หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย - PDF

Description
หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 29 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร เป นหน งในหล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของ น กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ท พ ฒนาข นจากความต องการของผ ท ม ส วนเก ยวข องใน การจ ดการศ กษาให ก บโรงเร ยนในส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น โดยม เป าหมายเพ อส งเสร ม ผ เร ยนท ม ความสนใจ ม พ นฐานทางด านคอมพ วเตอร ได เร ยนร และพ ฒนาตนเองให ถ งศ กยภาพส งส ด ซ งอาจท าให สามารถใช เป นพ นฐานในการประกอบอาช พได หล กส ตรน ได รวบรวมองค ความร เก ยวก บ คอมพ วเตอร ว ธ การปฏ บ ต การฝ กท กษะการใช ซอฟต แวร และฮาร ดแวร แนวทางการพ ฒนาเพ อความ ช านาญ รวมท งการประย กต ใช ในการประกอบอาช พ และการจ ดการเช งธ รก จ ได คณะผ จ ดท าได เร ยบเร ยงจ ดรายว ชาไว ส าหร บผ เร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-6 ซ งหว งว าหล กส ตรน จะสามารถ ตอบสนอง และเป นทางเล อกหน งให ก บผ เร ยนท ม ความต องการทางด านน โดยเฉพาะ คณะกรรมการยกร างหล กส ตร พฤศจ กายน 2555 สารบ ญ เร อง หน า 1. ว ส ยท ศน 1 2. หล กการ 1 3. จ ดหมาย 1 4. สมรรถนะและค ณล กษณะอ นท พ งประสงค ของผ เร ยนท ศ กษารายว ชาเพ มคอมพ วเตอร 2 5. ค ณภาพของผ เร ยน (ท เพ มจากหล กส ตรแกนกลาง) 3 6. เง อนไขการน าหล กส ตรไป 4 8. ค าอธ บายรายว ชา 5 9. โครงสร างรายว ชา 31 1 รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ว ส ยท ศน หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศด านคอมพ วเตอร ม งพ ฒนาข ดความสามารถของผ เร ยนให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการประย กต ใช คอมพ วเตอร ในช ว ตประจ าว น ม ท กษะข นส งในการใช และ ประย กต ใช คอมพ วเตอร อย างสร างสรรค เพ อการศ กษาต อและการประกอบอาช พ อย างม ค ณธรรมและ จร ยธรรมตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง หล กการ หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศด านคอมพ วเตอร ม หล กการท ส าค ญ ด งน 1. เป นหล กส ตรการศ กษาท ม งส งเสร มผ เร ยนส ความเป นเล ศทางด านคอมพ วเตอร ม จ ดหมายและ มาตรฐานการเร ยนร เป นเป าหมาย ส าหร บพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ม ท กษะข นส ง ม เจตคต ท ด ต อการใช คอมพ วเตอร และม ค ณธรรมจร ยธรรม 2. เป นหล กส ตรการศ กษาท ม งส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และความเป นผ น าในการพ ฒนา นว ตกรรมด านคอมพ วเตอร 3. เป นหล กส ตรการศ กษาท ม งส งเสร มให ผ เร ยนท ม ความสนใจและความถน ดทางด านคอมพ วเตอร ให ม ความร และท กษะข นส ง เพ อการศ กษาต อและประกอบอาช พตามความสนใจและความถน ด โดยน อมน า หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาปร บใช ให เหมาะสม 4. เป นหล กส ตรการศ กษาท เน นการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาให สอดคล องก บสภาพและความ ต องการของโรงเร ยนและช มชน จ ดหมาย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศด านคอมพ วเตอร ม งพ ฒนาผ เร ยนให เป นคนท ม ความสามารถทางด านคอมพ วเตอร ม ป ญญา ม ความส ข ม ศ กยภาพในการศ กษาต อและประกอบอาช พ เก ยวก บคอมพ วเตอร จ งก าหนดเป นจ ดหมายเพ อให เก ดก บผ เร ยน เม อจบหล กส ตร ด งน 1. ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บคอมพ วเตอร 2. ผ เร ยนม ความสามารถและท กษะข นส งในการประย กต ใช คอมพ วเตอร อย างสร างสรรค เพ อ การศ กษาต อและประกอบอาช พ 3. ผ เร ยนม ค ณธรรมและจร ยธรรมในการประย กต ใช คอมพ วเตอร เพ อการศ กษาต อและประกอบ อาช พ 2 สมรรถนะและค ณล กษณะอ นท ประสงค ของผ เร ยน สมรรถนะของผ เร ยน หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศด านคอมพ วเตอร ม งให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะส าค ญ 6 ประการ ด งน 1. ความสามารถในการส อสาร เป นความสามารถในการร บและส งสาร น าเสนอผลงานท สร างข น ม ว ฒนธรรมในการใช ภาษาถ ายทอดความค ด ความร ความเข าใจ ความร ส ก และท ศนะของตนเอง เพ อ แลกเปล ยนข อม ลข าวสาร และประสบการณ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาความสามารถทางด าน คอมพ วเตอร รวมท งการส อสารเพ อขจ ดและลดป ญหาความข ดแย งต างๆ การเล อกร บหร อไม ร บข อม ลข าวสาร ด วยหล กเหต ผลและความถ กต องตลอดจนการเล อกใช ว ธ การส อสารท ม ประส ทธ ภาพ 2. ความสามารถในการค ด เป นความสามารถในการค ดว เคราะห การค ดส งเคราะห การค ดอย าง สร างสรรค การค ดอย างม ว จารณญาณ และการค ดเป นระบบ เพ อน าไปส การสร างองค ความร สร างสรรค ช นงาน หร อสารสนเทศเพ อการต ดส นใจและการวางแผนในการใช คอมพ วเตอร ได อย างเหมาะสม 3. ความสามารถในการแก ป ญหา เป นความสามารถในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ท เผช ญได อย างสร างสรรค และถ กต องเหมาะสมบนพ นฐานของหล กเหต ผล ค ณธรรมและข อม ลสารสนเทศ เข าใจ ความส มพ นธ และป จจ ยต างๆ ท ม ผลต อการใช คอมพ วเตอร แสวงหาความร ประย กต ใช ความร ในการป องก น และแก ไขป ญหาท เก ดข น ม การต ดส นใจอย างม ประส ทธ ภาพโดยค าน งถ งผลกระทบท จะเก ดข นต อศ กยภาพใน ประย กต ใช คอมพ วเตอร 4. ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต เป นความสามารถในการน ากระบวนการต างๆ จากการฝ ก ปฏ บ ต ทางด านคอมพ วเตอร ไปใช ในการด าเน นช ว ตประจ าว น การเร ยนร ด วยตนเอง การเร ยนร อย างต อเน อง การท างานและการอย ร วมก นในส งคมด วยการสร างเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบ คคล การจ ดการป ญหา และความข ดแย งต างๆ อย างเหมาะสม การปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงทางส งคมและสภาพแวดล อม และการร จ กหล กเล ยงพฤต กรรมไม พ งประสงค ท ส งผลกระทบต อการใช คอมพ วเตอร 5. ความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นความสามารถในการเล อก และใช เทคโนโลย ด านต างๆ และ ม ท กษะกระบวนการทางเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาตนเองและส งคม ในด านการเร ยนร การส อสาร การท างาน การแก ป ญหาอย างสร างสรรค ถ กต องเหมาะสม และม ค ณธรรม 6. ความสามารถในด านคอมพ วเตอร เป นความสามารถในการใช คอมพ วเตอร ในด านซอฟต แวร ฮาร ดแวร และม ท กษะข นส งในการประย กต ใช คอมพ วเตอร อย างสร างสรรค เพ อการประกอบท างานและอาช พ ม เจตคต ท ด ต อการใช คอมพ วเตอร ใช คอมพ วเตอร อย างม ค ณธรรมและจร ยธรรม ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยน 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต ใช คอมพ วเตอร อย างม ค ณธรรม จร ยธรรม 3. ม ว น ย ในการท างานและการฝ กฝนด านคอมพ วเตอร 4. ใฝ เร ยนร ในการใช คอมพ วเตอร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม งม นในการท างานและพ ฒนาตนเองส ความเป นเล ศด านคอมพ วเตอร 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ 3 ค ณภาพของผ เร ยน ( ท เพ มจากหล กส ตรแกนกลาง) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ผ เร ยนสามารถใช คอมพ วเตอร พ นฐานได เป นอย างด ใช ซอฟต แวร ประย กต ในการสร างสรรค งาน เพ อ การท างานหร อการเร ยนร ในสาขาว ชาอ นได สามารถผล ตส อเอกสาร ส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส โดยการ ประย กต ใช โปรแกรมส าเร จร ป เพ อการต อยอดในการท างานและประกอบอาช พ อย างม ค ณธรรมและจร ยธรรม ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ผ เร ยนม ความสามารถในการประย กต ใช โปรแกรมส าเร จร ปต างๆ เพ อการเร ยนและประกอบอาช พ สามารถออกแบบช นงานข นส งข น โดยผ านกระบวนการวางแผน การลงม อปฏ บ ต สามารถแก ป ญหาด วย เทคโนโลย คอมพ วเตอร โดยใช คอมพ วเตอร ในการสร างสรรค และน าเสนอผลงานหร อโครงงานได อย างม อ อาช พ ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ผ เร ยนม ความสามารถในการประย กต ใช คอมพ วเตอร ได อย างคล องแคล ว ม ความร ความสามารถ เก ยวก บการเข ยนโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร พ นฐาน น าเสนอ เผยแพร เพ อพ ฒนาผลงานตนเองได อย าง เหมาะสม และใช คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นงานได ตามจ นตนาการ สามารถแก ป ญหาและซ อมบ าร งร กษา คอมพ วเตอร รวมถ งการต ดต งซอฟต แวร ฮาร ดแวร และการบ าร งร กษา เคร องคอมพ วเตอร ม จ ตส าน กและม ส วนร วมร บผ ดชอบต อการใช งานคอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ผ เร ยนม ความเข าใจองค ประกอบพ นฐานของระบบสารสนเทศ การท างานของระบบคอมพ วเตอร พ นฐานทางอ ลกอล ท ม การเข ยนโปรแกรมภาษาท จ าเป น ได แก ภาษาซ ภาษาจาวา ภาษาปาสคาล ภาษา ว ชวลเบส ก สามารถเข ยนโปรแกรมในงานด านต างๆ ได เช น การแก ป ญหาทางคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ส าหร บคอมพ วเตอร และใช กระบวนการทางเทคโนโลย ในการแก ป ญหาได ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ผ เร ยนม ความร ความเข าใจด านระบบฐานข อม ล ระบบการส อสารของข อม ล ระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ค ณล กษณะของคอมพ วเตอร เล อกใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ได อย างเหมาะสมในงานส อประสม ต างๆ รวมถ งออกแบบและสร างสรรค ผลงานโดยใช ซอฟต แวร ได อย างเหมาะสม ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ผ เร ยนม ความสามารถในการประย กต ความร ด านต างๆ ของคอมพ วเตอร ท ได เร ยนมา เพ อท าธ รก จใน เคร อข ายออนไลน ออกแบบและพ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร ข นส ง และใช คอมพ วเตอร ช วยสร างสรรค ช นงาน ผลงานเป นร ปธรรมรวมถ งการประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น เพ อการศ กษาต อและการประกอบอาช พ อย างม จ ตส าน กและร บผ ดชอบในผลกระทบต อส งคมและส งแวดล อม รวมถ งการใช คอมพ วเตอร ช วยในการแก ป ญหา ปร บปร งและพ ฒนาจากงานท สร างสรรค เง อนไขในการใช หล กส ตร เพ อให การใช หล กส ตรสาระเพ มเต มคอมพ วเตอร ม ประส ทธ ภาพส งส ดในการพ ฒนาศ กยภาพส ความ เป นเล ศของผ เร ยน จ งม เง อนไขในการน าหล กส ตรไปใช ด งน 1. โรงเร ยนต องม ห องปฏ บ ต การและว สด อ ปกรณ ในการเร ยนร คอมพ วเตอร ท เพ ยงพอ อย างน อย 1 คน ต อหน งเคร อง และม ห องปฏ บ ต การท เหมาะสม ท ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x