บ นท กการประช มPSA เร อง ท ศทางใหม ในป - PDF

Description
บ นท กการประช มPSA เร อง ท ศทางใหม ในป ว นศ กร ท 7 ก นยายน 2555 ณ. ห องประช มช น 2 ห องสม ดโรงเร ยน 9.00 น. ป ออสเตอร แทค ประธานPSA กล าวเป ดการประช มและส งต อการประช มให อ.แม กซ น ดร สคอล อ.แม

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 156 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท กการประช มPSA เร อง ท ศทางใหม ในป ว นศ กร ท 7 ก นยายน 2555 ณ. ห องประช มช น 2 ห องสม ดโรงเร ยน 9.00 น. ป ออสเตอร แทค ประธานPSA กล าวเป ดการประช มและส งต อการประช มให อ.แม กซ น ดร สคอล อ.แม กซ น ดร สคอล อาจารย ใหญ ของโรงเร ยน นาเสนอ: 1.1 เปรม โรงเร ยนแบบโลกIB แบบไปกล บและประจา - อ.แม กซ น ช ให เห นว าPTISเป นมากกว าโรงเร ยน เพราะเป นโรงเร ยนแบบหล กส ตรIB อาจารย แจ งว าโรงเร ยนได ม โบรช วร ใหม ม หลายส งหลายอย างท เปล ยนแปลงในโรงเร ยน ของเรา และ โรงเร ยนม บ คลาจารย ใหม เป นจานวน 23 คนในป การศ กษาน - อ.แม กซ น ย าว าPTISเป นโรงเร ยนท การม ใช หล กส ตรเต มของโปรแกรมIB - อ.แม กซ น แจ งว าPTISม โปรแกรมใหม มาเสนอและกาล งมองหาทางท จะนาเสนอโปรแกรมใหม ๆ มากข น เช น โปรแกรมIBCC (IB Career Related Certificate) ในตอนน ม น กเร ยนท ศ กษาในโปรแกรมน อย 5 คน PTISเป นโรงเร ยนแรกในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ท สอนโปรแกรมIBCC - อ.แม กซ น แนะนาให เราร จ กคร บาอาจารย หล ก ๆ และได บอกอ กว าท โรงเร ยนเราม อาจารย หลายท านท ได ร บเล อกไปเป น IB Examiners หร อ ผ สอบขององค กรIB อ.สต เฟ น: แจ งเร องสาค ญเก ยวก บผลการสอบIBของน กเร ยนป ท แล ว - อ.สต เฟ นพ ดถ งประกาศน ยบ ตรIBและจานวนน กเร ยนท สอบIB - อ.สต เฟ นบอกว าจากสถ ต ในป ท ผ านมา ม น กเร ยนเร ยนจบด วยประกาศน ยบ ตรIBมากข น - คะแนนIBโดยเฉล ยของน กเร ยนท จบการศ กษาในป ท แล ว ( ) สอบได โดยเฉล ยท 33 คะแนน น กเร ยนท ทาคะแนนได ด ทาได ท 38 และ 39 คะแนน - ม น กเร ยนทาคะแนนส งส ดได 2 คน อย ท 39 คะแนน เกรดเฉล ยก ทาได ท 5.24 จาก ป ก อน ( )ซ งทาได น กเร ยนIBจะต องทาคะแนนต าส ดได ไม ต ากว า 24 คะแนนข นไปเพ อจะได ร บประกาศน ยบ ตร คะแนนเต มส งส ดจะอย ท 45 คะแนน ซ งหมายถ งว าน กเร ยนจะต องได 42 คะแนน เต มจาก 6 ว ชา แล วบวกก บอ ก 3 คะแนนจากการเข ยนบทความ - อ.สต เฟ นแจ งอ กว าน กเร ยนส วนใหญ ในป ท ผ านมา ไปศ กษาต อท ประเทศสหร ฐอเมร กา - ม น กเร ยนท ได เข าร บการในมหาว ทยาล ยต าง ๆ ท วโลกด งน เช น UCLA Seaton University, Goldsmith University of Arts, University of Munich ว ศวกรรมเคร องกล (ซ ง เป นน กเร ยนท ได ร บคะแนนส งส ดในการสอบIB น กเร ยนคนน ได คะแนนเต ม 7 ในว ชาคณ ตศาสตร และฟ ส กซ ) McGill Universityท แคนนาดา ศ กษาว ชาเศรษฐศาสตร University of Washington ฯลฯ อ.แม กซ น: - เน นอ กว าPTISม บ คลาจารย ใหม 23 ท าน - PTIS ม ช นเร ยนเพ มข นในบางเกรด - PTIS ได จ างท ปร กษาด านการศ กษามาหน งท านเพ อมาทางานก บโรงเร ยน ด วยงบประมาณท ค อนข างจะส ง - จากน น อ.แม กซ นก แนะนาค ณแมเร ยน แลมเบ ร ท ท ปร กษาด านการศ กษาท ม ประสพการณ อ นยาวนานในวงการศ กษาในประเทศออสเตรเล ย สหร ฐเอม เรด และท อ น ๆ แมเร ยน แลมเบ ร ท: ท ปร กษาด านการศ กษา ท จะทางานหน งป ท PTIS - แมเร ยนพ ดถ งประสพการณ ของเธอในวงการศ กษา - เธอกล าวว าเธอย นด ท จะมาร วมเข าประช มPSAอ กในอนาคต - แมเร ยนเตร ยมสไลด มานาเสนอและเล าเร องข นตอนการทางานของเธอซ งจะนาไปโพสท ไว ในเวปไซด ของโรงเร ยน - แมเร ยนมาท โรงเร ยนเราเพ อท จะช วยในเร องการพ ฒนาของPTIS ไม ใช เพ อเป นแค โรงเร ยนท วไป แต เพ อท จะทาให PTISเป นโรงเร ยนท ด ท ส ด อ.แม กซ น: หล งจากน น อ.แม กซ นก แนะนา อ.ล ซ ไคท ซ งได ร บแต งต งให เป นผ ประสานงานด านการร บรองค ณภาพการศ กษา อ.ล ซ ไคท เป นอ.สอนว ชาคณ ตศาสตร ในช นม ธยมและเป นผ ประสานงานด านการร บรองค ณภาพการศ กษา - อ.ล ซ กล าวถ งเร องการร บรองค ณภาพการศ กษาและบทบาทของเธอ - เธอย าว าการร บรองค ณภาพน นเปร ยบเหม อนการให ความไว วางใจ ซ งท านสามารถวางใจได ว าPTISน นเป นโรงเร ยนท ด - อ.ล ซ อธ บายว าการร บรองค ณภาพการศ กษาน น เป นกระบวนการอ นหน งท จะทาให เราเห นว าโรงเร ยนน นเป นอย างไร - การร บรองค ณภาพการศ กษาน นเป นกระบวนการและมาตรฐานท เคร งคร ดและการม งม นท จะปร บปร ง - กระบวนการของการร บรองการศ กษาน นหมายถ งว าเราต องได มาตรฐานในกว า 1000 มาตรฐาน - ในป น PTISอย ในช วงกลางซ งโรงเร ยนเรากาล งจะกล บไปเข ากระบวนการการร บรองมาตรฐานการศ กษาใหม อ กคร ง - อ.ล ซ พ ดถ งบทบาทของเธอในการเป นผ ประสานงาน ซ งจะต องด แลผ มาตรวจการเร องการร บรองมาตรฐาน เธอกาล งม บทบาทในการประเม นผลว าPTISจะสามารถ ผ านมาตรฐานการร บรองการศ กษาหร อไม - หากผ ปกครองท านใดม ความสนใจเร องการร บรองมาตรฐานการศ กษา ท านสามารถต ดต อ อ.ล ซ ได ทางอ เมล หร อ ต ดต อเพ อน ดประช มได อ.แม กซ น แนะนา อาเล กซ ซ ลซบ ผ จ ดการแผนกโครงการศ ลปะ อาเล กซ ซ ลซบ - แนะนาต วเองว า 14 ป ก อนได เร มงานในโรงเร ยนม ธยมแห งหน งในอ งกฤษ หล งจากน นก มาทางานท เช ยงใหม ช วงหน ง แล วก กล บไป และได กล บมาอ กคร งหล งจาก 13 ป เคย สอนโรงเร ยนหลายแห งรวมท งในประเทศต รก ด วย - อาเล กซ ชอบท จะเห นผลงานท เก ดข นจากศ ลปะและว ฒนธรรม - เขาเน นว าความร เร มสร างสรรค น น ม ความสาค ญพอ ๆ ก บความสามารถในการอ านออกเข ยนได และท งสองอย างน ม ความส มพ นธ ก นอย างแนบแน น - งานและบทบาทของเขาในช วงป หน าน จะเป นการพ ฒนาโปรแกรมทางศ ลปะ เช น งานประต มากรรม การเต นรา การวาดภาพ ฯลฯ - เขาได ช ว าศ ลปะควรจะเป นอะไรท เห นได เด นช ด เขาต องการให น กเร ยนม ส วนร วมในเร องน อย างกระต อร นล น อ.แม กซ น แนะนา อ.แม ค หร อ อ.แอนดร แม คลาคแลน อ.แม ค หร อ อ.แอนดร แม คลาคแลน MUN & House System - แนะนาบทบาทของอ.แม ค - อธ บายเร องระบบMUN หร อ Model United Nations (องค การสหประชาชาต จาลอง ซ งเป นก จกรรมพ เศษหล งเล กเร ยนของน กเร ยนม ธยม) - พ ดถ งเร องMUNและฉายสไลด ให ผ ปกครองด กร ณาด สไสด ท แนบมาประกอบ เราจะนาไปใส ไว ในหน าเวปเพจของPSA - พ ดถ งเร อง House System - อ.แม คต องการจะสร างระบบบ านท รวมน กเร นต งแต ช นอน บาลจนถ งช นเกรด 12 และ ต องการให ท กคนม ส วนร วม Q&A ผ ปกครองถามถ งเร องMUNก บอ.แม ค ข าวสารจากPSA ป ออสเตอร แทค ประธานPSA - ป แนะนา โจด ชม แลนด รองประธานPSA และผ ประสานงานด านก ฬา และค ณอ ไร สม ทธ เหร ญญ กPSA ท งสองไม ได มาในงาน PSAต อนร บผ ปกครอง และ การประช ม ว สาม ญของPSA จากน นก ได แนะนา อาล ส โม เลขาณ การPSA และผ ประสานงานช มชนผ ปกครองของPSA และ มาเร ย แลงเล ผ ประสานงานด านการจ ดงานส งคม ซ งท งหมด เป นคณะกรรมการช ดใหม ของPSAของป ป แนะนา ต วแทนทางว ฒนธรรมของPSA: - เกาหล ช น เจ ง โยว ผ ปกครองของฮาซาน เกรด 6 และ อ วอน เกรด 4. - ญ ป น ม เอะโกะ โอค โน ผ ปกครองของ โก เกรด 7 - จ น ล ต า แบร ด ผ ปกครองของเอม ล เกรด 12 และ เอพร ว เกรด 6 - ฝร งเศส - แอน โช ค ชาค แยร ค ผ ปกครองของ ออสก า เกรด 10 - เยอรม น มาเร ย แลงเล ผ ปครองของ ไซม อน ในเกรด 10 และ เอเลน า เกรด 4 ป แนะนาต วแทนผ ปกครองประจาช นของPSA: ช อ ผ ปกครองของ จ นดาร ตน (โบ) ไวซ อ เว น EY2 แสง เข ยวว นท น อาเวอร ราค บาซ ล G.1 คาร น า เดอ ช อาเรนซ า เซซ เล ย G.2 เกล แอนเดอร ส น ราฟ G.3 นร ศรา ส ภา น บ G.4 โอล ว เย อาเวอร ราค แม คซ ม G.5 จร ญา เต ยเมธากร จ เน G.6 ต องการอาสาสม คร G.7 จ น อ นแลนด ว อาน า G.8 หน ร ก ภ ครองแถว เด ยร G.9 ส ภาพร ช นใจ โรม น G.10 ต องการอาสาสม คร G.11 ดารา วงค วรรณ นก G.12 อ.ล นดา บ ค ต วแทนผ ปกครองน กเร ยนประจา PSA Class Representatives Name From Parent of Position Chindarat Weiss Thailand Evan in EY2 EY1-2 Representative Seng Keovanthin- Laos Basile in G.1 EY3-G.1 Representative Evrard Karina de Chiarenza Ecuador Cecilia G.2 Representative Gail Anderson Australia Raffi G.3 Representative Narisara Supa Thailand Nub G.4 Representative Olivier Evrard France Maxime G.5 Representative Jariya Tiamatakorn Thailand June G. 6 Representative Volunteer Needed! G.7 Representative June Unland Singapore Vianna G.8 Representative Nurak Thailand Dear G.9 Representative Phukhrongtaew Suphaporn Thailand Roman G.10 Representative Chuenjai Volunteer Needed! G.11 Representative Dara Wongwan Thailand Nok G.12 Representative A.Linda Buck U.K. Boarding Boarding Parents Students Representative โจด ชม แลนด PSA Vice Chairperson & Sports Co-ordinator - โจด แจ งข าวสารด านก ฬาและปฏ ท นก ฬาในช วงน ว า การแข งวอลเลย บอลรวม อาย ต ากว า 14 ป ท PTIS พ ธท 3 ต.ค. การแข งว ายน าเด กม ธยมท PTIS อ งคารท 9 ต.ค. การแข งว ายน าเด กประถมท APIS พ ทธท 7 พ.ย. - การแข งข นก ฬาCMACสาค ญท PTIS: การแข งข น7-a-side ฟ ตบอลอาย ต ากว า 20 ป เสาร -อาท ตย 9-10 พ.ย. การแข งข น 7-on-7 หญ งอาย ต ากว า 16 ป ศ กร ท 30 พ.ย. การแข งกร ฑาเด กม ธยมCMAC อ งคารท 5 ก.พ. การแข งกร ฑาเด กประถมCMAC พ ธท 6 ก.พ. การแข งข นบาสเก ตบอลอาย ต ากว า 16 ป ศ กร -เสาร ท ก.พ. การแข งข นฟ ตบอลCMACอาย ต ากว า 12 ป พ ธท 6 ม.ค. Ongoing Activities supported by PSA Supporting in CMAC Sport Games: U14 Mixed Volleyball Wed. 3 Oct. Senior Swim Tue. 9 Oct. CMAC Junior Swim Wed. 7 Nov. Future Major CMAC U20 Invitational 7-a-side football Fri. & Sat Nov U16 7-on-7 Football (Girls) Fri. 30 Nov. Senior Track Meet CMAC Tue. 5 Feb. Jr. Track Meet CMAC Wed. 6 Feb. U16 Invitational Basketball Fri. & Sat Feb. U12 Football CMAC Wed. 6 Mar. ท านสามารถร วมสน บสน นท มก ฬาของPREMได อย างไรบ าง? ไปด การแข งข น ช วย PSA สปอนเซอร เคร องด ม และ ของว างให แก น กก ฬา - เกมส เจ าภาพ: 1 ท ม เกโตเรด 20 ขวด, ผลไม / ม สล แท ง - เกมส เด นทางไปโรงเร ยนอ น: 1 ท ม เกโตเรด 20 ขวด น า 20 ขวด ผลไม & ม สล แท ง ซ อส นค าของPSA: กาล งอย ในขบวนการออกแบบและด ไซน ด วยโลโก ใหม และส ใหม เช น เส อPanthers หมวก กระเป า ฯลฯ จะแจ งให ท านทราบว าเม อใดม ขายแล ว ท านสามารถช วยPSAสน บสน นPanthersได อย างไร? เวลาท านไปเช ยร น กก ฬา กร ณานาเคร องด มและของว างท ม ประโยชน มาเป นกาล งใจให น กก ฬาท สนามแข งข นด วย ท นทร พย หากท านไม ม เวลา แต อยากจะร วมสน บสน นน กก ฬา ท านสามารถส งเง นจานวน เล ก ๆ น อยใส ซองแล วให ล กท านนาไปฝากไว ให โจด ท แผนกประถมหร อแผนกม ธยมได แล ว กร ณาอ เมล ไปแจ งโจด ด วยท โอนเง นผ านธนาคาร สาหร บผ ปกครองน กเร ยนประจาท ต องการช วยเหล อและสน บสน น เคร องด มและของว าง กร ณาโอนเง นผ านธนาคารมาได ท บ ญช ของ PSAด งต อไปน ช อธนาคาร: บจม.ธนาคารกร งไทย ช อบ ญช : นางอ ไร สม ท เลขท บ ญช : *เม อท านโอนเง นแล ว กร ณาอ เมล ค ณอ ไร สม ทได ท How you can support the PREM Sports teams? Go to the games! Help PSA sponsor drinks & snacks: Home Games: one team 20 Getorades, fruits/ dry muesli bars Travelling Teams to other school: one team 20 Getorades, 20 Water & fruits/dry muesli bars. Buy PSA Merchandises: in the process of designing and producing with new logo & colour, e.g. Panthers T-Shirt, hats, bags, etc. Will inform you when available. How to help PSA support the Panthers? Bring drinks & healthy snacks to the games. Cash : If you don t have time, but want to support the athletes, you may send cash in an envelop with your child, and leave it for Jody Schmuland at JS Office or SS O
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x