Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR. ISSN Leto XVI. Št. Ljubljana, četrtek. Cena 1540 SIT 6,43 EUR PDF

Description
Digitally signed by Erika Trojer DN: cn=erika Trojer, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber= Reason: Podpis odgovornega urednika publikacije Uradni list RS Date:

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 66 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Digitally signed by Erika Trojer DN: cn=erika Trojer, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber= Reason: Podpis odgovornega urednika publikacije Uradni list RS Date: :29:44 +01'00' Uradni list Republike Slovenije Internet: Št. 30 Ljubljana, četrtek e-pošta: DRŽAVNI ZBOR Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-C) Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-C) Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. marca Št /06 Ljubljana, dne 14. marca 2006 dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP-C) 1. člen V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94, 13/05 in 67/02) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:»ta zakon ureja naslednja obvezna zavarovanja v prometu: 1. zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče, razen potnikov v zračnem prometu; 2. zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje avtomobilske odgovornosti); 3. zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam; 4. zavarovanje lastnika zrakoplova proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, potnikom, prtljagi in tovoru.«. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:»obvezna zavarovanja lastnika zrakoplova iz 4. točke prejšnjega odstavka so urejena v Uredbi (ES) št. 785/2004 Cena 1540 SIT 6,43 EUR ISSN Leto XVI Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L št. 138, z dne , str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 785/2004/ES), ta zakon pa vsebuje izvedbene določbe glede organov, organizacij in drugih pravnih oseb za nadzor ter izvedbene določbe glede odločanja o prekrških, glede škodnega sklada in drugih postopkovnih določb.«. V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji, se črta besedilo»s spremembami«. 2. člen V 1.a členu se 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:»3. vozila so motorna in priklopna vozila, kakor jih opredeljuje zakon, ki ureja varnost cestnega prometa, za katera je predpisano prometno dovoljenje; 4. zrakoplov je zrakoplov ali druga letalna naprava, za katero se uporablja Uredba 785/2004/ES;«. 5. in 6. točka se črtata, dosedanji 7. in 8. točka pa postaneta 5. in 6. točka. Doda se drugi odstavek, ki se glasi:»drugi izrazi in kratice, uporabljeni v tem zakonu v določbah, ki se nanašajo na zavarovanja v letalstvu, imajo enak pomen, kakor je določen v Uredbi 785/2004/ES.«. sita: 3. člen V 2. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se gla-»določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika zrakoplova, se smiselno uporabljajo tudi za zakupnika ali uporabnika zrakoplova, letalskega prevoznika in operatorja zrakoplova. V postopku izdaje operativne licence letalskega prevoznika, spričevala letalskega prevoznika in v postopku izdaje drugega spričevala oziroma dovoljenja, s katerim se dovoljuje opravljanje različnih komercialnih letalskih dejavnosti oziroma nekomercialnih letalskih aktivnosti, ki se izda v skladu z letalskimi predpisi, mora vložnik zahteve, ki želi pridobiti ustrezno listino, pred izdajo take listine predložiti pristojnemu organu dokazilo o ustreznem zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES.«. 4. člen V 3. členu se dodajo četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:»voditelj čolna mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o sklenjenem zavarovanju, kadar uporablja čoln v pomorski plovbi, pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe s policijskimi pooblastili oziroma policista, pristaniškega nadzornika ali uradne osebe, ki opravlja inšpekcijski ali upravno-strokovni nadzor po predpisih o pomorstvu. Vodja zrakoplova ali druga oseba, ki jo pooblasti lastnik zrakoplova, mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo Stran 3122 / Št. 30 / o sklenjenem zavarovanju oziroma dokazilo o ustreznem zavarovalnem kritju v skladu z Uredbo 785/2004/ES pred začetkom leta in med letom pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe, ki opravlja inšpekcijski ali upravnostrokovni nadzor po predpisih o letalstvu. Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi v primerih iz četrtega in petega odstavka tega člena.«. 5. člen V 4. členu se dodajo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:»rok za obvestilo iz prvega in drugega odstavka tega člena je 30 dni, razen za zavarovanja v letalstvu. Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena zavarovalnica obvesti o prenehanju zavarovalne pogodbe glede zavarovanj v letalstvu hkrati z obvestilom, ki ga pošlje Združenju, tudi ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat v njegovi sestavi (v nadaljnjem besedilu: prometni inšpektorat). Zavarovalnice in Združenje obveščajo ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat o zavarovanjih v letalstvu mesečno, z zbirnim obvestilom o sklenjenih zavarovanjih po Uredbi 785/2004/ES. Poleg tega morajo zavarovalnica in Združenje obvestiti navedena pristojna organa tudi o vsaki predčasni prekinitvi zavarovanj v letalstvu, o spremembi zavarovalnih kritij glede navedenih zavarovanj, o spremembi lastništva in o spremembah drugih bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe glede teh zavarovanj. Zavarovalnice in Združenje posredujejo ministrstvu, pristojnemu za promet, na zahtevo tudi podatke oziroma informacije o izvajanju Uredbe 785/2004/ES, ki jih zahteva Komisija Evropske unije. Obvestilo iz petega odstavka tega člena mora zajemati tudi podatke o morebitnem dvomu o ustreznosti zavarovanja glede na zahteve iz Uredbe 785/2004/ES, skupaj z ustreznimi podatki. Ne glede na določbo petega odstavka tega člena lahko minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, predpiše natančnejše pogoje glede obveščanja in o načinu obveščanja, kolikor se v zvezi z izvajanjem Uredbe 785/2004/ES to izkaže za potrebno.«. 6. člen Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:»zavarovalnica mora skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji, za zavarovanja v letalstvu pa tudi skladno z Uredbo 785/2004/ES. Zavarovalnica mora omogočiti sklepanje pogodb o zavarovanju avtomobilske odgovornosti tudi preko svetovnega spleta oziroma interneta. Vlada z uredbo določi način identifikacije strank v primeru sklepanja pogodb o zavarovanju avtomobilske odgovornosti preko svetovnega spleta oziroma interneta.«. 7. člen Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:»določbe zavarovalnih pogojev za zavarovanja, ki so obvezna po tem zakonu in Uredbi 785/2004/ES, s katerimi se zmanjšujejo pravice oškodovancev in potnikov v javnem prometu, določene s tem zakonom ali Uredbo 785/2004/ES, so brez pravnega učinka. Smiselno enako velja za zavarovalne pogoje za zavarovanja, ki so obvezna po Uredbi 785/2004/ES. Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija) obvestiti o novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih, preden jih začne uporabljati. Če Agencija ugotovi, da zavarovalni pogoji niso skladni z zakonom ali Uredbo 785/2004/ES, izreče ukrep nadzora v skladu z določbo 3. točke prvega odstavka 181. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 uradno Uradni list Republike Slovenije prečiščeno besedilo in 76/05), pri čemer se lahko prepoved sklepanja novih zavarovalnih pogodb nanaša samo na vrste obveznih zavarovanj, navedene v 1. členu tega zakona ali v Uredbi 785/2004/ES. Ukrep prepovedi sklepanja novih zavarovalnih pogodb se lahko nanaša le na tisto vrsto obveznega zavarovanja po tem zakonu ali po Uredbi 785/2004/ES, na katero se nanašajo zavarovalni pogoji, za katere je Agencija ugotovila, da niso skladni z zakonom ali Uredbo 785/2004/ES.«. 8. člen V 7. členu se v prvem odstavku besedilo»zavarovalni pogodbi ali zavarovalnih pogojih«nadomesti z besedilom»zavarovalni pogodbi, zavarovalnih pogojih ali Uredbi 785/2004/ES«. 9. člen V 8. členu se v prvem odstavku besedilo»zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo«nadomesti z besedo»obdelujejo«, za besedilom»po tem zakonu«pa se doda besedilo»ali po Uredbi 785/2004/ES«. V tretjem odstavku se v 1. točki podpičje na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi»enotna matična številka občana in davčna številka;«. V petem odstavku se doda 6. točka, ki se glasi:»6. prekrški po zakonu, ki ureja varnost v cestnem prometu, ter kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa ter kazniva dejanja goljufije na področju zavarovalništva.«. V šestem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:»3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Združenja ter iz evidence registriranih prometnih sredstev in iz centralnega registra prebivalstva, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ali iz zbirk podatkov Davčne uprave Republike Slovenije. Zavarovalnice in Združenje lahko podatke iz tega odstavka uporabljajo zgolj za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni;«, 5. točka se spremeni tako, da se glasi:»5. podatki iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi iz zbirk pravosodnih organov ter ministrstva, pristojnega za pravosodje, in sicer iz kazenske evidence ali evidence pravnomočnih sodb ali sklepov o prekrških ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu;«, v 6. točki se doda četrta alinea, ki se glasi:» podatki iz 6. točke petega odstavka se zbirajo iz zbirk ministrstva, pristojnega za pravosodje in notranje zadeve, ter prekrškovnih organov, ki obravnavajo prekrške s področja prometa, in sicer iz evidence pravnomočnih sodb ali sklepov o prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu ali iz kazenske evidence.«. V sedmem odstavku se pred besedo»obvestiti«doda beseda»predhodno«. V osmem odstavku se doda stavek, ki se glasi:»zavarovalnice ali Združenje pa lahko brez posebne zahteve pridobijo podatke oziroma zbirke podatkov o prometnih nesrečah z vpogledom v elektronske zapisnike policije o prometnih nesrečah, pri čemer mora biti zagotovljena možnost preverjanja pravne podlage in namena posredovanja osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.«. Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:»ne glede na prejšnji odstavek se podatki iz 2. točke četrtega odstavka in 6. točke petega odstavka tega člena shranjujejo ob upoštevanju rokov, ki so določeni za zakonsko in sodno rehabilitacijo v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04 uradno prečiščeno besedilo).«. Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek. Uradni list Republike Slovenije Št. 30 / / Stran člen V 8.a členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:»določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za obvezna zavarovanja iz 4. točke prvega odstavka 1. člena tega zakona.«. 11. člen V 9. členu se v drugem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:»3. taksi vozil;«. 5. točka se črta, dosedanji 6. in 7. točka pa postaneta 5. in 6. točka. 12. člen V 12. členu se drugi in tretji odstavek črtata. 13. člen V 18. členu se dodajo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:»ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena so zavarovalnice dolžne plačati Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vnaprejšnjo pavšalno odškodnino za škodo, ki nastane zavodu zaradi smrti ali poškodb zavarovanih oseb v prometnih nesrečah. Vnaprejšnja pavšalna odškodnina iz prejšnjega odstavka znaša 6,5% od obračunane kosmate zavarovalne premije za obvezno avtomobilsko zavarovanje. Zavarovalnice plačajo pavšalno odškodnino iz prejšnjega odstavka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 15. v mesecu, za zavarovalne premije, ki so bile obračunane v predhodnem mesecu. S plačilom vnaprejšnje pavšalne odškodnine iz prejšnjega odstavka se šteje za poravnano vsa škoda, ki nastane Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi smrti ali poškodb zavarovanih oseb v prometnih nesrečah.«. 14. člen Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:»iv. ZAVAROVANJE LASTNIKA ZRAKOPLOVA PROTI OD- GOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO POTNIKOM, PRTLJAGI, TOVORU IN TRETJIM OSEBAM«. 15. člen Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:»lastnik zrakoplova mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in tretjim osebam, ki jo povzroči zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji, v letu ali na tleh, v skladu z določbami tega zakona in Uredbo 785/2004/ES. Pogodbo o zavarovanju iz prejšnjega odstavka sklene lastnik zrakoplova glede na dovoljene komercialne letalske dejavnosti letalskega prevoznika ali operatorja zrakoplova oziroma glede na dovoljene nekomercialne letalske aktivnosti operatorja zrakoplova v času izvedbe leta. Pri tem se glede potnikov upošteva certificirano oziroma dovoljeno število potniških sedežev, glede tovora pa certificirana oziroma dovoljena masa koristnega tovora za posamezen zrakoplov, kolikor odbor iz 9. člena Uredbe 785/2004/ES ne odloči drugače. Smiselno enako se upošteva mnenje Komisije Evropske unije, dano v zvezi z izvajanjem navedene uredbe. Obveznost zavarovanja odgovornosti v skladu z Uredbo 785/2004/ES velja tudi za letalskega prevoznika in operatorja tujega zrakoplova, ki prihaja v zračni prostor Republike Slovenije. Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za zrakoplove oboroženih sil Republike Slovenije in za druge državne zrakoplove ter za naprave, za katere se ne uporablja Uredba 785/2004/ES. V dokazilu o zavarovanju iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 785/2004/ES mora zavarovalnica navesti tudi, katera zavarovanja so zajeta in v kakšnem obsegu ter da je zavarovanje sklenjeno v skladu z navedeno uredbo.«. 16. člen V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:»najnižja zavarovalna vsota iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje iz tega poglavja, je določena z Uredbo 785/2004/ES.«. Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:»v zvezi z izvajanjem prvega odstavka 6. člena Uredbe 785/2004/ES je za nekomercialne operacije zrakoplovov z MTOM, ki znaša 2700 kg ali manj, določena najnižja zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti do potnikov, in sicer v višini, ki ne sme biti nižja od SDR za posameznega potnika.«. 17. člen V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:»če je škoda povzročena z nezavarovanim zrakoplovom, za katerega velja obvezno zavarovanje po tem zakonu ali Uredbi 785/2004/ES, razen pri zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno tovoru, odgovarja Združenje tako, kakor bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje, in sicer največ do zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega dogodka.«. 18. člen V 33.d členu se besedilo»17., 20., 22. in 23. člena«nadomesti z besedilom»17., 20. in 22. člena«. 19. člen V 41. členu se besedilo»ali druge letalne naprave«črta in se za besedilom»po določilih tega zakona«doda besedilo»ali Uredbe 785/2004/ES«. 20. člen Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:»z globo od 20, do 90, tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, če ne sklene zavarovalne pogodbe v skladu z zakonom, zavarovalnimi pogoji in Uredbo 785/2004/ES (5. člen). Z globo od do 3, tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena.«. 21. člen Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:»z globo od do 1, tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, če v 15 dneh po sporočilu Združenja ne nakaže prispevka v škodni sklad (35. člen). Z globo od do tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«. 22. člen Besedilo 44.a člena se spremeni tako, da se glasi:»z globo od do 6, tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki ne obvesti pristojne upravne enote oziroma drugega pristojnega organa o prenehanju veljavnosti zavarovalne pogodbe v skladu s 4. členom tega zakona. Z globo od do 6, tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica iz tretjega odstavka 8. člena Uredbe 785/2004/ES, ki ne obvesti ministrstva, pristojnega za promet, in prometnega inšpektorata o sklenitvi ali prenehanju zavarovalne pogodbe glede zavarovanj v letalstvu (četrti, peti in sedmi odstavek 4. člena). Stran 3124 / Št. 30 / Z globo od do tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjih odstavkov tega člena.«. 23. člen Besedilo 44.b člena se spremeni tako, da se glasi:»z globo od 3, do 30, tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki ne obvesti Agencije o novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona. Z globo od do 1, tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«. 24. člen V 44.c členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:»z globo od do 2, tolarjev se za prekršek kaznuje odgovornostna zavarovalnica, ki:«. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:»z globo tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«. 25. člen V 44.č členu se v prvem odstavku besedilo»z denarno kaznijo najmanj tolarjev«nadomesti z besedilom»z globo od do 1, tolarjev«. V drugem odstavku se besedilo»z denarno kaznijo najmanj tolarjev«nadomesti z besedilom»z globo od do tolarjev«. 26. člen 45. člen se spremeni tako, da se glasi:»z globo od do 6, tolarjev se za prekršek kaznuje letalski prevoznik ali operator zrakoplova oziroma oseba iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če: a) ne zavaruje svoje odgovornosti do potnikov, prtljage, tovora in tretjih oseb za vsa določena zavarovalna tveganja po Uredbi 785/2004/ES (prvi odstavek 4. člena Uredbe 785/2004/ES), b) ne zagotovi, da je v skladu z Uredbo 785/2004/ES zavarovan vsak let, ne glede na to, ali je zrakoplov, ki se uporablja, njegova last ali ga uporablja na podlagi pogodbe o leasingu, franšizi, o skupni dejavnosti ali o skupnih letih z izbranim partnerjem (code sharing flights) ali kateregakoli drugega podobnega sporazuma (drugi odstavek 4. člena Uredbe 785/2004/ES), c) sklene zavarovalno pogodbo glede odgovornosti do potnikov, prtljage ali tovora v komercialnih operacijah z zavarovalno vsoto, ki je nižja od najnižje določene zavarovalne vsote v skladu z Uredbo 785/2004/ES (6. člen Uredbe 785/2004/ES), d) ne zagotovi, da se na zrakoplovu iz 2. člena Uredbe 785/2004/ES na vsakem letu nahaja ustrezno potrdilo o sklenjenem zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES (8. člen Uredbe 785/2004/ES), e) na zahtevo prometnega inšpektorja ali druge upravičene osebe za nadzor ne predloži dokazila o sklenjenem zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES (8. člen Uredbe 785/2004/ES). Z globo od do tolarjev se kaznuje operator zrakoplova v nekomercialnem zračnem prometu, ki je fizična oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka. Z globo od do tolarjev se kaznuje: 1. odgovorna oseba letalskega prevoznika oziroma operatorja zrakoplova, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena; 2. vodja zrakoplova oziroma druga odgovorna oseba, ki jo določi letalski prevoznik ali operator, če na zahtevo inšpekto
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x