנה:
 • עע 1242/04עיריית לוד – אבלין דהן יו"ר ארגון עובדי לוד ואח',ניתן ביום 28.7.2005.
 • עע 1529/04קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ – המועצה המקומית יאנוח ג'ת,ניתן ביום 8.11.2005.
 • פסיקה חשובה בשנת המשפט 2005/2006
 • סכסוכים קיבוציים:
 • עסק 52/05הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו"ף – קריית גת, ניתן ביום 10.11.2005.
 • עסק 70/05ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד – בנק המזרחי המאוחד בע"מ, ניתן ביום 15.11.2005.
 • סק 1021/04 מרכז השלטון המקומי – הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות המעו"ף, ניתן ביום 27.3.2006.
 • פסיקה חשובה בשנת המשפט 2005/2006
 • זכות ההתארגנות:
 • עסק 57/05ההסתדרות הכללית החדשה – מדינת ישראל, משרד התחבורה ומטרודן בע"מ, ניתן ביום 3.3.2005.
 • עע 742/05הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות החשמל, המתכת והאלקטרוניקה ואח' – תדיראן מערכות בע"מ ותדיראן ספקטרלניק בע"מ, ניתן ביום 13.12.2005.
 • שכר מינימום - תשר:
 • עע 300113/98ד. ג. מ. ב. אילת מסעדות בע"מ – ענבל מלכה, ניתן ביום 1.6.2005.
 • פסיקה חשובה בשנת המשפט 2005/2006
 • פיצויי פיטורים לעובדי שמירה וניקיון:
 • עדמ 1011/04 א. דינמיקה שירותים בע"מ – טטיאנה וורונים ואח', ניתן ביום 21.8.2005.
 • גילוי מידע:
 • עע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן – ד"ר צמח קיסר וד"ר חיים שטרן,ניתן ביום 24.3.2005.
 • עע 371/05 פרופ' עוז ואח' – אוניברסיטת חיפה, ניתן ביום 19.12.2005.
 • על כנס אילת – ברוכים הבאים
 • תודה רבה לחברי הוועדה אשר ארגנו את הכנס:
 • אשר חלד;
 • אריאל שמר;
 • דפנה שמואלביץ.
 • תודה רבה לחברי הוועדה אשר הכינה את תכנית הכנס:
 • גיא מונדלק;
 • שרון רבין-מרגוליות.
 • ותודה למזכירת האגודה: לימור קליין
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks