SASTOJCI UGOVORA I PREDUSLOVI ZA NASTANAK UGOVOR1.docx

Description
SASTOJCI UGOVORA I PREDUSLOVI ZA NASTANAK UGOVORA Ispitna pitanja od 25. do 29. 25. Sastojci ugovora SASTOJCI UGOVORA 1. Bitni (essentialia negotii) 2. Prirodni (naturalia negotii) 3. Slučajni (accidentalia negotii) Sastojci ugovora Bitni elementi ugovora su osnovni, minimalni sastojci ugovora o kojima je potrebno postići saglasnost da bi ugovor punovažno nastao. Zavise od vrste ugovora (prodaja, zakup, zajam itd.) Sastojci ugovora Vrste bitnih sastojaka ugovora: 1. objektivni 2. subjektivni Obj

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  SASTOJCI UGOVORA I PREDUSLOVI ZA NASTANAK UGOVORA Ispitna pitanja od 25. do 29. 25. Sastojci ugovora SASTOJCI UGOVORA 1. Bitni (essentialia negotii) 2.   Prirodni (naturalia negotii) 3. Slučajni (accidentalia negotii) Sastojci ugovora Bitni elementi ugovora su osnovni, minimalni sastojci ugovora o kojima je potrebno postići saglasnost da bi ugovor punovažno nastao.   Zavise od vrste ugovora (prodaja, zakup, zajam itd.) Sastojci ugovora Vrste bitnih sastojaka ugovora: 1. objektivni 2. subjektivni Objektivni = o dređeni su propisima (imperativnim ili dispozitivnim odredbama, npr. stvar i cena kod ugovora o  prodaji, čl. 454 ZOO)   Subjektivni = određeni voljom ugovornih stranaka (stranke svojom voljom ne mogu punovažno menjati niti izostavljati objektivno bitne sastojke) Ponuda je punovažna ako sadrži sve bitne sastojke ugovora, a predugovor obavezuje stranke ako sadrži sastojke glavnog ugovora. Sastojci ugovora Prirodni sastojci ugovora su nebitni sastojci svojstveni određenoj vrsti ugovora    Ne moraju biti ugovoreni, ali ako su ugovoreni, postaju sastavni deo ugovora i važe, jer tako Zakon propisuje (npr. kod prodaje ugovorena odgovornost prodavca za pravne i materijalne nedostatke stvari) Sastojci ugovora Ako zaključuju neki imenovani ugovor, regulisan dispozitivnim odredbama zakona, a ne postignu saglasnost o  prirodnim sastojcima ugovora, primenjuju se dispozitivne odredbe zakona (npr. kad u ugovoru o prodaji nije što drugo ugovoreno, ili to ne proizlazi iz okolnosti posla, smatra se da je predmet predaje stvar koja je ispravna, sa njenim  pripacima čl. 468 ZOO)   Ako zaključuju neki neimenovani ugovor, prirodne sastojke uređuje sud u skladu sa čl. 32 st. 2 ZOO (ponuda –    naknadno uređenje sporednih tačaka ugovora)  Sastojci ugovora Slučajni sastojci ugovora su sastojci koji nisu svojstveni određenom tipu ugovora ali ih stranke mogu predvideti. Ako se unesu u ugovor imaju značaj subjektivnih bitnih sastojaka   Punovažni su ako su mogući i dopušteni (nisu protivni prinudnim propisima, javnom poretku, dobrim običajima)   Npr. : uslov, rok, kapara, odustanica, ugovorna kazna, avans i slično.   Ako su se dogovorile o bitnim sastojcima, sporedne će, ako se sami ne dogovore, urediti sud, vodeći računa o  prethodnim pregovorima i utvrđenoj praksi između ugovarača i običajima  Pretpostavke za nastanak ugovora   Uslovi (pretpostavke) za nastanak ugovora mogu biti: 1. opšti  2. posebni Op š te pretpostavke OPŠTI USLOVI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA:  1. Poslovna sposobnost 2. Saglasnost volja 3. Predmet 4. Osnov (kauza)  Nemaju isti značaj: poslovna sposobnost je uslov punovažnosti ugovora, dok nedostatak ostala tri znači da ugovor ne  postoji. Posebni uslovi Posebni (mogu se zahtevati uz opšte kod pojedinih ugovora)    1. forma (pisana) 2. predaja stvari (realna forma) 3. davanje saglasnosti/ pristanka 26. Sposobnost ugovaranja Jedan od opštih uslova za zaključenje ugovora (za fizička i pravna lica)   Opšte pravilo –    fizička lica stiču neograničenu poslovnu sposobnost sa navršenih 18 godina.  Potpuno poslovno nesposobna lica su: maloletnici do navršene 14 godine  punoletna lica potpuno lišena poslovne sposobnosti (zaostali umni razvoj, duševno oboljenje itd.)   Toleriše se da mogu zaključiti “bagatelne ugovore” i dobročine kojima stiču korist za sebe (zakonski zastupnik ih može konvalidirati)   Sposobnost ugovaranja Ograničena poslovna sposobnost:   Maloletnici stariji od navršenih 14 godina   Lica delimično lišena poslovne sposobnosti   Ugovori koji oni zaključe su rušljivi,   zakonski zastupnik ih može odobriti ali može zatražiti i njihovo poništenje  Poslovna sposobnost pravnih lica Poslovna sposobnost pravnih lica  –    imaju specijalnu pravnu i poslovnu sposobnost (ništav je ugovor koji nije zaključen u okviru njegove pravne sposobnosti)   Pravno lice može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti za koje je regist rovano. Delatnosti za koje se zakonom traži saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa mogu se obavljati po njihovom dobijanju. Poslovna sposobnost pravnog lica Pravno lice “odlučuje” preko svog predstavnika (fizičkog lica) koje mora imati punu pos lovnu sposobnost kada  postupa u ime i za račun pravnog lica.   27. Predmet ugovora i zahtevi koje predmet mora da zadovolji Predmet ugovora = O ČEMU JE UGOVOR, o čemu su se saglasile strane : ONO NA ŠTA SE DUŽNIK OBAVEZUJE - sadržaj dužnikove obaveze (dare, facere, non facere, pati)  Dare = da preda neku stvar poveriocu (u cilju prenošenja svojine ili u druge svrhe –   ug. o prodaji, posluzi)  Facere   = činjenje, faktičko ili pravno (ug. o delu, o punomoćstvu)  Predmet ugovora  Non facere   = uzdržavanje od radnje koju bi dužnik da nije zaključio ugovor mogao preduzimati (npr. da ne sadi orah na međi i slično)    Pati   = obaveza na trpljenje nečega na šta se ugovorom obavezao (npr. pošto mu je dopustio prilaz kroz svoje dvorište).  Predmet ugovora U jednom ugovoru može biti više predmeta, jer iz ugovora može proisteći više obaveza (svaka obaveza ima poseban  predmet), npr. ugovor o prodaji (predaja stvari  –   isplata cene, ugovor o delu (izrada ili opravka stvari  –     plaćanje naknade). Zahtevi koje treba da zadovolji predmet ugovora Predmet ugovora mora da ispunjava određene kvalitete da bi ugovor nastao i proizvodio određena dejstva i to da  bude: moguć, dopušten i određen (odrediv),   inače je ugovor NIŠTAV   Zahtevi koje mora da zadovolji predmet ugovora Moguć : nešto što je moguće izvršiti. Nemogućnost ispunjenja - objektivna (niko ne bi mogao ispuniti), subjektivno (ugovorna strana ne može ispuniti), inicijalno (na početku nemoguć –   nema ni ugovora), naknadna, potpuna, delimična (dužnik odgovara i za potpunu i za delimičnu i ako je nije skrivio, ako je nastala posle njegovog dolaska u docnju za koju odgovara  –    čl. 262. st. 4 ZOO)  Zahtevi koje treba da zadovolji predmet ugovora  Dopušten predmet    –    ako je protivan prinudnim propisima, javnom poretku, dobrim običajima (čl. 49 ZOO), kao i kada se radi o stvarima van prometa (res extra commercium)   ili su u ograničenom prometu (po odobrenju nadležnog organa) Zahtevi koje treba da zadovolji predmet ugovora Određen ili odrediv predmet   Određen je predmet ako je se po opisu prestacije može konkretizovati individualna stvar ili vrsta, odnosno rod neke stvari Odrediv je ako obligacija sadrži podatke pomoću kojih se može predmet odrediti ili su ostavile strane III licu da ga odredi (npr. naknadu za ugovor o delu će odred iti sud prema vrednosti rada, normalnom vremenu za taj posao i uobičajenoj naknadi –    čl. 623 st. 2 ZOO). Ako III lice ne može ili neće da odredi predmet obaveze, ugovor je NIŠTAV.  28. Osnov (causa)  i motiv ugovora Osnov ugovora  je neposredni pravni cilj obavezivanja ugovornih strana (ONO ZBOG ČEGA SE DUŽNIK OBAVEZUJE). Kod dobročinih je pravno relevantan i  motiv zbog kog se omogućava drugoj strani da dobije neku korist . Osnov i motiv ugovora Teorije kauze: 1. Objektivna    –   kauza je imovinski cilj koji stra ne žele da ostvare. Vidljiv je i kod dobročinih ugovora (jedna strana  postiže smanjenje aktivnog dela imovinske mase). Ugovor koji nema ekonomski značaj bio bi ništav, a čak i ugovor čije je zaključenje zakonom zabranjeno (ako je ekonomski cilj postignut) bio bi punovažan.   Osnov i motiv zaključenja ugovora   2. Subjektivna teorija   kauzu izvodi iz namera ugovornih strana (osnov je psihički razlozi odlučni za izjavu volja stranaka, problem je što mogu naknadno nestati i što se osnov izjednačava sa motivom)   3. Subjektivno-objektivna teorija   (mešovita): kod dvostranih ugovora relevantna je prestacija koja se očekuje od druge strane, a kod dobročinih namera (cilj) zaključenja ugovora. ZNAČAJ : ZOO je zastupa Osnov ugovora ZOO: svaka ugovorna obaveza mora imati dopuš ten   osnov (čl. 51 st. 1)   OSNOV OBAVEZE JE BITAN USLOV POSTOJANJA SVAKOG UGOVORA I PREDSTAVLJA RAZLOG I (PRAVNI) CILJ OBAVEZIVANJA JEDNE STRANE U UGOVORU. Značaj: kod zaključenja ugovora, kao i kod izvršenja   Osnov i motiv ugovora Po uočljivosti osnova, ugovori se dele na: Kauzalne kod kojih je osnov obavezivanja vidljiv za treća lica i,   Apstraktne   kod kojih su obaveze označene na apstraktni način pa je javnosti nepoznat razlog obavezivanja (postojanje kauze se pretpostavlja). Osnov ili motiv ugovora UGO VOR U KOME NE POSTOJI OSNOV ILI JE OSNOV NEDOPUŠTEN JE NIŠTAV (čl. 52 ZOO).   Značaj zaključenja ugovora sa fiktivnim ili simulovanim osnovom. Fiktivni ugovor je ništav   (čl. 66 st. 1 ZOO). Simulovani prikriva drugi dopušteni osnov disimulovanog ugovora, koji   može da važi  ako su ispunjene pretpostavke za njegovu pravnu valjanost (čl. 66 st. 2 ZOO).  Motiv ugovora Motiv (pobuda) je unutrašnji, subjektivni, psihološki razlog zbog koje jedna strana preduzima odgovarajuću  prestaciju. Osnov je uvek isti kod iste vrste obligacija (pri čemu mora postojati da bi ona bila punovažna –    čl. 52 ZOO), stabilan  je, sadržan u svakom ugovoru (u izjavi volje ), a to nije svojstveno motivima. Motiv ugovora Značaj motiva za punovažnost ugovora:   1. kod dvostrano obaveznih ne utiče   na punovažnost, osim   ako je bitno uticao na odluku jednog ugovarača da drugi zaključi ugovor, a drugi ugovarač je to znao ili mogao znati (čl. 53. st. 2 ZOO) - isto dejstvo ima i motiv koji prema sporazumu strana ili prirodi posla utiče na sudbinu ugovora . Motiv ugovora 2. Ugovor bez naknade (dobročini) ne proizvodi pravna dejstva ni onda kada primalac koristi bez naknade nije znao da je nedopuštena pobuda bitno uticala na odluku njegovog saugovarača.  Na nedopušteni motiv se može  pozvati samo strana koja za svoja davanja ne prima nikakvu korist. 29. Izjava volje i saglasnost volja ugovornih strana  Mora da postoji saglasnost o bitnim elementima ugovora (treba da se radi o poklapanju volja, jer je sporazum rezultat zajedničke volje)  Postizanje saglasnosti (ak  tivnim ponašanjem ili prećutno):  1. ponuda  –    izjava kojom se čini predlog na zaključenje ugovora  2. prihvat ponude Izjava volja  Načini postizanja saglasnosti:   1. usmeno, pisanim putem (direktno) i konkludentnim radnjama (prećutno, indirektno: rukovanje, davanje kapare, klimanje glavom, vraćanje priznanice koje znači oprost duga itd.)   Ćutanje (pasivno držanje) ne znači prihvat ponude (izričito predviđeno u ZOO), izuzetak: prećutno produženje ugovora o zakupu, stalna poslovna veza (uobičajeno u robnom prometu na osnovu dobrih običaja).  Izjava volja Pretpostavlja: svest i htenje, volja mora biti ozbiljna i slobodna (ne važi izjava volje data pod prinudom ili u zabludi)   U slučaju mentalne rezervacije (nepodudaranja unutrašnje, stvarne i spoljne, izjavljene vol  je) o kojoj se volji vodi računa?  1. teorija izjave 2. teorija volje Prema ZOO - teorija izjave uz dopunjena teorijom volje: IZJAVLJENA VOLJA je relevantna, ali je UNUTRAŠNJA VOLJA merodavna kod ugovora rušljivih zbog mana volje (zaključenih pod pretnjom,  bitnom zabludom, prevarom) PRE SVEGA DOBROČINIH.  Izjava volje Razlikovati pasivno držanje od prećutne izjave volje (naročito kod konkludentnih radnji): npr. kad taksista stane na taksi stanicu, kad sednete za postavljeni sto u restoranu, dižete ruku na licitaciji
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks