REMATIC. Elektrický servopohon priamoèiary \Electric linear actuator\ STR 2PA DESCRIPTION POPIS. STANDARD EQUIPMENT and FUNCTIONS - PDF

Description
lektrický servopohon priamoèiary \lectric linear actuator\ RMATIC STR PA POPIS lektrické servopohony RMATIC vybavené elektronikou DMS3 sú ovládané binárnymi vstupmi OTVOR, STOP, ATVOR (+4 V DC), analógovým

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 15 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
lektrický servopohon priamoèiary \lectric linear actuator\ RMATIC STR PA POPIS lektrické servopohony RMATIC vybavené elektronikou DMS3 sú ovládané binárnymi vstupmi OTVOR, STOP, ATVOR (+4 V DC), analógovým vstupným signálom prúdovým 0/40 ma, napä ovým 0/10 V alebo po sie ach PROFIBUS DP V0/V1 a MODBUS RTU. Parametrizácia sa vykonáva: pomocou tlaèidiel a blikajúcich LD diód na riadiacej doske, prostredníctvom jednotky miestneho ovládania alebo pomocou programu PC (rozhranie RS 3). Sú urèené pre regulaènú prevádzku alebo prevádzku ON OFF. DSCRIPTION lectric actuators RMATIC are equipped with electronics DMS3. They are controlled by binnary inputs OPN, STOP, CLOS, MRGNCY (+4 V DC), by analogue input signal: current 0/40 ma, voltage 0/10 V or by communication networks PROFIBUS DP V0/V1 and MODBUS RTU. Parameters setting is done through pushbuttons and blinking LD diodes placed on a control board, by means of a local control unit or via PC programme (interface RS 3). The actuators are aimed for modulating operation or operation ONOFF. ŠTANDARDNÉ VYBAVNI A FUNKCI Napájacie napätie 30 V AC Sorkovnicové pripojenie Tepelný spínaè vo vinutí elektromotora Vypínanie v koncových polohách od polohy a od sily Vypínacia sila prestavite¾ná od 60 % do 100 % Blokovanie momentu (sily) v koncových polohách Blokovanie momentu (sily) pri rozbehu vo¾ne programovate¾né relé R1, R (poloha, moment,...) Relé RADY Ovládanie analógovým signálom 0/4 0 ma, 4 1 ma, 1 0 ma alebo 0/ 10 V Ovládanie napätím (+4 V DC) OTVOR, ATVOR Ovládanie impulzom (+4 V DC) OTVOR, STOP, ATVOR Bezpeènostná funkcia SD (reakcia na poruchu) Taktovací režim chodu Prúdový vysielaè 4 0 ma pasívny (nie pre DMS3 vo vyhot. P) Pomocné výstupné napätie 4 V DC, 40 ma pre napájanie ovládacích vstupov a vysielaèa Výstup chybových hlásení Vyhrievací odpor ovládaný z riadiacej jednotky LD ukazovate¾ polohy Komunikaèné rozhranie RS 3 Program pre parametrizáciu pomocou PC Mechanické pripojenie ståpikové Mechanický ukazovate¾ polohy Ruèné ovládanie Stupeò krytia IP 67 ROŠÍRNÉ VYBAVNI Miestne ovládanie pre servopohony s DMS3 Modul prídavných relé R3, R4, R5 Modul prídavných relé R1, R, R3, R4, R5, RADY s ovládacou jednotkou PROFIBUS DP V0/V1 s ovládacou jednotkou MODBUS RTU STANDARD QUIPMNT and FUNCTIONS Supply voltage 30 V AC Terminal board connection Protection of the motor against overheating Switching off in limit positions from the position or thrust Adjustable switchingoff thrust from 60 % to 100 % Torque (thrust) blocking in limit positions Torque (thrust) blocking during the start freely programmable relays R1, R (position, torque ) Relay RADY Control by unified signal 0/4 0 ma, 4 1 ma, 1 0 ma or 0/ 10 V Control by permanent voltage (+4 V DC) OPN, CLOS Impulse control (inching duty) (+4 V DC) OPN, STOP, CLOS Safety function SD (failure reaction) Timing mode / regime of operation lectronic position transmitter 40 ma passive (not for DMS3 in P) Auxiliary voltage output 4 V DC, max. 40 ma for supply of the control inputs and transmitter Output for failure messages Space heater operated by control unit LD position indicator Communication interface RS 3 Programme for parameters setting by PC Mechanical connection pillars Mechanical position indicator Manual control Protection code IP 67 ADDITIONAL QUIPMNT Local control for actuators with DMS3 system Additional relays R3, R4, R5 Additional relay module R1, R, R3, R4, R5, RADY Version with control board PROFIBUS DP V0/V1 Version with control board MODBUS RTU 0/017 19 STR PA lektrický servopohon priamoèiary \lectric linear actuator\ Špecifikaèná tabu¾ka /Specification table/ STR PA Objednávací kód /Order code/ 43. x x x x x x / x x Klimatická odolnos 10) \Climate resistance\ Korózna kategória \Corrosivity category\ Okolitá teplota \Ambient temperature\ Krytie \nclosure\ C3 5 C +55 C IP 67 1 štandard \standard \ C4 5 C +55 C IP 67 C3 5 C +55 C 11) IP 68 5 chladné \cold \ C3 40 C +40 C IP 67 3 tropické \tropics\ C3 5 C +55 C IP 67 6 morské \sea\ C4 40 C +55 C IP 67 7 lektrické pripojenie \lectric connection\ Na svorkovnicu \To terminal board\ Spínanie elektromotora \Switching of electric motor\ Prostredníctvom optoèlenov \Via optoisolator\ Prostredníctvom reverzaèných stýkaèov \Via reverse contactors\ Bezkontaktné spínanie \Contactless switching\ Napájacie napätie \Voltage\ 3) Schéma zapojenia \Wiring diagram\ 30 V AC 0 50 Hz 0 V AC 515, 514, 53 L 574, 574c 60 Hz 10 VAC T 50 Hz 3x400 V AC 3x380 V AC 3x400 V AC 3x380 V AC 53b, 536b, 537b 574a, 574d 53f, 536f, 537f N F Max. vypínacia sila / 31) Max. switchingoff thrust\ 3) 33) Max. za ažov. sila Max. za ažov. sila \Max. load thrust\ \Max. load thrust\ Režim prevádzky Otvor atvor \ ON OFF duty \ Regulaèná prevádzka \Modulating duty\ Rýchlos prestavenia \Operating speed\ 50 Hz 60 Hz lektromotor \lectric motor\ 30 V 0 V 50 Hz 60 Hz 3x400 V 3x380 V 10 V DC N N N N N N N N N N N 10 mm/min 0 mm/min 3 mm/min 40 mm/min 50 mm/min 10 mm/min 0 mm/min 3 mm/min 40 mm/min 50 mm/min 80 mm/min 100 mm/min 10 mm/min 0 mm/min 3 mm/min 40 mm/min 50 mm/min 80 mm/min 100 mm/min 10 mm/min 1 mm/min 4 mm/min 39 mm/min 48 mm/min 37) 7 mm/min 1 mm/min 4 mm/min 39 mm/min 48 mm/min 37) 7 mm/min 100 mm/min 10 mm/min 1 mm/min 4 mm/min 39 mm/min 48mm/min 37) 7 mm/min 100 mm/min 10 mm/min 145 mm/min A B M C S D H K N Q S T D V F J L P R T U V W Y G Pracovný zdvih \Operating stroke\ Pracovný zdvih je programovo prestavite¾ný. Ak sa nešpecifikuje, bude nastavený na minimálnu hodnotu 10 mm. \Programme adjustable operating stroke. If not specified will be adjusted on 10 mm value\ 10 0 mm 0 80 mm K mm L 130 Pokraèovanie na ïalšej strane \Next page\ lektrický servopohon priamoèiary \lectric linear actuator\ STR PA Špecifikaèná tabu¾ka \Specification table\ STR PA Objednávací kód \Order code\ 43. x x x x x x / x x Ovládacia doska \Control board\ Ovládanie Riadiace vstupy \Control Command input\ Výstupný signál \Output signal\ Schéma zapojenia \Wiring diagram\ P ON OFF a impulzné \and inching\ 4 V DC 515, 537b, 537f F DMS3 3P/P Modulaèné \ Modulating\ 0/4 0 ma 0/ 10 V ON OFF a impulzné \ and inching\ 4 V DC 4 0 ma pasívny \passive\ 514, 53b, 53f 53, 536b, 536f G H DMS3 M1 DMS3 M DMS3 P1 DMS3 P Komunikaèný protokol / P \Communication protocol / P\ MODBUS RTU PROFIBUS DP V0 / V1 jednokanálový \1 Channel\ redundant jednokanálový \1 Channel\ redundant ON OFF a impulzné \ and inching\ 4 V DC 574c, 574d 574, 574a 574c, 574d 574, 574a M N P R Mechanické pripojenie \Mechanical connection\ Priame príruba \Flange \ (N 15714) Príruba \Flange\ Príruba a 4 ståpiky \Flange and 4 pillars\ Ståpiky \Pillars\ 4 ståpiky \4 pillars\ Pracovný zdvih \Operating stroke\ 40 mm 60 mm 80 / 100 mm 80 / 100 mm max. 80 mm 80 / 100 mm Pripojovacia výška \Connecting height\ 90 mm 115 mm 110 mm 11 mm 110 mm 11 mm 9 mm 30 mm 74 mm 16 mm 9 mm 30 mm 74 mm 16 mm 6) ávit ahadla Rozmerový náèrt \Thread of stem\ \Dimensional drawing\ M16x1.55 M0x1.530 M16x1.534 M0x1.534 M14x34 7/8 UN9 P145/A P145/B P146a/A P146a/B 15 mm P146a/C 3 P000a/A P000a/B P147a/A P147a/B P147a/C P147a/D 70 mm P147a/ 7 P047 P001a/A P001a/B P001a/C P001a/D A B D F G J K L M N P Q R A B D F Rozšírené vybavenie \Additional equipment\ Bez doplnkovej výbavy; Nastavená maximálna vypínacia sila zo zvoleného rozsahu; Nastavený minimálny zdvih 10 mm. \Without any additional equipment; Set on maximum switchingoff thrust of the specified range; Set on minimum stroke 10mm\ Nastavenie pracovného zdvihu na požadovanú hodnotu. \Adjustment of operating stroke to required value\ Nastavenie vypínacej sily na požadovanú hodnotu \Adjustment of switchoff t hrust to required value\ Modul prídavných relé R3, R4, R5 (modul DMS3 R3) \Additional relay module R3, R4, R5 (module DMS3 R3)\ Schémy zapojenia \Wiring diagrams\ Modul prídavných relé R1, R, R3, R4, R5, RADY (modul DMS3 R6) 71) \ Additional relay module R1, R, R3, R4, R5, RADY (module DMS3 R6) \ Miestne ovládanie pre servopohony so systémom DMS3 s LCD displejom (zobrazenie údajov len do 5 C) \Local control for actuators with DMS3 system with LC display (data displaying only up to 5 C)\ 71) Dovolené kombinácie a kódy rozšíreného vybavenia \Allowed combinations and codes of additional equipment\: A+B=0, A+D=, A+=3, A+F=4, B+D=9, B+=30, B+F=31, D+F=40,+F=44, A+B+D=5, A+B+=53, A+B+F=54, A+D+F=63, A++F=67, B+D+F=80, B++F=84, A+B++F=113, A+B+D+F= a 473a Príslušenstvo \Accessories\ Komunikaèný kábel DB9F/RJ45 \Communication cable DB9F/RJ45\ Objednávacie èíslo \Order code\ 4A80100 Poznámky: 10) Pozri technický list Pracovné prostredia . 11) IP m / 48 hod. Rozmerové náèrty na požiadanie. 3) Podrobné údaje elektromotorov s priradením k rýchlostiam prestavenia sú uvedené na technickom liste lektrické údaje lektromotory . 31) Vypínaciu silu z uvedeného rozsahu uvies v objednávke slovne. Pokia¾ sa neuvedie, nastavuje sa na maximálnu hodnotu uvedeného rozsahu 3) Touto silou je možné za ažova servopohon v režime S10 min, resp. S45%, 6 90 cyklov/hod. 33) Touto silou je možné za ažova servopohon v režime S45%, 90 až 100 cyklov/hod. 37) Neodporúèa sa pre regulaènú prevádzku (S45%, cyklov/hod.) 6) ávit v spojke je potrebné v objednávke špecifikova slovne. 71) Platí len pre 30 V AC a 3x400 V AC. Nie je možné špecifikova pre vyhotovenie so zbernicou PROFIBUS resp. MODBUS. Notes: 10) See the technical data sheet Working environments . 11) IP m / 48 hours. Dimensional drawings on request. 3) For detailed information on electric motors according to the operating speed see the technical data sheet lectric data lectric motors . 31) Required switchoff thrust must be stated in the order. If not specified it is adjusted to the maximum thrust of the chosen range. 3) By this thrust it is possible to load the actuator under duty cycle S10 min, or S45%, 690 cycles per hour. 33) By this thrust it is possible to load the actuator under duty cycle S45%, cycles per hour. 37) Not recommended for modulating duty (S45%, cycles per hour). 6) Thread in the coupling must be specified in the order by words. 71) Valid for voltages 30 V AC and 3x400 V AC. It is not possible to specify for version with PROFIBUS or MODBUS. 131 STR PA lektrický servopohon priamoèiary \lectric linear actuator\ Schémy zapojenia \Wiring diagrams\ STR PA 13 lektrický servopohon priamoèiary \lectric linear actuator\ STR PA Poznámky: 1. Na svorky N, L svorkovnice napájacieho zdroja (X) sa privádza napájacie napätie 30 V AC, resp. 4 V AC pod¾a vyšpecifikovaného vyhotovenia servopohonu. Pre napájacie napätie 4 V AC nie je potrebné pripája zemniaci vodiè P. Notes: 1. On clamp N, L terminal power supply (X) feed supply voltage 10/0/30/40V AC, or 4 V AC by you specified type of construction A. For supply voltage 4V AC no need connect ground wire P 133 STR PA lektrický servopohon priamoèiary \lectric linear actuator\ lektrické pripojenie:, bez miestneho ovládania: 3 káblové vývodky 1 x M16 priemer kábla 6 až 10,5 mm, 1 x M16 priemer kábla 9 až 13 mm (extendovaná) a 1 x M0 priemer kábla 8 až 14,5 mm, s miestnym ovládaním: káblové vývodky 1 x M16 priemer kábla 6 až 10,5 mm, 1 x M16 priemer kábla 9 až 13 mm (extendovaná) X skrutková svorkovnica napájacieho zdroja P, N, L...svorky (0,05 1,5 mm ) napájacieho napätia 30, 10 V AC resp. 4 V AC, 50/60 Hz (pod¾a špecifikácie) 0 V, +4 V...svorky (max. 1,5 mm ) výstupného napätia 4 V DC (40 ma) X1 skrutková svorkovnica na riadiacej jednotke COM, CLOS OPN, I1, I... svorky (0,05 1 mm ) ovládacích vstupov 4 V DC +IN, IN, SH...svorky (0,05 1 mm ) vstupného unifikovaného signálu 4 0 ma alebo 0/10 V +L, L, SH...svorky (0,05 1 mm ) výstupného prúdového signálu (pasívny) 40 ma COM, NO, NC...svorky (0,05 1,5 mm ) relé RADY COM, NO...svorky (0,05 1,5 mm ) relé R1, R lectric connection: Version without Local Control Unit: via 3 cable glands 1 x M16 for cable diameter 6 to 10,5 mm, 1 x M16 for cable diameter 9 to 13 mm (extended) and 1 x M0 for cable diameter 8 to 14,5 mm Version with Local Control Unit: via cable glands 1 x M16 for cable diameter 6 to 10,5 mm, 1 x M16 for cable diameter 9 to 13 mm (extended) X screw terminal board of the voltage supply source P, N, L...terminals (0,051,5 mm ) of supply (4 V AC resp. 110/10 V AC, resp. 30/40 V AC, 50/60 Hz (according to the specification) 0 V, +4 V...terminals (max. 1,5 mm ) of output voltage 4 V DC (40 ma) X1 screw terminal board on the control unit COM, CLOS OPN, I1, I... terminals (0,05 1 mm ) of control inputs 4 V /DC +IN, IN, SH...terminals (0,05 1 mm ) of unified input signal 0/4 0 ma or 0/10 V +L, L, SH...terminals (0,05 1 mm ) of output current signal (passive) 4 0 ma COM, NO, NC...terminals (0,05 1,5 mm ) of relay RADY Legenda: 473a...zapojenie modulu miestneho ovládania pre ovládaciu dosku DMS zapojenie modulu so 6 prídavnými relé 500a...zapojenie modulu s 3 prídavnými relé zapojenie S s 1fázovým el. motorom (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/4 0 ma s prepínaním na (P) ovládanie ON/OFF resp. P impulzné ovládanie. Súèas ou je výstupný signál 4 0 ma pasívny zapojenie S s 1fáz. el. motorom pre ovládanie ON/OFF (P) 53...zapojenie s 1fázovým el. motorom (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/ 10 V s prepínaním na (P) ovládanie ON/OFF resp. P impulzné ovládanie. Súèas ou je výstupný signál 4 0 ma pasívny. 53b...zapojenie S s 3fázovým el. motorom (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/4 0 ma s prepínaním na (P) ovládanie ON/OFF resp. P impulzné ovládanie. Súèas ou je výstupný signál 4 0 ma pasívny. Spínanie elektromotora cez reverzaèné relé. 53f...zapojenie S s 3fázovým el. motorom (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/4 0 ma s prepínaním na (P) ovládanie ON/OFF resp. P impulzné ovládanie. Súèas ou je výstupný signál 4 0 ma pasívny. Bezkontaktné spínanie elektromotora. 536b...zapojenie S s 3fázovým el. motorom (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/ 10 V s prepínaním na (P) ovládanie ON/OFF resp. P impulzné ovládanie. Súèas ou je výstupný signál 4 0 ma pasívny. Spínanie elektromotora cez reverzaèné stýkaèe. 536f...zapojenie S s 3fázovým el. motorom (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/ 10 V s prepínaním na (P) ovládanie ON/OFF resp. P impulzné ovládanie. Súèas ou je výstupný signál 4 0 ma pasívny. Bezkontaktné spínanie elektromotora. 537b...zapojenie S s 3fáz. el. motorom so stýkaèmi pre ovládanie ON/OFF (P) 537f...zapojenie S s 3fáz. el. motorom pre ovládanie ON/OFF (P). Bezkontaktné spínanie elektromotora zapojenie S s 1fázovym motorom s komunikaèným protokolom MODBUS / PROFIBUS redundand 574a...zapojenie S s 3fázovym el. motorom so stýkaèmi s komunikaèným protokolom MODBUS / PROFIBUS redundand 574c...zapojenie S s 1fázovym el. motorom s komunikaèným protokolom MODBUS / PROFIBUS jednokanál 574d...zapojenie S s 3fázovym motorom so stýkaèmi s komunikaèným protokolom MODBUS / PROFIBUS jednokanál Legend: 473a...wiring diagram of electric local control for control board DMS wiring diagram module with 6 additional relays 500a...wiring diagram module with 3 additional relays wiring diagram of electric actuator with 1 phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/4 0 ma and output signal 4 0 ma wiring diagram of electric actuator with 1 phase electric motor for the ON/OFF control (P) 53...wiring diagram of electric actuator with 1 phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/ 10 V and output signal 4 0 ma 53b...wiring diagram of electric actuator with 3phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/4 0 ma and output signal 4 0 ma. Switching of electric motor via reverse contactors. 53f...wiring diagram of electric actuator with 3phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/4 0 ma and output signal 4 0 ma. Contactless switching of electric motor. 536b...wiring diagram of electric actuator with 3phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/ 10 V and output signal 4 0 ma. Switching of electric motor via relays. 536f...wiring diagram of electric actuator with 3phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/ 10 V and output signal 4 0 ma. Contactless switching of electric motor. 537b...wiring diagram of electric actuator with 3phase electric motor for the ON/OFF control. Switching of electric motor via reverse contactors. 537f...wiring diagram of electric actuator with 3phase electric motor for the ON/OFF control. Contactless switching of electric motor wiring diagram of electric actuator with 1phase electric motor with communication protocol MODBUS / PROFIBUS redundand 574a...wiring diagram of electric actuator with 3phase electric motor with reverse contactors with communication protocol MODBUS / PROFIBUS redundand. 574c... wiring diagram of electric actuator with 1phase electric motor with communication protocol MODBUS / PROFIBUS 1 channel 574d...wiring diagram of electric actuator with 3phase electric motor with reverse contactors with communication protocol MODBUS / PROFIBUS 1 channel. C...kondenzátor COM(RS3)..možnos pripojenia riadiacej jednotky k PC DMS3...elektronický modul PV passive.. elektronický polohový vysielaè pasívny s prúdovým výstupným signálom 4 0 ma 1...vyhrievací odpor F1...tepelná ochrana elektromotora F3...poistka napájacieho zdroja KM1 / KM...reverzné stýkaèe M1 ~ / M3~...jednofázový / trojfázový elektromotor N...regulátor polohy POSITION...snímanie polohy Rin...vstupný odpor RL...za ažovací odpor UN...napájacie napätie pre PV R1, R...vo¾ne programovate¾né relé RADY...relé pripravenosti (vo¾ne programovate¾né) R1 až R5...prídavné relé TORQU...snímanie momentu (sily) IN / OUT...vstupy / výstupy C...capacitor COM(RS3)...possibility for connecting the control unit to a PC DMS3...electronic module PV passive...electronic position transmitter is passive with output current signal 4 0 ma 1...space heater F1...motor`s thermal protection F3...fuse of voltage supply source KM1 / KM...reverse contactors M1 ~ / M3~...singlephase / threephase electric motor N...positioner POSITION...position scanning Rin...input resistance RL...load resistance UN...voltage for PV R1, R...free programmable relay RADY...RADY relay (freeprogrammable) R1 till R5...additional relays TORQU...torque (thrust) scanning 134 lektrický servopohon priamoèiary \lectric linear actuator\ STR PA Programové možnosti nastavenia vstupov, výstupov a riadiacich signálov Programové možnosti pre relé R1, R, R1, R, R3, R4, R5: neaktívne, poloha otvorené, poloha zatvorené, moment otvorené, moment zatvorené, moment otvorené alebo moment zatvorené, moment otvorené alebo poloha otvorené, moment zatvorené alebo poloha zatvorené, otvára, zatvára, pohyb, pohyb blikaè, do polohy, od polohy, varovanie, ovládanie dia¾kové, ovládanie miestne, ovládanie vypnuté. Programové možnosti pre relé RADY: chyby, chyby alebo varovania, chyby alebo nie je dia¾kové, chyby alebo varovania alebo nie je dia¾kové. Programové možnosti pre výstupný signál (z PV passive): 4 0 ma, 0 4 ma Programové možnosti pre ovládanie (reguláciu): P, 3P, 3P/P prepínané I Programové možnosti pre vstupný riadiaci signál (N): prúdový: 4 0 ma, 0 4 ma, 0 0 ma, 0 0 ma, 4 1 ma, 1 4 ma, 1 0 ma, 0 1 ma; napä ový: 10 V, 10 V, 0 10 V, 10 0 V, Programové možnosti pre vstupy I1 : NAKTIVN, SD (mergency shut down pri aktívnom vstupe I1 zaujme výstup pohonu polohu pod¾a nastavenia funkcie Reakcia na závadu), DBL (uvo¾nenie bloku miestneho ovládania neplatí pre S bez miestneho ov
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x