จ ดท าโดย สถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งป กก ง ก นยายน - PDF

Description
ค ม อ คนไทยในจ น จ ดท าโดย สถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งป กก ง ก นยายน ค าน า ในป จจ บ นประเทศจ นเป นประเทศท ม คนไทยเด นทางมาประกอบ ธ รก จและศ กษาต อเป นจ านวนมาก การสร างความร ความเข าใจท ถ กต อง

Please download to get full document.

View again

of 115
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 8 | Pages: 115

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ คนไทยในจ น จ ดท าโดย สถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งป กก ง ก นยายน 2 ค าน า ในป จจ บ นประเทศจ นเป นประเทศท ม คนไทยเด นทางมาประกอบ ธ รก จและศ กษาต อเป นจ านวนมาก การสร างความร ความเข าใจท ถ กต อง เก ยวก บประเทศจ นในท กด านให แก คนไทยก อนท จะเด นทางมาใช ช ว ตหร อ ท องเท ยวในประเทศจ น จะช วยให สามารถปร บต วให เข าก บการใช ช ว ตใน ส งคมจ นได เร วมากย งข น สถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งป กก ง จ งได จ ดท า หน งส อค ม อคนไทยในจ นฉบ บน ข น โดยได รวบรวมข อม ลต างๆ ท น าสนใจ เก ยวก บประเทศจ นท คนไทยควรทราบ รวมท งข อม ลต างๆ ท จะเป น ประโยชน ส าหร บการใช ช ว ตในประเทศจ น และหว งเป นอย างย งว า หน งส อ เล มน จะเป นประโยชน ต อชาวไทยท จะเด นทางมาท องเท ยว พ าน กอาศ ย ประกอบธ รก จหร อท างาน หร อศ กษาอย ในประเทศจ น และเป นค ม อประจ า ครอบคร วคนไทยในการใช ช ว ตในประเทศจ น นอกจากน น ท านย งสามารถ หาข อม ลเพ มเต มได จากเว บไซต ของสถานเอกอ ครราชท ตฯ ซ งจะม การ ปร บปร งข อม ลให ท นสม ยอย สม าเสมออ กทางหน งด วย (นายเป ยมศ กด ม ล นทจ นดา) เอกอ ครราชท ตไทยประจ าสาธารณร ฐประชาชนจ น 3 4 สารบ ญ ค าน า ตอนท 1 เร องน าร เก ยวก บประเทศจ น แผนท ประเทศจ น ข อม ลท วไปเก ยวก บประเทศจ น เกร ดควรร เก ยวก บประเทศจ น ตอนท 2 การเตร ยมต วก อนเด นทาง การขอร บการตรวจลงตราจ น (ว ซ า) การขอว ซ า ประเภทของว ซ า การสม ครเร ยน การสม ครเร ยนผ านบร ษ ทต วแทน (Agency) การสม ครเร ยนด วยตนเอง การประกอบธ รก จในจ น ข นตอนการจ ดต งบร ษ ท มารยาททางธ รก จ ตอนท 3 ส งท ต องปฏ บ ต เม อเด นทางถ งประเทศจ น การท า Resident Permit การลงทะเบ ยนท อย อาศ ย ตอนท 4 การพ าน กในจ น กฎหมายท ควรร ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น การเด นทางในประเทศจ น การเด นทางโดยรถยนต ระบบขนส งมวลชน การส อสาร การใช บร การธนาคาร ท อย อาศ ย และ การซ ออส งหาร มทร พย การเช าบ าน หร อ อพาร ทเมนต การซ อบ าน หร อ อพาร ทเมนต สถานศ กษาและโรงเร ยนนานาชาต สถานพยาบาลและการประก นส ขภาพ ตอนท 5 การบร การด านการกงส ล การขอร บความช วยเหล อกรณ เร งด วน การท าหน งส อเด นทาง ส ต บ ตร มรณบ ตร ทะเบ ยนสมรส ทะเบ ยนหย า 5.7 การขอสละส ญชาต การร บรองเอกสารต างๆ (น ต กรณ ) การเล อกต งนอกราชอาณาจ กร ตอนท 6 เร องท ควรร เพ อความปลอดภ ย ข อควรปฏ บ ต ในกรณ เก ดแผ นด นไหวหร อภ ยพ บ ต ต างๆ การปฏ บ ต ต วกรณ ถ กควบค มต ว ค าเต อนกรณ เก ยวข องก บยาเสพต ดให โทษ ค าเต อนส าหร บแรงงานไทย (หมอนวด) ตอนท 7 ท อย และหมายเลขต ดต อหน วยงานต างๆ ท อย และหมายเลขโทรศ พท สถานเอกอ ครราชท ตและสถานกงส ล ใหญ และหน วยราชการไทยในจ น ท อย และหมายเลขโทรศ พท หน วยงานส าค ญของจ น แบบฟอร มต างๆ อ างอ ง 8 1.1 แผนท ประเทศจ น ตอนท 1 เร องน าร เก ยวก บประเทศจ น 1.2 ข อม ลท วไปเก ยวก บประเทศจ น ท ต ง ต งอย ด านตะว นออกของทว ปเอเช ย ม พ นท 9.6 ล านตาราง ก โลเมตร น บว าใหญ ท ส ดของทว ปเอเช ย ม พรมแดนต ดต อ ประเทศต าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได แก เกาหล เหน อ ร สเซ ย มองโกเล ย คาซ คสถาน เคอร ก ซสถาน ทาจ ก สถาน อ ฟกาน สถาน ปาก สถาน อ นเด ย เนปาล ส กข ม ภ ฐาน พม า ลาว และเว ยดนาม โดยม เส นพรมแดนทางบกยาวกว า 2 หม นก โลเมตร ขณะท ท ศตะว นออกและท ศใต จดทะเลเหล อง 9 ทะเลจ นตะว นออก และทะเลจ นใต ประชากร ประมาณ 1,306.3 ล านคน (ป เฉพาะในจ น แผ นด นใหญ ) เม องหลวง ป กก งหร อเป ยจ งตามภาษาราชการจ น ต งอย ทางภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อของประเทศ เป นศ นย กลางการ ปกครองของประเทศ ศ นย กลางด านเศรษฐก จการค า ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และว ฒนธรรม เป นท ต งของสถาน เอกอ ครราชท ตต างๆ หน วยงานของสหประชาชาต และ องค การระหว างประเทศ ส าน กข าวจากต างประเทศ รวมท ง บร ษ ทต างชาต จ านวนมาก ร ปแบบการปกครอง สถาปนาประเทศเม อว นท 1 ต ลาคม พ.ศ ม พรรคคอมม วน สต จ นด าเน นการปกครองประเทศตามแนวทางพ นฐานของล ทธ มาร กซ -เลน น และความค ดเหมาเจ อตง โดยประย กต เข าก บแนวทฤษฎ การสร างสรรค ความท นสม ยให แก ระบอบส งคมน ยม ของนายเต ง เส ยวผ ง พรรค คอมม วน สต จ นเป นแกนน าในการปกครอง โดยม พรรคการเม องอ นอ ก 8 พรรค เป นแนวร วม ภายใต การปกครองในล กษณะส งคมน ยมท ม เอกล กษณ เฉพาะแบบจ น เขตการปกครอง การปกครองส วนกลางแบ งออกเป น 23 มณฑล (รวมถ งไต หว น) 5 เขต ปกครองตนเอง (มองโกเล ยใน หน งเซ ย ซ นเจ ยง กวางส และท เบต) 4 มหา นครท ข นต อส วนกลาง (ป กก ง เซ ยงไฮ เท ยนจ น และฉงช ง) และ 2 เขต 10 บร หารพ เศษ(ฮ องกง และมาเก า) ส าหร บการปกครองในส วนภ ม ภาคย ง แบ งย อยออกเป นจ งหว ด (Prefecture) ม 159 จ งหว ด อ าเภอ (County) ม 2,017 อ าเภอ เม อง (City) ม 350 เม อง และเขตในเม องต างๆ ประมาณ 630 เขต ธงชาต ธงชาต จ นเป นร ปดาวส เหล อง 5 ดวงบนพ นส แดง ดาวดวงใหญ หมายถ ง พรรคคอมม วน สต จ นซ งเป นผ น า ดาวเล กท ง 4 ดวง หมายถ ง ชนช นท ประกอบข นเป นส งคมจ น ค อ ชนช นกรรมกร ชนช นชาวนา ชนช นนายท น น อย และชนช นนายท นแห งชาต ซ งม ความหมายถ งเอกภาพของประชาชน จ นท กชนช นภายใต การน าของพรรคคอมม วน สต จ น ชนชาต ม ชนชาต ต าง ๆ อย รวมก น 56 ชนชาต โดยเป นชาวฮ น ร อยละ 93.3 ท เหล อเป นชนกล มน อยอ นๆ ท ส าค ญ ได แก ชนเผ าจ วง ซ งส วนใหญ อย ใน เขตปกครองตนเองกวางส และมณฑลย นนาน ชนเผ าห ยในมณฑลหน งเซ ย และกานซ ชนเผ าอ ยก ร ในมณฑลซ นเจ ยง ชนเผ าหย ในมณฑลเสฉวน ชนเผ าท เบตในเขตปกครองตนเองท เบตและมณฑลช งไห ชนเผ าแม วใน มณฑลย นนานและก ยโจว ชนเผ าแมนจ ในมณฑลทางภาคตะว นออก- เฉ ยงเหน อ ชนเผ ามองโกลในเขตปกครองตนเองมองโกเล ยในและซ นเจ ยง ชนเผ าไตหร อไทในมณฑลย นนาน และชนเผ าเกาซ นในไต หว น ภาษา ภาษาจ นกลาง (ผ ทงฮว า 普 通 话 ) เป นภาษาราชการ ชาวจ นในมณฑล ต างๆ ม ภาษาพ ดท องถ นท แตกต างก น เช น เสฉวน ห หนาน แต จ ว ไหหล า 11 กวางต ง ฮกเก ยน ฮ กกา และเซ ยงไฮ เป นต น และการออกเส ยงภาษาจ น กลางก ม ส าเน ยงเพ ยนไปตามท องถ น ศาสนา ล ทธ ขงจ อ เต า พ ทธ อ สลาม และคร สต โดยเฉพาะความค ดล ทธ ขงจ อ และเต าม อ ทธ พลหย งรากล กซ งในภาษาและ ว ฒนธรรมของจ นมาน บพ นๆ เง นตรา สก ลเง นเร ยกว า เหร นหม นป ( 人 民 币 )โดยม หน วยเร ยกเป น หยวน ( 元 )ม อ ตราแลกเปล ยน 1 หยวน เท าก บ บาท 1 ดอลลาร สหร ฐ เท าก บ 6.65 หยวน 1 ย โร เท าก บ 7.70 หยวน (อ ตราแลกเปล ยน เฉล ยเด อนก นยายน 2553) เทศกาลและว นหย ดส าค ญ ในแต ละป ประเทศจ นจะม ว นหย ดส าค ญท หน วยงานภาคร ฐและบร ษ ท ห างร านจะป ดท าการประมาณหน งส ปดาห อย 3 ช วง ค อ - เทศกาลฤด ใบไม ผล หร อท ชาวไทยค นเคยก นด ค อ ว นตร ษจ น ซ งจะตรงก บว นแรกของปฏ ท นจ นทรคต ซ งแต ละป ไม ตรงก น เป นเทศกาล ส าค ญท จะรวมญาต มาพบปะส งสรรค ถ อเป นช วงท ควรหล กเล ยงการ เด นทางเน องจากชาวจ นจะเด นทางกล บภ ม ล าเนาของตนเอง - ว นแรงงานสากล หร อ Wu Yi ตรงก บว นท 1 พฤษภาคมของท ก เป นช วงท ชาวจ นจะหย ดพ กผ อนเด นทางท องเท ยว - ว นชาต จ นหร อว นสถาปนาประเทศจ น (สาธารณร ฐประชาชนจ น) ซ งจะตรงก บว นท 1 ต ลาคมของท กป (Shi Yi) ม การเฉล มฉลองก นอย าง 12 ใหญ โตท วประเทศ ตามสถานท ราชการ ร านค า โรงแรม จะม การประด บ ดวงไฟและดอกไม นอกจากน นจ นย งม ว นหย ดส าค ญในช วงเทศกาลอ นๆ ด งน 1 มกราคม ว นข นป ใหม 8 ม นาคม ว นสตร สากล ต นเด อนเมษายน เทศกาลเช งเม ง หร อ Qingming 4 พฤษภาคม ว นเยาวชน ว นท 5 เด อน 5 ตามปฏ ท น เทศกาลเร อม งกร (ขนมบ ะจ าง) หร อ จ นทรคต Duanwujie 1 ม ถ นายน ว นเด ก 1 กรกฎาคม ว นครบรอบการก อต งพรรคคอมม วน สต 1 ส งหาคม ว นก อต งกองท พปลดปล อย ประมาณกลางเด อนก นยายน เทศกาลไหว พระจ นทร หร อเทศกาลกลาง ฤด ใบไม ร วง และว นส าค ญอ นท ไม ใช ว นหย ดราชการท ควรทราบไว ม ด งน ว นข น 15 ค า เด อนอ ายหร อ เทศกาลโคมไฟ หล งเทศกาลตร ษจ น 15 ว น อาท ตย ท สองของเด อนพฤษภาคม ว นแม 1 ม ถ นายน ว นเด ก อาท ตย ท สามของเด อนม ถ นายน ว นพ อ ส าหร บฮ องกง น น ว น Good Friday ว น Easter Monday และว นคร สต มาส ถ อเป นว นหย ดทางการด วย 13 1.3 เกร ดควรร เก ยวก บประเทศจ น การท กทาย ชาวจ นไม ม ธรรมเน ยมในการจ บม อท กทายก นเอง แต ก ไม ปฏ เสธใน การจ บม อเพ อท กทายก บชาวต างชาต ชาวจ นจะใช ช อแซ (นามสก ล) น าหน าช อ คนในครอบคร วและเพ อน สน ทจะเร ยกก นด วยช อ หากไม สน ทต องเร ยกด วยแซ ตามด วยค ายกย อง เช น เซ ยนเซ ง (ส าหร บผ ชาย) และหน ซ อหร อเส ยวเจ ย (ส าหร บผ หญ งโสด หร อเด ก) หร อฝ เหร นหร อไท ไท (ส าหร บผ หญ งท ม นใจว าสมรสแล ว) หาก ทราบต าแหน งต องเร ยกช อแซ ตามด วยช อต าแหน งเพ อเป นการยกย อง เช น ผ จ ดการหม า เราจะเร ยกว า หม าจ งล หร ออาจารย ก ว ว า ก วเหล าซ อ หร อ อาจารย ใหญ เฉ น ว า เฉ นเซ ยวจ าง การท ป ในจ นไม ม ธรรมเน ยมการให ท ป แต ก ไม ม ข อห ามแต อย างใด แต อาจจะ เป นการสร างความล าบากใจแก ผ ร บได (ในบางกรณ ) ในร านใหญ ๆ หร อ โรงแรมจะรวมอ ตราค าบร การไว ในใบเสร จด วยแล ว เวลา แม จะม พ นท ขนาดใหญ แต ประเทศจ นใช เวลาเด ยวก นท วประเทศ ไม ม การแบ ง time zone และไม ม daylight saving (การปร บเวลาในช วงฤด หนาว) ด งน น ท วท งประเทศจ นจะใช เวลามาตรฐานเด ยวก น หร อเร วกว า เวลามาตรฐานโลก (GMT) 8 ช วโมง ด งน น หากม ธ ระท จะต องต ดต อก บ เม องท ต งอย ทางตะว นตกเช น นครลาซา ในท เบต หร อนครอ ร ม ฉ 14 ในซ นเจ ยง โปรดระล กไว ว า ในมลฑลเหล าน นจะเร มงานช ากว าเม องหลวง ประมาณ 2-3 ช วโมง เง นตรา ชาวจ นจะเร ยกหน วยเง นหยวนว า ไคว (Kaui) 1 หยวนเท าก บ 10 เจ ยว (Jiao) และ 1 เจ ยวเท าก บ 10 เฟ น (fen) ธนบ ตรจะม ใบละ และ 1 หยวน 1 2 และ 5 เจ ยว ส วนเง นเหร ยญจะม 1 หยวน 1 และ 5 เจ ยว 1 2 และ 5 เฟ น ******************* 15 ตอนท 2 การเตร ยมต วก อนเด นทาง 2.1 การขอร บการตรวจลงตราจ น (ว ซ า) ระเบ ยบการท ใช เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x