สารบ ญห วข อการประช ม หมายเลขวาระ เร อง หน า - PDF

Description
สารบ ญห วข อการประช ม หมายเลขวาระ เร อง หน า Institutional Section 1 GB.317/INS/1 Approval of the minutes of the 316th Session of 6 the Governing Body 2 GB.317/INS/2(Rev.) Agenda of the International Labour

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 20 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญห วข อการประช ม หมายเลขวาระ เร อง หน า Institutional Section 1 GB.317/INS/1 Approval of the minutes of the 316th Session of 6 the Governing Body 2 GB.317/INS/2(Rev.) Agenda of the International Labour Conference 6 Proposals for the agenda of the 103rd Session (2014) And beyond of the Conference 3 GB.317/INS/3 Review of annual reports under the follow-up to 8 the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 4 GB.317/INS/4 Matters arising out of the work of the International 10 Labour Conference GB.317/INS/4/1 Follow-up to the decision adopted by the International 10 Labour Conference on certain matters arising out of the report of the Committee on the Application of Standards: Summary report concerning the informal tripartite consultations held on February 2013 GB.317/INS/4/2 Follow-up to the resolution concerning the measures 11 on the subject of Myanmar adopted under article 33 of the ILO Constitution by the Conference at its 101st Session (2012) 5 GB.317/INS/5 A new ILO strategy for public private partnerships (PPPs) 12 6 GB.317/INS/6 Complaint concerning non-observance by Guatemala 12 of the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), made by delegates to the 101st Session (2012) of the International Labour Conference under article 26 of the ILO Constitution 7 GB.317/INS/7 Latest developments in Fiji in light of the resolution of the 12 15th Asia Pacific Regional Meeting 8 GB.317/INS/8 367th Report of the Committee on Freedom of Association 13 1 หมายเลขวาระ เร อง หน า 9 GB.317/INS/9 Report of the Board of the International Institute 13 for Labour Studies 10 GB.317/INS/10 Report of the Working Party on the Functioning of 14 the Governing Body and the International Labour Conference 11 GB.317/INS/11 Report of the Working Party on the Social Dimension 15 of Globalization: Chairperson s summary 12 GB.317/INS/12(&Corr.) Report of the Director-General 16 GB.317/INS/12/1 First Supplementary Report: Measuring decent work 17 GB.317/INS/12/2 Second Supplementary Report: Progress on the 18 internal reform GB.317/INS/12/3 Third Supplementary Report: Mid-term stocktaking of 19 implementation of the ILO Action Plan for Gender Equality GB.317/INS/12/4(Rev.) Fourth Supplementary Report: Documents 20 submitted for information only GB.317/INS/12/5 Fifth Supplementary Report: Follow-up to 20 Governing Body decisions GB.317/INS/12/6 Sixth Supplementary Report: Appointment of a Deputy 21 Director-General GB.317/INS/12/7 Seventh Supplementary Report: Financial arrangements 21 For the Tripartite Meeting of Experts on Facilitating Transitions from the Informal Economy to the Formal Economy (Geneva, September 2013) GB.317/INS/12/8 Eighth Supplementary Report: Report of the Committee 22 set up to examine the representation alleging non-observance by France of the Labour Inspection Convention 1947 (No. 81), submitted under article 24 of the ILO Constitution by the trade union SUD Travail Affaires sociales 13 GB.317/INS/13 Reports of the Officers of the Governing Body 22 GB.317/INS/13/1 First report: Complaint concerning the non-observance 22 by Bahrain of the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), made by delegates to the 100th Session (2011) of the International Labour Conference under article 26 of the ILO Constitution 2 หมายเลขวาระ เร อง หน า GB.317/INS/13/2 Second report: Arrangements for a tripartite meeting 22 on labour migration (Geneva, 4 8 November 2013) GB.317/INS/13/3 Third report: Arrangements for a Tripartite Meeting of 23 Experts on Facilitating Transitions from the Informal Economy to the Formal Economy (Geneva, September 2013) GB.317/INS/13/4 Fourth report: Timing of the autumn 2014 session of the 23 Governing Body GB.317/INS/13/5 Fifth report: Representation alleging non-observance by 24 Qatar of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), submitted under article 24 of the ILO Constitution by the International Trade Union Confederation and the Building and Wood Workers International GB.317/INS/13/6 Sixth report: Representation alleging non-observance by 24 the Netherlands of the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129), and the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), submitted under article 24 of the ILO Constitution by the Netherlands Trade Union Confederation (FNV), the National Federation of Christian Trade Unions (CNV) and the Trade Union Confederation of Middle and Higher Level Employees Unions (MHP); and Representation alleging nonobservance by Spain of the Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158), submitted under article 24 of the ILO Constitution by the Trade Union Confederation of Workers Committees (CC.OO.) and the General Union of Workers (UGT) GB.317/INS/13/7 Seventh report: Developments in relation to the 24 International Organization for Standardization, including in the field of occupational safety and health (OSH) 14 GB.317/INS/14 Composition and agenda of standing bodies and meetings 25 3 หมายเลขวาระ เร อง หน า Policy Development Section Employment and Social Protection Segment 1 GB.317/POL/1 Recurrent discussion report on employment (2014) 26 2 GB.317/POL/2 Trade and employment 27 3 GB.317/POL/3 Prevention of occupational diseases 28 Social Dialogue Segment 4 GB.317/POL/4 Sectoral Activities Programme GB.317/POL/5 Sectoral Activities Programme: Proposals for Technical Cooperation Segment 6 GB.317/POL/6 Technical cooperation approaches and capacity 30 development of constituents 7 GB.317/POL/7 Regional perspectives on technical cooperation: 31 Asia and the Pacific Multinational Enterprises Segment 8 GB.317/POL/8 Tripartite Declaration of Principles concerning 32 Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration): Operational plan for promotional activities and proposal for the new survey Legal Issues and International Labour Standards Section Legal Issues Segment 1 GB.317/LILS/1(Rev.) Legal protection of the International Labour 34 Organization in its member States, including the status of its privileges and immunities: Update 2 GB.317/LILS/2 Promotion of the ratification of the Instrument for the 35 Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, 1986 International Labour Standards and Human Rights Segment 3 GB.317/LILS/3 Choice of Conventions and Recommendations on which 36 reports should be requested under article 19 of the Constitution in 2014 Programme, Financial and Administrative Section Programme, Financial and Administrative Segment 1 GB.317/PFA/1 and Programme and Budget proposals for GB.317/PFA/1/1 4 หมายเลขวาระ เร อง หน า 2 GB.317/PFA/2 Building questions: Headquarters building renovation 40 project 3 GB.317/PFA/3 Delegation of authority under article 18 of the 41 Standing Orders of the International Labour Conference 4 GB.317/PFA/4 UN system coordination and common services: Financial 41 implications for the ILO 5 GB.317/PFA/5 Other financial questions: Report of the Government 42 Members of the Governing Body for allocation of expenses Audit and Oversight Segment 6 GB.317/PFA/6 Follow-up to the report of the Chief Internal Auditor 43 for the year ended 31 December GB.317/PFA/7 Report of the Chief Internal Auditor for the year ended December GB.317/PFA/8 Report of the Independent Oversight Advisory 44 Committee (IOAC) Personnel Segment 9 GB.317/PFA/9 Statement by the staff representative GB.317/PFA/10 Amendments to the Staff Regulations: Review of 45 Recruitment and selection procedures 11 GB.317/PFA/11 Pensions questions: Report of the Board of the Special 45 Payments Fund 12 GB.317/PFA/12 Matters relating to the Administrative Tribunal of 46 the ILO: Composition of the Tribunal High-Level Section Working Party on the Social Dimension of Globalization 1 GB.317/WP/SDG/1 The post-2015 sustainable development agenda 47 2 GB.317/WP/SDG/2 Tackling the global economic and employment crisis 48 Working Party on the Functioning of the International Labour Conference And the Regional Meting (WP/GBC) 1. GB.317/WP/1 Improving the functioning of the International 50 Labour Conference and the Regional Meetings 5 สร ปผลการประช มคณะประศาสน การ สม ยท 317 สาน กงานแรงงานระหว างประเทศ นครเจน วา ว นท 6 28 ม นาคม ด าน Institutional Section (INS) INS/1 : Approval of the minutes of the 316th Session of the Governing Body ภายใต Standing Order of the Governing Body ข อ ร างรายงานการประช ม GB จะได ร บ การเผยแพร บนเว บไซต ของ ILO เพ อให สมาช กตรวจสอบภายในสองส ปดาห และแจ งขอแก ไขผ านคณะผ แทน ถาวรส าหร บฝ ายร ฐบาล และผ าน ACT/EMP และ ACTRAV ส าหร บฝ ายนายจ างและฝ ายล กจ างตามล าด บ รายงานการประช มฉบ บร างท แก ไขแล วจะได ร บการเผยแพร บนเว บไซต ภายใต ห วข อ Draft Minutes of the 316 th Session of the Governing Body ก อนนาเสนอท ประช ม GB สม ยท 317 พ จารณาร บรอง ร บรองรายงานการประช ม GB สม ยท 316 INS/2 : Agenda of the International Labour Conference : Proposals for the agenda of the 103 rd Session (2014) and beyond of the Conference การประช ม GB สม ยท 316 ท ผ านมา คณะท างานไตรภาค น าเสนอห วข อท เป นความสนใจเพ อบรรจ เป นวาระการอภ ปราย (ad-hoc item) ในการประช ม ILC สม ยท 103 (ม ถ นายน 2557) และสม ยท 104 (ม ถ นายน 2558) แต ท ประช มม มต ให เล อนการพ จารณาค ดเล อกห วข อมาน าเสนอเพ อพ จารณาในการประช ม GB สม ยท 317 เน องจากรอให กระบวนการปร บปร งการประช ม ILC ม ความค บหน า โดยเฉพาะในห วข อการ พ จารณาวาระการประช ม (agenda setting) ซ งจากการหาร อของคณะทางานอ กคร งหล งการประช ม GB 316 ม ห วข อนาเสนอเพ อการค ดเล อกรวม 6 ห วข อ ประกอบด วย ห วข อท 1 เร อง Supplementing the ILO s Forced Labour Conventions to address prevention and victim protection, including compensation, as well as human trafficking for labour exploitation (การหาร อแนวทางเสร มอน ส ญญาว าด วยแรงงานบ งค บเพ อให ครอบคล มการป องก น การค มครองและชดเชยแก ผ เส ยหาย รวมท งการค าแรงงานท เป นการค ามน ษย ) เสนอให เป นวาระ standard setting 6 ห วข อท 2 เร อง Facilitating transitions from the informal economy to the formal economy (การอ านวยความสะดวกในการเปล ยนผ านจากเศรษฐก จนอกระบบไปส เศรษฐก จในระบบ) เสนอ เป นวาระ standard setting ห วข อท 3 เร อง Violence against women and men in the world of work เสนอเป นวาระ standard setting ห วข อท 4 เร อง Decent work for peace, security and disaster resilience: Revision of the Employment (Transition from War to Peace) Recommendation, 1944 (No.71) การทบทวนข อ แนะว าด วยการจ างงาน (การเปล ยนผ านจากสงครามส ส นต ภาพ) เสนอให เป นวาระ standard setting ห วข อท 5 เร อง Effective ILO technical cooperation in a changing global context เสนอ เป นวาระ general discussion ห วข อท 6 เร อง Building a diverse and inclusive world of work เสนอเป นวาระ general discussion ตามระเบ ยบการจ ดประช ม ILC และระเบ ยบการจ ดประช ม GB จะแบ งวาระเป น 2 ส วนใหญ ๆ ค อ Standing items และ Ad-hoc items ซ งในส วนของ Standing items ของการประช ม ILC ท กป จะ ประกอบด วย - รายงานของประธาน GB และ DG ของ ILO (reports of the Chairperson of the Governing Body and of the Director-General) - การตอบข อซ กถามเก ยวก บเร องแผนงานและงบประมาณ (programme and budget and other questions) - รายงานการปฏ บ ต ตามอน ส ญญาและข อแนะ สาหร บส วนของ Ad-hoc items เป นท ตกลงว าจะม 3 ห วข อโดยอาจเป น general discussion หร อ standard setting (หากเป น standard setting อาจเป น single discussion หร อ double discussion แล วแต การพ จารณาของท ประช ม GB) ซ งในการประช ม GB 313 (ม นาคม 2555) ได ตกลงค ดเล อกห วข อใน ส วนของ Ad-hoc items แล ว 1 ห วข อ ค อ recurrent discussion on the strategic objective of employment (เป นไปตามวงรอบของการจ ดห วข อการอภ ปรายให สอดคล องก บ strategic objective ของ ILO ส ด าน ภายใน 7 ป ค อ ด าน employment, social protection, fundamental principle and right at work จะม การอภ ปรายใน ILC รวม 2 คร ง และด าน social dialogue อภ ปราย 1 คร ง ซ งในป 2557 ถ ง รอบของด าน employment) ด งน น ย งเหล ออ ก 2 ห วข อท ต องให ท ประช มพ จารณาค ดเล อกเพ อบรรจ ในการ ประช ม ILC สม ยท 103 (ม ถ นายน 2557) และ ILC สม ยต อๆ ไป A. ค ดเล อกห วข อต อไปน เป นห วข อการประช ม ILC สม ยท 103 (2557) 1. Supplementing the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), to address implementation gaps to advance prevention, protection and compensation measures, to 7 effectively achieve the elimination of forced labour โดยเป น standard setting และเป น single discussion 2. Facilitating transitions from the informal to the formal economy โดยเป น standard setting และเป น double discussion 3. อน ม ต ข อเสนอการลดข นตอนการเตร ยมการเพ อการหาร อล กษณะ single discussion และ double discussion ตามท เสนอในภาคผนวกของเอกสารประกอบวาระ GB.317/INS/2(Rev.) B. ห วข อการประช ม ILC สม ยท 104 (2558) ส บเน องจากการท ท ประช ม GB สม ยป จจ บ นพ จารณาค ดเล อกห วข อ Facilitating transitions from the informal to the formal economy โดยเป น standard setting และเป น double discussion ด งน น เห นชอบให บรรจ ห วข อน เป นห วข อการประช มใน ILC สม ยท 104 (2558) เพ อหาร อเป นคร งท สอง และสอดคล องก บห วข อ recurrent discussion on the strategic objective of social protection (labour protection) ซ งได ร บการบรรจ โดยอ ตโนม ต ตามวงรอบของ recurrent discussion ให เล อนการพ จารณาค ดเล อกห วข อการประช ม ILC ท เหล อไปพ จารณาในการประช มสม ยท 319 (ต ลาคม 2556) INS/3 : Review of annual reports under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work เอกสารประกอบการประช ม น าเสนอรายงาน Annual Review ประจ าป ซ งเก บข อม ล จากประเทศสมาช กท ย งไม ให ส ตยาบ นอน ส ญญาท อย ภายใต หล กการและส ทธ ข นพ นฐานในการท างาน (Fundamental Principles and Rights at Work : FPRW) ซ งประกอบด วยอน ส ญญาหล ก (Core Convention) 8 อน ส ญญา โดยม ท งหมดจ านวน 48 ประเทศ (4 มกราคม 2556 ประเทศ Republic of Maldives ให ส ตยาบ นเพ มเต มทาให ผ ตอบแบบส ารวจเหล อเพ ยง 47 ประเทศ) โดยสามารถเก บข อม ลได ครบ 100 เปอร เซ นต เป นป ท สอง ว ตถ ประสงค ของรายงานประจ าป น เพ อต ดตามความเคล อนไหวของประเทศ สมาช กในการส งเสร มและสน บสน นการให ส ตยาบ นอน ส ญญาท งหมดภายใต FPRW ท ILO ประสงค ให ประเทศสมาช กท กประเทศให ส ตยาบ นท กอน ส ญญาให ครบ และสอดคล องก บ Plan of Action on FPRW ( ) ซ งได ร บความเห นชอบจากท ประช ม GB สม ยท 316 (พฤศจ กายน 2555) รายงานเสนอภาพรวมท พบค อ ในป 2555 ม ประเทศให ส ตยาบ นอน ส ญญาในกล มน เพ มอ ก 15 ประเทศ (ป 2554 ม 6 ประเทศ) ท กประเทศท ตอบแบบส ารวจม พ ฒนาการทางบวกเพ มข นจากป ก อน อน ส ญญาฉบ บท 29 และ 182 ม ผ ให ส ตยาบ นมากท ส ด และอน ส ญญาฉบ บท 87 และ 98 ม ผ ให ส ตยาบ นน อย ท ส ด 8 รายงานแบ งการสารวจแยกตามประเด นของอน ส ญญาหล กท ง 8 อน ส ญญา ค อ 1. ด านเสร ภาพในการสมาคมและการร วมเจรจาต อรอง (Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining) ซ งประกอบด วยอน ส ญญาหล ก 2 อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x