ความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรมการใช งาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก : กรณ ศ กษา ส าน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จาก ด - PDF

Description
ความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรมการใช งาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก : กรณ ศ กษา ส าน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จาก ด SOFTWARE RELIABILITY CHARACTERISTICS AFFECT OPENOFFICE.ORG USAGE BEHAVIOR

Please download to get full document.

View again

of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 27 | Pages: 69

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรมการใช งาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก : กรณ ศ กษา ส าน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จาก ด SOFTWARE RELIABILITY CHARACTERISTICS AFFECT OPENOFFICE.ORG USAGE BEHAVIOR : A CASE STUDY OF THAILAND POST COMPANY LIMITED IN HEAD OFFICE ภ ทร ชน จ เพ ยรพ จารณ การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกระบบสารสนเทศ คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรมการใช งาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก : กรณ ศ กษา ส าน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จ าก ด ภ ทร ชน จ เพ ยรพ จารณ การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกระบบสารสนเทศ คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ห วข อการค นคว าอ สระ ความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรมการใช งาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก: กรณ ศ กษา ส าน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย ช อ-นามสก ล นางสาวภ ทร ชน จ เพ ยรพ จารณ ว ชาเอก ระบบสารสนเทศ อาจารย ท ปร กษา รองศาสตราจารย วส นต ก นอ า ป การศ กษา 2554 บทค ดย อ การค นคว าอ สระน จ ดท าข นเพ อศ กษาความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรม การใช งานโปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อกในส าน กงานใหญ บร ษ ทไปรษณ ย ไทยจ าก ด กล มต วอย างในการว จ ย ค อ พน กงานสายงานเทคโนโลย สารสนเทศในส าน กงานใหญ บร ษ ทไปรษณ ย ไทยจ าก ดจ านวน 110 คนใช แบบสอบถามในการเก บข อม ลสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ค อ ค าความถ ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน ว เคราะห ความส มพ นธ โดยใช ค าสถ ต ไค-สแควร และส มประส ทธ สหส มพ นธ แบบสเป ยร แมนประมวลผลโดยใช โปรแกรมส าเร จร ปทาง สถ ต ผลการว จ ย พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศชาย อาย ป การศ กษาระด บ ปร ญญาตร ส งก ดฝ ายพ ฒนาระบบและประมวลผลประสบการณ ใช งานคอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งาน 5-10 ป ประสบการณ การใช งานโปรแกรมส าน กงาน 5-10 ป และม ประสบการณ ในการใช งาน โปรแกรมซอฟต แวร โอเพนออฟฟ ศดอทอ อกน อยกว า 5 ป ความค ดเห นด านความน าเช อถ อของ โปรแกรมซอฟต แวร โอเพนออฟฟ ศดอทอ อกท งในภาพรวมและแต ละด านอย ในระด บปานกลาง พฤต กรรมการใช งานโปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อกม ระยะเวลาใช งานเฉล ยต อคร งน อยกว า2 ช วโมง และม ความถ ท ใช งานเฉล ยใน1-2 ว น/ส ปดาห ผลการทดสอบสมมต ฐานพบว า เพศม ความส มพ นธ ก บความถ ท ใช งานโดยเฉล ยต อส ปดาห ประสบการณ การใช งานโปรแกรมโอเพนออฟ ฟ ศดอตอ อกม ความส มพ นธ ก บระยะเวลาท ใช งานเฉล ยต อคร งและความถ ท ใช งานโดยเฉล ยต อ ส ปดาห ส วนความน าเช อถ อในการใช งานม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรมการใช งานโปรแกรม ค Independent Study Title Software Reliability Characteristics Affect Openoffice.org Usage Behavior: A Case Study of Thailand Post Company Limited in Head Office Name-Surname Miss Patchanit Peanpichan Major Subject Information Systems Independent Study Advisor Associate Professor Wasun Khan-Am Academic Year 2011 ABSTRACT The objective of this independent study was to study software reliability characteristic that affect Openoffice.org usage behavior inhead Office of Thailand Post Company Limited. This research tool was questionnaire. The sample size was 110 samples. Statistics for analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, Chi-Square Test, and Spearman rank correlation coefficients. The results found that most of the respondents were males, aged years old, hold bachelor degree, worked at R&D department, had 5-10 years experience in computer works, had 5-10 years experience in office software usage, and had less than 5 years experience in using OpenOffice.org. The overall and each section of OpenOffice.org software reliability characteristics opinion were moderate. The respondents mostly used OpenOffice.org less than 2 hours per time and 1-2 days per week. The hypothesis test found that gender related with frequency of usage, experiences in using OpenOffice.org related with usage behavior, and reliability characteristics of OpenOffice.org Software correlated with usage behavior ง ก ตต กรรมประกาศ การค นคว าอ สระคร งน ประสบความสาเร จได ด วยด เน องจากความอน เคราะห และความ กร ณาอย างส งจาก ดร.เฉล มศ กด เล ศวงศ เสถ ยร ประธานกรรมการ ดร.นพวรรณ พจน พ ศ ทธ พงศ กรรมการ และรองศาสตราจารย วส นต ก นอ า อาจารย ท ปร กษา ท ได กร ณาตรวจทานแก ไข ข อบกพร องต าง ๆ รวมถ งคาแนะนาท ด ในการทาการค นคว าอ สระอ นเป นประโยชน เพ อให การศ กษา ในคร งน ม ความสมบ รณ ย งข น ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน ขอขอบพระค ณบ ดา มารดา ค ณศราพร ส นธ ศ ร ท คอยให กาล งใจ ให การส งเสร ม ให ความ ห วงใยและคอยช วยเหล อ ตลอดจนพ น องร วมห องสารสนเทศ ป การศ กษา 2553 ท กคนท ม ส วน ช วยเหล อข าพเจ า ขอขอบพระค ณอาจารย คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร และ อาจารย พ เศษท กท าน ท ช วยประส ทธ ประสาทความร และถ ายทอดประสบการณ อ นม ค าให ท ายท ส ดน ขอขอบพระค ณพน กงานในสาน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จาก ด ท ให ความอน เคราะห ในการตอบแบบสอบถาม ทาให การศ กษาในระด บปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาเร จล ล วงไปได ด วยด ภ ทร ชน จ เพ ยรพ จารณ จ สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย... ค บทค ดย อภาษาอ งกฤษ... ง ก ตต กรรมประกาศ... จ สารบ ญตาราง... ซ สารบ ญภาพ... ญ บทท 1. บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค การว จ ย สมมต ฐานการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย คาจาก ดความในการว จ ย กรอบแนวค ดในการว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ประชากรศาสตร พฤต กรรม ล กษณะค ณภาพของซอฟต แวร โปรแกรมสาน กงาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก ประว ต ความเป นมาของบร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จาก ด งานว จ ยท เก ยวข อง ฉ สารบ ญ (ต อ) บทท หน า 3. ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล ว ธ การว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห การนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผลและข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผลการว จ ย ข อเสนอแนะท ได จากการว จ ย งานว จ ยท เก ยวเน องในอนาคต บรรณาน กรม ภาคผนวก ประว ต ผ เข ยน ช สารบ ญตาราง ตารางท หน า 3.1 จานวนประชากรและกล มต วอย างท ใช ในการว จ ย แสดงจานวนและค าร อยละ ของป จจ ยส วนบ คคล จาแนกตามเพศ แสดงจานวนและค าร อยละ ของป จจ ยส วนบ คคล จาแนกตามอาย แสดงจานวนและค าร อยละ ของป จจ ยส วนบ คคล จาแนกตามระด บการศ กษา แสดงจานวนและค าร อยละ ของป จจ ยส วนบ คคล จาแนกตาม ฝ ายทางสายงานท ส งก ด แสดงจานวนและค าร อยละ ของป จจ ยส วนบ คคล จาแนกตามประสบการณ ในการใช งานคอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งาน แสดงจานวนและค าร อยละ ของป จจ ยส วนบ คคล จาแนกตามประสบการณ ในการใช งานโปรแกรมซอฟต แวร สาน กงาน แสดงจานวนและค าร อยละ ของป จจ ยส วนบ คคล จาแนกตามประสบการณ ในการใช งานโปรแกรมซอฟต แวร โอเพนออฟฟ ศดอตอ อก แสดงจานวนค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ของความน าเช อถ อในการ ใช งานโปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก แสดงจานวนและค าร อยละ ของพฤต กรรมการใช งานโปรแกรม โอเพนออฟฟ ศดอตอ อก จาแนกตามระยะเวลาท ใช งาน แสดงจานวนและค าร อยละ ของพฤต กรรมการใช งานโปรแกรม โอเพนออฟฟ ศดอตอ อก จาแนกตามความถ ท ใช งาน แสดงความส มพ นธ เพศก บระยะเวลาท ใช งาน แสดงความส มพ นธ ของอาย ก บระยะเวลาท ใช งาน แสดงความส มพ นธ ของระด บการศ กษา ฝ ายงานท ส งก ดก บระยะเวลาท ใช งาน แสดงความส มพ นธ ของประสบการณ ในการใช งานคอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งาน ประสบการณ ในการใช งานโปรแกรมซอฟต แวร สาน กงาน ประสบการณ ในการใช งานโปรแกรมซอฟต แวร โอเพนออฟฟ ศดอตอ อกก บระยะเวลาท ใช งาน ซ สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4.15 แสดงความส มพ นธ เพศก บความถ ท ใช งาน แสดงความส มพ นธ อาย ก บความถ ท ใช งาน แสดงความส มพ นธ ของระด บการศ กษา ฝ ายงานท ส งก ดก บความถ ท ใช งาน แสดงความส มพ นธ ของประสบการณ ในการใช งานคอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งาน ประสบการณ ในการใช งานโปรแกรมซอฟต แวร สาน กงาน ประสบการณ ในการใช งาน โปรแกรมซอฟต แวร โอเพนออฟฟ ศดอตอ อกก บความถ ท ใช งาน ความน าเช อถ อในการใช งานโปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อกม ความส มพ นธ ก บ ระยะเวลาท ใช งาน ความน าเช อถ อในการใช งานโปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อกม ความส มพ นธ ก บ ความถ ท ใช งาน สร ปผลการทดสอบสมมต ฐาน ฌ สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1.1 แสดงความส มพ นธ ของต วแปรอ สระและต วแปรตาม... 5 ญ บทท 1 บทน ำ 1.1 ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ ในป จจ บ นม เทคโนโลย เก ดข นมากมายเพ อช วยอานวยความสะดวกในการใช งาน โดยท วไปแล วโปรแกรมพ นฐานท ท กเคร องจะต องม น น ส วนใหญ จะเป นโปรแกรมเก ยวก บการจ ดทา เอกสาร ม ลต ม เด ย โปรแกรมป องก นไวร ส ฯลฯ ซ งจะข นอย ก บความต องการของผ ใช งานว าถน ดใช โปรแกรมแบบใด โดยท วไปความร พ นฐานในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เป นป จจ ยสาค ญอย าง หน งไม แพ ความสามารถในด านอ น ๆ เช นก น ซ งภาคธ รก จ สถานศ กษา หร อตามสถาบ น/องค กร ก ได ให ความส าค ญในการใช โปรแกรมพ นฐานอย างเช นโปรแกรมส าน กงานหร อท ร จ กก นในช อว า โปรแกรมออฟฟ ศ ซ งไม สามารถปฏ เสธได เลยว าการทางานแบบไหนท ไม ใช โปรแกรมออฟฟ ศน ด งน นบ คคลากรต องสามารถใช งานโปรแกรมออฟฟ ศน ได ในข นพ นฐาน โปรแกรมออฟฟ ศท เป นท น ยมในป จจ บ นน ต างก ม หลากหลาย เช น Microsoft Office, OpenOffice.org เป นต น โดยร ปแบบการ ใช งานก จะคล าย ๆ ก น แต ต างก นท เร องล ขส ทธ ซ งส งน เองถ อเป นเร องสาค ญอ กอย างหน งในการใช โปรแกรมท ม ล ขส ทธ ซอฟต แวร โอเพนซอร สเป นซอฟต แวร ท สามารถใช งานได อย างอ สระ อ กท งไม เส ย ค าล ขส ทธ หร อค าใช จ ายใด ๆ ท งส น เป นซอฟต แวร ท ม ประส ทธ ภาพท งทางด านการประมวลผลของ ต วซอฟต แวร และด านการใช งานของผ ใช งานม ความสอดคล องก นไม แพ ซอฟต แวร ต วอ น ทาให เป น อ กทางเล อกหน งสาหร บผ ใช งานและน าจะนามาใช ก นอย างแพร หลาย ในต างประเทศม การใช งาน ซอฟต แวร โอเพนซอร สในท กประเภ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x