PROGRAM ELÈV K AP REKONSTRI YO Gid edikatè ayisyan Ki wòl lekòl yo nan rekonstriksyon apre dezas? - PDF

Description
PROGRAM ELÈV K AP REKONSTRI YO Gid edikatè ayisyan Ki wòl lekòl yo nan rekonstriksyon apre dezas? «Men anpil, chay pa lou» SRHaitianCurriculum 9/10/10 1 AVÈGI AK KONSEKANS PRAGRAM AYISYEN ENTWODIKSYON

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 208 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PROGRAM ELÈV K AP REKONSTRI YO Gid edikatè ayisyan Ki wòl lekòl yo nan rekonstriksyon apre dezas? «Men anpil, chay pa lou» SRHaitianCurriculum 9/10/10 1 AVÈGI AK KONSEKANS PRAGRAM AYISYEN ENTWODIKSYON ELEV K AP REKONSTWI MODIL 1 : ECHANJ KILTI ANTE ELEV Ki sam bezwen konnen sou kilti jèn yo Ozetazini/Kanada? Objektif modil la: Prepare pou dialòg sou kilti ak patnè Ameriken/kanadyen nan definisyon identite ayisyèn e poze patnè nò amerik yo kesyon. Aktivite 1: Idantitem antan ke Aysyen Aktivite 2: Echanj sou kilti Aktivite 3: Preparasyon pou vizyokonferans MODIL 2 : EDIKASYON IJAN Kouman lòt moun ki reponn ak edikasyon nan sitiyasyon ijans? Objektif modil la:fè konnen enpòtans edikasyon ki se yon eleman kle pou devlòpman. Aktivite 1: Announ gade kòman edikasyon ijan - Etazini Aktivite 2: Diskisyon- Repons ijans nan peyi Etazini Aktivite 3: Preparasyon pou vizyokonferans MODIL 3 : KONPRANN REKONSTRIKSYON LEKÒL AN AYITI : YON PWOSESIS NAN LA FÈ Ki rekonstriksyon pwosesis la pou rebati lekòl mwen an? Objektif modil la: Jwenn yon antant sou rekonstriksyon lekòl, konprann prosesis la ak tout eleman rekonstriksyon yo e di tout bezwen imediat yo. Activity 1: Priyorite nan design refwadisman pasif Aktivite 2: Design yon lekòl ayisyen Aktivite 3: Preparasyon pou vizyokonferans MODIL 4 : AYITI JODI A WOUT LA DEVAN Ki wòl nan pèp ayisyen jenn nan ede (re) bati lavni Ayiti a? Objektif modil la : Pou yo ka vin abil nan pran responsablite nan posesis rekonstriksyon dayiti pandan yo chak ap jwi yo wòl, konprann wòl prezans entènasyonal la an Ayiti e idantifye tout mwayen ou ka kolabore ak panè Ameriken/kanadyen yo pou nou ka vanse. Aktivite 1: Rvizite idantite kiltirèl SRHaitianCurriculum 9/10/10 2 STUDENTS REBUILD: HAITI INTRODIKSYON Elèv k ap rekonstri yo» se yon kanpay pou bay tranbleman de tè devastatè repons an Ayiti. Li konbine $ sibvansyon ki sonti nan fondasyon fanmiy Bezos ak achitèk pou limanite ak goup rezo mondial nomad global elèv ak edikatè. Men, li plis ke yon efò mirak pou yo te ranmase lajan sa. Se yon opòtinite pou jèn yo ka wè kijan yo konekte asanm ak kominote global la pandan yo menm tou y ap konnen tout lit ki genyen nan rekonstriksyon apre dezas. Gras a video koneksyon dirèk e konvèsation ak pwofesyonèl nan zafè kontriksyon ak kontak dirèk ak elèv ayisyen, patisipan yo pral premye wè kijan moun ka travay ansanm pou rekonstwi lavi ak kominote yo apre tranbleman de tè devastè a. Defi: Travay ansanm ak patnèt w la pou nou rekonstwi lekòl ou a an Ayiti. Pòtinite paw: Fè zanmi ak patnè Ameriken/kanadyen. Rete konekte gras ak video, wèbkas andirèk, e plis ak pwofesyonèl nan konstriksyon yo ak tout elèv Ayisyen yo. Konnen an premye kijan moun ka travay ansanm pou rekonstwi lavi ak kominote yo apre tranbleman de tè devastè a. N ap la pou anpil tan. N ap la pou ayiti, e ak lòt gro bezwen tou. Eske w ap toujou la ak nou? SRHaitianCurriculum 9/10/10 3 MODIL 1: ELÈV AP FÈ ECHANJ KILTI Tan: 1 nan peryòd klas Materyèl: Papye ak plim/kreyon Ki sam bezwen konnen sou kilti jèn yo Ozetazini/Kanada? Objektif modil la: Prepare pou dilòg sou kilti ak patnè Ameriken/kanadyen nan definisyon identite ayisyèn e poze patnè nò amerik yo kesyon. Enstriksyon yo: Etidyan yo dwe konplete egzèsis sa yo. Aktivite 1: Idantitiem antan ke Ayisyen 1. Mwen se Ayisyen paske mwen 2. Mwen se Ayisyen paske paranm yo 3. Mwen se Ayisyen paske nan pasem 4. Pi bon fèt pou mwen an Ayiti se, paske 5. Nwen renmen paskem se Ayisyen paske 6. An Ayiti, nou renmen 7. Antanke yon elèv Ayisyen, mwen 8. Mwen fyè paskem se Ayisyen paske Aktivite 2: Echanj sou kilti Nan aktivite sa, elèv yo pral ekri twa bagagay anplis ke yo konnen deja sou Etazini/Kanada. Men yo bay sijè yo agoch anba. Enfòmasyon jeneral sou peyi Etazini Kanada Ayiti Pa egzanp: Premye minis la se Stephen Harper Pa egzanp: Prezidan an se Barack Obama Pa egzanp: Prezidan an se René Preval SRHaitianCurriculum 9/10/10 4 Enfliyans mizik Pa egzanp: Mizik Pòp polilè tankou ledi Gaga. Pa egzanp: Wòk mizik popilè tankou Arcade Fire Pa egzanp: Kompa se popilè, tankou pou Michel Martelly Aktivite yo Pa egzanp: Bezbòl se yon distraksyon popilè Pa egzanp: Hockey se yon distraksyon popilè Pa egzanp: Foutbòl is a popular pastime Aktivite 3: Preparasyon videokonferans Ki sa ou ta renmen konnen sou kilti jèn yo ozetazini/kanada? Ekri tout kesyon ou ta renmen poze patnèw yo. Kòmanse di kijan bagay fèt an Ayiti e mande kouman sa ye pou etazini/kanada.itilize egzanp ki anwo a, Gade nan Kesyon 1 : Kesyon 2 : Kesyon 3 : SRHaitianCurriculum 9/10/10 5 Tan: 1 nan peryòd klas MODIL 2: IJANS EDIKASYON Materyèl: Papye ak plim/kreyon Kouman lòt moun yo aji sou edikasyon nan sitiyasyon difisil? Objektif : Ranfòse enpòtans edikasyon kòm yon eleman kle nan devlòpman. Modil sa pral poze kesyon tankou: Poukisa edikasyon enpòtan? Ki objektif m vle genyen e kouman edikation ka edem atenn yo? Aktivite 1: Reponse ijans Ozetazini Enstriksyon: Konnya elèv yo pral enfòme sou de ka kote intèvansyon ijans nan edikasyon an li nesesè. Elèv yo proal fè tèt yo travay pou yo di kisa yo konnen sou kesyon gid yo bay anba yo ki pral ede. OURAGON KATRINA FIZIYAD LEKÒL COLUMBINE Ki lè? 29 Daou Avri 1999 Ki kote? Louisiana, - Nan eta Gulf Coast Columbine, Colorado Ki sa li te ye? Nan mitan sezon siclòn nan 2005 ouragan katrina frape tout kot gòlf la, yo konte li pami 5 gro ouragan ki touye plis moun nan istwa Etazini. Katrina te koz lanmò plis pase 1800 moun e li kraze enfrastrikti pou prèske 18 bilyon dola US. Lekòl Columbine, jis konnya li pi brital nan zak vyolans yo jwenn nan lekòl nan tout istwa Etazini. 2 elèv ki gen laj 17 e 18 ane mete zam sou kondisip yo ak tout profesè, sa te fè anpil diskisyon sou sekirite elèv lekòl ak lwa sou kontròl zam afe e tout kòz ki ka fè anpil moun asisinen san volonte. Diskisyon: Eske ou te okouran de aksidan sa yo? Si wi, ki sa ou konn deja sou li? Eskew konnen yon lòt istwa ki sanble avèl? Dapre ou, ak ki sa ou wè lekòl sanble pou elèv ki fin sibi sitiyasyon sa yo? Nan tou de ka yo, elèv ki tromatize kap viv ak gro kè sote. Ki sa sa vledi dapre ou? Ak ki resous nou dwe sèvi pou nou ka reyèlman mete kanpe edikasyon ijan an? Apre ensidan tromatiz sa, poukisa ou panse li enpòtan pou nou bay yon rezime sou lèkol? Poukisa lèkol ak edikasyon enpòtan? Ki sa yo ofriw? Aktivite 2: Diskisyon- Reponse ijans Ozetazini Enstriksyon: Elèv yo pral fè yon konparezon ant ouragan Katrina e lekòl Columbine ak pwòp esperyans pa yo. Ale nan tablo A, ki note tout bagay yo itilize pou jere ijans edikasyon e intèvansyon. Epi elèv yo pral diskite sou repons yo. Diskisyon: Ki sa ki te plis etonew pandan travay sa? Ki sa ou te jwenn ki te sanble? ki sa ki te diferan? SRHaitianCurriculum 9/10/10 6 Ki sa ki dwe fèt pou amelyore fason nou devlope taktik injans edikasyon an? Ki saw ta renmen chanje sou estrateji ijans edikasyon an (panse a pwòp esperyans paw sou ijans edikasyon)? Kòman ou ka reyisi yon meyè anvi ak edikasyon e fòmasyon an general? Poukisa edikasyon si enpòtan konsa, e kouman li ka bay yon repons imedyat e ki fondman ediksyon nan tan kriz yo? Aktivite 3: Preparasyon videokonferans Kijan lòt moun entèvini nan edikatisyon lè gen ijans? Selon pwòp esperyans paw, silvouplè ekri twa kesyon ou ta renmen poze patnè ou yo? Eske ou pa janm fè esperyans yon sitiyasyon kote li mande pou gen entèvansyon rapid ki pou fèt nan edikasyon non zòn ou? Kesyon 1: Kesyon 2: Kesyon 3: SRHaitianCurriculum 9/10/10 7 TABLO A: Edikasyon konparezon ijans tablo Katrina Columbine Haiti tranblem de tè Tip dijans Dezas natièl Gun Violence Domaj Serye Minè Emosyon Serye Serye Efè plitik, lwa Lwa sou enfrastrikti e lòt règ ankò te egzaminen. Egzanp: Pilzyè inodasyon ak kontaminasyon provoke Fondation leve pòv. 1 Lwa sou kontwòl zam, lekòl sekirite, nan kominote yo, kontrole motivasyon kay jèn yo. Intèvansyon nasyonal/ entèvansyon Ed national e entènasyonal bay pou vitim ouragan yo: - Manje - Skote ou yo rete - Rad - San/medikaman Tout moun endinye e choke, diskisyon pou chanje mòd sekirite lekòl yo. Lwa sou kontwòl zam yo nesesè pou vin pi responsab Entevansyon touswit pou continye edikasyon Mete klas yo nan chanm pòtatif oubyen tant jiskaske nou konstwi nouvo lekòl Konèy nan klas, yon tromatiz ki toujou la, Fè egzèsis mantal sou sekorite pou si gen yon lòt atak Progrè nan yon ti tan kout Klas yo kontinye travay rapid maigre tout domaj sou lekòl, Abri yo toujou resisite, Mete elèv deplase yo nan lòt lekòl piblik nan nasyon an Elèv yo kontinye travay nan yon semèn fisiyad. Yo te elabore anpil program sou devlòpman kominotè pou ede elèv yo konbat tromatiz la. Yo te kreye anpil aktivite pou ede elèv yo pa pè fiziyad nan lekòl yo. Politik sekirite pou lekòl 1 SRHaitianCurriculum 9/10/10 8 yo vin trè serye. Pwogrè alontèm Pifò nan domaj la te lakòz enfrastrikti te amande nan eta divès / òganizasyon ki pa-eta yo. Nasyonal sekirite lekòl Standards wè amelyorasyon vas nan sa yo: 2 Depatman Edikasyon an total te lage 2 milya dola nan fon adapte pou resevwa elèv yo retounen nan klas yo. - Menas - Otorite repons jesyon - Fakilte fòmasyon nan prevansyon vyolans - Nan klas konsèy 2 SRHaitianCurriculum 9/10/10 9 MODIL 3: KONPRANN REKONSTRIKSYON LEKÒL- YON PROSESIS KI AN MACH Tan: 1 Peryòd klas Materiyèl: Papye ak plim/kreyon Nan ki posesis rekonstriksyon lekòl mwen an ye? Objektiv: Jwenn yon antant sou rekonstriksyon lekòl, konprann prosesis la ak tout eleman rekonstriksyon yo e di tout bezwen imediat yo. An plis ke sa, elèv yo pral inplike nan plan an e nan devlòman pwogram nan e yon plan an 8 pwen sou gesyon dezas ak soulajman apre dezas. Aktivite 1 : Ki sa ki priyorite nan yon plan: Refwadisman pasif Tan: 1 peryòd klas Materyèl: Kaye, yon dokiman anèkse oubyen projeksyon oubyen pdf nimerik entènèt. Enstriksyon: Nan aktivite sa, elèv yo pral dekouvri kondisyon klimaik Ayiti e tout teknik achitekti ki mache ak yo. Refwadisman pasif la se yon teknik achitekti ki minimize demande enèji e ki maksimize konfò espas la. Espesyalman nan anpil kote an Ayiti, Kote pa gen enèji oubyen ki manke enèji, teknik pasif la fè kay yo mwens depann de elektrisite, ankète sou konsepsyon pasif la anba, konsa nan plizyè fason, yo itilize nan consepsyon kay e diskite sou fason yo ka aplike yo nan lekòl an Ayiti. Si non, ki lòt nou dwe itilize? Imajine elèv pou w nan chalè oubyen nan chanb klimatize kilès k ap fèw pi byen e ou ka aprann. Ayiti se yon peyi karayib ki fè cho e imid pandan tout ane a ak yon sezon lapli ak tanpèt ki soti nan mwa me rive jouk nan mwa oktòb. Chalè, klima imid yo difisil anpil, kòm respirasyon, li mwens ka evapore nan po w. erezman, gen plizyè teknik pou ankouraje konfò ak frechè. * Tou kòm chalè a enpòtan anpil pou kay yo nan epòk fridi, «fredi» se yon bon atou pou ka viv byen nan tè tropikal yo san systèm klimatizè a. Frdi se yon konsèp ki mezirab, men nan objektif pou nou fè egzèsis, li enpòtan pou nou konnen li egziste e li dwe itilize nan lekòl Ayisyèn yo. VANTILASYON PASSIF Ankouraje klimatizasyon se yon mwayen pou refradi yon kò ki an mouvman e lap fè imidite ki sou pow yo ale pandan setan lap kite kòw fre. Pou gen bon van kap sikile nan kay la sa pral depan kòman kay la plase. Generalman, depi gen ouvèti ki opoze ak yon chanm sa favorize lè antre byen. Ou pap bezwen yon kay ki fè tròp van ki pral fè van cho antre. Depi lè cho a fin monte, tou espas ki ouvri an wo ka fè li ale. Pafwa tiyo vantilasyon pote plis van SRHaitianCurriculum 9/10/10 10 pase sa ki sòt nan antouraj kay la. ENÈJI SOLÈY Solèy la founi enèji menmjan ak enèji ki pote kouran. Yo ka anplwaye plizyè teknik pou evite solèy la frape kay la dirèk oubyen devye li. Lonbraj yo, menm jan ak planche, uobyen pye bwa, yo ka anpeche solèy la frappe andedan kay dirèk. Koulè ki briye yo, sitou blan, kapab ralanti solèy la sou kay yo e koulè nwa limenm li kapte solèy la. Tout mas solèy la ramase yo gro diferans. Gade anba. MAS TEMIK Mas tèmik yon materyo ranmase anpil chalè. Sa enpòtan e itil pou kèk klika. Nan dezè, panno ki près yo ranmase anpil chalè nan la jounen e lannwit yo remèt chalè sa yo nan espas la. Nan klima ki cho e imid. Tout fwa, mas la mwens itil nan ka sa. Kay yo an Ayiti ta dre benefisie limyè, toutan yo kapab reziste anba ouragan. Aktivite 2: Dizay yon lekol Ayisyen Tan: 1 Peryòd klass Materyèl: Kaye, yon dokiman anèks oubyen projeksyon oubyen pdf nimerik entènèt. Entrodiksyon: Elèv yo pral sèvi ak tou sa yo te aprann nan modil pase yo pou yo dizay yon lekòl bazik pou elèv Ayisyen yo. Swivan revi anèks D a, elèv yo ap ka diskite sou pase yon an system lekòl en Ayiti e sou bezwen klima yo. Objektif pou aprann: Konprann bezwen special yo e tout solisyon ki posib pou elèv ak anseyan Ayisyen yo kapab explwate konsepsyon achitekti a.. Kesyon ki pou oryante- Baze sou sa kit e diskite deja, Ki diferans ou fè sou fason ameriken ak Ayisyen aprann e kisa yo bezwen pou yo aprann trebyen nan yon bon anviwònman? - Kisa ki te plis etonew nan fason jan Kay yo te andomaje an Ayiti?- How do Haitian customs and traditions affect their education? Pwosedi: Rasanble tout lide elèv yo pou nou fè diferans sou lekòl nan nò amerik ak lekòl an Ayiti fè yon lis konparezon ak tout bezwen 2 goup elèv sa yo. Ale nan wogran anekse D. Ki sa ki manke? Ki sa ki ta dwe ogmante? SRHaitianCurriculum 9/10/10 11 1. Mete elèv an plizyè ti gwoup. 2. Chak moun nan goup la ap fè desen lekòl li a ki afekte pandan lʼap itilize tout sa kin an pwogram nan.. 3. Si gen tan elèv yo dwe gade seksyon yo e evolisyon lekòl yo. 4. Elèv yo dwe reponn kesyon sayo: Ki sa ou panse ki ka fè lè antre soti? Kouman lè ka antre? Konbyen kloti ou bezwen pou elèv yo itilize pou chak espas? Soti nan yonn ou ale nou lòt kòman espas sa yo dwe diferan? Aprè 45 minit kanpe sesyon an, diskite sou tout ide yo. Elèv yo ka pran nòt yo epi devlope plan lakay yo. Dizay sa yo ak konsèp yo kapab diskite avèk ekip achitèk pou limanite an Ayiti.. ANÈXD:PwogramlekòlAyisyen Achitèk yo travay ak lis pwogram yo e mizi espas yo oubyen sa chanm yo bezwen nan batiman yo. Yon pwogram pou yon lekòl Amerikèn nòmal dwe gen tout sal klas ak tout yon bibliyotèk, yon jimnazyò, sal mizik, douch, administrasyon, eksetera. Lekòl Ayisyèn pa trò diferan lekòl an Ayiti toujou genyen elèv (ki grosè lekèl ou a?). Gen 2 tip chanm standa generalman pou aprann yon klas nòmal e yon laboratwa(pou òdinatè ak kou syans) Klas yo ka pran men 50 elèv, ki lajè yon sal klas an Ayiti ka gen anplis pase chanm lakay ou? Lekòl Ayisyèn yo tou gen bibliyotèk, biwo ak sal de beny. Yo bay sal pou espò deyò.(yo dwe pwoteje) Nan sezon klimatik ( li diskite deja nan aktivite 2 nan modilsa), lekòl an ayiti toujou mete klas yo an liy, ak koulwa deyè. Sa pèmèt tmoun yo ya pase dèye sal klas la plis van kapab sikile. Men yon ti program de naz pou yon lekòl. Program yo pa di kijan/espas chanm yo dwe ye e yo pap ka konble bezwen tout elèv yo. Se travay achitèk la pou li fè lekòl konfòtab e rezonab. ANDEDAN 9 jenn klas Librèri (Laj) SRHaitianCurriculum 9/10/10 12 Kote pou manje (tre laj) Twalèt pou gason (tipiti) Twalèt pou fi (tipiti) Biwo a (Laj) DEYÒ Pasaj Yon gran lakou pou tout lòt aktivite (tre laj) Lakou Baskèt (Laj) Espas pou Dlo (piti) Kloti Aktivite 3: Preparasyon videokonferans Ki posesis rekonstriksyon lekòl mwen an? Desine selon esperyans ou, silvouplè ekri 3 kesyon ou ta renmen poze patnè ou yo. Egzanp: Eske ou janm fe esperyans you stiyasyon lakay ou ki mande intèvansyon vit nan edikasyon? Kesyon 1: Kesyon 2: Question 3: SRHaitianCurriculum 9/10/10 13 MODIL 4: AYITI JODI A - WOUT LA DEVAN Tan: 1 peryòd klas Materyèl: Papye plim/kreyon Ki wòl nan pèp ayisyen jenn nan ede (re) bati lavni Ayiti a? Objektif: Pou yo ka vin abil nan pran responsablite nan posesis rekonstriksyon dayiti pandan yo chak ap jwi yo wòl, konprann wòl prezans entènasyonal la an Ayiti e idantifye tout mwayen ou ka kolabore ak panè Ameriken/kanadyen yo pou nou ka vanse. Aktivite 1: Rvizite idantite kiltirèl Enstriksyon: Elèv yo konnya pral reflichi sou echanj esperyans yo nan video konferans la. Retounen nan aktivite ki te fèt deja lè nou t ap fè tèt nou travay «mwen se Ayisyen paske.» elèv yo konnya pral repete menm egzèsis la. 1. Mwen se Ayisen paske Mwen 2. Mwen Ayisyen paske paranm yo 3. Mwen ayisyen paske pasem 4. Sam pi renmen an Ayiti se, paske 5. Mwen renmen paskem se Ayisyen 6. An Ayiti, nou renmen 7. Antanke elèv ayisyen, mwen 8. Mwen fyè paskem se Ayisyen paske 9. Mwen se yon sitwayen angeneral paske Diskisyon: Eske elèv k ap rekonstwi a chanje lidew sou sa sa vledi lèw se Ayisyen? Eske aprsyasyon inik ou te pou kilti Ayisyèn nan chanje akoz elève k ap rekonstwi a»? Ki pati kite pi enpòtan nan kiltiw la ou te kontan pataje avèk patnèw yo nan pwgram elèv rekontwi a? Koneksyon ou genyen avèk patnèw yo kòman sa chanje idantite Ayisyèn ou an? Kòman ou wè patnèw yo vin fè pwogrè apre ou fin pataje tout esperyans ou ak yo? Etydian rekonstwi yo ankouraje jèn filan tròp nan mond lan. Kòman ou ka kontinyen travay ansanm? SRHaitianCurriculum 9/10/10 14 SRHaitianCurriculum 9/10/10 15
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x