Phonak Target 5.0. Návod na nastavenie plochy. Obsah. August PDF

Description
Phonak Target 5.0 August 2016 Návod na nastavenie plochy Tento návod obsahuje podrobné pokyny na nastavenie naúvacieho prístroja pomocou aplikácie Phonak Target. Prečítajte

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 44 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Phonak Target 5.0 August 2016 Návod na nastavenie plochy Tento návod obsahuje podrobné pokyny na nastavenie naúvacieho prístroja pomocou aplikácie Phonak Target. Prečítajte si tiež [Novinky] na úvodnej obrazovke aplikácie Phonak Target. Obsah Štruktúra a navigácia... 2 Príprava naúvacích prístrojov... 2 Pripojenie nástrojov... 2 Kontrola akustických parametrov... 2 Funkcia Kontrola výberu reproduktora... 3 Príslušenstvo... 3 Test spätnej väzby a reálneho ucha... 3 Základné ladenie... 4 Jemné ladenie... 4 Ukonenie nastavovacej návštevy... 7 Systémové požiadavky... 8 Štruktúra a navigácia Tri karty [Klient], [Nástroje] a [Nastavovanie] spolone s ovládacím panelom v hornej asti umožujú jednoduchú navigáciu a poskytujú informácie o stave. Na ovládacom panely sa zobrazuje stav nastavení a ponúka aj ovládacie skratky. Táto karta obsahuje všetky informácie o klientovi, napr. osobné údaje a audiogram. Na tejto karte nájdete všetky naúvacie prístroje, akustické väzby, diakové ovládania a alšie príslušenstvo. Na tejto karte sa vykonávajú všetky úpravy zariadení. Príprava naúvacích prístrojov icube / icube II Naúvacie prístroje nevyžadujú pripojenie cez káble. Stačí iba vloži batériu a zapnú naúvací prístroj uzavretím dvierok batérie. Pri nabíjatenom naúvacom prístroji ho iba zapnite. NOAHlink alebo HI-PRO Pripojte programovacie káble k naúvacím prístrojom a nastavovaciemu zariadeniu. Pripojenie nástrojov Skontrolujte, i sa správne zobrazuje nastavovacie zariadenie. Ak chcete nastavovacie zariadenie zmeni, rozbate zoznam zariadení pomocou šípky veda zariadenia. Kliknutím na tlačidlo [PRIPOJI] zanite nastavovanie. Pripojené naúvacie prístroje sa zobrazia na ovládacom paneli. Údaje audiogramu budú z rozhrania NOAH automaticky importované do aplikácie Phonak Target a použité pri predbežnom výpočte. Kontrola akustických parametrov Akustické parametre môžete kedykovek zobrazi a zmeni. Kliknite na kartu [Nástroje]. Na obrazovke [Akustické parametre] vyberte správnu väzbu. Phonak Target Návod na nastavenie plochy 2 Funkcia Kontrola výberu reproduktora Phonak Target overuje, i reproduktor pripojený k zariadeniu Audéo B zodpovedá výberu na obrazovke [Akustické parametre]. Ak dochádza k nesúladu, Phonak Target vás upozorní a vyzve k otvoreniu výberu reproduktora. Reproduktor potom môžete vymeni alebo zmeni vobu akustických parametrov. Ak chcete zaa nové overovanie prijímaa, kliknite na možnos [Skontrolova]. Príslušenstvo Aplikácia Phonak Target automaticky rozpozná pripojené príslušenstvo, stačí ho len pripoji poas nastavovania. Rozpoznané príslušenstvo sa zobrazí na ovládacom paneli veda pripojených naúvacích prístrojov. PilotOne / PilotOne II: Pred pripojením USB kábla vždy vyberte batériu. Príslušenstvo je možné vybra ručne na karte [Nástroje] [Príslušenstvo]. Poas ukladania je príslušenstvo vypísané v dialógovom okne ukladania. Test spätnej väzby a reálneho ucha Kliknite na kartu [Nastavovanie] a prejdite na možnos [Test spätnej väzby a reálneho ucha]. Spusťte test kliknutím na tlačidlá [P] / [PL] / [L]. Test je možné vykona pre obidve uši za sebou bez prerušenia alebo postupne pre každé ucho zvlášť. Ak chcete výsledky testu použi na výpočet predpokladanej hodnoty RECD a nastavení akustických parametrov, zaškrtnite políčko [Použi odhadované RECD a vent]. Zaškrtávacie políčko je k dispozícii iba vtedy, ke je systém schopný vykona odhad hodnôt RECD a ventu. Odporúa sa vykona test spätnej väzby a reálneho ucha pred testovaním pomocou funkcie AudiogramDirect. Funkcia AudiogramDirect Kliknite na možnos [AudiogramDirect], ak chcete vykona test prahov sluchu a UCL pomocou pripojených naúvacích prístrojov. Kliknite na tlaidlo [Spusti] a postupujte poda pokynov. V prípade potreby sú pre hraniné hodnoty vzdušného vedenia k dispozícii signály [Impulzné signály]. Otvorte [História] k prístupu do predošlých posluchových testov, aby ste ich mohli porovna s dostupnými výsledkami a posúdi postup sluchovej straty. V nastavení aplikácie Phonak Target (dostupnom prostredníctvom úvodnej obrazovky) môžete urči požadované správanie pri meraní. Phonak Target Návod na nastavenie plochy 3 Základné ladenie Ak sú vyžadované nastavenia úrovne zosilnenia, kompenzácie oklúzie alebo kompresie, prejdite na [Základné ladenie] [Pôvodné nastavenie]. K nástroju [Vyváženie tinnitu] je možné pristúpi prostredníctvom karty v dolnej asti obrazovky. Úroveň zosilnenia a nastavenia kompresie sú založené na skúsenostiach klienta a vybranom vzorci nastavení. Auto aklimatizácia V ponuke úrovne zosilnenia na karte [Pôvodné nastavenie] vyberte možnos [Auto aklimatizácia]. Táto možnos je dostupná pre všetky naúvacie prístroje Phonak Quest a Venture. Kliknutím na [ ] uríte poiatonú úrove, konenú úrove a dobu trvania, poas ktorej zosilovanie naúvacích prístrojov automaticky narastá na nastavenú konenú úrove. Pred aktiváciou funkcie Auto aklimatizácia je nutné vykona [Test spätnej väzby a reálneho ucha]. Zobrazenie v reálnom čase Kliknutím na možnos [Náhad klienta] prejdete na zobrazenie v reálnom čase. Zobrazenie v reálnom čase je k dispozícii pre všetky naúvacie prístroje ako možnos zobrazenia krivky nastavení v užívatesky príjemnom zväšenom zobrazení alebo na druhej obrazovke. Je možné jednoducho vykona zlepšenie zrozumitenosti reči, zosilnenia, výstup, funkciu SoundRecover a rozlíšenie kanálov, hlavne pomocou dostupných zvukov stereo alebo priestorových zvukov. Jemné ladenie avá strana obrazovky [Jemné ladenie] slúži k práci s programami. Kliknite na možnos [Všetky programy], ak chcete upravi všetky programy súčasne, na možnos [AutoSense OS], ak chcete upravi iba všetky automatické programy, alebo kliknite na jednotlivý program, napr. [Kudná situácia], v zozname, ak chcete upravi iba tento program. Kliknete na ikony [+], ak chcete prida alší manuálny program alebo program prenosu zvuku. Ak chcete spravova programy, kliknite na tlaidlo [Otvoriť správcu programov] nad programami. Budete môc vykonáva alšie úpravy programov. Funkcia Vráti / zopakova sa nachádza v ponukovej lište v hornej časti obrazovky. Pomocou tohto tlaidla môžete vráti spä alebo zopakova kroky, ktoré ste vykonali na obrazovke jemného ladenia. Karty v spodnej časti obrazovky slúžia na prístup k nástrojom pre nastavenia. Každý nástroj slúži na jemné ladenie určitých parametrov naúvacieho prístroja. Phonak Target Návod na nastavenie plochy 4 Zosilnenie a MPO Pomocou kurzora vyberte hodnoty zosilnenia a upravte ich. Hodnoty zosilnenia sú k dispozícii pre tiché, stredne hlasné a hlasné vstupné zvuky. Optimálny rozsah nastavenia je k dispozícii, ak ste v klientovom audiograme zadali jednotlivé hodnoty UCL. Ak chcete zmeni hodnotu MPO vo všetkých kanáloch súčasne, kliknite na tlaidlo [MPO] vavo veda hodnôt MPO. Celkové zosilnenie je možné zmeni kliknutím na tlaidlo [Zosilnenie]. Kompresný pomer každého kanála je uvedený v riadku bezprostredne pod hodnotami zosilnenia. Jemné ladenie poutenosti V zobrazení krivky sú znázornené volitené zvukové ukážky a zodpovedajúce zosilnenie. Prehraním zvukových ukážok je možné simulova konkrétne posluchové prostredie. Hodnoty zisku sa zobrazia pri použití tichých, stredných a hlasných vstupov zvuku. Úpravy ovplyvňujú iba úrovne zosilnenia a frekvencie, ktoré sú relevantné pre zvýšenie poutenosti vybraných podnetov, o je indikované rôznymi odtiemi červenej/vpravo a modrej/vavo. Možnosti programov V možnostiach programov je možné jemne doladi jednotlivé programy poda potreby. Aktuálne nastavenia sa nachádzajú na číselnej stupnici od 0 do 20 a sú zobrazené dostupné rozsahy v rámci jednotlivých stupníc. Plne nastavitený program je k dispozícii ako alší program. Úpravy čistenia zvuku vykonané pomocou funkcie FlexControl sa zobrazia pri nasledujúcich návštevách, ak budú k dispozícii protokolovacie údaje. Funkcia SoundRecover2 / SoundRecover Je možné jemne vyladi individuálne nastavenia funkcie SoundRecover, ktorá je nastavená poda predchádzajúceho výpotu. Binaurálne nastavenia hraninej frekvencie a pomeru kompresie frekvencií sú tiež vypoítané poda lepšieho ucha. Skontrolujte nastavenia funkcie SoundRecover, ak sa majú spolone nastavova nekompatibilné naúvacie prístroje v rámci jednej návštevy. SoundRecover2 Nastavte silu funkcie SoundRecover2 v súlade s preferenciami klienta cez funkciu Poutenos alebo Rozlišovanie. Poutenos umožuje lepšiu poutenos zvukov s vysokou frekvenciou tým, že ich posunie do oblasti s nižšou frekvenciou, zatia o rozlišovanie zvyšuje rozlíšitenos poutených zvukov s vysokou frekvenciou, ako sú napríklad hlásky S a Š. Phonak Target Návod na nastavenie plochy 5 Poda nastavení poutenosti a rozlišovania prispôsobte nastavenia pre Zretenos a Komfort. Funkcia Komfort robí zvuky, ako sú mužské hlasy, vlastný hlas alebo hudba, prirodzenejšie. Zretenos nastavuje poutenos a rozlišovanie zvukov s vysokou frekvenciou, ak znejú zmenene. SoundRecover Sila kompresie frekvencií môže byť zvýšená alebo znížená poda požiadavky na zlepšenie zrozumitenosti rei, poutenosti a kvality zvuku. Je možné rozšírenie o nástroj pre nastavenie funkcie SoundRecover za úelom nezávislého nastavenia hraninej frekvencie a kompresného pomeru. Tento krok vykonáte pomocou kliknutia na možnos [Ukáza rozšírený nástroj]. TK / zosilnenie 35 db Pomocou tohto ladiaceho nástroja je možné upravi zosilnenie vemi tichých vstupných zvukov (G35). Zvýšenie zosilnenia pri vemi tichých vstupných zvukoch znižuje hodnotu bodu ohybu krivky prahu sluchu (TK) a naopak. Pomocou kurzora vyberte hodnoty a upravte ich. Pod hodnotami zosilnenia sú uvedené hodnoty TK pre jednotlivé kanály. Krivka zosilnenia/výstupu pre vemi tiché vstupné zvuky sa zobrazuje v zobrazení krivky. Phonak Target Návod na nastavenie plochy 6 Automatické jemné ladenie Tento nástroj slúži k jemnému ladeniu pri konkrétnych situáciách. Dostupné úpravy závisia na klientovom vyhodnotení posluchovej situácie. Kroky jemného ladenia sú jasne zobrazené pred vykonaním akcie. V závislosti na vybranom programe je najprv vybraná odporúčaná zvuková ukážka. Prehraním zvukových ukážok je možné simulova posluchové prostredie. Výsledky fonémového percepného testu Je možné zobrazi výsledky predchádzajúceho fonémového percepného testu a použi ich na zlepšenie nastavenia. Obrazovka [Výsledky fonémového percepného testu] je dostupná len vtedy, ke sú v zozname návštev NOAH k dispozícii kompatibilné výsledky testu. Poznámka: Odporúčania pre jemné ladenie sú k dispozícii iba vtedy, ke je použitý vzorec nastavení Adaptive Phonak Digital. Odporúčania pre jemné ladenie nie je možné použi, ak je zapnutá funkcia Učenie užívateských preferencií. Možnosti zariadenia Kliknutí na [Možnosti zariadenia] môžete nastavi možnosti naúvacieho prístroja, ako je konfigurácia pípnutí a tiež možnosti príslušenstva. Ukonenie nastavovacej návštevy Návštevu môžete kedykovek ukonči kliknutím na tlaidlo [Uloži a zavrieť návštevu] v pravom hornom rohu obrazovky. Úspešné uloženie naúvacích prístrojov a príslušenstva je potvrdené štandardným dialógovým oknom. Po uložení prejde aplikácia Phonak Target na úvodnú obrazovku. Ak pracujete v rozhraní NOAH, viete sa vráti do rozhrania NOAH kliknutím na tlaidlo [Spä na rozhranie NOAH] v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky. Phonak Target Návod k nastavení plochy 7 Systémové požiadavky Operaný systém Procesor RAM Miesto na pevnom disku Rozlíšenie obrazovky Grafická karta Disk Sériový COM port USB porty Programovacie rozhranie Ovláda NOAHlink Internetové pripojenie Windows 10, Home / Pro / Enterprise Windows 8 / 8.1, najnovší SP, Pro / Enterprise Windows 7, najnovší SP, Home / Professional / Business / Enterprise / Ultimate Windows Vista, SP 2, Home / Business / Enterprise / Ultimate Intel Core alebo vyššia výkonnos 4 GB alebo viac 3 GB alebo viac 1280 x 1024 pixelov alebo viac 16 miliónov (24bit) farieb na obrazovke alebo viac DVD Iba pri použití RS-232 HI-PRO Po jednom pre: Bluetooth adaptér Programovanie príslušenstva HI-PRO, ak sa používa cez USB port icube II / icube / NOAHlink / RS-232 HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO2 Najnovšia dostupná verzia Odporúa sa Zvuková karta Stereo alebo surround 5.1 Systém prehrávania Verzia NOAH 20 Hz 14 khz (+/- 5 db), 90 db Posledná verzia (NOAH 3.7 alebo vyššia) Skontrolujte obmedzenia NOAH pre Windows 64bitový operaný systém na stránkach Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland Označené značkou CE v roku 2016 V1.00/ Phonak AG Všetky práva vyhradené Phonak Target Návod na nastavenie plochy 8
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x