หน งส อมอบฉ นทะ (แบบ ค.) Proxy (Form C.) - PDF

Description
ส าหร บกรณ ผ ถ อห นเป นผ ลงท นต างประเทศและแต งต งให ค สโตเด ยนในประเทศไทยเป นผ ร บฝากและด แลห น For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. (ป ดอากรแสตมป 20 บาท) (Duty Stamp 20 Baht)

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 39 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส าหร บกรณ ผ ถ อห นเป นผ ลงท นต างประเทศและแต งต งให ค สโตเด ยนในประเทศไทยเป นผ ร บฝากและด แลห น For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. (ป ดอากรแสตมป 20 บาท) (Duty Stamp 20 Baht) หน งส อมอบฉ นทะ (แบบ ค.) Proxy (Form C.) เข ยนท Written at (1) ข าพเจ า I/ We ส ญชาต nationality ส าน กงานต งอย เลขท The register s office ในฐานะผ ประกอบธ รก จเป นผ ร บฝากและด แลห น (Custodian) ให ก บ as being the custodian of ซ งเป นผ ถ อห นของ บร ษ ท แสนส ร จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) being a shareholder of Sansiri Public Company Limited ( The Company ) ว นท เด อน พ.ศ. Date Month Year โดยถ อห นจ านวนท งส นรวม ห น และออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ด งน holding the total amount of shares and having the right to vote equals to votes as follows: ห นสาม ญ ordinary share shares and having the right to vote equals to votes ห นบ ร มส ทธ preference share shares and having the right to vote equals to votes (2) ขอมอบฉ นทะให (ผ ถ อห นสามารถมอบฉ นทะให กรรมการอ สระของบร ษ ทก ได โดยม รายละเอ ยดตามส งท ส งมาด วย 7) Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 7) 1. ช อ อาย ป อย บ านเลขท Name age years, residing at ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จ งหว ด รห สไปรษณ ย หร อ Province Postal Code or 2. ช อ อาย ป อย บ านเลขท Name age years, residing at ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จ งหว ด รห สไปรษณ ย หร อ Province Postal Code or 3. ช อ อาย ป อย บ านเลขท Name age years, residing at ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จ งหว ด รห สไปรษณ ย Province Postal Code หน า 1 จาก 7 หน า Page 1 of 7 Pages คนใดคนหน งเพ ยงคนเด ยวเป นผ แทนของข าพเจ า เพ อเข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ า ในการประช มสาม ญผ ถ อห น คร งท 19/2557 ในว นท 29 เมษายน 2557 เวลา น. ณ ห องกมลท พย บอลร ม ช นท 2 โรงแรม เดอะ ส โกศล เลขท 477 ถนนศร อย ธยา แขวงถนน พญาไท เขตราชเทว กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19/2014 on 29 April 2014 at 2.00 p.m., at Kamolthip Ballroom on the 2 nd Floor, the Sukosol Hotel, No. 477 Sri Ayutthaya Road, Rajthevi, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. (3) ข าพเจ าขอมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มคร งน ด งน I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows: มอบฉ นทะตามจ านวนห นท งหมดท ถ อ และม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนได Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote มอบฉ นทะบางส วน ค อ Grant partial shares of ห นสาม ญ ordinary share shares and have the right to vote equal to votes ห นบ ร มส ทธ preference share shares and have the right to vote equal to votes รวมส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนได ท งหมด เส ยง Total voting rights votes (4) ข าพเจ าขอมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มคร งน ด งน I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows: (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น คร งท 18/2556 ซ งจ ดข นเม อว นท 30 เมษายน 2556 Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders # 18/2013 held on 30 April หน า 2 จาก 7 หน า Page 2 of 7 Pages วาระท 2 Agenda No. 2 พ จารณาร บรองรายงานประจ าป รายงานประจ าป ของคณะกรรมการบร ษ ท และผลการด าเน นงานประจ าป 2556 To consider and certify the Company s annual report and the board of directors report of the work done for the period of วาระท 3 Agenda No. 3 พ จารณาอน ม ต งบด ลและงบก าไรขาดท นซ งผ านการตรวจสอบจากผ สอบบ ญช ของบร ษ ท ประจ ารอบป บ ญช 2556 ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 To consider and approve the Company s balance sheets, profit and loss statements for the fiscal year 2013 which have been audited by the auditor of the Company ended 31 December วาระท 4 Agenda No. 4 พ จารณาอน ม ต การจ ดสรรเง นท นส ารองตามกฎหมาย และการจ ายเง นป นผลประจ าป ส าหร บผลการด าเน นงาน ต งแต ว นท 1 มกราคม 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 To consider and approve the allocation of the net profit for the legal Reserves and approve the annual dividend payment for the operational results from 1 January 2013 to 31 December วาระท 5 พ จารณาเล อกต งกรรมการแทนกรรมการท ออกจากต าแหน งตามวาระ Agenda No. 5 To consider electing directors replacing those retiring by rotation. การแต งต งกรรมการท งช ด To elect directors as a whole หน า 3 จาก 7 หน า Page 3 of 7 Pages การแต งต งกรรมการเป นรายบ คคล ด งน To elect each director individually as follows: 5.1 นายโกว ทย โปษยานนท (Mr. Kovit Poshyananda) 5.2 นายมานะ นพพ นธ (Mr. Mana Noppun) 5.3 นายอภ ชาต จ ตระก ล (Mr. Apichart Chutrakul) 5.4 นายว ร ตน เอ อนฤม ต (Mr. Wirat Uanarumit) วาระท 6 พ จารณาก าหนดค าตอบแทนให แก คณะกรรมการของบร ษ ท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจ าป 2557 Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for the year 2014 to the Board of Directors and the Audit Committee. วาระท 7 พ จารณาแต งต งผ สอบบ ญช และก าหนดค าสอบบ ญช ประจ าป 2557 Agenda No. 7 To consider and appoint the auditor and fix the auditing fee for the year 2014 วาระท 8 Agenda No. 8 พ จารณาอน ม ต การออกและเสนอขายห นก To consider and approve the issuance and offering of debenture. หน า 4 จาก 7 หน า Page 4 of 7 Pages วาระท 9 Agenda No. 9 พ จารณาเร องอ น ๆ (ถ าม ) Other businesses (if any). (5) การลงคะแนนเส ยงของผ ร บมอบฉ นทะในวาระใดท ไม เป นไปตามท ระบ ไว ในหน งส อฉ นทะน ให ถ อว าการลงคะแนนเส ยงน น ไม ถ กต อง และไม ใช เป นการลงคะแนนเส ยงของข าพเจ าในฐานะผ ถ อห น Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. (6) ในกรณ ท ข าพเจ าไม ได ระบ ความประสงค ในการออกเส ยงลงคะแนนในวาระใดไว หร อระบ ไว ไม ช ดเจน หร อในกรณ ท ท ประช มม การพ จารณาหร อ ลงมต ในเร องใดนอกเหน อจากเร องท ระบ ไว ข างต น รวมถ งกรณ ท ม การแก ไขเปล ยนแปลงหร อเพ มเต มข อเท จจร งประการใด ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะได กระท าไปในการประช ม เว นแต กรณ ท ผ ร บมอบฉ นทะไม ออกเส ยงตามท ข าพเจ าระบ ในหน งส อมอบฉ นทะ ให ถ อ เสม อนว าข าพเจ าได กระท าเองท กประการ Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deems as having been carried out by myself / ourselves in all respects. ผ มอบฉ นทะ/Grantor หน า 5 จาก 7 หน า Page 5 of 7 Pages หมายเหต / Remark 1. หน งส อมอบฉ นทะแบบ ค. น ใช เฉพาะกรณ ท ผ ถ อห นท ปรากฎช อในทะเบ ยนเป นผ ลงท นต างประเทศและแต งต งให ค สโตเด ยน (Custodian) ใน ประเทศไทยเป นผ ร บฝากและด แลห นให เท าน น The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 2. หล กฐานท ต องแนบพร อมก บหน งส อมอบฉ นทะ ค อ Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: (1) หน งส อมอบอ านาจจากผ ถ อห นให ค สโตเด ยน (Custodian) เป นผ ด าเน นการลงนามในหน งส อมอบฉ นทะแทน Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder (2) หน งส อย นย นว าผ ลงนามในหน งส อมอบฉ นทะแทนได ร บอน ญาตประกอบธ รก จ ค สโตเด ยน (Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 3. ผ ถ อห นท มอบฉ นทะจะต องมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเป นผ เข าประช มและออกเส ยงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจ านวนห นให ผ ร บมอบฉ นทะหลายคนเพ อแยกการลงคะแนนเส ยงได A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 4. วาระการเล อกต งกรรมการสามารถเล อกต งกรรมการท งช ดหร อเล อกต งกรรมการเป นรายบ คคล In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 5. ในกรณ ท วาระท จะพ จารณาในการประช มมากกว าวาระท ระบ ไว ข างต น ผ มอบฉ นทะสามารถระบ เพ มเต มได ในใบประจ าต อแบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ค. ตามแนบ In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C. หน า 6 จาก 7 หน า Page 6 of 7 Pages ใบประจ าต อแบบหน งส อมอบฉ นทะ (แบบ ค.) Supplemental Proxy (Form C.) การมอบฉ นทะในฐานะเป นผ ถ อห นของบร ษ ท แสนส ร จ าก ด (มหาชน) The proxy is granted by a shareholder of Sansiri Public Company Limited. ในการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 19/2557 ในว นท 29 เมษายน 2557 เวลา น. ณ ห องกมลท พย บอลร ม ช นท 2 โรงแรม เดอะ ส โกศล เลขท 477 ถนนศร อย ธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปใน ว น เวลา และ สถานท อ นด วย For the Annual General Meeting of Shareholders No. 19/2014 on 29 April 2014 at 2.00 p.m., at Kamolthip Ballroom on the 2nd Floor, the Sukosol Hotel, No. 477 Sri Ayutthaya Road, Rajthevi, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. วาระท. เร อง. Agenda No. Subject :. วาระท. เร อง. Agenda No. Subject :. ข าพเจ าขอร บรองว า รายการในใบประจ าต อหน งส อมอบฉ นทะถ กต องบร บ รณ และเป นความจร งท กประการ I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. ผ มอบฉ นทะ/Grantor หน า 7 จาก 7 หน า Page 7 of 7 Pages
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x