รายงานการตรวจพบสารกล มเบต าอะโกน สต จากต วอย างป สสาวะส กร ท เก บจากฟาร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธาน ป งบประมาณ - PDF

Description
รายงานการตรวจพบสารกล มเบต าอะโกน สต จากต วอย างป สสาวะส กร ท เก บจากฟาร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธาน ป งบประมาณ พงษ พ ท กษ ต นสมรส 1* น นทศ กด ม ส กศ ลป 2 บทค ดย อ ส ำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดอ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 21 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการตรวจพบสารกล มเบต าอะโกน สต จากต วอย างป สสาวะส กร ท เก บจากฟาร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธาน ป งบประมาณ พงษ พ ท กษ ต นสมรส 1* น นทศ กด ม ส กศ ลป 2 บทค ดย อ ส ำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดอ ท ยธำน ด ำเน นกำรเก บต วอย ำงป สสำวะส กรจำกฟำร มส กร ในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ระหว ำงป งบประมำณ จ ำนวน 1,142 ต วอย ำง ส งตรวจหำ สำรกล มเบต ำอะโกน สต ท ห องปฏ บ ต กำรศ นย ว จ ยและพ ฒนำกำรส ตวแพทย ภำคเหน อตอนล ำง จ งหว ดพ ษณ โลก พบจำนวนต วอย ำงท ให ผลบวกจำนวน 54 ต วอย ำง ค ดเป นร อยละ 4.73( 54/1,142) โดยพบผลบวกส งส ดในป งบประมำณ 2554 ค ดเป นร อยละ 5.97 ( 16/268 ) และพบผลบวก น อยส ดในป งบประมำณ 2555 ค ดเป นร อยละ 3.61 ( 13/360 ) คาสาค ญ : สำรกล มเบต ำอะโกน สต ป สสำวะส กร จ งหว ดอ ท ยธำน เลขทะเบ ยนผลงำนว ชำกำรเลขท : 57(2) (6) สำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดอ ท ยธำน อำเภอเม องอ ท ยธำน จ งหว ดอ ท ยธำน สำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดก ำแพงเพชร อำเภอเม องกำแพงเพชร จ งหว ดกำแพงเพชร * ผ เข ยนและผ ร บผ ดชอบบทควำม : โทรศ พท โทรสำร Report of : Beta-Agonist detection in pig urine samples were collected from pig farms in Uthaithani Province during fiscal year Pongpitak Tansomrost 1* Nantasak Musiksilp 2 Abstract During fiscal year , Uthaithani Provincial livestock office collected pig urine samples from pig farms in Uthaithani Province total 1,142 samples. All sample were analyzed for Beta-agonist compound at Veterinary Research and Development center ( Lower Northern Region ), Phitsanulok Province. The results were found 54 positive samples (4.73%). The highest percentages of positive samples were found in fiscal year 2011 (5.97%) and the lowest percentages of positive samples were found in fiscal year 2012 (3.61%) Key words : Beta-agonist Pig urine Uthaithani Province Technical Paper Number : 57(2) (6) Uthaithani Provincial Livestock Office, Muang Uthaithani, Uthaithani, Kamphaeng Phet Provincial Livestock Office, Muang Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet, * Corresponding author : Tel Fax บทนา ผ บร โภคส วนใหญ น ยมบร โภคส กรเน อแดง ไม ม ไขม น เพรำะกล วอ วนหร อกล วสำร คลอเรสเตอรอลท ม ผลร ำยต อส ขภำพผ บร โภค จ งท ำให ผ เล ยงส กรต องผล ตเน อส กรท ม ล กษณะ สอดคล องก บควำมต องกำรของผ บร โภค กล ำวค อ เน อส กรควรม เน อแดงมำก และม ไขม นต ำ จ งท ำ ให ผ เล ยงส กรท ำกำรล กลอบใช สำรกล มเบต ำอะโกน สต ในส กร อำท ซ ลบ ทำมอล( Salbutamol ) และเคลนบ เทอรอล( Clenbuterol ) ผสมอำหำรให ส กรก น ส งผลให ส กรม ประส ทธ ภำพกำรใช อำหำรด ข น โดยม ผลเร งขบวนกำรสลำยไขม นในร ำงกำย ท ำให ไขส นหล งบำงลงและส งผลใ ห กำรสะสมเน อแดงเพ มมำกข น ท ำให ม พ นท หน ำต ดเน อส นเพ มข น ส กรม ล กษณะเน อแดงตรงควำม ต องกำรของผ บร โภค(กรมปศ ส ตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ,2545) โดยเฉพำะซ ลบ ทำมอลท ม ผลท ำให ส กรเจร ญเต บโตด ข นรวมถ งค ณภำพซำกท ด ข นด วย ( Marchant - Forde JN et al., 2012 ) ด วยเหต น จ งท ำให ม สำรตกค ำงอย ในอว ยวะต ำงๆของส กรในปร มำณท ส ง ซ งเม อผ บร โภคได ร บ ประทำนเน อส กรหร ออว ยวะภำยในส กรท ม กำรตกค ำงของสำรกล มเบต ำอะโกน สต เข ำไปจะ ส งผลต อกำรท ำงำนของระบบประสำทท ควบค มกำรท ำงำนของกล ำมเน อห วใจ กล ำมเน อเร ยบ ของหลอดเล อด หลอดลม กระเพำะป สสำวะ อำจม อำกำรม อส น กล ำมเน อกระต ก ปวดศ รษะ ห วใจเต นเร วผ ดปกต กระวนกระวำย ว งเว ยนศ รษะ บำงรำยม อำกำรเป นลม นอนไม หล บ คล นไส อำเจ ยน ม อำกำรทำงจ ตประสำท ( ถำวร, 2553 ) และเป นอ นตรำยมำกส ำหร บหญ งม ครรภ และผ ท เป นโรคห วใจ ควำมด นโลห ตส ง เบำหวำน และโรคไฮเปอร ไทรอยด เป นต น ( พ มพ เพ ญ และน ธ ยำ, 2553 ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกำศห ำมใช สำรกล มเบต ำอะโกน สต เป นส วนผสม ในกำรผล ตและน ำเข ำซ งอำหำรส ตว ตำมพระรำชบ ญญ ต ควบค มค ณภำพอำหำรส ตว พ.ศ และพระรำชบ ญญ ต ควบค มค ณภำพอำหำรส ตว ( ฉบ บท 2 )พ.ศ ผ ท ไม ปฏ บ ต ตำม จะม ควำมผ ดตำมมำตรำ 57 แห งพระรำชบ ญญ ต ควบค มค ณภำพอำหำรส ตว พ.ศ และ ( ฉบ บท 2 ) พ.ศ ต องระวำงโทษจ ำค กไม เก น 1 ป หร อปร บไม เก นหน งหม นบำทหร อ ท งจ ำท งปร บซ งประกำศกระทรวงด งกล ำวม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 3 ธ นวำคม 2542 รวมถ ง ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร องก ำหนดช อ ประเภท ชน ด หร อล กษณะของอำหำรส ตว ท ไม อน ญำตให น ำเข ำเพ อขำย และก ำหนดช อ ประเภท ชน ด ล กษณะ ค ณสมบ ต และส วนประกอบ ของว ตถ ท เต มในอำหำรส ตว ท ห ำมใช เป นส วนผสมในกำรผล ตอำหำรส ตว พ.ศ.2545 ลงว นท 9 ส งหำคม 2545 ตำมประกำศฯด งกล ำว ห ำมใช สำรกล มเบต ำอะโกน สต ท กชน ด เป นส วนผสมในกำรผล ตอำหำรส ตว ผ ฝ ำฝ นต องได ร บโทษตำมมำตรำ 57 แห งพระรำชบ ญญ ต ควบค มค ณภำพอำหำรส ตว พ.ศ.2525 และคณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบในหล กกำรเก ยวก บ แนวทำงกำรด ำเน นกำรแก ไขป ญหำกำรใช สำรกล มเบต ำอะโกน สต ในส กร เม อว นท 18 ม นำคม ต ำ ม ท ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ เ ส น อ แ ล ะ ม อ บ ห ม ำ ย ใ ห ก ร ม ป ศ ส ต ว ประสำนงำนและด ำเน นกำร หล งจำกน นกรมปศ ส ตว ได ประกำศเร องขอควำมร วม ม อไม ให ใช สำรกล มเบต ำอะโกน สต เต มหร อใช เป นส วนผสมในอำหำรส ตว เม อว นท 30 กรกฎำคม 2546 และให หน วยงำนภำยในกรมปศ ส ตว ท เก ยวข องปฏ บ ต เพ อให สอดคล องก บสถำนกำรณ และ ข อม ลท เปล ยนแปลงไปโดยม หน งส อกรมปศ ส ตว ท กษ 0615/ว 6070 ลงว นท 26 ม นำคม 2553 เร องกำรด ำเน นกำรแก ไขป ญหำกำรใช สำรกล มเบต ำอะโกน สต ในส กรสำเหต ท ม กำรใช สำรกล มน ผสมอำหำรเล ยงส กร ส ำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดอ ท ยธำน ได ด ำเน นก จกรรมกำรแก ไขป ญหำกำรใช สำรกล ม เบต ำอะโกน สต ในส กร โดยส มเก บต วอย ำงป สสำวะส กรจำกฟำร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ท งน คณะผ ว จ ยได น ำผลกำรตรวจท ได ระหว ำงป งบประมำณ มำศ กษำและว เครำะห ข อม ลเพ อใช เป นแนวทำงในกำรวำงแผนแก ไขป ญหำกำรใช สำรกล มเบต ำอะโกน สต ในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ต อไปในอนำคต ว ธ การศ กษา 1.ระหว ำงป งบประมำณ ส ำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดอ ท ยธำน ท ำกำรส มเก บ ต วอย ำงป สสำวะส กรจำกส กรข นขนำดน ำหน กต งแต 60 ก โลกร มข นไป จำกฟำร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน จ ำนวน 1,142 ต วอย ำง กำรเก บต วอย ำงและกำรน ำส งต วอย ำงปฏ บ ต ตำมค ม อของ ศ นย ว จ ยและพ ฒนำกำรส ตวแพทย ภำคเหน อตอนล ำง จ งหว ดพ ษณ โลก 2. น ำส งต วอย ำงท ศ นย ว จ ยและพ ฒนำกำรส ตวแพทย ภำคเหน อตอนล ำง จ งหว ดพ ษณ โลก เพ อตรวจหำสำรกล มเบต ำอะโกน สต ด วยว ธ Enzyme Linked Immunosobent Assay(ELISA) ซ งจะต ดส นเป นผลบวกเม อพบค ำว เครำะห ต งแต 2 ppb ข นไป 3. น ำผลของกำรตรวจว เครำะห มำประมวลผลด วยโปรแกรม Microsoft Excel และ ว เครำะห ทำงสถ ต เช งพรรณนำ ( Descriptive Statistic ) เป นค ำร อยละของกำรตรวจพบจ ำนวน ต วอย ำงท ให ผลบวก ผลการศ กษา ผลกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต ในต วอย ำงป สสำวะส กรท เก บจำกฟำร มส กรใน เขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ต งแต ป งบประมำณ ( 1 ต ลำคม 2553 ถ ง 30 ก นยำยน 2556 ) จ ำนวน 1,142 ต วอย ำง พบจ ำนวนต วอย ำงท ให ผลบวกจ ำนวน 54 ต วอย ำง ค ดเป นค ำเฉล ยท ร อยละ 4.73 ( 54/1,142 ) ด งแสดงในตำรำงท 1 ตารางท 1 ผลกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต ในต วอย ำงป สสำวะส กรท เก บจำกฟำร มส กร ในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ป งบประมำณ ป งบประมำณ จำนวนต วอย ำงท ส งตรวจ จำนวนต วอย ำงท ให ผลบวก ค ดเป นร อยละ รวม 1, สร ป เม อน ำข อม ลมำเปร ยบเท ยบร อยละของกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต ในต วอย ำง ป สสำวะส กรท เก บจำกฟำร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ต งแต ป งบประมำณ จะพบว ำ ในป งบประมำณ 2554 ตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต อย ในระด บท ส งท ส ด ค อ ร อยละ 5.97( 16/268 ) และลดลงเหล อร อยละ 3.61( 13/360 ) ในป งบประมำณ 2555 ซ งเป นระด บท น อย ท ส ด แต กล บเพ มส งข นเป นร อยละ 4.86( 25/514 ) ในป งบประมำณ 2556 ด งแสดงในร ปท 1 ร ปท 1 เปร ยบเท ยบร อยละของกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต ในต วอย ำงป สสำวะส กร ท เก บจำกฟำร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ป งบประมำณ ร อยละ ป งบประมาณ ว จารณ จำกกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต ในต วอย ำงป สสำวะส กรท เก บจำกฟำร มส กรใน เขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ป งบประมำณ ตรวจพบจ ำนวนต วอย ำงท ให ผลบวกค ดเป น ค ำเฉล ยท ร อยละ 4.73 ซ งถ อว ำลดลง จำกรำยงำนกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต จำกต วอย ำง ป สสำวะส กรในพ นท ส ำน กส ขศำสตร ส ตว และส ขอนำม ยท 6 ต งแต ต ลำคม 2548 ถ งก นยำยน 2552( ส บชำต และช ยนำท, 2553 ) ท พบผลบวกกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต ในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ค ดเป นค ำเฉล ยท ร อยละ 8.75 ซ งเป นผลส บเน องมำจำกกำรท ส ำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดอ ท ยธำน ได ด ำเน นก จกรรมกำรแก ไขป ญหำกำรใช สำรเร งเน อแดงในส กรอย ำงเข มงวด หล งจำกม หน งส อกรมปศ ส ตว ท กษ 0615/ว 6070 ลงว นท 26 ม นำคม 2553 กล ำวค อ ส ำน กงำน ปศ ส ตว จ งหว ดอ ท ยธำน จะท ำกำรเก บต วอย ำงป สสำวะส กรในฟำร มส กรส งตรวจศ นย ว จ ย และพ ฒนำกำรส ตวแพทย ภำคเหน อตอนล ำง จ งหว ดพ ษณ โลก เพ อตรวจหำสำรกล มเบต ำอะโกน สต หำกผลกำรตรวจว เครำะห ป สสำวะส กรท เก บจำกฟำร มเป นบวก ส ำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดอ ท ยธำน จะท ำหน งส อบ นท กขอควำมร วมม อก บผ ประกอบกำรท ำกำรก กส กร ห ำมม ให เข ำโรงฆ ำส ตว จนกว ำเจ ำหน ำท จะท ำกำรเก บป สสำวะส งตรวจใหม และให ผลกำรตรวจว เครำะห เป นลบ ตำม พระรำชบ ญญ ต ควบค มกำรฆ ำส ตว และจำหน ำยเน อส ตว พ.ศ.2535 จำกผลกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต ในต วอย ำงป สสำวะส กรท เก บจำกฟำร มส กร ในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธำน ป งบประมำณ ด งร ปท 1 พบว ำ ในป งบประมำณ 2554 ตรวจพบผลบวกอย ท ร อยละ 5.97( 16/268 ) และลดลงเหล อร อยละ 3.61( 13/360 ) ในป งบประมำณ 2555 แต กล บเพ มส งข นเป นร อยละ 4.86( 25/514 ) ในป งบประมำณ 2556 จำกข อม ลกำรตลำดของ จ งหว ดอ ท ยธำน ในป พบว ำ รำคำส กรช ำแหละเน อแดงม รำคำเฉล ยท , และ 136 บำทต อก โลกร มตำมล ำด บ( ส ำน กงำนพำณ ชย จ งหว ดอ ท ยธำน, ) แสดงให เห นว ำ ม กำรข น-ลงของรำคำส กรช ำแหละเน อแดงสอดคล องก บกำรข น-ลงของร อยละ ของกำรตรวจพบผลบวก ด งเปร ยบเท ยบในร ปท 2 แสดงให เห นว ำ ในป ท รำคำส กรชำแหละเน อแดง ม รำคำเพ มส งข น ผ ประกอบกำรเล ยงส กรบำงรำยได แอบล กลอบใช สำรกล มเบต ำอะโกน สต เพ อให ได ผลตอบแทนท ส งข นตำมไปด วย ร ปท 2 เปร ยบเท ยบร อยละของกำรตรวจพบสำรกล มเบต ำอะโกน สต ในต วอย ำงป สสำวะส กร ท เก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x