SENÁT PRÍPRAVNÉHO KONANIA I. V zložení: Sudkyňa Sanji Mmasenono Monageng, predsedajúca sudkyňa Sudkyňa Sylvia Steiner Sudca Cuno Tarfusser - PDF

Description
ICC-01/11-01/11-2-tSLK /7 FB PT Originál: anglický Č.: ICC 01/11 Dátum: 27. júna 2011 SENÁT PRÍPRAVNÉHO KONANIA I V zložení: Sudkyňa Sanji Mmasenono Monageng, predsedajúca sudkyňa Sudkyňa Sylvia

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 54 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ICC-01/11-01/11-2-tSLK /7 FB PT Originál: anglický Č.: ICC 01/11 Dátum: 27. júna 2011 SENÁT PRÍPRAVNÉHO KONANIA I V zložení: Sudkyňa Sanji Mmasenono Monageng, predsedajúca sudkyňa Sudkyňa Sylvia Steiner Sudca Cuno Tarfusser SITUÁCIA VO VEĽKEJ LÍBYJSKEJ ARABSKEJ ĽUDOVEJ SOCIALISTICKEJ DŽAMAHÍRIJI VEREJNÉ Zatykač na Muammara Muhammada Abú Minjara Kaddáfiho Úradný súdny preklad 1/7 27. júna 2011 ICC-01/11-01/11-2-tSLK /7 FB PT Rozhodnutie má byť doručené v súlade s pravidlom 31 Nariadení súdu nasledujúcim adresátom: Úrad prokurátora Pán Luis Moreno Ocampo, prokurátor Pani Fatou Bensouda, zástupkyňa prokurátora Zástupca obhajoby Právni zástupcovia obetí Právni zástupcovia žiadateľov Nezastupované obete Úrad verejného zástupcu obetí Nezastúpení žiadatelia o účasť/odškodnenie Úrad verejného zástupcu obhajoby Zástupcovia štátov ZAPISOVATEĽ Zapisovateľ Pani Silvana Arbia Zástupca zapisovateľa Pán Didier Preira Oddelenie pre obete a svedkov Amicus Curiae Oddelenie podpory obhajoby Oddelenie zadržaní Sekcia pre účasť a odškodnenie obetí Iné Úradný súdny preklad 2/7 27. júna 2011 ICC-01/11-01/11-2-tSLK /7 FB PT SENÁT PRÍPRAVNÉHO KONANIA I (ďalej len senát ) Medzinárodného trestného súdu (ďalej len súd ); S OHĽADOM NA rezolúciu č z 26. februára 2011, jednomyseľne prijatú Bezpečnostnou radou OSN, a po postúpení riešenia situácie vo Veľkej líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahíriji (ďalej len Líbya ) od 15. februára 2011 prokurátorovi súdu, v súlade s článkom 13 písm. b) Rímskeho štatútu (ďalej len Štatút ); S OHĽADOM NA žiadosť prokurátora Prosecutorʹs Application Pursuant to Article 58 as to Muammar Mohammed Abu Minyar GADDAFI, Saif Al Islam GADDAFI and Abdullah AL SENUSSI (Žiadosť prokurátora podľa článku 58 týkajúcu sa Muammara Muhammada Abú Minjara KADDÁFIHO, Sajfa al Isláma KADDÁFIHO a Abdulláha AL SANÚSÍHO, ďalej len žiadosť prokurátora ) 1 podanú prokurátorom 16. mája 2011, prostredníctvom ktorej, inter alia, žiadal o vydanie zatykača na Muammara Muhammada Abú Minjara Kaddáfiho (ďalej len Muammar Kaddáfi alebo Kaddáfi ) z dôvodu jeho údajnej trestnej zodpovednosti za spáchanie trestných činov vraždy a prenasledovania obyvateľstva ako zločinov proti ľudskosti, ktorých sa mal dopustiť počnúc od 15. februára 2011 na celom území Líbye, inter alia, v mestách Tripolis, Bengázi a Misurata, a to prostredníctvom líbyjského štátneho aparátu a bezpečnostných zložiek, v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. a) a h) Štatútu, a ako hlavnú osobu zodpovednú za tieto zločiny v súlade s článkom 25 ods. 3 písm. a) Štatútu; PO PRESKÚMANÍ informácií a dôkazov (ďalej len materiály ) predložených prokurátorom v jeho žiadosti v súlade s normami podľa článku 58 Štatútu s cieľom určiť, či existujú primerané dôvody domnievať sa, že Muammar Kaddáfi spáchal trestné činy uvádzané prokurátorom a či sa jeho zatknutie javí nevyhnutné; 1 ICC 01/11 4 Conf Exp s prílohami. Úradný súdny preklad 3/7 27. júna 2011 ICC-01/11-01/11-2-tSLK /7 FB PT S OHĽADOM NA článok 7 ods. 1 písm. a) a h), článok 19, článok 25 ods. 3 písm. a) a článok 58 Štatútu; VZHĽADOM NA TO, že na základe materiálov predložených prokurátorom sa senát domnieva, že prípad Muammara Kaddáfiho spadá do právomoci súdu a že neexistuje zdanlivá príčina alebo zrejmý faktor na výzvu senátu, aby využil svoju právomoc vlastného uváženia podľa článku 19 ods. 1 Štatútu s cieľom rozhodnúť v tejto fáze o prípustnosti prípadu voči Muammarovi Kaddáfimu, bez ohľadu na akékoľvek námietky voči prípustnosti veci v súlade s článkom 19 ods. 2 Štatútu; VZHĽADOM NA TO, že senát dospel k záveru, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že po udalostiach v Tunisku a Egypte, ktoré viedli k odstúpeniu prezidentov týchto krajín v prvých mesiacoch roku 2011, bola na najvyššej úrovni líbyjskej mocenskej štruktúry navrhnutá štátna politika zameraná na odstrašenie a potlačenie demonštrácií obyvateľstva proti Kaddáfiho režimu, ktoré vypukli vo februári 2011, a to všetkými prostriedkami vrátane použitia smrtiacej sily; VZHĽADOM NA TO, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že na podporu uvedenej štátnej politiky vykonávali líbyjské bezpečnostné zložky 2 na celom území Líbye v období od 15. februára 2011 najmenej do 28. februára 2011 útoky proti civilnému obyvateľstvu, ktoré sa zúčastnilo na demonštráciách proti Kaddáfiho režimu, alebo proti tým, ktorých pokladali za odporcov režimu, pričom tak uplatňovali dôsledný modus operandi; VZHĽADOM NA TO, že napriek skutočnosti, že presný počet obetí týchto útokov nie je možné zistiť v dôsledku kampane realizovanej s cieľom zakryť trestné činy spáchané bezpečnostnými zložkami, existujú primerané dôvody domnievať sa, že 2 Výraz bezpečnostné zložky sa ďalej používa na definovanie líbyjského bezpečnostného a vojenského systému, ktorý sa skladá predovšetkým z líbyjskej armády a polície; vojenského spravodajstva; vnútorných a vonkajších bezpečnostných služieb; revolučných výborov a predsedníctva; revolučnej gardy; ľudovej gardy; revolučných bojových milícií; brigád a jednotiek milícií. Úradný súdny preklad 4/7 27. júna 2011 ICC-01/11-01/11-2-tSLK /7 FB PT 15. februára 2011 a v nasledujúcich menej ako dvoch februárových týždňoch roku 2011 bezpečnostné zložky zabili a zranili, ako aj zatkli a uväznili stovky civilistov; VZHĽADOM NA TO, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že systematické a rozsiahle útoky vykonávané na podporu štátnej politiky a namierené proti civilnému obyvateľstvu, ktoré sa zúčastnilo na demonštráciách proti Kaddáfiho režimu alebo proti tým, ktorých pokladali za odporcov režimu, sa uskutočnili tak, že naplnili skutkovú podstatu podľa článku 7 ods. 1) Štatútu; VZHĽADOM NA TO, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že vraždy, ktoré sú zločinmi proti ľudskosti, spáchali na celom území Líbye, najmä v Tripolise, Begázi a Misurate, ako aj v mestách v blízkosti mesta Bengázi, ako sú al Bajda, Derna, Tobruk a Ajdabiya, v období od 15. februára 2011 najmenej do 25. februára 2011 bezpečnostné zložky v rámci útokov proti civilným demonštrantom alebo proti údajným odporcom Kaddáfiho režimu; VZHĽADOM NA TO, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že v období od 15. februára 2011 najmenej do 28. februára 2011 sa v rôznych lokalitách na území Líbye, a to najmä v Bengázi, Tripolise, Misurate a v iných okolitých mestách bezpečnostné zložky dopustili neľudských činov, ktoré výrazným spôsobom pripravili civilné obyvateľstvo o jeho základné práva, a to z dôvodu nesúhlasného politického postoja (či už skutočného alebo predpokladaného) týchto obyvateľov voči Kaddáfiho režimu; VZHĽADOM NA TO, že na základe materiálov existujú primerané dôvody domnievať sa, že Muammar Kaddáfi po celý čas uvedený v žiadosti prokurátora vykonával ako uznaný a nesporný vodca Líbye absolútnu, úplnú a nepopierateľnú kontrolu nad líbyjským aparátom štátnej moci vrátane bezpečnostných zložiek a že na základe tejto pozície a spolu s úzkym okruhom spolupracovníkov, ktorý zahŕňal jeho syna Sajfa al Isláma Kaddáfiho, vymyslel a zorganizoval plán na zastrašenie a potlačenie civilných demonštrácií proti jeho režimu, a to všetkými prostriedkami; Úradný súdny preklad 5/7 27. júna 2011 ICC-01/11-01/11-2-tSLK /7 FB PT VZHĽADOM NA TO, že na základe materiálov existujú primerané dôvody domnievať sa, že Muammar Kaddáfi prispel k uskutočneniu tohto plánu tým, že prevzal najdôležitejšie úlohy, ktoré viedli k spáchaniu uvedených trestných činov, a že jeho účasť bola pre realizáciu plánu nevyhnutná, keďže neplnením svojich úloh mohol zabrániť spáchaniu týchto trestných činov; VZHĽADOM NA TO, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že Muammar Kaddáfi i) mal v úmysle dosiahnuť objektívnu stránku uvedených trestných činov; ii) vedel, že jeho konanie je súčasťou rozsiahlych a systematických útokov proti civilnému obyvateľstvu vykonávaných v súlade so štátnou politikou, ktorej tvorcom bol on sám spolu s úzkym okruhom spolupracovníkov, ktorý zahŕňal jeho syna Sajfa al Isláma Kaddáfiho, a ktorá bola namierená proti obyvateľom pokladaným za politických odporcov; iii) si bol dobre vedomý svojej vedúcej úlohy v rámci štruktúry líbyjského štátneho aparátu a svojej právomoci vykonávať úplnú kontrolu nad svojimi podriadenými a iv) si bol vedomý a akceptoval skutočnosť, že vykonanie plánu bude mať za následok uskutočnenie objektívnej stránky trestných činov; VZHĽADOM NA TO, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že Muammar Kaddáfi je trestne zodpovedný ako nepriamy spolupáchateľ, podľa článku 25 ods. 3 písm. a) Štatútu, za tieto trestné činy, ktoré spáchali ním ovládané bezpečnostné zložky na rôznych miestach na území Líbye, najmä v mestách Bengázi, Misurata, Tripolis a v iných okolitých mestách, v období od 15. februára 2011 najmenej do 28. februára 2011: i. vražda ako zločin proti ľudskosti podľa článku 7 ods. 1 písm. a) Štatútu; a ii. prenasledovanie ako zločin proti ľudskosti podľa článku 7 ods. 1 písm. h) Štatútu; VZHĽADOM NA TO, že podľa článku 58 ods. 1 Štatútu sa zatknutie Muammara Kaddáfiho javí v tejto fáze ako nevyhnutné s cieľom i) zabezpečiť jeho dostavenie sa Úradný súdny preklad 6/7 27. júna 2011 ICC-01/11-01/11-2-tSLK /7 FB PT na pojednávanie; ii) zabezpečiť, že nebude naďalej zneužívať svoju právomoc na marenie alebo ohrozovanie vyšetrovania, najmä tým, že organizuje zakrývanie trestných činov, ktoré spáchali bezpečnostné zložky; a iii) zabrániť tomu, aby naďalej využíval svoju moc a úplnú kontrolu nad líbyjským štátnym aparátom s cieľom pokračovať v páchaní trestných činov, ktoré sú v jurisdikcii súdu; Z TÝCHTO DÔVODOV senát TÝMTO VYDÁVA zatykač na Muammara Mohammeda Abu Minjara Kaddáfiho (tiež písané ako Qaddafi, Qadhafi alebo Kadafi ), ktorého fotografia sa nachádza v prílohe, narodeného v roku 1942 pri Syrte v Líbyi, veliteľa ozbrojených síl Veľkej líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírije a držiteľa titulu Vodca revolúcie a z toho titulu líbyjskú hlavu štátu. Vyhotovené v anglickom a francúzskom jazyku, pričom rozhodujúce je anglické znenie. /podpísaná/ Sudkyňa Sanji Mmasenono Monageng predsedajúca sudkyňa /podpísaná/ Sudkyňa Sylvia Steiner /podpísaný/ Sudca Cuno Tarfusser V pondelok 27. júna 2011 V Haagu, Holandsko Úradný súdny preklad 7/7 27. júna 2011
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x