การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. - PDF

Description
การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ป ญหาพ เศษน =เป นส กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ

Please download to get full document.

View again

of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 37 | Pages: 65

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ป ญหาพ เศษน =เป นส กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน พ.ศ.2555 ล ขส ทธ Hเป นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน REDUCING WASTE IN THE MANUFACTURING PROCESS PADDLE CASE STUDY : PRIME MANUFACTURING CO.,LTD. JIRAROJ SIRINONTHANAVET SARAWUT ARTMALA A SPECIAL PROJECT SUMMITED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE MAJOR IN INDUSTRIAL MANAGEMENT FACULTY OF TECHNOLOGY UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY YEAR 2012 COPYRIGHT OF UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY ใบร บรองป ญหาพ เศษ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย การลดของเส ยในการบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. ผ จ ดท า นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ได พจ ารณาเห นชอบโดยคณะกรรมการสอบป ญหาพ เศษ... ประธานกรรมการ ( ดร.อ ทธ พล ส งห คา )... กรรมการ ( อาจารย วส นต พล พ นธ )... กรรมการ ( อาจารย ศศ ประภา พรหมทอง )... ห วหน าสาขา ( อาจารย ท วาร ตน ศร ราตร )... คณบด ( อาจารย ส ทธ พงษ องค า ) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ร บรองแล ว ป การศ กษา 2555 ก ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาป ญหาน E ได ส าเร จด วยความกร ณาจากอาจารย กษา วยให ความ ช วยเหล อให ค าแนะน า และความค ดเห นในการศ กษา เป นอย างด มาตลอดระยะเวลาการท าโครงการ ขอขอบพระค ณ อาจารย วส นต นธ และ อาจารย ท วาร ตน ศร ราตร ค าปร กษาช Eแนะ ในการศ กษาตลอดเวลา ในมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ขอขอบค ณ ผ จ ดการ บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. ญาตให เก บ รวบรวมข อม ลในการศ กษา รวมท Eงเผยแพร ผลการศ กษา และขอขอบค ณพน กงานบร ษ ทท กท ให ความร วมม อและให ข อม ลกระบวนการผล ตของบร ษ ท นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ผ เข ยน ข บทค ดย : การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. โดย : นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ญญา : ปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา : การจ ดการอ ตสาหกรรม อาจารย กษา : อาจารย วส นต นธ ศ พท ส าค ญ : การลดของเส ย การผล ตใบพาย ป ญหาพ เศษ การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. ม ว ตถ ประสงค กษาการเก ดของเส ย จากกระบวนการผล ต ใบพาย านวนของเส ยจากกระบวนการผล ตใบพายและสาเหต อให เก ด ด จากการศ กษาพบข อบกพร องของกระบวนการผล ตใบพาย ค ดเป นเปอร เซ นต อเด อน ค อ ตรวจสอบไม ผ าน 40%, คอใบพายเส ย 20.83%, ฟองอากาศ บนผ วช Eนงาน 16.66%, ผ าคาร บอนย บ 10%, ขอบด า 10%, โลโก ละลาย 2.5% หล งจากการศ กษาจากแผนภ ม ก างปลา พบว า สาเหต ของการเก ดของเส ยน Eนเก ดจาก บ คลากรและว ธ การท างาน าพน กงานขาดการฝ บ ต งานและใน ธ การท างานในข Eนตอนการท บซ อน จ งได ข อสร ปว า สาเหต ส วนใหญ จาก กระบวนการผล ตใบพายเก ดจาก คน ( Man ) และ ว ธ การ ( Method ) แนวทางการแก ไข ต แผนกซ อมแซมของเส ย จ ดท าค ม อการท างาน รวมไปถ งการอบรมพน กงานและห วหน าพน กงาน เข าใจในการท างานอย างช ดเจน นการแก ป ญหาอย นได จากการทดลองปร บปร งกระบวนการผล ตใบพาย ของเส ยจากการผล ตใบพาย ลดลงค ดเป นเปอร เซ อเด อน ค อ ตรวจสอบไม ผ าน 2.3%, คอใบพายเส ย 0.21%, ฟองอากาศบนผ วช Eนงาน 1.46%, ผ าคาร บอนย บ 0.41%, ขอบด า 0.21%,โลโก ละลาย 0% ค สารบ ญ ก ตต กรรมประกาศ บทค ดย อ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญภาพ หน า ก ข ค จ ฉ 1. บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ขอบเขตการศ กษา กรอบแนวทางการด าเน นงาน ระยะเวลาด าเน นการ ประโยชน าจะได ร บ น ยามศ พท เฉพาะ 5 2. เอกสารและงานว อง 2.1 ข บบร ษ ท อง งานว อง ว ธ การศ กษาและด าเน นการ 3.1 การเก บข อม ล ว เคราะห หาสาเหต ของป ญหา ว เคราะห แนวทางการแก ไข ว ดผลและเปร ยบเท ยบผลการปร บปร งการท างาน ผลการว เคราะห ข อม ล 4.1 การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห หาสาเหต ของป ญหา 27 ง สารบ ญ (ต อ) หน า 4.3 แนวทางการแก ไขป ญหา ว ดผลและเปร ยบเท ยบผลก บการปร บปร งงาน สร ปผลด าเน นการ 5.1 สร ปผลการด าเน นการว จ ย อ ปสรรคและข อเสนอแนะ 47 เอกสารอ างอ ง 48 ภาคผนวก ภาคผนวกร ปภาพ 50 ประว ต ผ เข ยน 54 จ สารบ ญตาราง หน า 1.1 แสดงก จกรรมการด าเน นการและระยะเวลาในการด าเน นการ ข อม ลของเส ยจากกระบวนการผล ตอ ปกรณ ก ฬาทางน Eาชน ด ( ใบพาย ) 26 ในการผล ตแบบไฟเบอร กลาสก อนการปร บปร ง ในเด อน ม ถ นายน 2555 ถ ง เด อน ก นยายน การแจกแจงจ อม ลของม ลค าความเส ดของเส สามารถ 27 ซ อมแซมได 4.3 ข อม ลของเส ตใบพายไฟเบอร กลาส 28 ก อนการปร บปร งในเด อน ม ถ นายน 2555 ถ ง ก นยายน 2555 ในร ปของเปอร เซ นต 4.4 ข อม ลของเส ยจากกระบวนการผล ตใบพายไฟเบอร กลาสหล งปร บปร ง 37 ในเด อน พฤศจ กายน 2555 ถ ง ก มภาพ นธ ข อม ลของเส ตใบพายไฟเบอร กลาส 38 หล งการปร บปร ง ในเด อน พฤศจ กายน 2555 ถ ง ก มภาพ นธ 2556 ในร ปของเปอร เซ นต 4.6 ตารางเปร ยบเท ยบของเส อนและหล งการปร บปร ง ตารางเปร ยบเท ยบของเส ยก อนการปร บปร งในเด อน ม ถ นายน ถ ง ก นยายน 2555 และหล งการปร บปร งในเด อน พฤศจ กายน 2555 ถ ง ก มภาพ นธ 2556 ฉ สารบ ญภาพ หน า 1.1 ข อม ลของเส ยจากระบวนการผล ตผล ตภ ณฑ ใบพายคาร บอนก อน 2 ปร บปร งในเด อน ม ถ นายน 2555 ถ ง ก นยายน กรอบแนวทางการด าเน นงาน ล กษณะภายนอกของโรงงาน PMT ข Eนตอนการผล ตใบพาย ใบพายส าเร จร ปร น Enduro 525 และ Silver ม วนผ าคาร บอนและผ ากลาส ผ าคาร บอนและผ กต ดเตร ยมส าหร บการผล ตในแต ละร น รอยผ บและจะเป นของเส ยท นท โลโก ละลาย เก วส วนคอใบพาย ส นค าเกรด A านการตรวจเร ยบร อย แผนภ ม พาเรโต แสดงจ านวนและสาเหต สะสมเป นร อยละ แผนภ ม แสดงเหต และผล หร อผ งก างปลา ( Cause & Effect Diagram ) แผนภ ม แท งแสดงปร มาณของเส ดข ละเด อน แผนภ ม วงกลมแสดงค ดข Eน แผนภ ม พาเรโตของป ญหาของเส ดข Eนในระหว างการผล ต 29 ก อนการปร บปร งเด อน ม ถ นายน 2555 ถ ง ก นยายน แผนภ ม ก างปลาแสดงสาเหต ของป ญหาการตรวจสอบไม ผ าน แผนภาพาเรโตแสดงป ญหาของเส ดข Eนในระหว าการผล ต 40 หล งจากการปร บปร งเด อน พฤศจ กายน 2555 ถ ง ก มภาพ นธ แผนภ ม แท ดข Eนเปร ยบเท ยบก อนและหล งการปร บปร ง แผนภ ม แท งเปร ยบเท ยบค าใช จ ายก อนและหล งการปร บปร ง แผนภ ม ก างปลาแสดงสาเหต ของการเก ดป ญหาตรวจสอบไม ผ าน แผนภ ม แท ดข Eนเปร ยบเท ยบก อนและหล งการปร บปร ง แผนภ ม แท งเปร ยบเท ยบค าใช จ ายก อนและหล งการปร บปร ง 46 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ส นค ค ณภาพและไม ม ค ณภาพ ม ความส าค ญอย อผลกระทบทางธ รก จและของ เส ดข Eนน Eนบางอย างไม ากล บมาแก ไขใหม ได ด งน Eนการลดของเส ดข Eนจ ง ถ อว าม ความส าค ามาช วยในการแก ไขในส วนของป ดข Eน วยในการลด ของเส ยและค นหาป จร งในข Eนตอนการผล ต และน าใช จ ายของก อง ส ญเส ยไปในป ดข Eน บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. เป ตส บ อ ปกรณ ก ฬาทางน Eา โดยป จจ บ นน Eน ทางโรงงานได ม การผล ในการเล น ก ฬาทางน Eาเช น Surfboard Kiteboard รวมถ ง Windsurf ตใบพายน Eนจะเป นการผล ต โดยเท ยบได ว าเป นงานฝ ม อ Hand Made และเป ตจากผ าใยคาร บอนและไฟเบอร กลาส โดยแตกต างอย างส Eนเช งก บอ ตสาหกรรมผล ในร ปของการฉ ดพลาสต ก ส นค ผล ตออกมาน Eน ใช พน กงานเป นหล กในการผล กร ต Eงแต ข Eนตอนแรกจนไปถ ง ข Eนตอนส ดท าย และต นท นของช Eนงานแต ละช Eนน Eนม ต นท อนข างส ง ถ าการผล ตเก ดการ ผ ดพลาดแม แต ข Eนตอนเด ยว ก จะท าให ส Eนค าช Eนน Eนกลายเป นของเส ยโดยท นท และไม สามารถน า กล บมาแก ไขใหม ได ด งน Eนข Eนตอนของการลดของเส ยจ งถ อได ว าม บทบาทและความส าค ด ของโรงงาน Eนงานม ต นท งแล วช ตออกมาแต ละช Eนต องใช ระยะเวลานาน ในการผล ตออกมาได จ งเป นผลเส ยถ าหากส ดท ายพบว าช ตออกมาเป นของเส ยและไม สามารถซ อมแซมได เลย จากป ญหาด งกล าวม สาเหต หลายประการ และสาเหต ส าค ดข Eน จากบางข Eนตอนเก ดการผ ดพลาดหร ออาจเก ดจากพฤต กรรมของพน กงานหร ออาจเก ดจาก สภาพแวดล อมขณะปฏ บ ต งานก เป นได จากการศ กษาโดยการสอบถามข อม ลและการเก บรวบรวม ข อม ลภายในแผนกควบค ม และตรวจสอบการผล ตพบว าส นค ยหายหร อของเส ดข Eนใน กระบวนการผล อป ประมาณ 120 ช Eนค ดเป นม ลค าประมาณ 156,000 บาทต อป อว าเป นม ลค งโดยส วนใหญ แล วป ดข Eนบ อยคร Eงจนท าให เก ดของเส สามารถ ซ อมแซมได ท าให เก ดค าใช จ ายในการเป นร กษาและการท าลายท Eง นค นของเส ยไม สามารถ าไปท Eงได เลย ญหาทางด านล ขส ทธ kและป อม จ านวนของเส ยโดยเฉล ยต อเด อน เด อน ม.ย.-ก.ย จ านวน อเด อน 1.1 ข อม ลของเส ยจากระบวนการผล ตผล ตภ ณฑ ใบพายคาร บอนก อนปร บปร งในเด อน ม ถ นายน 2555 ถ ง ก นยายน 2555 จากข อม ลของเส ดข Eนม ความจ าเป องท าการตรวจสอบสาเหต และว ธ การ ด าเน นการแก ไขป ดข านวนของเส ดข Eนม จ ยบก บต นท นค าใช ค า จ ยโดยใช เหต และด านค ณภาพของส นค า หากพบว าม ส นค ม ค ณภาพหล ดรอดออกไปส ม อ ของล กค าก จะเก ดผลกระทบหลายด านโดยเฉพาะผลกระทบทางด านธ รก จความส มพ นธ ของล กค าและ บร ษ ท ดข Eนน Eนไม สามารถน าไปท Eงได ท าให ต องม ค าใช จ ายทางการเก บร กษา และการต ดท าลายเก ดข Eน จ งม ความจ าเป นอย ว จ ยจะท าการว จ ยค นหาและแก ไขป ญหา ด งกล าใช จ ายลง 1.2 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย \ ศ กษาสาเหต การเก ดของเส ยจากกระบวนการผล ตใบพาย หาแนวทางการลดจ านวนของเส ยจากกระบวนการผล ตใบพายและสาเหต อให เก ด ด 1.3 ขอบเขตของการว จ ย งานว จ ยฉบ บน Eท าการศ กษากระบวนการผล ตใบพายคาร บอนโดยเฉพาะป ญหาการเก ด ของเส ยจากการตรวจสอบข Eนตอนส ดท ายของการผล ตใบพายคาร บอน 1.4 กรอบแนวทางการด าเน นงาน 1.ศ กษาข อม ลมาว เคราะห หาสาเหต อให เก ดของเส ยในกระบวนการผล ต 3 2.หาสาเหต ป ญหาต าง ๆ ดข Eนในระบบการผล ตใบพายคาร บอน 3.ศ าการแก ไข กรอบแนวทางการด าเน นงาน 4.เสนอแนวทางการแก 4 1.5 ระยะเวลาด าเน นการ ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x