Python Bez Oklevanja

Description
Python najnovija knjiga u izdanju CET

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 399 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 5

Share
Transcript
  Python bez oklevanja Zar ne bi bilo bajno kad bi posto- jala knjiga o Pythonu uz koju ne biste želeli ništa osim da sednete pred računar i pišete kôd? To je verovatno samo san... Paul Barry  Prevod drugog izdanja  iv autor  Autor knjige Python bez oklevanja Paul Barry živi i radi u gradiću Carlow   (u Irskoj   ), koji ima oko 35.000 stanovnika, a nalazi se oko 80km jugozapadno od glavnog grada,  Dublina  . Paul ima diplomu Informacionih sistema  , kao i magistaturu Računarstva  . Takođe je završio postdi- plomske studije Predavanja i nastave  . Paul radi u Institutu za tehnologiju, Carlow od 1995, i predaje na njemu od 1997. Pre nego što je počeo da predaje, Paul je proveo deset godina u IT industriji radeći u Irskoj i Kanadi, gde je naj- više radio u okviru zdravstva. Paul je oženjen sa Deirdre i oni imaju troje dece (od kojih je dvoje sada na fakultetu). Programski jezik Python i tehnologije vezane za njega bili su sastavni deo Paulovih predavanja za studente počevši od akademske godine 2007. Paul je autor (ili koautor) još četiri tehničke knjige: dve o Pythonu i dve o Perlu . U prošlosti, mnogo je pisao za časopis Linux Journal Magazine  , u kojem je bio dopisnik i urednik. Paul je odrastao u  Belfastu , u Severnoj Irskoj  , što donekle objašnjava njegove stavove kao i njegov smešan akcenat (osim, naravno, ako ste i vi „sa Severa”, pa su u tom slučaju Paulova shvatanja i akcenat sasvim normalni   ). Pronaći ćete Paula na Twitteru (  @barrypj   ), i na njegovom sajtu: http://paulbarry.it carlow.ie .  Do k su na pol ju u  še t n j i,  Paul  z as t a je  i  ras p ravl ja o   p rav ilnom  i z gova ran ju  re č i  „ t u ple ” (n- t o r ka) sa svo jom  mu čen icom od ž ene. Ovo   je  Dierdrena uo bič a jna reakci ja. §   sadržaj  v Sadržaj (prava stvar) Uvod Vaš mozak i Python . Vi pokušavate nešto da naučite, dok vaš mozak hoće da vam pomogne tako što se trudi da ne zapamtite to što učite. Vaš mozak misli da je bolje ostaviti mesta za važnije stvari, na primer: „Koje divlje životinje treba izbegavati i da li je pametno ići na sankanje bez odeće.” Dakle, kako ubediti svoj mozak da vam je od životne važnosti da naučite da programirate u jeziku Python? Za koga je ova knjiga? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxivVeć znamo šta mislite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvMi znamo kako vaš mozak   misli . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvMetakognicija: razmišljanje o razmišljanju  . . . . . . . . . . xxviiEvo šta smo MI radili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxviiiPročitajte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxTim za tehnički pregled  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxii Sadržaj ukratko 1 Osnove:  Brzi početak 1 2 Podaci u listi:  Rad sa uređenim podacima 47 3 Strukturisani podaci:  Rad sa strukturisanim podacima 95 4 Višekratna upotreba koda:  Funkcije i moduli 145 5 Izgradnja veb aplikacije:  Sada stvarno 195 6 Čuvanje i obrada podataka:  Gde da stavite svoje podatke 243 7 Upotreba baze podataka:  Upotrebimo Pythonov DB-API 281 8 Malo klase:  Apstrahovanje ponašanja i stanja 309 9 Protokol za upravljanje kontekstom:  Uklapanje u Pythonovu naredbu with 335 10 Dekoratori funkcija:  Umotavanje funkcija 363 11 Obrada izuzetaka:  Šta da se radi kad stvari krenu naopako 413 11¾  Nešto o nitima:  Bavimo se čekanjem 461 12 Napredna iteracija:  Brze petlje 477  A Instalacija:  Instaliranje Pythona 521 B Pythonanywhere:  Isporuka vaše veb aplikacije 529 C Deset nepomenutih stvari:  Uvek ima još šta da se nauči 539 D Deset neobrađenih projekata:  Još neke alatke, biblioteke i moduli 551 E Uključite se:  Python zajednica 563  sadržaj  vi 1 osnove  Brzi početak Počnite da programirate u jeziku Python što je pre moguće. U ovom poglavlju, predstavljamo osnove programiranja u jeziku Python, a to radimo u tipičnom stilu serije Bez oklevanja : odmah uskačemo. Nakon prvih par stranica, izvršićete prvi primer programa. Na kraju poglavlja, nećete samo biti u stanju da izvršite primer programa, nego ćete i razumeti njegov kôd (i više od toga). Usput, učićete o nekoliko stvari po kojima se programski jezik Python odlikuje. Dakle, da više ne gubimo vreme. Okrenite stranicu, pa da počnemo!! Understanding IDLE’s Windows  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Izvršavanje koda, naredbu po naredbu  . . . . . . . . . . . . . . 8 Funkcije + Moduli = Standardna biblioteka  . . . . . . . . . . . 9 Strukture podataka su ugrađene . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Pozivanjem metoda dobiju se rezultati. . . . . . . . . . . . . . 14 Odlučivanje kada da se izvrše blokovi koda  . . . . . . . . . . . 15 Kakav „else” može da bude uz „if”? . . . . . . . . . . . . . . . 17 Svite mogu da sadrže ugnežđene svite . . . . . . . . . . . . . . 18Povratak u Python Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Eksperimentisanje u prozoru interpretera . . . . . . . . . . . . 23 Ponavljanje nad sekvencom objekata  . . . . . . . . . . . . . . 24Iteriranje zadati broj puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Primena rezultata zadatka 1 na naš kôd  . . . . . . . . . . . . . 26 Podešavanje pauziranja izvršenja  . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Generisanje slučajnih celih brojeva sa Pythonom  . . . . . . . . 30 Kodiranje ozbiljne poslovne aplikacije . . . . . . . . . . . . . . 38 Python kôd se lako čita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Da li vas uvlačenje izluđuje?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tražimo od Interpretera pomoć oko funkcije  . . . . . . . . . . 41Eksperimentisanje sa opsezima . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Chapter 1’s Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x