แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy (Form B) - PDF

Description
แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy (Form B) เลขทะเบ ยนผ ถ อห น เข ยนท Shareholder registration number Written at ว นท เด อน พ.ศ Date Month Year (1) ขาพเจา ส ญชาต อย เลขท ซอย I/We nationality residing/located

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 27 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy (Form B) เลขทะเบ ยนผ ถ อห น เข ยนท Shareholder registration number Written at ว นท เด อน พ.ศ Date Month Year (1) ขาพเจา ส ญชาต อย เลขท ซอย I/We nationality residing/located at no. Soi ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province (2) เป นผ ถ อห นของบร ษ ท เดลตา อ เลคโทรน คส (ประเทศไทย) จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) Being a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited ( Company ) โดยถ อห นจานวนท งส นรวม ห น และออกเส ยงลงคะแนนไดเท าก บ เส ยง ด งน Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows ห นสาม ญ ห น ออกเส ยงลงคะแนนไดเท าก บ เส ยง ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes ห นบ ร มส ทธ ห น ออกเส ยงลงคะแนนไดเท าก บ เส ยง preference share shares and have the rights to vote equal to votes (3) ขอมอบฉ นทะให (กร ณาเล อกขอใดขอหน ง) Hereby appoint (Please choose one of following) กรณ เล อกขอ 1. กร ณาทาเคร องหมาย ท 1.ระบ ช อผ ร บมอบอานาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark at 1. and give the details of proxy (proxies). Province หร อ/Or 1. ช อ อาย ป อย บานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จ งหว ด ช อ อาย ป อย บานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จ งหว ด Province คนหน งคนใดเพ ยงคนเด ยว Anyone of these persons BN: กรณ เล อกขอ 2. กร ณาทาเคร องหมาย ท 2. และเล อกกรรมการอ สระ คนใดคนหน ง If you make proxy by choosing No. 2, please mark at 2.,and choose one of these independent directors 2. มอบฉ นทะใหกรรมการอ สระคนใดคนหน งของบร ษ ทค อ Appoint any one of the following Independent Directors of Company ศาสตราจารย ก ตต ค ณส ภาพรรณ ร ตนาภรณ / Emeritus Professor Supapun Ruttanaporn หร อ/Or นายส พ ฒน ล มปาภรณ /Mr. Supat Limpaporn (รายละเอ ยดประว ต กรรมการอ สระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อ ห นประจาป 2556) (Profiles of the above directors are specified in the attachment no. 3 of the Notice of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders) ท งน ในกรณ ท กรรมการอ สระผ ร บมอบฉ นทะคนใดคนหน ง ไม สามารถเขาประช มได ใหกรรมการอ สระท เหล อเป นผ ร บมอบฉ นทะแทนกรรมการอ สระท ไม สามารถเขาประช ม In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy in stead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. เป นผ แทนของขาพเจาเพ อเขาประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2556 ในว นท 29 ม นาคม 2556 เวลา น. ณ สาน กงานของบร ษ ทฯ เลขท 909 หม ท 4 น คมอ ตสาหกรรมบางป ตาบลแพรกษา อาเภอเม องสม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการ หร อท จะพ ง เล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นดวย as my/our proxy ( proxy ) to attend and vote on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2013 at hours at the Company s office located at 909 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Tambol Prakasa, Amphur Muangsamutprakarn, Samutprakarn, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held. (4) ขาพเจาขอมอบฉ นทะใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประช มคร งน ด งน In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: (ก) ใหผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนขาพเจาไดท กประการตามท เห นสมควร (a) (ข) ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2555 Agenda Item No. 1 To consider and certify the minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน วาระท 2 พ จารณาร บทราบรายงานผลการดาเน นงานของบร ษ ทฯ ในรอบป บ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2555 Agenda Item No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2012 (ไม ม การลงมต ในวาระน / No casting of votes for this agenda) วาระท 3 พ จารณาอน ม ต งบการเง นของบร ษ ทฯ ซ งตรวจสอบแลวส าหร บรอบป บ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2555 และรายงาน ของผ สอบบ ญช Agenda Item No. 3 To consider and approve the Company's audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2012 and the auditor s report ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน 2 วาระท 4 พ จารณาอน ม ต การจ ายเง นป นผลส าหร บรอบป บ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2555 Agenda Item No. 4 To consider and approve the distribution of dividend for the fiscal year ended December 31, 2012 ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน วาระท 5 พ จารณาอน ม ต การแต งต งกรรมการแทนกรรมการผ ซ งตองออกจากตาแหน งตามวาระ Agenda Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน แต งต งกรรมการท งช ด Vote for all of the directors nominated แต งต งกรรมการเป นรายบ คคล Vote for each nominated director individually ช อกรรมการ นายช ช หยวน เห นดวย Mr. Chu, Chi-Yuan ไม เห นดวย งดออกเส ยง ช อกรรมการ นางสาวน รมล ต นต พ นธรรม เห นดวย Ms. Niramol Tantipuntum ไม เห นดวย งดออกเส ยง ช อกรรมการ ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ส ภาพรรณ ร ตนาภรณ เห นดวย Emeritus Prof. Supapun Ruttanaporn ไม เห นดวย งดออกเส ยง วาระท 6 พ จารณาและอน ม ต การกาหนดค าตอบแทนของกรรมการส าหร บป 2556 Agenda Item No. 6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2013 ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน วาระท 7 พ จารณาอน ม ต การแต งต งผ สอบบ ญช ของบร ษ ทฯ และก าหนดค าตอบแทนของผ สอบบ ญช ส าหร บรอบป บ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and their remuneration for the fiscal year ended December 31, 2013 ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน 3 วาระท 8 พ จารณาเร องอ นๆ (ถาม ) Agenda No. 8 Other Business (if any) (5) การลงคะแนนเส ยงของผ ร บมอบฉ นทะในวาระใดท ไม เป นไปตามท ระบ ไวในหน งส อมอบฉ นทะน ใหถ อว าการลงคะแนนเส ยงน นไม ถ กตองและไม ใช เป นการลงคะแนนเส ยงของขาพเจาในฐานะผ ถ อห น If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company s shareholders. (6) ในกรณ ท ขาพเจาไม ไดระบ ความประสงค ในการออกเส ยงลงคะแนนในวาระใดไวหร อระบ ไวไม ช ดเจนหร อในกรณ ท ท ประช มม การ พ จารณาหร อลงมต ในเร องใดนอกเหน อจากเร องท ระบ ไวขางตน รวมถ งกรณ ท ม การแกไขเปล ยนแปลงหร อเพ มเต มขอเท จจร งประการใด ใหผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนขาพเจาไดท กประการตามท เห นสมควร In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะไดกระทาไปในการประช ม เวนแต กรณ ท ผ ร บมอบฉ นทะไม ออกเส ยงตามท ขาพเจาระบ ในหน งส อมอบฉ นทะให ถ อเสม อนว าขาพเจาไดกระทาเองท กประการ Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. หมายเหต /Remarks ลงช อ/Signed ผ มอบฉ นทะ/Grantor ลงช อ/Signed ผ ร บมอบฉ นทะ/Proxy ลงช อ/Signed ผ ร บมอบฉ นทะ/Proxy ลงช อ/Signed ผ ร บมอบฉ นทะ/Proxy 1. ผ ถ อห นท มอบฉ นทะจะตองมอบฉ นทะใหผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเป นผ เขาประช มและออกเส ยงลงคะแนนไม สามารถแบ งแยกจานวนห น ใหผ ร บมอบฉ นทะหลายคนเพ อแยกการลงคะแนนเส ยงได The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 2. ในกรณ ท ม วาระท จะพ จารณาในการประช มมากกว าวาระท ระบ ไวขางตน ผ มอบฉ นทะสามารถระบ เพ มเต มไดในใบประจาต อแบบหน งส อมอบ ฉ นทะแบบ ข. ตามแนบ In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided. 4 ใบประจ าต อแบบหน งส อมอบฉ นทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form (Form B.) การมอบฉ นทะในฐานะเป นผ ถ อห นของบร ษ ท เดลตา อ เลคโทรน คส (ประเทศไทย) จาก ด (มหาชน) A proxy is granted by a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited ในการประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2556 ในว นท 29 ม นาคม 2556 เวลา น. ณ สาน กงานของบร ษ ทฯ เลขท 909 หม ท 4 น คมอ ตสาหกรรมบางป ตาบลแพรกษา อาเภอเม องสม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการ หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นดวย For the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2013 at hours at the Company s office located at 909 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Tambol Prakasa, Amphur Muangsamutprakarn, Samutprakarn, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน ใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของขาพเจา ด งน 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x