รายงานการประช มใหญ สาม ญเจ าของร วม ประจ าป PDF

Description
Palm Hills Condominiums Juristic Person รายงานการประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 น ต บ คคลอาคารช ด ปาล มฮ ลล ว นเสาร ท 23 ก มภาพ นธ :00 น. ณ. หองประช ม เร อนตน โรงแรม อน นตรา ห วห น ร สอร

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 17 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Palm Hills Condominiums Juristic Person รายงานการประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 น ต บ คคลอาคารช ด ปาล มฮ ลล ว นเสาร ท 23 ก มภาพ นธ :00 น. ณ. หองประช ม เร อนตน โรงแรม อน นตรา ห วห น ร สอร ทแอนด สปา... ในการประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 ของน ต บ คคลอาคารช ด ปาล มฮ ลส ไดม เจาของร วมและ ผ ร บมอบฉ นทะเขาร วมประช ม จ านวน 38 หองช ดจากท งหมด 88 หองช ด น บเป นอ ตราส วนกรรมส ทธ ค ดเป นรอยละ จากอ ตราส วนกรรมส ทธ ท งหมด เก นหน งในส (1/4) ของคะแนนเส ยงเจาของร วมท งหมด ซ งถ อว าครบองค ประช มตาม พระราชบ ญญ ต อาคารช ด พ.ศ (แกไขล าส ดโดย พ.ร.บ. อาคารช ด ฉบ บท 4 ใน พ.ศ. 2551) ท ประช มไดม มต แต งต งนาย Eric H. Taylor เป นประธานท ประช ม และประธานฯ ไดกล าวเป ดประช มเวลา น. เพ อพ จารณาเร องต าง ๆ ตามระเบ ยบวาระการประช ม ด งต อไปน วาระท 1 ประธานแจงเพ อทราบ ท านประธานไดกล าวขอบค ณท กท านท ไดเขาร วมประช ม และย นย นใหท ประช มทราบว า ขณะน ม เจาของร วม และต วแทนเขาร วมประช มรอยละ ของคะแนนเส ยงเจาของร วมท งหมด ซ งถ อว าครบองค ประช มฯ ตามท พ.ร.บ. อาคารช ดฯ ก าหนด ประธานไดกล าวแนะน ากรรมการน ต บ คคลฯ ด งน ค ณ Eric H. Taylor ประธานกรรมการ ค ณขจรฤทธ เถล งศ กดาน วงศ รองประธานกรรมการ ค ณ Hans Rouppe Van Der Voort กรรมการ ค ณ Anthony Smith กรรมการ ค ณเทพท ย จ รบวรว ส ทธ กรรมการ (ไม เขาร วมประช ม) ค ณ Bruce Wallace กรรมการ (ไม เขาร วมประช ม) ท านประธานไดแจงต อท ประช มว า ในระหว างป 2555 ไดม การจ ดประช มคณะกรรมการข นจ านวน 8 คร ง การ ประช มใหญ สาม ญเจาของร วมจ านวน 1 คร ง และการประช มใหญ ว สาม ญเจาของร วมจ านวน 1 คร ง ทาง คณะกรรมการไดปฏ บ ต หนาท ร วมก บฝ ายบร หารจ ดการ ในเช งร ก เพ อสามารถม บร การต างๆท ด ข นใหก บท าน เจาของร วมท กท าน ท านประธานไดแจงท ประช มต อว า แมม การปร บข นของอ ตราค าแรงข นต าท ทางร ฐบาลไทย ไดประกาศบ งค บใชต งแต เด อนเมษายน 2556 คณะกรรมการย งสามารถบร หารงบประมาณไดอย าง ม ประส ทธ ภาพ โดยใชเง นอย ในงบท ไดร บการอน ม ต ฯ Page 1 of 8 Palm Hills Condominiums Juristic Person ในป 2555 ไดม การประช ม และการส อสารหลายคร งก บปาล มฮ ลล พร อพเพอร ต ฯ เก ยวก บเร องต างๆ ซ งจะ เป นประเด นใหญ ประเด นหน งท จะผ ดค ยก นในท ประช มว นน สถานการณ เก ยวก บเร องส าน กงานน ต บ คคลฯ ณ ป จจ บ น เป นเร องท หนาเป นห วง คร งน จะเป นคร งท ส ท ม การน าเสนอเร องน ต อท ประช มใหญ สาม ญฯ/ว สาม ญฯ และคร งน คณะกรรมการก คงย งแนะน าใหสราง ส าน กงานน ต บ คคลฯใหม น บต งแต การประช มใหญ ฯคร งล าส ด น ต บ คคลฯ ไดร วมงานก บผ จ ดการอาคารจ านวน 3 ท าน ซ งป จจ บ นค ณ เก อ าภาภรณ มาเม อง ไดเขามาเป นผ จ ดการอาคาร เราย นด ตอนร บค ณเก ส ประช มใหญ แรกของเธอ โดยม ค ณบ ม ป ย ภรณ โลมสนธ เป นท มงานสน นสน นทางดานการบ ญช และค ณเอ จ รว ฒน แพก ญชร เป นท มงานสน นสน นทางดาน ซ อมบ าร งอาคาร ซ งขอขอบค ณส าหร บการบร การตลอดป 2555 ท ผ านมา และค ณเคน ว รช ย ล ม ย งคงด ารงต าแหน ง ผ จ ดการน ต บ คคลอาคารช ดฯ และเป นกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท พารากอนเร ยลต แอนด แมนเนจเมนท จ าก ด ดวย ส วนความส าเร จท ส าค ญของป 2555 ม ด งน 1. การว าจางบร ษ ทร กษาความปลอดภ ยใหม และว ธ การปฏ บ ต งานใหม ของ รปภ และการท าส ญญาว าจางใหม ก บบร ษ ทด แลสวน 2. ทางการไฟฟ าแห งภ ม ภาคฯ ไดร บรองการต ดต งระบบสายด นท อาคารช ดฯ และไดม การประชาส มพ นธ ไปย ง เจาของร วมใหใชระบบด งกล าว โดยเจาของร วมจะตองเป นผ ออกค าใชจ ายในการเช อมต อระบบสายด นไปย ง หองช ดของตน ท านประธานไดกล าวขอบค ณกรรมการฯท านอ นๆ ส าหร บการสน บสน น และการท างานอย างพากเพ ยร พรอมท งย งขอใหเจาของร วมท กท านเขาใจว าการด ารงต าแหน งกรรมการฯเป นการอาสาสม คร น บว นก จะม ผ พ กอาศ ย ประจ าท อาคารช ดปาล มฮ ลส มากข น จ งจะม ภาระหนาท มากย งข นใหน ต บ คคล/ฝ ายบร หารจ ดการ มต ท ประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 วาระท 1: ท ประช มร บทราบ วาระท 2 พ จารณาร บรองรายงานการประช มใหญ ว สาม ญเจาของร วม คร งท 1/2555 ค ณเคน ล ม ในฐานะผ ด าเน นการประช มฯ ใหท ประช มพ จารณารายงานการประช มใหญ ว สาม ญเจาของร วม คร งท 1/2555 ท ไดจ ดข นเม อว นท 11 ก นยายน 2555 หากม ขอสงส ยประการใด สามารถสอบถามได หากไม ม ค าถาม หร อขอสงส ย ใหกร ณาพ จารณาร บรองรายงานการประช มด งกล าวดวย มต ท ประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 วาระท 2: ท ประช มฯ จ งไดร วมก นพ จารณาแลว และม มต ร บรอง รายงานการประช มฯโดยไม ม การแกไข ดวยคะแนนเส ยงด งน (จากคะแนนเส ยงเจาของร วมท งหมด) ร บรอง รอยละ คะแนน ไม ร บรอง รอยละ 3.52 คะแนน Page 2 of 8 Palm Hills Condominiums Juristic Person ไม ประสงค ลงคะแนนเส ยง รอยละ 0.00 คะแนน รวม รอยละ คะแนน วาระท 3 พ จารณารายงาน ประจ าป 2555 บร ษ ท พารากอน เร ยลต แอนด แมนเนจเมนท จ าก ดไดเร มบร หารจ ดการน ต บ คคลฯ ต งแต เด อน พฤศจ กายน 2554 ค ณเคน ว รช ย ล ม ผ อ านวยการฝ ายปฏ บ ต การ บร ษ ทฯ ไดแนะน าท มบร หารจ ดการน ต บ คคลฯ และ รายงานผล การด าเน นงาน น บต งแต เด อนม นาคม 2555 เด อนธ นวาคม 2555 โดยสร ปน ยส าค ญ ด งต อไปน 1. การด แล ตรวจสอบงานบร การก บค ส ญญาต างๆ 2. การเก บค าส วนกลางประจ าป การด แลบ าร งร กษาพ นท ส วนกลางฯ 4. งานว ศวกรรม 5. งานภายในหองช ด 6. การใชน าประปา และไฟฟ า รายละเอ ยดปรากฏในเอกสารประกอบการประช มฯ มต ท ประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 วาระท 3: ท ประช มร บทราบ วาระท 4 พ จารณางบด ล ประจ าป 2555 ตามท พระราชบ ญญ ต อาคารช ด พ.ศ (แกไขล าส ดโดยฉบ บท 4 ป 2551) มาตรา 38/1 ระบ ว า ใหน ต บ คคลอาคารช ดฯ จ ดท างบด ลอย างนอยหน งคร งท กรอบส บสองเด อนโดยใหถ อว าเป นรอบป ในทางบ ญช ของน ต บ คคลอาคารช ด งบด ลตามวรรคหน งตองม รายการแสดงจ านวน ส นทร พย และหน ส นของน ต บ คคลอาคารช ด ก บท ง บ ญช รายร บรายจ าย และตองจ ดใหม ผ สอบบ ญช ตรวจสอบ แลวน าเสนอ เพ ออน ม ต ในท ประช มใหญ เจาของร วม ภายในหน งรอยย ส บ (120) ว นน บแต ว นส นป ทางบ ญช ค ณเคน ล ม ไดน าเสนองบการเง น ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2555 ของผ สอบบ ญช ฯ และสอบถามท ประช ม ว าม ผ ใดม ขอสงส ย หร อค าถาม หร อไม มต ท ประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 วาระท 4: ท ประช มฯ จ งไดร วมก นพ จารณาแลว และม มต ร บรองงบการเง นฯ ดวยคะแนนเส ยงด งน (จากคะแนนเส ยงเจาของร วมท งหมด) ร บรอง รอยละ คะแนน ไม ร บรอง รอยละ 2.43 คะแนน ไม ประสงค ลงคะแนนเส ยง รอยละ 0.00 คะแนน Page 3 of 8 Palm Hills Condominiums Juristic Person วาระท 5 พ จารณาแต งต งผ สอบบ ญช ประจ าป 2556 เพ อใหงบการเง นของน ต บ คคลฯประจ าป 2556 ไดร บการตรวจสอบจากผ ตรวจสอบบ ญช ก อนท จะน าเสนอ ต อท านเจาของร วมเพ อพ จารณาอน ม ต จ งใคร ขอใหท านเจาของร วมพ จารณาแต งต ง ค ดเล อกผ ตรวจสอบบ ญช โดยทาง ฝ ายบร หารจ ดการไดจ ดหาผ ตรวจสอบบ ญช จ านวน 3 ราย โดยม รายละเอ ยดด งน 1. บร ษ ท ส าน กงานพระอาท ตย การสอบบ ญช จ าก ด ค ดค าบร การ 20,000 บาท/ป 2. บร ษ ท โปรเกรส กฎหมายและการบ ญช จ าก ด ค ดค าบร การ 18,000 บาท/ป 3. คณะบ คคลส าน กงานสอบบ ญช ณ ฐก นต ค ดค าบร การ 40,000 บาท/ป มต ท ประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 วาระท 5: ท ประช มฯ จ งไดร วมก นพ จารณาแลว และม มต ร บรองใหบร ษ ท ส าน กงานพระอาท ตย การสอบบ ญช จ าก ด เป นผ ตรวจสอบบ ญช ของน ต บ คคลฯ ประจ าป 2556 เน องจากเป นบร ษ ทฯ ท ใหบร การมาเป นระยะเวลานาน ค ดค าบร การเป นจ านวนเง นท งส น 20,000 บาท/ป ไม ม ภาษ ม ลค าเพ ม ดวยคะแนนเส ยงด งน (จากคะแนนเส ยงเจาของร วมท งหมด) ร บรอง รอยละ คะแนน ไม ร บรอง รอยละ 1.68 คะแนน ไม ประสงค ลงคะแนนเส ยง รอยละ 0.00 คะแนน วาระท 6 ร บรองงบประมาณ ประจ าป 2556 และอ ตราค าส วนกลางฯ ฝ ายบร หารจ ดการฯ ไดน าเสนองบประมาณใหท ประช มพ จารณาตามรายละเอ ยดในเอกสารประกอบการ ประช มฯ ระหว างการพ จารณาม การสอบถามหลายอย าง โดยม ความสนใจถ งหมวดซ อมแซมและบ าร งร กษาเป นภ เศษ ในห วขอค าใชจ ายงานระบบไฟฟ า ค าใชจ ายงานระบบประปา และห วขอด แลบ าร งร กษาอาคาร และถนน ไดต ง งบประมาณไวส ง โดยผ จ ดการน ต บ คคลฯ ใหเหต ผลว าจากการตรวจสอบของฝ ายช างซ อมบ าร งท ผ านมาพบว า ระบบ ด งกล าวไดม การเส อมสภาพ เน องจากอาคารม อาย การใชงานมากว า 20 ป ท าใหตองการบ าร งร กษา เพ อความปลอดภ ย และความสะดวกสบายของท านเจาของร วมและผ พ กอาศ ยเอง ผ จ ดการน ต บ คคลฯ กล าวต อว าการขอปร บข นอ ตราค าใชจ ายส วนกลางจากเด ม 24 บาท ต อ ตร.ม. เป น 30 บาท ต อ ตร.ม. เพ มข นจ านวน 6 บาทต อ ตร.ม. ไม สามารถลงคะแนนเส ยงได เน องจาก พระราชบ ญญ ต อาคารช ด พ.ศ (แกไขโดย พรบ ฉบ บท 4 พ.ศ. 2551) มาตรา 48(5) ระบ ว า การแกไขเปล ยนแปลงอ ตราส วนค าใชจ ายร วมก น ตามมาตรา 32 (8) ตองไดร บคะแนนเส ยงไม นอยกว าก งหน งของจ านวนคะแนนเส ยงของเจาของร วมท งหมด ซ ง ณ ว นน ม ผ เขาร วมประช มฯ เพ ยงรอยละ คะแนนเส ยงของจ านวนคะแนนเส ยงเจาของร วมท งหมดเท าน น Page 4 of 8 Palm Hills Condominiums Juristic Person มต ท ประช มใหญ สาม ญเจาของร วม ประจ าป 2556 วาระท 6: ท ประช มฯ จ งไดร วมก นพ จารณาแลว และม มต ร บรองงบประมาณ ประจ าป 2556 โดยม การแกไขยอด รายไดส งกว า (ต ากว า) ค าใชจ าย ส ทธ ของป 2554 จาก จ านวน บาท เป นจ านวน บาท ดวยคะแนนเส ยง (จากคะแนนเส ยงเจาของร วมท งหมด) ร บรอง รอยละ คะแนน ไม ร บรอง รอยละ 5.14 คะแนน ไม ประสงค ลงคะแนนเส ยง รอยละ 3.56 คะแนน แต อย างไรก ตาม คะแนนเส ยงด งกล าวไม เพ ยงพอท จะร บรองการข นค าส วนกลางเป น 30.- บาท ตามท พระราชบ ญญ ต อาคารช ด พ.ศ ก าหนด วาระท 7 เร องของบร ษ ท ปาล มฮ ลล พรอพเพอร ต เซอร ว ส จ าก ด ม หลายเร องเก ยวก บบร ษ ท ปาล มฮ ลล พรอพเพอร ต เซอร ว ส จ าก ด รวมท ง (1) เร องเง นช วยเหล อรายเด อน และ (2) เร องส าน กงานน ต บ คคลฯ เร องเง นช วยเหล อรายเด อน เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x