Prirucnik Obrada Teksta Microsoft Word 2010

Description
priručnik za vord

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  пοкрет paчунaрногописмењaвaњaизградња moдeрнoг дрyштва ITdes! #$o % про&екaт рачунарске e'eдyкa(и&e)a с*о+одним при)тупом е'yчeњe љyдcкa ' ,риручник за дигита*ну писменост прaвa нa eдyкaцијy и инфoрmaциje e'инк*узи-a )*о+одaн при)тyп Обрада текста -   Microsoft Word2010   Ауторка: Горана Челебић  Главни наслов: ITdesk.info – пројекат рачунарске е-едукације са со!одни приступо - #риручник $а ди%итану пис еност  Поднаслов: Обрада екса ! #c$o%o&' (o$) *+,+ -.ор: Горана Челебић /окали0овао: 1оран Гајдар 2р.3на реце0ен0ија: 4ра5ан 6иловановић7 дипл8ин987 ;<= овла>ћени испиива3 ?;@ +AB,CD7 EFe$' )8o8o87 По9аревац Gасловна срана: 2илвија H.нић 2р.3на реце0ен0ија Iрваске вер0ије: &н'окатедра( центар $а о!ра$о)а*е одраси+  7 1а5реб J0дава3: ,т)орено друт)о $а ра$ ену идеја ?О4K-1JD7 1а5реб L@MN: OBP!OQR!BO+P!+O!S 6есо и 5одина и0даваTа: 1а5реб7 *+,*8UVeWc#ja Xa o)Voj # oY$aXoZaWje [eF\Y]#^e _$Za'%^e o)oY$#]a je \Fo$aY\ oZoV Fomo`WoV Wa%'aZWoV %$e)%'Za \o%WoZW#m ^o]ama $jeeWjem ^]a%a: S+*!+Ob,*!+,b++R*\$Y$oj: QS,!+R!+Rb,+!,R!RaV$eY7 %Z#YaWj *+,R8 -.орско право: 2лободно копираје7 >аdпаје и даље дисриб.ираје цел. или део овеп.бликације7 .кљ.3.ј.ћи и . сврI. ор5ани0ованиI >коловаTа7 било . јавниd или . приваниd ед.кациониd ор5ани0ацијаdа7 али искљ.3иво .некоdерцијалне сврIе ?дакле бе0 наплае крајTиd кориснициdа 0акори>ћеTе п.бликацијеD као и .0 навоеTе и0вора ?и0вор: f ff8 Lg ) e%^8 #W &o ! пројека ра3.нарске е!ед.кације са слободниd прис.поdD8 J0ведени?деривисаниD радови нис. доп.>ени бе0 преIодно5 одобреTа носиоцаа.орскиI права ?.др.9еTе ,т)орено друт)о $а ра$ ену идеја ! О4K-1JD8hонак 0а ра9еTе до0воле: #W &o i Lg)e%^8# W &o 8  ITdesk.info – пројекат рачунарске е-едукације са слободним ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution- Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License Предговор 4ана>Tе др.>во обеле9ено је на5лиd расоd и ра0војеdинфорdационе еIноло5ије ?JD7 >о је ре0.лирало великоd0ависно>ћ. др.>ва7 . >иреd сdисл.7 о 0наT. икоdпеенно>ћ. особе . J подр.3ј.8 J преdда а0ависнос расе и0 дана . дан7 људско право наобразовае ! !н ор#а$!%е није про>иренo и на Jподр.3је8 Појавили с. се проблеdи који .и3. на др.>во .целини7 који сварај. препреке и .даљавај. љ.де од 5лавно5ра0ло5а и dоивације 0а напредак7 од пр!&!ке 8 Hиира3.нарско неписdена особа7 данaс 0на3и бии особа којаније . dо5.ћноси да .3есв.је . dодерноd др.>в.7 бииособа бе0 прилике8 kпркос при0наT. lвропске коdисије7kGl2hО!а7 Ор5ани0ације 0а еконоdски ра0вој и сарадT.?;<D и осалиI релеванниI инси.ција о неопIодносии корисноси инфорdаи3ке писdеноси7 јо> .век посоје5р.пе љ.ди с ое9аниd прис.поd основноd ра3.нарскоdобра0оваT. ?нпр8 особе с инвалидиеоd7 особе спое>коћаdа . .3еT.7 радници dи5рани7 не0апосленеособе7 особе које 9иве на .даљениd dесиdа 5де неdај.прис.п ра3.нарској ед.кацијиD8Овај прир.3ник7 0аједно с осалиd dаеријалоd објављениdна сраници Lg)e%^8#W&o7 предсавља на> доприносреали0ацији и проdоцији љ.дско5 права на ед.кациј. иинфорdације . J подр.3ј.8 Gадаdо се да ће nаd оваед.кација поdоћи . савладаваT. основниI ра3.нарскиIве>ина и с оd надоd 9елиdо nаd да на.3ие >о ви>е иако посанее акивни 3лан dодерно5 J др.>ва8Jскреноnа>и7 ITdesk.info ти тручна  реце$ен$ија:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x