บร ษ ท บร หารและพ ฒนาเพ อการอน ร กษ ส งแวดล อม จำาก ด (มหาชน) - PDF

Description
รายงานประจำ ป 2557 ANNUAL REPORT 2014 บร ษ ท บร หารและพ ฒนาเพ อการอน ร กษ ส งแวดล อม จำาก ด (มหาชน) GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED รางว ลแห งความสำ เร จ AWARDS ได ร บมาตรฐานโรงงานจ

Please download to get full document.

View again

of 196
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 17 | Pages: 196

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานประจำ ป 2557 ANNUAL REPORT 2014 บร ษ ท บร หารและพ ฒนาเพ อการอน ร กษ ส งแวดล อม จำาก ด (มหาชน) GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED รางว ลแห งความสำ เร จ AWARDS ได ร บมาตรฐานโรงงานจ ดการ กากอ ตสาหกรรม ระด บเหร ยญทอง ประกอบก จกรรม : ฝ งกลบกากของเส ยท เป นอ นตราย ประจ ำป งบประมาณ 2556 Being awarded GOLDEN MEDAL for Industrial Waste Management Factory Standard in the business of : Secure Landfill For Fiscal Year 2013 ได ร บมาตรฐานโรงงานจ ดการ กากอ ตสาหกรรม ระด บเหร ยญทอง ประกอบก จกรรม : ปร บปร งค ณภาพของเส ยรวม ประจ ำป งบประมาณ 2556 Being awarded GOLDEN MEDAL for Industrial Waste Management Factory Standard in the business of : Central Waste Treatment For Fiscal Year 2013 ได ร บรางว ลบร ษ ทบร หารจ ดการ บ ำบ ดกากอ ตสาหกรรมของประเทศไทย ประจ ำป 2557 Being awarded 2014 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards สารบ ญ CONTENTS สารจากประธานกรรมการ MESSAGE FROM The Chairman of THE BOARD คณะกรรมการ BOARD OF DIRECTORS โครงสร างองค กร ORGANIZATION STRUCTURE คณะผ บร หาร MANAGEMENT TEAM ข อม ลท วไปบร ษ ท COMPANY S INFORMATION ข อม ลทางการเง นโดยสร ป SIGNIFICANT FINANCIAL DATA นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ POLICIES AND OVERVIEW OF BUSINESS OPERATION โครงสร างรายได INCOME STRUCTURE ล กษณะการประกอบธ รก จ NATURE OF BUSINESS การว เคราะห ภาวะอ ตสาหกรรมและ แนวโน มป 2558 INDUSTRIAL ANALYSIS AND TRENDS FOR THE YEAR 2015 ป จจ ยความเส ยง RISK FACTORS / / / 150 โครงสร างการถ อห น SHAREHOLDING STRUCTURE โครงสร างการจ ดการ MANAGEMENT STRUCTURE การกำาก บด แลก จการ CORPORATE GOVERNANCE ความร บผ ดชอบต อส งคม CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY รายงานความร บผ ดชอบของ คณะกรรมการบร ษ ทฯ ต อรายงานทางการเง น THE BOARD OF DIRECTORS REPORT ON RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS รายการระหว างก น RELATED PARTY TRANSACTIONS บทรายงานและการว เคราะห ของ ฝ ายบร หาร ประจำาป 2557 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS FOR THE YEAR 2014 รายงานการดำาเน นงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาป 2557 THE AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE REPORT FOR THE YEAR 2014 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต INDEPENDENT AUDITOR S REPORT งบการเง น FINANCIAL STATEMENTS ANNUAL REPORT 2 รายงานประจ าป 2557 เจนโก จร งใจ ห วงใยส งแวดล อม... WE CARE ABOUT THE ENVIRONMENT ปร ชญาการดำาเน นธ รก จของ GENCO ค อ การอน ร กษ ส งแวดล อมอย างย งย น GENCO S BUSINESS PHILOSOPHY IS TO MAKE ENVIRONMENTAL CONSERVATION SUSTAINABLE ANNUAL REPORT สารจากประธานกรรมการ MESSAGE FROM The Chairman of THE BOARD บร ษ ท บร หารและพ ฒนาเพ อการอน ร กษ ส งแวดล อม จ ำก ด (มหาชน) ก อต งข นจากความร วมม อก นของภาคร ฐและเอกชน เพ อด ำเน นการให บร การบ ำบ ดและก ำจ ดของเส ยจากอ ตสาหกรรมท วประเทศ ด วยมาตรฐานเท ยบเท าในประเทศย โรปและ สหร ฐอเมร กา และป จจ บ นบร ษ ทฯ ได เสร มสร างความแข งแกร งป องก นความผ นผวนของรายได ด วยการขยายธ รก จเสร มในด าน อส งหาร มทร พย ในป 2557 เป นป ท ครบ 15 ป ของบร ษ ทฯ ในการเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย และ เป นอ กป ท บร ษ ทฯ ฝ าฟ นอ ปสรรคป ญหาเศรษฐก จของประเทศอ นเน องมาจากความไม สงบทางการเม อง ผลการด ำเน นงานของ บร ษ ทฯท งสองสายธ รก จจ งได ร บผลกระทบจากป ญหาการเม องและเศรษฐก จ โดยเฉพาะอย างย งสายธ รก จอส งหาร มทร พย โดยในป 2557 บร ษ ทฯ ม รายได จากค าบร การก ำจ ดกากอ ตสาหกรรม ล านบาท รายได จากการขาย อส งหาร มทร พย ล านบาท และรายได อ นๆ 8.4 ล านบาท ค ดเป นการลดลงของรายได จากป ท ผ านมาร อยละ 1.1 ประกอบ ก บบร ษ ทฯ ม ค าใช จ ายท ไม เก ยวข องโดยตรงก บผลการด ำเน นงานของป 2557 เช น ขาดท นจากการขายหล กทร พย เผ อขาย 20.1 ล านบาท ขาดท นจากการด อยค าหล กทร พย เผ อขาย 5.5 ล านบาท เป นต น รวมถ งต นท นทางการเง น 7.7 ล านบาท ในขณะเด ยวก นย งม ค าใช จ ายของธ รก จอส งหาร มทร พย ด านโฆษณาส งเสร มการขายของโครงการป จจ บ นและโครงการใหม ท ย งไม ได ม การร บร รายได จ งส งผลให ในป 2557 บร ษ ทฯ ม ก ำไรส ทธ ส ำหร บป 0.1 ล านบาท แต ม ก ำไรขาดท นเบ ดเสร จอ น เป นเง น 35.5 ล านบาท เท าก บป 2556 อย างไรก ด บร ษ ทฯ ย งคงม งม นท จะพ ฒนาธ รก จบ ำบ ดกากอ ตสาหกรรม รวมไปถ งการแสวงหาเทคโนโลย ใหม เพ อจะ สามารถให บร การแบบครบวงจร ม งส ความเป นผ น ำทางด านการบร หารจ ดการกากของเส ยจากโรงงานอ ตสาหกรรมอย าง ม มาตรฐานส ง ในขณะเด ยวก นจะน ำพาธ รก จอส งหาร มทร พย ให สามารถกล บมาท ำรายได เต บโตส งกว าเป าหมายท ต งไว ได บร ษ ทฯ ขอขอบค ณผ ม อ ปการค ณ ท านผ ถ อห น ล กค า ตลอดจนผ บร หารและพน กงานท กท านท ให ความเช อม นและ สน บสน นการด ำเน นงานของบร ษ ทฯ เป นอย างด ขอให ความม นใจว าบร ษ ทฯ ย งคงม งม นสร างการเต บโตอย างย งย น และม เสถ ยรภาพด วยการด ำเน นงานแบบม ออาช พ ภายใต บรรษ ทภ บาลท ด ให ความส ำค ญก บการด แลร กษาส งแวดล อมควบค ก นไป 4 รายงานประจ าป 2557 General Environmental Conservation Public Company Limited was established with the cooperation from both public and private sectors to treat and dispose industrial waste all over the nation. The Company used the standard that are equivalent to European and United States standard and at present the Company had strengthen the revenue fluctuation prevention by expanding additional business in real estate. The year 2014 was the Company s 15 th anniversary in being registered companies in the Stock Exchange of Thailand as well as being another year that the Company struggled through economic crisis due to political unrest. Both business line of the company s operation performance were affects by political and economic issues, especially in real estate line. By which in 2014, the Company earned revenue from industrial waste disposal services at million baht, revenue from selling real estates at million baht and other revenue at 8.4 million baht. The revenue reduced from the previous year at 1.1% including that the Company has other expenses that were not directly related to the operation performance of 2014 such as loss from available-for Sale-Securities at 20.1 million baht and loss from devalue of available-for Sale-Securities at 5.5 million baht as well as financial cost at 7.7 million baht. At the same time there re also real estate expenses on advertising to promote current sales project and new projects that the revenue has not been acknowledged, causing the Company to have net profit for the year 2014 at 0.1 million baht but other comprehensive income at 35.5 million baht, which is equivalent to the year However, the Company determined to develop industrial waste disposal business as well as seek for new technologies in order to provide integrated services and moving towards being the leader in high standard industrial waste disposal management. At the same time, the Company will be able to revive the real estate business to create revenue growth to be higher than the set goal. The Company would like to take this opportunity to thank all of our shareholders, customers, as well as the executives and employees for their great support. The Company would also like to reaffirm the commitment in building sustainable growth and stability by professional operation under good corporate governance and emphasized in maintaining environment at the same time. ดร. อรรชกา ส บ ญเร อง Dr. Atchaka Sibunruang ประธานกรรมการ / The Chairman of the Board ANNUAL REPORT ว ส ยท ศน VISION เป นองค กรช นนำาในการบร หารและจ ดการ กากของเส ยอ ตสาหกรรมเพ ออน ร กษ ส งแวดล อม และธ รก จอส งหาร มทร พย LEADING ORGANIZATION OF INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT BUSINESS AND REAL ESTATE BUSINESS. พ นธก จ MISSION ร กษาช อเส ยงของบร ษ ทฯ ในความเป นผ นำาของการบำาบ ด และกำาจ ดกากอ ตสาหกรรม ร กษามาตรฐานในการบำาบ ดและกำาจ ด ของเส ยอ ตสาหกรรมให สอดคล องก บ กฎหมายและข อบ งค บของหน วยงานราชการท กำาก บด แล ม งเน นการเป นบร ษ ทพ ฒนาธ รก จอส งหาร มทร พย ระด บแนวหน าในอนาคต ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมสาธารณะประโยชน ของช มชนและส งคม Maintain company reputation as the leader of treatment and disposal of industrial waste. Maintain the standard of treatment and disposal of industrial waste consistently with laws and regulations. Focus on being the leading real estate business company in the future. Promote and support public interest activities of the community and society. 6 รายงานประจ าป 2557 ANNUAL REPORT คณะกรรมการ BOARD OF DIRECTORS ดร. อรรชกา ส บ ญเร อง ประธานกรรมการ Dr. Atchaka Sibunruang Chairman การศ กษา u ปร ญญาเอก Doctor of Philosophy (Economics), Sussex University, England u ปร ญญาโท Master of Arts (Economics), Sussex University, England u ปร ญญาตร เศษรฐศาสตร บ ณฑ ต (เก ยรต น ยมอ นด บหน ง เหร ยญทอง) จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตรว ทยาล ยการพล งงาน (วพน.) ร นท 1 ป 2555 u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตรผ บร หารระด บส ง สถาบ นว ทยาล ยการตลาดท น (วตท.) ร นท 10 ป 2553 u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตรการเม องการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตยส ำหร บน กบร หารระด บส ง (ปปร.) ร นท 13 ป 2552 สถาบ นพระปกเกล า u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านการค าและ การพาณ ชย (TEPCOT) ป 2551 สถาบ นว ทยาการการค า u ปร ญญาบ ตรว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร (ร นท 48) u ประกาศน ยบ ตร Program on Investment Appraisal and Management, Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts ป 2533 u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตร DCP ป 2549 ต ำแหน งป จจ บ น u ประธานกรรมการ บมจ.บร หารและพ ฒนาเพ อการอน ร กษ ส งแวดล อม u ปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม ประสบการณ ท ำงาน u อธ บด กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม u รองปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม u เลขาธ การส ำน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น u ผ อ ำนวยการส ำน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม EDUCATION u Doctor of Philosophy (Economics), Sussex University, England u Master of Arts (Economics), Sussex University, England u Bachelor of Economics (First Class Honors), Chulalongkorn University u Certificate, Executive Program on Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA), Class 1 (2012), Thailand Energy Academy u Certificate, Capital Market Academy Executive Program (CMA), Class 10 (2010), Capital Market Academy u Diploma in Political and Governance Program, King Prajadhipok s Institute, Class 13 (2009) u Certificate, Top Executive Program in Commerce and Trade Program (2008) u National Defence College Diploma (Class 48) u Certificate, Program on Investment Appraisal and Management, Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts (1990) u Certificate, Director Certification Program (2006), Thai Institute of Directors CURRENT POSITION u Chairman, General Environmental Conservation Plc. u Permanent Secretary, Ministry of Industry WORKING EXPERIENCE u Director-General, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry u Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry u Secretary General, Thailand Board of Investment u Director-General, The Office of Industrial Economics ดร. พส โลหารช น รองประธานกรรมการ Dr. Pasu Loharjun Vice Chairman การศ กษา u ปร ญญาเอก ว ศวกรรมศาสตร ด ษฏ บ ณฑ ต (ว ศวกรรมศาสตร อ ตสาหการและการว จ ยการด ำเน นงาน), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. u ปร ญญาโท ว ศวกรรมศาสตร มหาบ ณฑ ต (ว ศวกรรมศาสตร อ ตสาหการ) Polytechnic Institute of New York, USA. u ปร ญญาตร ว ศวกรรมศาสตร บ ณฑ ต (ว ศวกรรมศาสตร ไฟฟ า) จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย u ปร ญญาบ ตรว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร ภาคร ฐร วมเอกชน (ร นท 23) u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตรน กบร หารเศรษฐก จสร างสรรค ร นท 1 ส ำน กงานพ ฒนาและจ ดการความร u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตรน กบร หารระด บส ง 2 ร นท 1 ส ำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตรน กบร หารระด บส ง : ผ น ำท ม ว ส ยท ศน และค ณธรรม ร นท 57 ส ำน กงาน คณะกรรมการข าราชการพลเร อน u ประกาศน ยบ ตร หล กส ตรการบร หารเศรษฐก จสาธารณะ ส ำหร บน กบร หารระด บส ง ร นท 6 สถาบ นพระปกเกล า ต าแหน งป จจ บ น u รองประธานกรรมการ บมจ.บร หารและพ ฒนา เพ อการอน ร กษ ส งแวดล อม u อธ บด กรมโรงงานอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม ประสบการณ ท างาน u รองปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม (ด านอ ำนวยการ) และ ร กษาราชการแทนห วหน ากล ม ภารก จด านส งเสร มอ ตสาหกรรม และผ ประกอบการกระทรวงอ ตสาหกรรม u รองปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม (ด านอ ำนวยการ) กระทรวงอ ตสาหกรรม u อธ บด กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม u รองปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม ห วหน ากล มภารก จ ด านเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x