PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA TEPELNÝCH VÝROBKOV LCD - PDF

Description
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA TEPELNÝCH VÝROBKOV LCD DUCHESSA IDRO - DUCHESSA IDRO STEEL - ELISIR IDRO MELINDA IDRO - MELINDA IDRO STEEL- ISIDE IDRO - GIORDANA IDRO /SLOVACCO Ďakujeme vám, že ste si vybrali našu

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 22 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA TEPELNÝCH VÝROBKOV LCD DUCHESSA IDRO - DUCHESSA IDRO STEEL - ELISIR IDRO MELINDA IDRO - MELINDA IDRO STEEL- ISIDE IDRO - GIORDANA IDRO /SLOVACCO Ďakujeme vám, že ste si vybrali našu firmu. Náš výrobok je optimálnym riešením vyhrievania, je výsledkom poprednej technológie, vysokej kvality spracovania a stále aktuálneho dizajnu s cieľom zaistiť Vám, stále v absolútnej bezpečnosti, fantastické pocity, ktoré Vám môže poskytnúť iba teplo plameňa. UPOZORNENIA... 4 BEZPEČNOSŤ... 4 BEŽNÁ ÚDRŽBA... 4 HYDRAULICKÉ ZARIADENIE... 5 INŠTALÁCIA A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA...5 TYPOLÓGIA ZARIADENIA... 5 BEZPEČNOSTNÉ PRVKY PRE ZARIADENIA S UZAVRETOU NÁDOBOU...6 VZDIALENOSTI BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV V SÚLADE S NORMAMI...6 KONTROLY PRI PRVOM ZAPNUTÍ... 6 MIEŠACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL (POVINNÝ)... 6 ZÁKLADNÁ SCHÉMA HYDRAULICKÉHO ZARIADENIA... 7 HYDRAULICKÉ ZAPOJENIA ELISIR IDRO...8 DOPLNKOVÁ SÚPRAVA PRE OKAMŽITÚ PRODUKCIU TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY... 9 UMIESTNENIE KACHIEĽ...9 OBNOVENIA... 9 VLASTNOSTI TEPELNÝCH VÝROBKOV... 9 ZARIADENIA ODKAZOVÉ NORMY OBECNE...11 INŠTALÁCIA... 1 INŠTALÁCIA VLOŽIEK...1 SYSTÉM ODVÁDZANIA DYMOV: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY...13 DYMOVÉ KANÁLY...14 KOMÍN...16 MALÉ KOMÍNY...16 KVÓTA VÝSTUPU SPAĽOVACÍCH PRODUKTOV...17 VLASTNOSTI PRODUKTU PRE SYSTÉMY NA ODVÁDZANIE DYMOV...17 TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA IŠTALÁCIE...18 PELETY A ZAŤAŽENIE KONTROLY A RADY PRE PRVÉ ZAPNUTIE MOTOR PODÁVANIA PELIET:...19 OVLÁDACÍ PANEL... 0 VYSVETLIVKY IKON NA DISPLEJI...0 MAIN MENU (HLAVNÉ MENU)... 1 ZÁKLADNÉ POKYNY...1 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE... AKTIVOVAŤ ONESKORENÉ VYPNUTIE... TYPOLÓGIA A VÝMENA BATÉRIÍ... NASTAVENIA PRE PRVÉ ZAPNUTIE... 3 NASTAVENIE HODINY, DŇA, MESIACA A ROKA...3 NASTAVENIE JAZYKA...3 PREVÁDZKA A LOGIKA... 4 DOPLNKOVÝ TERMOSTAT... 5 FUNGOVANIE DOPLNKOVÉHO TERMOSTATU S AKTÍVNYM STBY...5 FUNGOVANIE DOPLNKOVÉHO TERMOSTATU S NEAKTÍVNYM STBY...5 INŠTALÁCIA DOPLNKOVÉHO TERMOSTATU...5 AUX...5 USER MENU (MENU UŽÍVATEĽA)... 6 NASTAVENIE TERMOSTATU...6 AKTIVÁCIA VZDUCHU...6 DISPLEJ...6 INDEX REGULÁCIA NAKLADANIA PELIET...6 (FAN): V1 - VZDUCH...7 STAND - BY...7 TLAČIDLÁ ZABLOKOVANÉ...8 RESET...8 ODVOD VZDUCHU... 8 CHRONOMETER... 8 PRÍKLAD PROGRAMOVANIA...9 ČISTENIE A ÚDRŽBA ÚDRŽBA ČISTENIE A ÚDRŽBA VYKONÁVANÉ POUŽÍVATEĽOM...30 BEŽNÁ ÚDRŽBA, KTORÚ VYKONÁVAJÚ POVERENÍ TECHNICI VYRADENIE Z PREVÁDZKY (NA KONCI SEZÓNY VYKUROVANIA)...33 ZOBRAZENIA ALARMY UPOZORNENIA Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou výrobku: uistite sa, že vždy sprevádza prístroj, aj v prípade postúpenia inému vlastníkovi alebo užívateľovi, alebo v prípade presunu na iné miesto. V prípade jej poškodenia alebo straty požiadajte o kópiu príslušné technické stredisko vo vašej zóne. Tento výrobok je určený výhradne pre použitie, pre ktoré bol vyrobený. Akákoľvek zmluvná alebo mimozmluvná zodpovednosť výrobcu za škody, spôsobené na osobách, zvieratách alebo veciach v dôsledku nesprávnej inštalácie, údržby alebo používania, je vylúčená. Inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným a oprávneným personálom, ktorý zodpovedá aj za konečný výsledok inštalácie a následné správne fungovanie nainštalovaného prístroja. Je potrebné dodržiavať aj všetky zákony a národné, krajské, okresné a miestne nariadenia, platné v krajine, v ktorej je prístroj nainštalovaný, ako aj pokyny obsiahnuté v tomto návode. Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade, že tieto zásady neboli dodržané. Po vybalení výrobku je potrebné sa presvedčiť o jeho celistvosti a neporušenosti. V opačnom prípade je potrebné sa obrátiť na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Všetky elektrické komponenty, ktoré sa nachádzajú vo výrobku a zabezpečujú jeho správne fungovanie, musia byť v prípade poškodenia nahradené originálnymi náhradnými dielmi a vymieňané kvalifikovaným personálom z autorizovaného strediska technickej asistencie. BEZPEČNOSŤ Je zakázané používanie generátora osobám (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo neskúseným osobám, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a neboli poučené o použití prístroja. Deti musia byť pod kontrolou, aby bolo zabezpečené, že sa s prístrojom nehrajú. Nedotýkajte sa generátora,ak ste bosí a ak máte mokré alebo vlhké časti tela. Je zakázané modifikovať ochranné alebo regulačné zariadenia bez povolenia či pokynov výrobcu. Neťahajte, neodpájajte a neprekrúcajte elektrické káble, ktoré vychádzajú z kachieľ, aj keď sú tieto odpojené zo siete elektrického napájania. Odporúča sa umiestniť prívodný elektrický kábel tak, aby nedochádzalo k jeho styku s teplými časťami prístroja. Zástrčka napájania musí byť po inštalácii prístupná. Vyhnite sa upchávaniu alebo zmenšovaniu vetracích otvorov v miestnosti, v ktorej je prístroj nainštalovaný; vetracie otvory sú nevyhnutné pre správne spaľovanie. Nenechávajte kusy obalu na dosah detí alebo nespôsobilých osôb, ktoré nie sú pod dozorom. Počas normálneho fungovania prístroja musia byť dvierka ohniska stále zatvorené. Dávať maximálny pozor a vyhýbať sa priamemu kontaktu s časťami prístroja počas jeho fungovania, a to najmä s jeho vonkajšími časťami, pretože tieto sa zahrievajú. Skontrolujte prítomnosť eventuálnych prekážok pred zapnutím prístroja po období jeho dlhého nepoužívania. Generátor bol naprojektovaný pre prevádzku v akýchkoľvek klimatických podmienkach (aj kritických), v prípade obzvlášť ťažkých podmienok (silný vietor, mráz) môžu zasiahnuť bezpečnostné systémy generátora, ktoré ho automaticky vypnú. Ak k tomuto dôjde, kontaktovať servis technickej asistencie, a v žiadnom prípade nedeaktivovať bezpečnostné zariadenia. V prípade požiaru v dymovej rúre je potrebné byť vybavený vhodnými systémami na jeho uhasenie alebo požiadať o zásah požiarnikov. Tento prístroj nesmie byť používaný ako spaľovač odpadkov. Nepoužívajte žiadnu horľavú tekutinu na zapnutie prístroja Vo fáze napĺňania nenechávajte vrece s peletami v kontakte s prístrojom Majoliky sú ručne zhotovované výrobky a preto môžu vykazovať mikroskopické bodky, žilkovanie alebo chromatické nedostatky. Tieto charakteristiky potvrdzujú ušľachtilý pôvod. Lak a majolika v dôsledku ich odlišného koeficientu rozťahovačnosti vytvárajú mikroskopické praskliny (žilkovanie), ktoré sú svedectvom ich skutočnej autentičnosti. Na čistenie majolík sa odporúča používať suchú a mäkkú látku; použitie akéhokoľvek čistiaceho prostriedku alebo tekutiny vedie k následnému prenikaniu do vnútra žiliek, čím dochádza k ich zvýrazneniu. BEŽNÁ ÚDRŽBA Podľa dekrétu z. januára 008 č. 37 článku sa pod bežnou údržbou rozumejú zásahy, zamerané na obmedzenie degradácie pri bežnom používaní; ako aj na riešenie havárií, vyžadujúcich si potrebu včasného zásahu; ktoré však nemenia štruktúru zariadenia, na ktorom sa zásah prevádza, alebo jeho určené použitie v súlade s požiadavkami, vyplývajúcimi z platných právnych predpisov a príručky pokynov výrobcu. 4 HYDRAULICKÉ ZARIADENIE V tejto kapitole sú popísané niektoré koncepty, vzťahujúce sa k talianskej norme UNI (009). Ako už bolo povedané, pri inštaláciu musia byť dodržiavané všetky eventuálne národné, regionálne, okresné a miestne predpisy, platné v krajine, v ktorej je prístroj nainštalovaný. TABUĽKA ZARIADENÍ PRE ZARIADENIE S UZAVRETOU NÁDOBOU PRÍTOMNÝCH ALEBO NEPRÍTOMNÝCH VO VÝROBKU Bezpečnostný ventil Termostat riadenia obehového čerpadla (je riadený sondou vody a naprogramovanou kartou) Termostat na aktiváciu akustického alarmu - Indikátor teploty vody (displej) Snímač tlaku so zobrazením na displeji Akustický alarm - Automatický termický spínač regulácie (riadený naprogramovanou kartou) Snímač tlaku s alarmom presostatu minimálnej a maximálnej hodnoty Automatický termický spínač zablokovania (blokovací termostat) nadmernej teploty Obehový systém (čerpadlo) Expanzný systém Počas inštalácie kachieľ je POVINNÉ namontovať do zariadenia manometer pre zobrazenie tlaku vody. INŠTALÁCIA A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA Inštalácia, príslušné zapojenia zariadenia, uvedenie do prevádzky a kontrola správneho fungovania musia byť vykonané s rešpektovaním a v súlade s platnými predpismi, ako národnými, tak aj krajskými, a samozrejme s dodržiavaním pokynov v tejto príručke. Na talianskom území musí byť inštalácia vykonaná výhradne kvalifikovaným a oprávneným personálom (Ministerské nariadenie z januára 008 č.37). Výrobca sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za škody na osobách a/alebo veciach zapríčinených zariadením. R R R R R R R R R TYPOLÓGIA ZARIADENIA Existujú odlišné typológie zariadenia: Zariadenie s otvorenou nádobou a zariadenie s uzavretou nádobou. Výrobok bol naprojektovaný a realizovaný pre činnosť so zariadeniami s uzavretou nádobou. J SKONTROLUJTE, ČI JE PREDBEŽNÝ TLAK V EXPANZNEJ NÁDOBE 1,5 BAR. 5 BEZPEČNOSTNÉ PRVKY PRE ZARIADENIA S UZAVRETOU NÁDOBOU Podľa normy UNI (009) platnej v Taliansku všetky zariadenia s expanznou otvorenou nádobou musia byť vybavené nasledovne: bezpečnostný ventil, termostat obehového čerpadla, termostat aktivácie akustického alarmu, ukazovateľ teploty, ukazovateľ tlaku, akustický alarm, automatický tepelný spínač regulácie, automatický tepelný spínač zablokovania (termostat zablokovania), obehový systém, expanzný systém, bezpečnostný rozptylový systém integrovaný ku generátoru s tepelným odvádzacím ventilom (samospúšťacím), ak prístroj nie je vybavený autoregulačným systémom teploty. VZDIALENOSTI BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV V SÚLADE S NORMAMI Bezpečnostné senzory teploty sa musia nachádzať na prístroji alebo vo vzdialenosti nie viac ako 30 cm od privodného zapojenia. Pokiaľ generátory nie sú vybavené všetkými bezpečnostnými zariadeniami, tie, ktoré chýbajú, môžu byť nainštalované na prívodných potrubiach generátora vo vzdialenosti nie viac ako 1 m od prístroja. KONTROLY PRI PRVOM ZAPNUTÍ Pred zapojením kotla previesť: a) dôkladné opláchnutie všetkých potrubí zariadenia, aby sa odstránili eventuálne usadeniny, ktoré by mohli brániť správnemu fungovaniu niektorej časti zariadenia (čerpadlá, ventily, atď.). b) skontrolovať, či má komín dobrý ťah, či sa v ňom nenachádzajú prekážky a či do dymovej rúry nie sú zapojené odvody z iných prístrojov. Toto je potrebné preto, aby sa vyhlo nepredvídanému zvýšeniu výkonu. Iba po tejto kontrole je možné namontovať spojenie medzi kotlom a dymovou rúrou. Odporúča sa kontrola spojení s už existujúcimi dymovými rúrami. MIEŠACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL (POVINNÝ) Je povinnosťou zabezpečiť adekvátny protikondenzačný okruh, ktorý by zaisťoval návratovú teplotu prístroja aspoň 55 C. Protikondenzačný ventil sa, napríklad, aplikuje v kotloch na pevné palivo, keďže predpokladá návrat studenej vody späť do výmenníka. Úseky 1 a 3 sú stále otvorené a spolu s čerpadlom, namontovaným na spiatočke, zabezpečujú obeh vody vo vnútri výmenníka kotla, fungujúceho na biomasu. Vysoká teplota na spiatočke umožňuje zlepšovať výkonnosť, znižuje tvorbu kondenzácie dymov a predlžuje životnosť generátora. Ventily prístupné na trhu sú rôzne nastavené, výrobca odporúča použitie modelu 55 C s hydraulickým zapojením 1. Po dosiahnutí nastavenia teploty na ventile dôjde k otvoreniu úseku a voda kotla začne prúdiť do zariadenia prívodným potrubím. 3 1 Ventil v predaji ako príslušenstvo (voliteľný prvok) 6 ZÁKLADNÁ SCHÉMA HYDRAULICKÉHO ZARIADENIA POZNÁMKA: nákres na obrázku je ilustračný. A B C VYSVETLIVKY Vstup primárneho vzduchu Výstup odvodu dymov Obehové čerpadlo (u modelov, ktoré sú ním vybavené) T1 T T S M T1 Odvod bezpečnostného ventilu 3 bary T T3 M Prívod / výstup kotla Spiatočka / vstup kotla Manometer B C A VB T G Teplomer Napĺňacia jednotka T3 G 3 1 S Bezpečnostný odvádzací ventil VB SI Vyrovnávací ventil Odvod zariadenia SI GIORDANA IDRO ISIDE IDRO MELINDA IDRO DUCHESSA IDRO T1 T1 T T1 T T ELISIR IDRO T1 B B A B A B A T3 A T T3 T3 T3 PRE PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE, VZŤAHUJÚCE SA K HYDRAULICKÝM ZAPOJENIAM, NASÁVANIU VZDUCHU / ODVODU DYMOV A ŠPECIFICKÝCH ROZMEROV PRÍSLUŠNÉHO VÝROBKU, SA ODPORÚČA KONZULTOVAŤ PRÍRUČKU ŠABLÓN NA INTERNETOVEJ STRÁNKE. 7 HYDRAULICKÉ ZAPOJENIA ELISIR IDRO 1. Odstráňte zadnú pozinkovanú časť. Odstráňte dva plechy prerezaním spojov 4. Vyberte dva uzávery, keramický kryt a dve bočné strany 5. Odstráňte najskôr ľavý kryt zo zliatiny a potom kompletný predný ľavý panel 3. Opätovne namontujte zadnú časť 6. Odskrutkujte najskôr 6 skrutiek na pravom kryte zo zliatiny a potom odstráňte kompletný predný pravý panel 7. Zapojte prívod (T) zariadenia k prístroju a hadicu pre bezpečnostný ventil (T1). Pre správne umiestnenie konzultujte šablónu T1 T 8. Zapojte spiatočku (T3) zariadenia k prístroju. Pre správne umiestnenie spojení konzultujte šablónu 9. Kachle sa musia nachádzať zhruba 10 mm od steny 10. Opätovne namontujte kompletný pravý panel. Upevnite zliatinový kryt pomocou 6 skrutiek. 10 T3 1. Opäť namontujte uzávery, zliatinový a keramický kryt Opätovne namontujte dve bočné strany 11. Opätovne namontujte kompletný ľavý panel. DOPLNKOVÁ SÚPRAVA PRE OKAMŽITÚ PRODUKCIU TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY UPOZORNENIA: v prípade, že chcete používať doplnkovú súpravu pre okamžitú produkciu teplej vody, odporúča sa kontaktovať technický servis výrobcu. UMIESTNENIE KACHIEĽ Pre správne fungovanie kachieľ sa odporúča umiestniť ich pomocou vodováhy tak, aby stáli na úplne rovnom povrchu. OBNOVENIA Na nižšie uvedených obrázkoch sú znázornené polohy obnovenia nádrže (85 C) a HO (100 C). Odporúča sa kontaktovať oprávneného technika,pokiaľ sa spustí jedno z obnovení, aby sa zistila príčina tohto javu. ELISIR IDRO DUCHESSA IDRO MELINDA IDRO ISIDE IDRO GIORDANA IDRO 85 C 85 C 85 C 85 C 100 C 100 C 100 C 100 C VLASTNOSTI TEPELNÝCH VÝROBKOV * Obsah vody v doplnkovom zariadení k tepelnému výrobku, ktoré môže byť riadené prostredníctvom integrovanej expanznej nádoby. Pre vyššie obsahy vody je potrebné nainštalovať dodatkovú expanznú nádobu. Na vedľa zobrazenom grafe je znázornená činnosť obehového čerpadla, používaného na našich tepelných výrobkoch, pri nastaviteľných rýchlostiach. Výtlak (m) DUCHESSA IDRO DUCHESSA STEEL IDRO MELINDA IDRO MELINDA IDRO STEEL ISIDE IDRO ELISIR IDRO GIORDANA IDRO Objem vody vo výmenníku (l) tepelného výrobku Objem expanznej nádoby integrovanej v tepelnom výrobku (l) Maximálny objem vody v zariadení pre integrovanú expanznú nádobu (l)* Bezpečnostný ventil 3 bar integrovaný v tepelnom výrobku ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Presostat minimálnej a maximálnej hodnoty, integrovaný v tepelnom výrobku ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Obehové čerpadlo zaintegrované v tepelnom výrobku ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Max. výtlak obehového čerpadla (m) ,0 0,5 1,0 1,5,0,5 Prietok (m 3 /h) 9 ZARIADENIA (u takto vybavených modelov) Mikrospínač dvierok: S otvorenými dvierkami dôjde k zablokovaniu fungovania systému na čistenie ohniska Elektronický presostat: v prípade neúmerného zníženia tlaku uvedie prístroj do alarmu Poistka F.5 A 50 V (kachle): ochraňuje prístroj pred násilnými výkyvmi prúdu Mechanická žiarovka kalibrovaná na 85 C s ručným resetom: zasiahne, zablokujúc nakladania paliva, v prípade, ak teplota nádrže na pelety dosiahne limit 85 C. Resetovanie musí byť vykonané kvalifikovaným personálom a/alebo technickým pracovníkom, povereným výrobcom Sonda na kontrolu teploty zásobníka peliet: v prípade nadmerného zahrievania zásobníka sa prístroj automaticky moduluje tak, aby sa opätovne navrátili normálne hodnoty teploty (* u takto vybavených modelov) Mechanický presostat vzduchu: zablokuje pelety v prípade nedostatočného zníženia tlaku (u takto vybavených modelov) ODKAZOVÉ NORMY Inštalácia musí byť v zhode s: UNI (01) vyhrievacie generátory napájané drevom alebo iným pevným palivom: inštalácia. Komíny musia byť v zhode s nasledujúcimi normami: UNI EN e UNI EN , UNI EN 1457, UNI EN 1806 v prípade nekovových komínov: UNI EN metóda výpočtu termických a kvapalinovodynamických vlastností komínov. UNI EN 1443 (005) komíny: všeobecné požiadavky. UNI EN 1457 (01) komíny: vnútorné potrubia z terakoty a keramiky. UNI/TS 1178 (008) Komíny / dymové kanály / vedenia / dymové kovové rúry. UNI 719 bod nariadenia, miestne pravidlá a predpisy Požiarneho Zboru. NÁRODNÉ, KRAJSKÉ, OKRESNÉ A MIESTNE NARIADENIA Je potrebné dodržiavať aj všetky zákony a národné, krajské, okresné a miestne nariadenia, platné v krajine, v ktorej je prístroj nainštalovaný. TERMÍNY A DEFINÍCIE Vetranie: Výmena vzduchu je nutná ako pre likvidáciu produktov spaľovania, tak aj vylúčenie zmiešania s obsahom nebezpečných horľavých plynov. Prístroj s uzatvoreným ohniskom: Prístroje určený pre prevádzku so zatvorenou spaľovacou komorou. Prístroj s núteným ťahom: Prístroj vybavený vetraním v dymovom a spaľovacom okruhu, s odvodom spalín pri pozitívnom tlaku s ohľadom na životné prostredie. Komín: Štruktúra skladajúca sa z jednej alebo viacerých stien, ktoré majú jednu alebo viac efluxných ciest. Tento prvok prevažne vertikálneho smeru má za účel vylučovať vo vhodnej výške od zeme produkty spaľovania. Dymový kanál: Komponent alebo komponenty, ktoré spojujú výstup tepelného zdroja do komína. Malý komín: Zariadenie, umiestnené na ústí komína, umožňuje rozptýlenie produktov spaľovania aj za prítomnosti nepriaznivých poveternostných podmienok. Kondenzácia: Tekuté produkty, ktoré sa vytvárajú, keď je teplota spalín nižšia alebo rovnaká ako rosný bod vody. Potrubie pre vloženie: Potrubie, skladajúce sa z jedného alebo viacerých prvkov zvyčajne vo vertikálnom smere, špecificky určené pre zber a odvádzanie dymov, ako aj na zachovanie odolnosti vedenia voči samotným zložkám spalín a ich možným kondenzátom, vhodné pre vloženie do komína, existujúcej či novej technickej miestnosti, tiež v nových budovách. Nepriepustná inštalácia: Inštalácia zariadenia s nepriepustnou prevádzkou prevedená tak, aby sa všetok vzduch pre spaľovanie preberal z vonkajšej strany. Údržba: Séria potrebných úkonov s cieľom zaistiť v plynúcom čase bezpečnosť a funkčnosť a zachovať účinnosť systému v rámci predpísaných parametrov. Komínový systém: Zariadenie, inštalované použitím kombinácie kompatibilných komponentov, vyrábaných alebo špecifikovaných iba jedným výrobcom, ktorého zodpovednosť za výrobok pokrýva celú komínový systém. Systém odvádzania dymov: Zariadenie pre evakuáciu dymov nezávisle od prístroja, skladajúce sa z dymovodu, komína, vežičky a eventuálne malého komína. Zóna vyžarovania: Zóna v samotnej blízkosti ohniska, v ktorej sa šíri teplo pochádzajúce zo spaľovania. Zóna spätného ťahu: Zóna rubu klenby strechy, v ktorej sa vyskytujú pretlaky alebo podtlaky, ktoré môžu mať vplyv na správne odvádzanie spaľovacích produktov. 10 FUNKČNÁ SCHÉMA OPERÁCIÍ Prevedenie podľa zásad techniky a správne fungovanie zariadenia zahŕňa niekoľko o
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x