คาขอให ต ความคาพ พากษาเม อว นท ๑๕ ม ถ นายน ค.ศ. ๑๙๖๒ ในคด เก ยวก บปราสาทพระว หาร (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) - PDF

Description
- คำแปล - ๑๑ พฤศจ กายน ค.ศ. ๒๐๑๓ คาพ พากษา คาขอให ต ความคาพ พากษาเม อว นท ๑๕ ม ถ นายน ค.ศ. ๑๙๖๒ ในคด เก ยวก บปราสาทพระว หาร (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) 11 NOVEMBER

Please download to get full document.

View again

of 80
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 14 | Pages: 80

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- คำแปล - ๑๑ พฤศจ กายน ค.ศ. ๒๐๑๓ คาพ พากษา คาขอให ต ความคาพ พากษาเม อว นท ๑๕ ม ถ นายน ค.ศ. ๑๙๖๒ ในคด เก ยวก บปราสาทพระว หาร (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) 11 NOVEMBER 2013 JUDGMENT REQUEST FOR INTERPRETATION OF THE JUDGMENT OF 15 JUNE 1962 IN THE CASE CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR (CAMBODIA v. THAILAND) (CAMBODIA v. THAILAND) DEMANDE EN INTERPRÉTATION DE L ARRÊT DU 15 JUIN 1962 EN L AFFAIRE DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (CAMBODGE c. THAÏLANDE) (CAMBODGE c. THAÏLANDE) 11 NOVEMBRE 2013 ARRÊT - คำแปล - ๑๑ พฤศจ กายน ค.ศ. ๒๐๑๓ คาพ พากษา คาขอให ต ความคาพ พากษาเม อว นท ๑๕ ม ถ นายน ค.ศ. ๑๙๖๒ ในคด เก ยวก บปราสาทพระว หาร (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) TABLE OF CONTENTS Paragraphs CHRONOLOGY OF THE PROCEDURE 1-13 I. HISTORICAL BACKGROUND II. JURISDICTION AND ADMISSIBILITY Jurisdiction of the Court under Article 60 of the Statute A. The existence of a dispute B. Subject-matter of the dispute before the Court Admissibility of Cambodia s Request for interpretation Conclusion 57 III. THE INTERPRETATION OF THE 1962 JUDGMENT Positions of the Parties The role of the Court under Article 60 of the Statute The principal features of the 1962 Judgment The operative part of the 1962 Judgment A. The first operative paragraph 80 B. The second operative paragraph C. The relationship between the second operative paragraph and the rest of the operative part Conclusions 107 OPERATIVE CLAUSE 108 สารบ ญ ย อหน ำ ลำด บของกระบวนพ จำรณำคด ๑-๑๓ หน ง ภ ม หล งทำงประว ต ศำสตร ๑๔-๒๙ สอง อำนำจศำลและกำรร บคำขอไว พ จำรณำ ๓๐-๕๗ ๑. อำนำจศำลภำยใต ข อ ๖๐ ของธรรมน ญศำล ๓๑-๕๒ เอ กำรม อย ของข อพ พำท ๓๗-๔๕ บ สำระสำค ญของข อพ พำทท ปรำกฏต อศำล ๔๖-๕๒ ๒. กำรร บคำขอให ต ควำมของประเทศก มพ ชำไว พ จำรณำ ๕๓-๕๖ ๓. บทสร ป ๕๗ สำม กำรต ควำมคำพ พำกษำป ค.ศ. ๑๙๖๒ ๕๘-๑๐๗ ๑. ท ำท ของค ควำม ๕๙-๖๕ ๒. บทบำทของศำลภำยใต ข อ ๖๐ ของธรรมน ญศำล ๖๖-๗๕ ๓. ล กษณะสำค ญของคำพ พำกษำป ค.ศ. ๑๙๖๒ ๗๖-๗๘ ๔. ส วนปฏ บ ต กำรของค ำพ พำกษำป ค.ศ. ๑๙๖๒ ๗๙-๑๐๖ เอ วรรคท หน งของข อบทปฏ บ ต กำร ๘๐ บ วรรคท สองของข อบทปฏ บ ต กำร ๘๑-๙๙ ซ ควำมส มพ นธ ระหว ำงวรรคท สองของ ข อบทปฏ บ ต กำรก บส วนปฏ บ ต กำรท เหล อ ๑๐๐-๑๐๖ ๕. บทสร ป ๑๐๗ ข อบทปฏ บ ต กำร ๑๐๘ INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE November General List No. 151 YEAR November 2013 REQUEST FOR INTERPRETATION OF THE JUDGMENT OF 15 JUNE 1962 IN THE CASE CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR (CAMBODIA v. THAILAND) (CAMBODIA v. THAILAND) Historical background. * Jurisdiction and admissibility. Article 60 of the Statute of the Court Conditions of jurisdiction Existence of a dispute Dispute as to the meaning or scope of Judgment of 15 June 1962 Subject-matter of the current dispute Characterization of Annex I map line Extent of area of Temple of Preah Vihear Meaning and scope of phrases territory under the sovereignty of Cambodia and vicinity on Cambodian territory contained in operative part Nature of Thailand s obligation to withdraw its personnel Question of admissibility Purpose of request must be limited to interpretation Need to interpret second operative paragraph of the 1962 Judgment and legal effect of the Court s statements regarding Annex 1 map line Request for interpretation found admissible. * ศาลย ต ธรรมระหว างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๓ ๑๑ พฤศจ กายน บ ญช คด เลขท ๑๕๑ ป ค.ศ. ๒๐๑๓ ๑๑ พฤศจ กายน ค.ศ. ๒๐๑๓ คาขอให ต ความคาพ พากษาเม อว นท ๑๕ ม ถ นายน ค.ศ. ๑๙๖๒ ในคด เก ยวก บปราสาทพระว หาร (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) ภ ม หล งทางประว ต ศาสตร (ระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทย) * อานาจศาลและการร บคาขอไว พ จารณา ข อ ๖๐ ของธรรมน ญศาล เง อนไขของอ านาจศาล การม อย ของข อพ พาท ข อพ พาทในส วนของ ความหมายหร อขอบเขตของค าพ พากษาเม อว นท ๑๕ ม ถ นายน ค.ศ. ๑๙๖๒ สาระส าค ญของข อพ พาทใน ป จจ บ น การก าหนดล กษณะของเส นแผนท ภาคผนวก ๑ ขอบเขตของพ นท ของปราสาทพระว หาร ความหมายและขอบเขตของวล ด นแดนภายใต อธ ปไตยของประเทศก มพ ชา และ บร เวณใกล เค ยง บนด นแดนก มพ ชา ซ งรวมอย ในส วนปฏ บ ต การ ล กษณะของพ นธกรณ ของประเทศไทยท จะถอนบ คลากร ของตน ประเด นการร บค าขอไว พ จารณา ว ตถ ประสงค ของค าขอจะต องจ าก ดเพพาะการต ความ ความ จ าเป นในการต ความวรรคท สองของข อบทปฏ บ ต การของค าพ พากษาป ค.ศ. ๑๙๖๒ และผลทางกฎหมาย ของถ อยแถลงของศาลเก ยวก บเส นแผนท ภาคผนวก ๑ คาขอให ต ความร บไว พ จารณาได * - 2 - Interpretation of the 1962 Judgment. Role of the Court under Article 60 of the Statute Relationship between operative clause and reasoning in original judgment Role of pleadings, evidence and submissions of Parties in original case Principle of non ultra petita Nature and purpose of headnote Conduct of the parties occurring after original judgment given. Principal features of the 1962 Judgment. Role of Annex I map in reasoning of the Court Submissions of the Parties Subject-matter of the dispute before the Court Court concerned with question of sovereignty over the Temple area and not frontier delimitation. Operative part of the 1962 Judgment. First operative paragraph of the 1962 Judgment clear in meaning Temple situated in territory under sovereignty of Cambodia Scope of this operative paragraph to be assessed in light of the Court s examination of the second and third operative paragraphs. Second operative paragraph of the 1962 Judgment No express indication of territory from which Thailand was required to withdraw Term vicinity on Cambodian territory to be construed as extending at least to area where Thai personnel stationed 1962 Thai Council of Ministers line Natural understanding of concept of vicinity of Temple in view of geographical context Phnom Trap outside Temple area 1962 Judgment required Thailand to withdraw from whole territory of promontory of Preah Vihear. Operative part of the 1962 Judgment to be considered as a whole Territorial scope of the three operative paragraphs is the same. Determination of boundary line between Cambodia and Thailand beyond scope of 1962 Judgment Not necessary for the Court to consider whether Thailand s obligation to withdraw is a continuing one Territorial integrity of a State must be respected. Temple of Preah Vihear a UNESCO world heritage site Cambodia and Thailand must co-operate to protect the site Each State under obligation not to take any deliberate measures which might damage Temple Access to Temple from the Cambodian plain to be ensured. JUDGMENT Present: President TOMKA; Vice-President SEPÚLVEDA-AMOR; Judges OWADA, ABRAHAM, KEITH, BENNOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREENWOOD, XUE, DONOGHUE, GAJA, SEBUTINDE, BHANDARI; Judges ad hoc GUILLAUME, COT; Registrar COUVREUR. การต ความคาพ พากษาป ค.ศ. ๑๙๖๒-๒ - บทบาทของศาลภายใต ข อ ๖๐ ของธรรมน ญศาล ความส มพ นธ ระหว างข อบทปฏ บ ต การก บ ส วนการให เหต ผลในค าพ พากษาเด ม บทบาทของค าให การ พยานหล กฐานและค าแถลงต าง ๆ ของค ความใน คด เด ม หล กการห ำมพ พำกษำเก นค ำขอ ล กษณะและว ตถ ประสงค ของค าสร ปย อ การประพฤต ปฏ บ ต ของค ความท เก ดข นภายหล งจากท ได ม คาพ พากษาเด ม ล กษณะสาค ญของคาพ พากษาป ค.ศ. ๑๙๖๒ บทบาทของแผนท ภาคผนวก ๑ ในส วนการให เหต ผลของศาล ค าแถลงต าง ๆ ของค ความ สาระส าค ญของข อพ พาทท ปรากฏต อศาล ศาลเก ยวข องก บประเด นของอธ ปไตยเหน อพ นท ปราสาทและไม ใช การป กป นเขตแดน ส วนปฏ บ ต การของคาพ พากษาป ค.ศ. ๑๙๖๒ วรรคท หน งของข อบทปฏ บ ต การของค าพ พากษาป ค.ศ. ๑๙๖๒ ม ความหมายช ดเจน ปราสาท ต งอย ในด นแดนภายใต อธ ปไตยของประเทศก มพ ชา ขอบเขตของข อบทปฏ บ ต การน ต องประเม นตามการ ตรวจสอบของศาลซ งวรรคท สองและวรรคท สามของข อบทปฏ บ ต การ วรรคท สองของข อบทปฏ บ ต การของค าพ พากษาป ค.ศ. ๑๙๖๒ ไม ม การระบ โดยช ดแจ งถ งด นแดน ท ประเทศไทยถ กก าหนดให ถอน ค าว า บร เวณใกล เค ยงบนด นแดนก มพ ชา จะต ความตามเจตนารมณ ว า ขยายไปอย างน อยท ส ดถ งพ นท ท บ คลากรของไทยประจ าอย เส นมต คณะร ฐมนตร ของไทยป ค.ศ. ๑๙๖๒ ความเข าใจโดยท วไปของแนวค ดของ บร เวณใกล เค ยง ของปราสาทเม อค าน งถ งบร บททางภ ม ศาสตร พนมตร บ (ภ มะเข อ) อย นอกพ นท ปราสาท ค าพ พากษาป ค.ศ. ๑๙๖๒ ก าหนดให ประเทศไทยถอนจาก ด นแดนท งหมดของยอดเขาพระว หาร ส วนปฏ บ ต การของค าพ พากษาป ค.ศ. ๑๙๖๒ จะพ จารณาในภาพรวม ขอบเขตทางด นแดนของ ท งสามวรรคของข อบทปฏ บ ต การเหม อนก น การกาหนดเส นเขตแดนระหว างประเทศก มพ ชาก บประเทศไทยอย นอกเหน อขอบเขตของค าพ พากษา ป ค.ศ. ๑๙๖๒ ไม ม ความจาเป นท ศาลจะพ จารณาว าพ นธกรณ ของประเทศไทยท จะต องถอนเป นพ นธกรณ ท ต อเน องหร อไม บ รณภาพแห งด นแดนของร ฐจะต องได ร บการเคารพ ปราสาทพระว หารเป นแหล งมรดกโลกของย เนสโก ประเทศก มพ ชาและประเทศไทยจะต องร วมม อ ก นเพ อปกป องค มครองแหล งด งกล าว แต ละร ฐอย ภายใต พ นธกรณ ท จะไม ด าเน นมาตรการใด ๆ โดยจงใจท อาจสร างความเส ยหายแก ปราสาท จะทาให ม นใจว าม ทางเข าถ งปราสาทจากท ราบก มพ ชา คาพ พากษา องค คณะ: ประธานศาลทอมกำ; รองประธานศาลเซป ลเวดำ-อะมอร ; ผ พ พากษาโอวะดะ ผ พ พากษา เอบรำแฮม ผ พ พากษาค ท ผ พ พากษาเบนน นำ ผ พ พากษาสคอตน คอฟ ผ พ พากษาก นซำโด ตร นดำเจ ผ พ พากษาย ซ ฟ ผ พ พากษากร นว ด ผ พ พากษาเซ ว ผ พ พากษาดอนอก ฮ ว ผ พ พากษากำยำ ผ พ พากษาเซบ ต นเด ผ พ พากษาภ นทำร และผ พ พากษาเพพาะก จก โยมและผ พ พากษาเพพาะก จก อต นายทะเบ ยนศาลก เวรอร - 3 - In the case concerning the Request for interpretation of the Judgment of 15 June 1962, between the Kingdom of Cambodia, represented by H.E. Mr. Hor Namhong, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and International Co-operation, as Agent; H.E. Mr. Var Kimhong, Minister of State, as Deputy Agent; H.E. Mr. Long Visalo, Secretary of State at the Ministry of Foreign Affairs and International Co-operation, Mr. Raoul Marc Jennar, Expert, H.E. Mr. Hem Saem, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Cambodia to the Kingdom of the Netherlands, H.E. Mr. Sarun Rithea, Adviser to the Minister for Foreign Affairs and International Co-operation, Mr. Hoy Pichravuth, Assistant to the Deputy Prime Minister, as Advisers; Mr. Jean-Marc Sorel, Professor of International Law at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne), Sir Franklin Berman, K.C.M.G., Q.C., member of the English Bar, member of the Permanent Court of Arbitration, Visiting Professor of International Law at Oxford University and the University of Cape Town, Mr. Rodman R. Bundy, avocat à la cour d appel de Paris, member of the New York Bar, Eversheds LLP (Paris), as Counsel and Advocates; Mr. Guillaume Le Floch, Professor at the University of Rennes 1, Ms Amal Alamuddin, member of the English and the New York Bars, Ms Naomi Briercliffe, solicitor (England and Wales), Eversheds LLP (Paris), as Counsel; - ๓ - ในคด เก ยวก บคำขอให ต ควำมคำพ พำกษำเม อว นท ๑๕ ม ถ นำยน ค.ศ. ๑๙๖๒ ระหว าง รำชอำณำจ กรก มพ ชำ โดย ฯพณฯ นำยฮอร น มฮง รองนำยกร ฐมนตร และร ฐมนตร ว ำกำรกระทรวงกำรต ำงประเทศและ ควำมร วมม อระหว ำงประเทศ ในฐำนะต วแทน ฯพณฯ นำยวำร ก มฮง ร ฐมนตร แห งร ฐ ในฐำนะรองต วแทน ฯพณฯ นำยลอง ว สำโล ร ฐมนตร ช วยว ำกำรกระทรวงกำรต ำงประเทศและควำมร วมม อระหว ำง ประเทศ นำยรำอ ล มำร ค เจนนำร ผ เช ยวชำญ ฯพณฯ นำยเฮ ม แซม เอกอ ครรำชท ตว สำม ญผ ม อ ำนำจเต มแห งรำชอำณำจ กรก มพ ชำประจ ำ รำชอำณำจ กรเนเธอร แลนด ฯพณฯ นำยสะร น ร ทเธ ย ท ปร กษำร ฐมนตร ว ำกำรกระทรวงกำรต ำงประเทศและควำมร วมม อระหว ำง ประเทศ นำยฮอย พ ชรำว ธ ผ ช วยรองนำยกร ฐมนตร ในฐำนะท ปร กษำ นำยฌ อง-มำร ก ซอแรล ศำสตรำจำรย ด ำนกฎหมำยระหว ำงประเทศท มหำว ทยำล ยปำร ส ๑ (ป องเตอง- ซอร บอน) เซอร แฟรงคล น เบอร แมน (เคซ เอ มจ ค วซ ) สมำช กเนต บ ณฑ ตยสภำอ งกฤษ ต ลำกำรศำล อน ญำโตต ลำกำร ณ กร งเฮก ศำสตรำจำรย อำค นต กะด ำนกฎหมำยระหว ำงประเทศประจ ำ มหำว ทยำล ยออกซ ฟอร ดและมหำว ทยำล ยเคปทำวน นำยรอดแมน อำร บ นด ทนายความประจ าศาลอ ทธรณ ปาร ส สมำช กเนต บ ณฑ ตยสภำน วยอร ก สำน กงำนกฎหมำยเอเวอร เชดส (กร งปำร ส) ในฐำนะทนำยควำมและผ แก ต ำง นำยก โยม เลอ ฟล อช ศำสตรำจำรย ประจำมหำว ทยำล ยแรน ๑ นำงสำวอะม ล อะละม ดด น สมำช กเนต บ ณฑ ตยสภำอ งกฤษและน วยอร ก นำงสำวเนโอม ไบรเออร คล ฟฟ ทนำยควำม (สหรำชอำณำจ กรและเวลส ) เอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x