งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร - PDF

Description
งานบร การว ชาการ งานบร หารว ชาการภายในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได แก งานท เก ยวข องก บพ นธก จ ผล ตบ ณฑ ต เช น งานตารางสอน การจ ดกรรมการค มสอบ การจ ดสอบ การว ดผลและประเม นผล งานว ชาการ คาจ ดความ ตารางสอน

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 18 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
งานบร การว ชาการ งานบร หารว ชาการภายในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได แก งานท เก ยวข องก บพ นธก จ ผล ตบ ณฑ ต เช น งานตารางสอน การจ ดกรรมการค มสอบ การจ ดสอบ การว ดผลและประเม นผล งานว ชาการ คาจ ดความ ตารางสอน ค อ รายว ชาท ก าหนดในแผนการเสนอแนะของแต ละภาคการศ กษา และให น กศ กษาลงทะเบ ยนเร ยน จ ดกรรมการค มสอบ ค อ การจ ดกรรมการก าก บการสอบ เพ อปฏ บ ต ภารก จ หน าท เป น กรรมการดาเน นการสอบและกาก บการสอบให เสร จส นในว นท ทาการสอบ การส งเกรด ค อ การสร ปผลการเร ยนของน กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยนแต ละภาคการศ กษา โดยส งผ านระบบเกรดออนไลน ของสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน การขอเล อนสอบปลายภาค ค อ เพ อให การขอสอบของน กศ กษาท ม ส ทธ สอบปลายภาค การศ กษาแต ขาดสอบได ร บการพ จารณาอย างเหมาะสมและเป นไปด วยความเร ยบร อย เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ค อ ผ ท าหน าท ร บผ ดชอบงานตามล กษณะท ปฏ บ ต /ได ร บมอบหมาย ให สาเร จล ล วงไปด วยความเร ยบร อย หน าท ความร บผ ดชอบ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน = ผ ทาหน าท ปฏ บ ต ตามคาส งของผ บ งค บบ ญชา/ผ ส งการตามงาน ท ร บผ ดชอบ/ได ร บมอบหมาย ผ ม อานาจลงนาม = อน ม ต ส งการ ผ ส งการ = เพ อเสนอ เพ อพ จารณา ระเบ ยบปฏ บ ต (ข นตอน) 1. งานตารางสอน 2. งานจ ดกรรมการค มสอบ 3. งานการจ ดสอบ 4. งานการส งเกรด 5. งานการขอเล อนสอบปลายภาค เอกสารท เก ยวข อง 1. แบบฟอร มตารางสอน 2. แบบฟอร มตารางภาระการค มสอบของกรรมการก าก บการสอบ 3. แบบฟอร มการขอเล อนสอบปลายภาค 4. แบบฟอร มใบแก ระด บคะแนน I ผ งแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน (flow Chart) งานว ชาการ ผ งแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน (flow Chart) งานตารางสอน ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. ประสานก บสาน กส งเสร มว ชาการฯ เร องรายว ชาท เดสอนในแต ละภาคเร ยน 2. แจ งสาขาว ชาร บทราบข อม ลตารางสอน เพ อลงช อผ สอนในตารางสอน ท สาน กส งเสร มว ชาการฯ ให มา 3. ตรวจเช คและสร ปข อม ลตารางสอนท สาขาว ชาส งมาเพ อนาส ง สาน กส งเสร มว ชาการฯ 4. ประสานสาขาว ชาท ย งไม ได ส งรายช อผ สอนในตารางสอน ให ดาเน นการจ ดส ง 5. แจ งให สาน กส งเสร มว ชาการฯ ร บทราบข อม ลตารางสอนท ส งเร ยบร อยแล ว 6. เก บตารางสอนท สมบ รณ ไว เป นข อม ลท คณะฯ จานวน 1 ช ด ผ งแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน (flow Chart) การจ ดกรรมการค มสอบ เปล ยนแปลงแก ไข ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. ประสานสาน กส งเสร มว ชาการ เร องข อม ลตารางสอบในแต ละภาคเร ยน 2. พ มพ ตารางสอบ จานวน 1 ช ด 3. จ ดกรรมการค มสอบภาคปกต 4. จ ดกรรมการค มสอบภาคพ เศษ 5. นาเสนอรองว ชาการพ จารณา 6. ตรวจทานความถ กต องของค กรรมการสอบท พ มพ เสร จแล ว 7. ทาบ นท กข อความส งไปย งสาน กส งเสร มว ชาการฯ เพ อทาคาส งค มสอบ 8. แก ไขกรรมการค มสอบกรณ เปล ยนแปลงแก ไข 9. แจ งคาส งให กรรมการค มสอบทราบ หร อลงเว บคณะฯ รวมท งแจ งกรณ ผ งแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน (flow Chart) งานส งเกรด เร มต น ร บเกรดจากสาน กส งเสร มว ชาการฯ เจ าหน าท ส งไปย งสาขาว ชา เพ อทาการทวน สอบ สาขาว ชา สาขาว ชาทวนสอบเสร จ ส งกล บมาย งคณะ เพ อทาการพ จารณาอ กคร ง สาขาว ชา ส งเกรดให สาขาวว ชาแก ไข ไม ผ าน นาเข ากรรมการประจาคณะ พ จารณา กรรมการ คณบด ลงนาม คณบด ทาบ นท กร บรองเกรดส งไปย งสาน กส งเสร ม ว ชาการฯ เพ อออนไลน เกรดในว นเป ดภาคเร ยน เจ าหน าท ส นส ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. ร บเกรดจากสาน กส งเสร มว ชาการฯ 2. ส งเกรดไปย งสาขาว ชาเพ อทาการทวนสอบ 3. สาขาว ชาส งกล บมาย งคณะเพ อนาเข ากรรมการประจาคณะพ จารณา 4. คณบด ลงนามอน ม ต ผลการเร ยน ส งไปย งสาน กส งเสร มว ชาการ เพ อออนไลน เกรดในว นเป ดภาคเร ยน งานก จกรรมน กศ กษาและประสบการณ ภาคสนาม คาจาก ดความ ต นฉบ บ ค อ หน งส อท ส งจากงานก จกรรมน กศ กษาไปหน วยงานภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย หน งส อส ง ค อ หน งส อท ส งออกไปภายนอก ให ปฏ บ ต ตามท กาหนด การจ ดทาเอกสาร ค อ การก าหนดแนวทาง ข นตอน หร อว ธ การไว เป นลายล กษณ อ กษร เพ อใช ในการต ดต อส อสารหร อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน การเก บระหว างปฏ บ ต ค อ การเก บหน งส อท ปฏ บ ต ย งไม เสร จให อย ในความร บผ ดชอบของ เจ าของเร อง การเก บเม อปฏ บ ต เสร จแล ว ค อ การเก บหน งส อท ปฏ บ ต เสร จเร ยบร อยแล วและไม ม อะไรท จะต องปฏ บ ต ต อไปอ ก การสอบ ค อ การสอบกลางภาคการศ กษา การสอบปลายภาคการศ กษา การสอบท อาจารย ผ ร บผ ดชอบการสอนประจารายว ชาเป นผ กาหนด และการสอบค ดเล อกเพ อเข าศ กษาต อใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ผ เข าสอบ ค อ น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ท เข าสอบหร อบ คคลอ นท เข า สอบค ดเล อกเพ อเข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ผ กาก บการสอบ ค อ บ คคลท มหาว ทยาล ยแต งต งหร อมอบหมายให เป นผ กาก บการสอบ ประจาห องสอบ และให หมายความรวมถ งอาจารย ท ร บผ ดชอบการสอนประจารายว ชาในกรณ ท กาหนดการ สอบเอง น กศ กษา ค อ น กศ กษาภาคปกต และน กศ กษาภาคพ เศษของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ นครศร ธรรมราช แหล งฝ กประสบการณ ว ชาช พ ค อ หน วยงานร ฐหร อร ฐว สาหก จหร อสถานประกอบการของ เอกชนท น กศ กษาเข าฝ กประสบการณ หน งส อขอความอน เคราะห ค อ หน งส อราชการท ทางคณะฯ ออกไปย งสถานฝ ก ประสบการณ เพ อขอให ทางสถานประกอบการร บหน งส อเข าฝ กประสบการณ ว ชาช พ หน งส อส งต ว ค อ หน งส อราชการท ทางคณะฯ เพ อส งต วน กศ กษาเข าร บการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ การฝ กประสบการณ ว ชาช พหร อการฝ กงาน ค อ กระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท กระท าร วมก นระหว างมหาว ทยาล ยก บสถานประกอบการ เพ อให น กศ กษาได ความร ท กษะและเจตคต ท จาเป นต อการประกอบว ชาช พ เป นบ ณฑ ตท ม ค ณภาพตรงตามความต องการของสถานประกอบการ สามารถ ปฏ บ ต ตน ได อย างเหมาะสมและก าวท นเทคโนโลย ท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว การปฐมน เทศ ค อ ก จกรรมท จ ดข น เพ อแนะน าให ร จ กและสร างความค นเคย กฎระเบ ยบ ว ธ ปฏ บ ต ตลอดจนสร างความเข าใจต อว ถ ทางในการปฏ บ ต ตนในสถานฝ กประสบการณ การป จฉ มน เทศ ค อ เพ อสร ปผลของการฝ กประสบการณ ว ชาช พ ตลอดจนให น กศ กษา เสนอแนวค ดในการฝ กประสบการณ ว ชาช พ เพ อคณะฯ น าไปพ ฒนากระบวนการ ฝ กประสบการณ ให ม ประส ทธ ภาพย งข น อาจารย น เทศ ค อ อาจารย จากสาขาว ชาท ส งน กศ กษาออกฝ กประสบการณ หร อผ ท ได ร บ มอบหมายจากสาขาว ชา การส มมนา ค อ การประช มเพ อแลกเปล ยนความร และความค ดเห นเพ อหาข อสร ปในเร อง ใดเร องหน ง ผลของการส มมนาถ อว าเป นเพ ยงข อเสนอแนะ ผ เก ยวข องจะนาไปปฏ บ ต ตามหร อไม ก ได ว ทยากร ค อ การเป นผ ท ม ความร ความสามารถ ในการถ ายทอดความร ความเข าใจ ท กษะ เจตคต รวมท งประสบการณ ต าง ๆ ให ก บผ เข าร บการฝ กอบรม เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว หน าท ความร บผ ดชอบ เจ าหน าท งานก จกรรมน กศ กษาและประสบการณ ภาคสนามผ ปฏ บ ต งาน = ผ ทาหน าจ ดทา เอกสารตามคาส งของผ บ งค บบ ญชาผ ส งการ ผ ม อานาจลงนาม = อน ม ต ส งการหน งส อ ผ ส งการ = เพ อเสนอ เพ อพ จารณาหน งส อ ระเบ ยบปฏ บ ต /ข นตอน 1. งานธ รการการฝ กประสบการณ ว ชาช พ 1.1 การร บแบบฟอร มการฝ กประสบการณ ว ชาช พ 1.2 การส งแบบฟอร มการฝ กประสบการณ ว ชาช พ 1.3 การจ ดประช ม/การบ นท กรายงานการประช ม 1.4 การจ ดเก บเอกสาร 2. งานสอบสวนน กศ กษาท จร ตในการสอบ 3. งานประสบการณ ภาคสนาม 3.1 จ ดทาหน งส อขอความอน เคราะห ร บน กศ กษา และหน งส อส งต วน กศ กษา ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.2 การจ ดปฐมน เทศ ป จฉ มน เทศ น กศ กษาฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.3 จ ดทาคาส งแต งต งอาจารย น เทศ 3.4 จ ดส มมนาแหล งฝ กประสบการณ ว ชาช พ เอกสารท เก ยวข อง 1. ค ม อการฝ กประสบการณ ว ชาช พ 2. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบ บเพ มเต ม พ.ศ ระเบ ยบการออกฝ กประสบการณ ว ชาช พ 4. ค ม องานว จ ย แบบฟอร มท ใช 1. แบบแจ งความประสงค ขอฝ กประสบการณ ว ชาช พ 2. แบบตอบร บการฝ กงาน ข อร บรองในการทางาน/ การร บรองการปฏ บ ต งาน (พ ฒนางาน) 1. พ ฒนาค ม อการฝ กประสบการณ ว ชาช พ 1.1 จ ดทาค ม อการฝ กประสบการณ ว ชาช พ ผ งแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน (flow Chart) การร บหน งส อขอฝ กประสบการณ ว ชาช พ ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. ร บแบบฟอร มแจ งความประสงค ขอฝ กงานจากสาขาว ชา 2. ตรวจสอบข อม ลและความครบถ วน ความถ กต อง และเช คจานวนก บจานวน น กศ กษาออกฝ ก 3. หากข อม ลถ กต องครบถ วน จ ดทาหน งส อขอความอน เคราะห 4. เสนอคณบด พ จารณาลงนาม 5. ส งหน งส อขอควมอน เคราะห ค นให สาขาว ชา โดยให สาขาว ชาเซ นร บเอกสาร ผ งแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน (flow Chart) งานส งหน งส อขอฝ กประสบการณ ว ชาช พ. ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. จ ดทาหน งส อขอความอน เคราะห /หน งส อส งต ว 2. นาเสนอคณบด ลงนาม และส งให ก บสาขาว ชา โดยสาขาว ชาเซ นร บเอกสาร 3. สาขาว ชาตรวจสอบความถ กต อง 4. หากถ กต องสาขาว ชานาส งให น กศ กษาเพ อนาไปย นให สถานประกอบการ 5. หากม ข อผ ดพลาดนากล บมาแก ไข งานประสบการณ ภาคสนาม ผ งแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน (flow Chart) งานการทาหน งส อขอความเคราะห ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. รวบรวมแบบแจ งความประสงค ขอฝ กประสบการณ ว ชาช พจากอาจารย ท ปร กษาของ แต ละสาขาว ชา 2. ทาหน งส อขอความอน เคราะห ฯ พร อมแบบตอบร บ 3. นาเสนอคณบด พ จารณาลงนาม 4. นาส งให ก บอาจารย ท ปร กษา เพ อนาไปให น กศ กษาท แจ งความประสงค ออกฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ 5. น กศ กษานาหน งส อขอความอน เคราะห ฯ พร อมแบบตอบร บไปย นก บสถานประกอบการ 6. สถานประกอบการพ จารณาร บหร อไม ร บ น กศ กษาเข าร บการฝ กประสบการณ ว ชาช พ 7. สถานประกอบการส งแบบตอบร บ ค นมาย งคณะ/อาจารย ท ปร กษา หากสถาน ประกอบการไม ตอบร บน กศ กษาต องมาก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x