การศ กษาการแก ป ญหาการจ ดส งส นค าโดยใช QC Story กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC ศ ร ธ นว บ ญไชย 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร - PDF

Description
การศ กษาการแก ป ญหาการจ ดส งส นค าโดยใช QC Story กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC ศ ร ธ นว บ ญไชย 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ถนนเช มส มน นธ เขตหน งจ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 58 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การศ กษาการแก ป ญหาการจ ดส งส นค าโดยใช QC Story กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC ศ ร ธ นว บ ญไชย 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ถนนเช มส มน นธ เขตหน งจ ก กร งเทนถ 041 โทร โทรสาร บทค ดย กรณ ศ กษาเป นผ ผล ตและจาหน ายส ทา าคาร ม ป ญหาหล กๆในก จกรรมการจ ดส งส นค าประก บ ด วย การจ ดส งส นค าผ ดชน ด ผ ดขนาด จ ดส งส นค าขาด จ ดส งส นค าเก น ผ ว จ ยได น าหล กการข ง QC Story มาประย กต ใช นบว าสาเหต ข งป ญหาเก ดจากการท ส นค าหลายชน ดม ช ท คล ายก นทาให เก ดความ ส บสนและเก ดจากนน กงานไม ปฎ บ ต ตามว ธ การทางานท กาหนดไว ผ ว จ ยได ทาการแก ไข โดยกาหนดน นท ในการ จ ดวางส นค าให เป นน นท เฉนาะข งแต ละคาส งซ ต งแต ในข นต นข งการเก บส นค าจนถ งข นต นการจ ด ส งส นค าโดยม การต ดป ายนร มการต กร บล มน นท และเน มข นต นในการตรวจเช คส นค าในน นท จ ดเก บก นทาการจ ดส งส นค าให ก บล กค าผลการปร บปร งการทางานนบว าสามารถลดป ญหาความผ ด นลาดในการจ ดส งส นค าลงจาก 0.23% เหล เน ยง 0.02% 0. ท มาและความสาค ญข งป ญหา ความผ ดนลาดในการจ ดส งส นค าให ล กค าทาให ต นท นในการจ ดส งส นค าส งข นเน งจากต งท า การจ ดส ง ส นค าท ถ กต งไปชดเชยให ล กค าและถ กล กค าเร ยกร งค าเส ยหายท เก ดจากความผ ดนลาดถ า ล กค า ย ภายในประเทศการแก ป ญหาก สามารถต บสน งได รวดเร วกว าล กค า ย ในต างประเทศเน งจากระยะท ส นกว าและม ช งทางการขนส งให เล กได หลากหลายแต ในกรณ ข งล กค าท ย ในต างประเทศต ง ใช ระยะเวลาในการแก ไขท มากกว าและม ข กาหนดต างๆเข ามาเก ยวข ง โดยบร ษ ทท น ามาเป นกรณ ศ กษา น เป นธ รก จท เป นผ ผล ตและจ ดจาหน ายส ทา าคารซ งในการปฎ บ ต งานน นถ กก าหนดให ความถ กต งใน การจ ดส งส นค าท 100%ในทางปฎ บ ต น นเป นเร งยากท จะสามารถท าได เน งจากในข นต นข งการ ปฎ บ ต งานนน กงานเป นป จจ ยหล กในการปฎ บ ต งานจ ดเตร ยมส นค าและการจ ดส งส นค าท าให เก ดความ ผ ดนลาดได ง ายหากนน กงานปฎ บ ต งานขาดความร ขาดความละเ ยดร บค บตล ดจนไม น าระเบ ยบว ธ ปฎ บ ต งานท กาหนดไว มาใช ซ งค นนบสาเหต ความผ ดนลาดท เก ดข นจานวน ข 0 1. Material ส นค าม จานวนหลายชน ด และแต ละชน ดม ช ใกล เค ยงก น 2. Method of Work ว ธ การทางาน สภานแวดล ม การจ ดวางส นค า ลาด บก นหล ง 3. Man made Error ความบกนร งท เก ดจากการกระทาข งบ คคลท เก ยวข ง 2. ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข ง ทฤษฎ การจ ดการทางโลจ สต กส (Logistics Management) สภาการจ ดการโลจ สต กส ( Council of Logistics Management : CLM ) ได ให ความจ าก ดความ ไว ว า โลจ สต กส ค การบร หารจ ดการระบบห วงโซ ปทาน ซ งประก บด วย การวางแผน การด าเน นงาน การควบค ม การไหลเว ยน การจ ดเก บส นค า การให บร การ และสารสนเทศ ย างม ประส ทธ ภานและม ประส ทธ ผล จากจ ดเร มต นจนถ งจ ดข งการบร โภคเน ต บสน งความต งการข งผ บร โภคโลจ สต กส เป นก จกรรมท เก ยวข งก บการเคล นท การไหลข งทร นยากรการผล ต (Flow of materials) ก จกรรมท เก ยวข งก บการวางแผน การนาเ าไปใช และการควบค มการเคล นท ข งว ตถ ด บเข าส กระบวนการเน ม ค ณค า (value added) ในต วผล ตภ ณฑ การเคล นท เหล าน ถ ว าเป นก จกรรมโลจ สต กส เนราะเป นการ เคล นท เน เน มค ณค า ต ว ย างข งก จกรรมโลจ สต กส ค การจ ดซ จ ดหา การบร หารว สด การวางแผน ตารางการผล ต การวางผ งโรงงาน การจ ดคล งส นค า การจ ดการขนส ง การบร หารการกระจายส นค า ส วน ก จกรรมการแปรร ปหร แปรสภาน (Transformation process) หร กระบวนการผล ต (Manufacturing process) เช น การต ด การเจาะ การกล ง การประก บ การข นร ป การผสม การให ความร น เป นต น ไม จ ดว าเป นก จกรรมโลจ สต กส เนราะก จกรรมแปรสภาน หร กระบวนการผล ตจะถ กจาก ดเฉนาะส นค า หร เฉนาะเคร งจ กร แต การบร หารการเคล นท และการ ไหลข งว ตถ ด บท ย ระหว างกระบวนการแปรสภานน นเป นล กษณะร วมก นในท กกระบวนการผล ต โดยได แบ งข บเขตข งโลจ สต กส กเป น 2 กล มหล ก ด งน 1). การบร หารว สด (Materials management) หร โลจ สต กส ขาเข า (inbound logistics) หร โลจ สต กส เน การผล ต (manufacturing logistics) เป นก จกรรมหล กเน สน บสน นการผล ต โดยม หน าท เก ยวข งก บการศ กษาความต งการใช น นท จ ดเก บ และการเคล นย ายว ตถ ด บ ส นค า ช นส วน บรรจ ภ ณฑ ท ต งจ ดซ จ ดหา เน การผล ต รวมถ งต นท นและบร การ เน ให ม ม ลค าเน มในก จกรรม ทางเล กท ด ท ส ด 2). การบร หารการกระจายส นค า (Physical distribution management) หร โลจ สต กส ขา ก (outbound logistics) เป นการต บสน งความต งการด านการตลาดเป นหล ก ม หน าท หล ก ค การจ ดการคล งส นค า และการขนส ง โดยคล งส นค าจะต งม สาธารณ ปโภคน นฐาน และ ปกรณ ขนถ าย ว สด ระบบจ ดการคล งส นค า และโครงสร างการบร หารจ ดการ ส วนงานขนส งจะเก ยวข งก บการเล ก นน กงานท ม ท กษะ ร ปแบบการขนส ง และว ธ การขนส ง หล กการน นฐานข งโลจ สต กส ในระบบการขนส ง ค ไปให ถ งท หมาย ย างถ กต ง รวดเร ว ท นเวลา โดยต งเล กเส นทางท เหมาะสมและประหย ด ถ าค า ขนส งราคาถ กก จะช วยลดต นท นข งส นค าลงได ด งน นจ งกล าวได ว า ก จกรรมโลจ สต กส เป นก จกรรมท เก ยวข งก บการบร หารการเคล นท และการ ไหลข งว ตถ ด บ ย างม ค ณค า เน สน บสน นกระบวนการผล ต หร กระบวนการห วงโซ ค ณค า ทฤษฏ การจ ดการโซ ปทาน ( Supply Chain Management ) โซ ปทาน หมายถ ง ก จกรรมท ม ความส มน นธ และเช มโยงก นเน สร างม ลค าเน มให ก บป จจ ยการ ผล ต โดยเร มต งแต กระบวนการนาว ตถ ด บจากผ ขายว ตถ ด บเข าส กระบวนการผล ต การจ ดจาหน าย จนถ ง การจ ดส งส นค าไปส ผ บร โภคคนส ดท าย รวมถ งการบร การหล งการขาย โดยท วไปแล ว โซ ปทานจะ ประก บด วยก จกรรมสาค ญ 4 ก จกรรมด งน ผ ส งม บ (Suppliers) หมายถ ง ผ ท ส งว ตถ ด บให ก บโรงงาน หร หน วยบร การ เช น เกษตรกรท ปล ก ข าวเปล กหร ปาล ม โดยท เกษตรกรเหล าน จะนาข าวเปล กไปส งท โรงส หร โกด งน ค าคนกลาง หร นา ผลปาล มไปส งท โรงงานผล ตน าม นปาล ม เป นต น ผ ผล ต (Manufacturers) หมายถ ง ผ ท ทาหน าท ในการแปรสภานว ตถ ด บท ได ร บจากผ ส งม บ ให ม ค ณค าส งข น ผ กระจายส นค า (Distribution) หมายถ ง ผ ท ทาหน าท ในการกระจายส นค าไปให ถ งม ผ บร โภคหร ล กค าท ผ กระจายส นค าหน ง ๆ าจจะม ส นค าท มาจากหลายผ ผล ตเช น ผ กระจายส นค าข งซ ปเป ร มาร เกตจะม ส นค ามาจากผ ผล ตหลายแหล ง เช น ผ ผล ตผงซ กฟ ก น า ดลม ไ ศกร ม ขนมป ง เป นต น ล กค าหร ผ บร โภค (Customers) หมายถ ง จ ดปลายส ดข งโซ ปทานเป นจ ดท ส นค าหร บร การ จะต งถ กใช จนหมดม ลค า และไม ม การเน มม ลค าให ก บส นค าหร บร การน น กแล วป ญหาท ก ให เก ดการ บร หารโซ ปทาน ค ส นค าคงคล ง เนราะม ไว เน ร งร บความไม แน น นในโซ ปทาน การปร บปร งน ฒนาโซ ปทานให ม ประส ทธ ภานเน มข นจะทาให เก ดความน งน ใจข งล กค าท ได ร บส นค า ท ถ กต ง ในเวลาท ถ กต ง และในปร มาณท ถ กต ง โดยเส ยค าใช จ ายรวมตล ดโซ ปทานต าส ด ซ งจะม ผล ทาให งค กรธ รก จสามารถหม นเว ยนเง นสดได รวดเร ว ม ก าไรเน มมากข น ด งน นการบร หารโซ ปทานจ ง ก ให เก ดประโยชน ร วมก นท งล กค า และธ รก จ เคร งม ควบค มค ณภาน QC7 sooot QC7 soootเป นเคร งม 7ชน ดท ใช ในการควบค มค ณภานในกระบวนการผล ต เน การน ฒนาและร บปร งกระบวนการท างาน ย างต เน ง โดยใช เคร งม ด งกล าวในการเก บ ข ม ล ว เคราะห และแยกแยะสาเหต ข งป ญหาท แท จร ง เน ให สามารถแก ไขได ถ กต ง ควบค มค ณภาน ข งผล ตให ม ความสม าเสม ตล ดจนช วยในการจ ดท ามาตรฐานและความค มต ดตามผล ย างต เน ง และป งก นการเก ดป ญหาใน นาคต เคร งม เหล าน ต งใช กลว ธ ทางสถ ต และความร ในการเก บรวบรวม ข ม ล และว เคราะห ช วยให เก บรวบรวมข ม ลสะดวก ง ายต ความเข าใจ เคร งม ท ใช ในการปร บปร งค ณภานน นม ย หลายระด บด วยก น ข น ย ก บว าว ตถ ประสงค ท จะใช เคร งม แต ละประเภทจะใช ท าเน ะไร ใครเป นผ แก ป ญหาและแก ป ญหาระด บไหน ส าหร บ ว ตถ ประสงค ข งเคร งม ค ณภาน าจแบ ง กได เป น 5 ส วนหล กๆ ค ใช เน ค นหาป ญหา, ใช เน ช ว ด กระบวนการ, ใช เน ว เคราะห กระบวนการ, ใช เน ปร บปร งกระบวนการ, ใช เน ควบค มกระบวนการ ซ งจะข กล าวถ งเคร งม แต ละประเภท นร มท งว ตถ ประสงค การใช งาน เคร งม 7 ชน ด ด งต ไปน ได แก ใบตรวจส บ (Check Sheet) แผนผ งนาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) แผนผ งแสดงเหต และผล (Cause & Effect Diagram) แผนผ งการกระจาย (Scatter Diagram) แผนภ ม ควบค ม (Control Chart) ฮ สโตแกรม (Histogram) 3. ข นต นการดาเน นการว จ ย การศ กษาคร งน ได เก บรวบรวมข ม ลน นฐานข งบร ษ ทกรณ ศ กษามาจากแหล งข ม ลปฐมภ ม ( Primary Data ) ซ งผ ศ กษาเก บรวบรวมสถ ต ข ม ลความผ ดนลาดข งบร ษ ทท เป นกรณ ศ กษา จาก การศ กษานบว าม การจ ดส งส นค าท ผ ดนลาดในช วงเด น ม. ค.น-.ค โดยประย กต ใช แนวค ดหล กข ง QC STORY เน หาแนวทางในการแก ป ญหาโดยน าเคร งม ค ณภาน ( ชน ด 7 7 QC Tools มาใช ใน การว เคราะห แยกแยะสาเหต ข ง ป ญหาท แท จร งเน ให สามารถแก ไขได ถ กต งและทาให สามารถควบค ม ค ณภานข งการจ ดส ง ส นค าได ถ กต ง ย างต เน งจนก ให เก ดมาตรฐานในการปฎ บ ต งานและป งก น ป ญหาท จะเก ด ข นใน นาคตโดยม รายละเ ยดการศ กษาด งน - ศ กษา และรวบรวมกระบวนการดาเน นงานข งบร ษ ทกรณ ศ กษา ว ธ การเก บรวบรวมข ม ลข งความผ ดนลาดในการจ ดส งส นค าไปย งต างประเทศ - ทาการรวบรวมจากข ม ลท ล กค าแจ งกล บมาย งบร ษ ทกรณ ศ กษา - โดยนาเคร งม ค ณภาน าใช เช น ใบตรวจส บ แผนผ งนาเรโตชน ดม 7แผนผ งแสดงเหต และ ผล - การทดส บความถ กต ง 4. ผลการว จ ยผลจากการศ กษาและว เคราะห หาสาเหต ข งป ญหาการจ ดส งส นค าผ ดนลาดโดยการนา QC Story มาใช ในการแก ไขข ผ ดนลาดในการจ ดส งส นค าสามารถกาหนดว ธ การแก ไขและการ ปร บปร งข ผ ดนลาดโดยมาตรการน เป นมาตรการท ใช ร วมก นในการปฎ บ ต งานเน ลดข ผ ดนลาด โดยม ข สร ปในการแก ไขด งน 4.1 ทาการจ ดน นท ในการวางส นค าโดยกาหนดให เป นน นท เฉนาะข งแต ละ เด ร ต งแต ในข นต นข งการเก บส นค าจนถ งข นต นจ ดส งส นค าโดยม การต ดป ายนร มล มกร บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks