การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา - PDF

Description
การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 20 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ ในอ นท จะให การค มครองแก ผ บร โภคเก ยวก บการได ร บข อม ลข าวสาร รวมท ง ค าพรรณนาค ณภาพท ถ กต อง และเพ ยงพอเก ยวก บส นค าหร อบร การ ด งน น การโฆษณาเพ อจ าหน าย ส นค าหร อให บร การต างๆ จ งต องม การใช ถ อยค า หร อข อความท ไม ม ล กษณะไม เป นจร งหร อเป นเท จ, เข าใจผ ดในสาระส าค ญของส นค าหร อบร การ, อาจก อให เก ดความเส ยหายต อส งคมเป นการส วนรวม, ก อให เก ดการสน บสน นไม ว าจะโดยตรงหร อโดยอ อมท ท าให ม การกระท าความผ ดกฎหมายหร อศ ลธรรม อ นด หร อน าไปส ความเส อมเส ยในว ฒนธรรมของชาต, ก อให เก ดความแตกแยก หร อความสาม คค ในหม ประชาชน และอย างอ นท กฎหมายก าหนด ไม ว าจะเก ดจาการท ผ โฆษณาจะใช ว ธ การ หร อ การด าเน นการไม ว าจะเป นการอ างอ งรายงานผลการศ กษาว จ ยทางว ชาการ สถ ต หร อส งใดส งหน งอ น ไม เป นความจร งหร อเก นความจร งหร อไม ก ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ ได ก าหนดให ม การจ ดต งคณะกรรมการว าด วย การโฆษณาข นมาเพ อท าหน าท ในการควบค มด แลการโฆษณาส นค าหร อบร การ และม อ านาจในการ แต งต งคณะอน กรรมการข นเพ อด าเน นการพ จารณาหร อปฏ บ ต การอย างหน งอย างใดตามท คณะกรรมการว าด วยการโฆษณามอบหมายก ได การโฆษณาหมายถ งอะไร? พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ ได ม การน ยามเพ อให ความหมายเก ยวก บการ โฆษณาไว ด งน โฆษณา หมายความรวมถ ง การกระท าการไม ว าโดยว ธ การใดๆ ให ประชาชนเห นหร อทราบ ข อความเพ อประโยชน ในทางการค า ส อโฆษณา หมายความว า ส งท ใช เป นส อในการโฆษณา เช น หน งส อพ มพ ส งพ มพ ว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน ไปรษณ ย โทรเลข โทรศ พท หร อป าย อ านาจหน าท ของคณะกรรมการว าด วยการโฆษณาม อะไรบ าง? คณะกรรมการว าด วยการโฆษณาจ ดต งข นตามมาตรา 14 แห งพระราชบ ญญ ต ค มครอง ผ บร โภค พ.ศ อ นประกอบไปด วยผ ทรงค ณว ฒ ในส วนท เก ยวข องเป นองค ประกอบของ คณะกรรมการว าด วยการโฆษณา โดยม จ านวนไม น อยกว าเจ ดคนแต ไม เก นส บสามคน และม วาระใน การโฆษณาจะต องไม ใช ข อความท เป นการไม เป นธรรมต อผ บร โภคหร อใช ข อความท อาจ ก อให เก ดผลเส ยต อส งคมเป นส วนรวม ท งน ไม ว าข อความด งกล าวน นจะเป นข อความท เก ยวก บ แหล งก าเน ด สภาพ ค ณภาพ หร อล กษณะของส นค าหร อบร การ ตลอดจนการส งมอบ การจ ดหา หร อ การใช ส นค าหร อบร การ ซ งข อความต อไปน ถ อว า เป นข อความท เป นการไม เป นธรรมต อผ บร โภคหร อ เป นข อความท อาจก อให เก ดผลเส ยต อส งคมเป นส วนรวม ค อ (1) ข อความท เป นเท จหร อเก นความจร ง (2) ข อความท จะก อให เก ดความเข าใจผ ดในสาระส าค ญเก ยวก บส นค าหร อบร การ ไม ว าจะกระท าโดยใช หร ออ างอ งรายงานทางว ชาการ สถ ต หร อส งใดส งหน งอ นไม เป นความจร งหร อ เก นความจร งหร อไม ก ตาม (3) ข อความท เป นการสน บสน นโดยตรงหร อโดยอ อมให ม การกระท าผ ดกฎหมายหร อ ศ ลธรรม หร อน าไปส ความเส อมเส ยในว ฒนธรรมของชาต (4) ข อความท จะท าให เก ดความแตกแยกหร อเส อมเส ยความสาม คค ในหม ประชาชน (5) ข อความอย างอ นตามท ก าหนดในกฎกระทรวง ท งน หากข อความท ใช ในการโฆษณาท บ คคลโดยท วไปสามารถเข าใจได ว า ข อความโฆษณา ด งกล าวไม อาจเป นความจร งได อย างแน แท ก ไม ถ อว า เป นข อความท ต องห ามในการโฆษณา ตามข อ (1) 2. กรณ ท คณะกรรมการว าด วยการโฆษณา เห นว า ส นค าใดอาจเป นอ นตรายต อผ บร โภค และ คณะกรรมการว าด วยฉลากได ม การก าหนดให เป นส นค าน นเป นส นค าท ควบค มฉลาก คณะกรรมการว า ด วยการโฆษณา ม อ านาจในการท จะออกค าส ง ด งน (1) ก าหนดให การโฆษณาด งกล าวต องม การแนะน าหร อค าเต อนเก ยวก บว ธ การใช หร ออ นตราย ควบค ไปก บการโฆษณา ตามเง อนไขท คณะกรรมการว าด วยการโฆษณาก าหนด (2) จ าก ดการใช ส อโฆษณาส นค าน นๆ (3) ห ามไม ให ท าการโฆษณาส นค าน นๆ ท งน การห ามตาม (2) และ(3) ต องเป นกรณ ท คณะกรรมการว าด วยการโฆษณาเห นว า การใช หร อประโยชน ของส นค าน นๆ ข ดต อนโยบายทางส งคม ศ ลธรรมหร อว ฒนธรรมของชาต 3. กรณ ท คณะกรรมการว าด วยการโฆษณา เห นว า การโฆษณาส นค าหร อบร การใด ม ความ จ าเป นท ผ บร โภคต องทราบถ ง ข อเท จจร งเก ยวก บสภาพ ฐานะ และรายละเอ ยดอย างอ นเก ยวก บ ผ ประกอบธ รก จ สามารถก าหนดให แสดงหร อแจ งข อเท จจร งด งกล าวได 4. ม อ านาจในการออกค าส งให ผ โฆษณา ท าการแก ไขข อความหร อว ธ การโฆษณา, ห ามการใช ข อความโฆษณาบางอย างท ปรากฏในการโฆษณา, ห ามการโฆษณาหร อห ามใช ว ธ การโฆษณาน นๆ หร อ ให ผ โฆษณาท าการแก ไขความเข าใจผ ดของผ บร โภค ตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการว าด วย การโฆษณาก าหนด ม อ านาจออกค าส งให ผ โฆษณาพ ส จน ข อความโฆษณา เพ อแสดงความจร งได ถ าสงส ยว า ข อความท โฆษณาเป นเท จหร อเก นความจร ง และในกรณ ท ผ โฆษณาม การอ างอ งรายงานทางว ชาการ ผลการว จ ย สถ ต การร บรองของสถาบ น หร อบ คคลอ นใด หร อย นย นข อเท จจร งอ นใดอ นหน งในการ โฆษณา ถ าไม สามารถพ ส จน ได ว าเป นจร งตามท โฆษณา ให ถ อว า ผ โฆษณาร หร อควรร ว าข อความน น เป นเท จ 6. ให ความเห นเก ยวก บกรณ ท ผ โฆษณาม ข อสงส ยว า การโฆษณาจะเป นการฝ าฝ นกฎหมาย หร อไม 7. ม อ านาจในการเปร ยบความผ ดผ โฆษณา และเจ าของส อโฆษณา ท กระท าความผ ดตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ ข อความโฆษณาใดท ถ อว า เป นข อความท เป นการละเม ดส ทธ ผ บร โภค? การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา น นตามพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ ได ก าหนดเก ยวก บเร องด งกล าวไว ใน มาตรา 22 โดยแยกออกได ใน 4 ล กษณะ ด งน ล กษณะท 1 เป นการใช ข อความโฆษณาท ไม เป นธรรมก บผ บร โภค กล าวค อ การใช ข อความ โฆษณาท เป นเท จหร อเก นความเป นจร ง หร อข อความโฆษณาท ท าให ผ บร โภคเก ดความเข าใจผ ดใน สาระส าค ญเก ยวก บส นค าหร อบร การท ม การโฆษณา ไม ว าการโฆษณาด งกล าวจะม การอ างอ งรายงาน ทางว ชาการ การศ กษาว จ ย สถ ต หร อส งอ นใดก ตามท ไม เป นความจร งหร อเก นกว าความเป นจร ง แต ไม รวมถ งการใช ข อความโฆษณา ว ธ การโฆษณาท บ คคลท วๆ ไป เห นแล วสามารถร บร หร อเข าใจได ว า ไม อาจเป นความจร งได อย างแน นอน ต วอย าง ภาพท ม ใช ในการโฆษณาจ าหน ายม นบด - 4 - ภาพแสดง ปร มาณม นบดท คณะกรรมการว าด วยการโฆษณาให ผ ประกอบธ รก จพ ส จน ต วอย างการโฆษณาข างต นเป นการโฆษณาโดยใช ภาพในการโฆษณาจ าหน ายม นบดของ ผ ประกอบธ รก จ ซ งข อเท จจร ง ปรากฏว า เม อผ บร โภคพบเห นภาพโฆษณาด งกล าว จ งต ดส นใจเข าเล อก ซ อม นบด แต ปรากฏว า ผ บร โภคไม ได ร บม นบดตามปร มาณท ได ม การแสดงภาพโฆษณา จ งได ร องเร ยน ต อส าน กงานคณะกรรมการค มครองผ บร โภค และเม อได เช ญผ ประกอบธ รก จเข าช แจงข อเท จจร ง ผลการพ จารณาประกอบค าช แจงข อเท จจร งของผ ประกอบธ รก จ คณะกรรมการว าด วยการโฆษณา ม ค าส งห ามใช ข อความโฆษณาด งกล าว แม ว า ผ ประกอบธ รก จจะช แจงว า ภาพโฆษณาด งกล าวเก ดจาก การปร บแต งทางเทคน คเพ อเป นการส งเสร มการค าเท าน น ก ตาม คณะกรรมการว าด วยการโฆษณา เห น ว า การโฆษณาด งกล าวส งผลท าผ บร โภคเข าใจผ ดในสาระส าค ญเก ยวก บส นค าหร อบร การ และจากการด าเน นการตามกรณ ต วอย างน ได ส งผลถ งผ ประกอบธ รก จรายอ นๆ จะต องใช ความระม ดระว งในการใช ข อความ หร อว ธ การโฆษณาเพ อจ าหน ายส นค าหร อบร การของตน ซ งอาจเห น ได จากการโฆษณาในป จจ บ นได ว า หากม การแสดงภาพการโฆษณาจ าหน ายอาหาร หร อเคร องด มท ม การใช ภาพประกอบการโฆษณา จะม ข อความประกอบก บภาพโฆษณาด งกล าวว า ใช ส าหร บการ โฆษณาเท าน น ล กษณะท 2 เป นการใช ข อความโฆษณาท ก อให เก ดความเส ยหายต อส งคมโดยรวม กล าวค อ การใช ข อความท เป นการสน บสน น ส งเสร มไม ว าจะเป นทางตรง หร อทางอ อม ให ม การกระท าความผ ด กฎหมายหร อศ ลธรรมอ นด ของประชาชน หร อน าไปส ความเส อมเส ยต อว ฒนธรรมของชาต ตลอดจนท า ให เก ดความแตกแยก ความสาม คค ของประชาชน - 5 - ภาพแสดง การโฆษณาท เป นการกระท าความผ ดกฎหมายหร อศ ลธรรมอ นด ของประชาชน การโฆษณาด งกล าวข างต นเป นการโฆษณาการให บร การโหลดข อความหร อภาพทาง โทรศ พท เคล อนท ซ งคณะกรรมการว าด วยการโฆษณาพ จารณาแล วเห นว า เป นการใช ข อความโฆษณา ท ม ล กษณะเป นการกระท าความผ ดกฎหมายหร อศ ลธรรมอ นด ของประชาชน หร อน าไปส ความเส อม เส ยต อว ฒนธรรมของชาต จ งได ม ค าส งห ามไม ให ผ ประกอบธ รก จรายด งกล าวท าการใช ข อความโฆษณา แต อย างใดก ตามป จจ บ น ก ย งคงม ผ ประกอบการรายอ นได ท าการโฆษณาในล กษณะท คล ายคล งก นน อย แต ได ม การปร บเปล ยนกระบวนการ และว ธ การเพ อหล กเล ยงการกระท าผ ดในร ปแบบต างก นไป ล กษณะท 3 เป นการใช ข อความโฆษณาท ผ ดตามกฎกระทรวงท คณะกรรมการว าด วยการ โฆษณาก าหนดแนวทาง และว ธ การปฏ บ ต ไว เช น การโฆษณาส นค าหร อบร การท ใช อ างอ งข อเท จจร ง เก ยวก บพระมหากษ ตร ย พระราช น ร ชทายาท หร อผ ส าเร จราชการแทนพระองค, การโฆษณาส นค า หร อบร การท ระบ หร อประกาศว า ผ ประกอบธ รก จจะจ ดให ม การแถมพกหร อรางว ลด วยการเส ยงโชค, การโฆษณาขายห องช ด บ านจ ดสรร ในหน งส อพ มพ ส อส งพ มพ โทรท ศน ว ทย หร อป ายโฆษณา เป นต น - 6 - ภาพแสดง ข อความโฆษณาส นค าหร อบร การในล กษณะของการถวายพระพร ส าหร บการโฆษณาท ม ข อความโฆษณาส นค าหร อบร การ รวมท งเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x