Predmer-i-Predracun-Radova-Katalog-Sa-Opisom-Pozicija-i-Projektanskim-Cenama.pdf

Description
PREDMER I PREDRAČUN KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija Gradnja Sanacije Adaptacije Restauracije Konzervacije Zlatibor Stojanović PREDMER I PREDRAČUN RADOVA KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni

Please download to get full document.

View again

of 867
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 1,166 | Pages: 867

Extension: PDF | Download: 62

Share
Transcript
  PREDMER I PREDRA Č UN KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživa č ki radovi Gra đ evinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija G r a d n j a S a n a c i j e A d a p t a c i j e R e s t a u r a c i j e K o n z e r v a c i j e    Zlatibor Stojanovi ć   PREDMER I PREDRA Č UN RADOVA KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživa č ki radovi Gra đ evinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija Beograd, 2004   Izdava č  S.A. STudio 14 , Beograd E-mail Studio14@beotel.rs Tel. 011/3088-005, 062/694-464 Autor Zlatibor Stojanovi ć  Recenzenti Prof. Dr. Na đ a Kurtovi ć  - Foli ć , dipl. ing. arh. Dipl. ing. arh. Zoran Jakovljevi ć  Savetnik Prof. Milorad Dimitrijevi ć , dipl. ing. arh. Konsultanti: Dip. ing. arh. Radojka Božovi ć -Lopi č i ć  PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVA Č KI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVA Č KI RADOVI Dipl. ing. gra đ . Julijana Miloševi ć  IZOLATERSKI RADOVI Mr. Misi ć  Ljubiša, dipl. ing. tehn. Igor Kordik Dip. ing. arh. Radojka Božovi ć -Lopi č i ć  GRA Đ EVINSKA STOLARIJA Moma Miloševi ć , tehn. Moma Miloševi ć , tehn. STOLARSKI RADOVI Dip. ing. arh. Vesna Miladinovi ć  LIMARSKI RADOVI Dipl. ecc. Ljiljana Ivanovi ć  STAKLOREZA Č KI RADOVI Pavlovi ć  Tomislav, tehn. Ing. gra đ . Jova Iveti ć  KERAMI Č ARSKI RADOVI Dipl. ing. gra đ . Ne đ a Gali ć  TERACERSKI RADOVI KAMENOREZA Č KI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGA Č KI RADOVI Dip. ing. arh. Zoran. Jakovljevi ć  GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZA Č KI RADOVI Dipl. ing. gra đ . Dušan Pe č enkovi ć  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI Dragan Mihailovi ć , tehn. LIVA Č KI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI Dip. ing. arh. Vojislav Mirkovi ć  VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREDJAJI Urednik Zlatibor Stojanovi ć  Lektura i redakcija Dipl. ing. arh. Radojka Božovi ć -Lopi č i ć  Korektura Dipl. ing. arh. Zoran Tuci ć  ISBN 86-905335-0-8 Tiraž 1000 primeraka Copyright ©  1990-2004 Zlatibor Stojanovi ć  Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen ili emitovan na bilo koji na č in: elektronski, mehani č ki, fotokopiranjem ili drugim vidom, bez pisane dozvole autora, izuzev za izradu pojedina č nih  predmera i predra č una radova. U pripremi ove knjige u č injeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne  preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške u izloženoj materiji, kao ni za njihove posledice.   SADRŽAJ: 1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 23   2. ISTRAŽIVA Č KI RADOVI 35   3. DEMONTAŽE I RUŠENJA 47   4. ZEMLJANI RADOVI 83   5. ZIDARSKI RADOVI 97   6. BETONSKI I ARM. BETONSKI 177   7. TESARSKI RADOVI 209   8. POKRIVA Č KI RADOVI 229   9. IZOLATERSKI RADOVI 241   10. GRA  Đ EVINSKA STOLARIJA 307   11. STOLARSKI RADOVI 365   12. BRAVARSKI RADOVI 419   13. LIMARSKI RADOVI 443   14. STAKLOREZA Č KI RADOVI 475   15. KERAMI Č ARSKI RADOVI 487   16. TERACERSKI RADOVI 507   17. KAMENOREZA Č KI RADOVI 517   18. PARKETARSKI RADOVI 541   19. PODOPOLAGA Č KI RADOVI 555   20. TAPETARSKI RADOVI 575   21. ROLETNARSKI RADOVI 581   22. SUVOMONTAŽNI RADOVI 585   23. GIPSARSKI RADOVI 619   24. FASADERSKI RADOVI 649   25. LIKOREZA Č KI RADOVI 705   26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 753   27. LIVA Č KI RADOVI 787   28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 793   29. VODOVOD 801   30. KANALIZACIJA 821   31. SANITARNI URE  Đ AJI 835  1
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x