จดหมายข าว สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ - PDF

Description
ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 จดหมายข าว สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เลขท 96 หม 3 ต.ศาลายา อ.พ ทธมณฑล จ.นครปฐม Microsoft ปล อย Office 2016 Preview ให ผ ใช ดาวน โหลดทดลองฟร จะเห นเป นไฟล

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 11 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 จดหมายข าว สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เลขท 96 หม 3 ต.ศาลายา อ.พ ทธมณฑล จ.นครปฐม Microsoft ปล อย Office 2016 Preview ให ผ ใช ดาวน โหลดทดลองฟร จะเห นเป นไฟล แนบเลย) โดยการแนบไฟล น นสามารถแนบได ขนาดใหญ เพราะใช OneDrive บทบรรณาธ การ สว สด คร บท านผ อ านจดหมายข าวท กท าน ผมใน นามผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ขอขอบค ณท กท านท ต ดตามอ าน จดหมาย ข าว ของสาน กว ทยบร การฯ มาโดยตลอด ในเด อนน ทางสาน กม ข าวมาอ พเดทอ กตามเคย เร มด วยสาระน าร เก ยวก บ IT ซ งฉบ บน จะเอาเร อง Microsoft ปล อย Office 2016 Preview ให ผ ใช ดาวน โหลดทดลองฟร, แนะนาหน งส อใหม ประจาเด อนพฤษภาคม, ข าวก จกรรม ประช ม/อบรม/ส มมนา ของสาน กว ทยบร การฯ, แจ ง เวลาการให บร การของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ตลอดจนความร รอบต วเร องทาไม? หน งส อพ มพ จ งม ดาวบนขอบ ภายในฉบ บน : สารระน าร เก ยวก บ IT เร อง Microsoft ปล อย Office 2016 Preview ให ผ ใช ดาวน โหลดทดลองฟร แนะนาหน งส อใหม ประจาเด อนพฤษภาคม 2 ก จกรรมประช ม/อบรม/ส มมนา ของสาน กว ทย บร การฯ แจ งเวลาการให บร การของสาน กว ทยบร การ 5 ความร รอบต ว น บต งแต การเป ดต วหน าตาใหม คร าวๆ ของโปรแกรม Office บน Windows 10 ใน ร ปแบบ Universal App เม อต นป 2015 และ เม อเด อนม นาคมทาง Microsoft ได ปล อย Office 2016 Deve loper Preview สาหร บระบบปฏ บ ต การ Windows ให กล มน กพ ฒนาและผ ใช ไอท ได ทดลองใช ก อน ล าส ด Microsoft ได ปล อย Office 2016 Preview ให ก บผ ใช ท วไปได ทดสอบแล วก อนท จะปล อยเวอร ช นเต มในช วง ปลายป น ฟ เจอร คร าวๆของ Office 2016 ต ว Office 2016 ก บ OneDrive จะ ทางานร วมก นมากข น โดยสามารถแนบไฟล แนบ Outlook มาไว ใน OneDrive โดยตรง รองร บการแก ไขเอกสารได (เพราะไฟล ต นทาง อย บน OneDrive แต ปลายทางท เป น Office 2016 Excel เพ มว เคราะห ข อม ลท ละเอ ยดข นและใช งานง ายย งข น รองร บการใช งาน 2-factor authentication V i s io สามารถกาหนดส ทธ การ เข าถ งข อม ลได เพ ม Command Prediction โดย สามารถคาดเดาคาส งงานของ ผ ใช งานต อไปได หากใครสนใจทดลอง office 2016 สามารถดาวน โหลดทดสอบได ท น h t t p s : / / products.office.com/en-us/office preview เป ดจาหน ายในช วงปลายป น และ office 365 จะแจ งเต อนเม อเวอร ช นเต มออกมา เพ ออ พเดตฟ เจอร ใหม ตาม office 2016 ด วย แหล งข อม ลจาก Office blog เข ยนข าวโดย จดหมายข าว ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 หน า 2 แนะนาหน งส อใหม ประจาเด อนพฤษภาคม ช อหน งส อ : Inductors and transformers for power electronics ผ แต ง : Alex van den Bossche ISBN : TK7872.I63 B566I 2005 ช อหน งส อ : Low power emerging wireless technologies ผ แต ง : Reza Mahmoudi ISBN : TK L ช อหน งส อ : Energy efficient buildings with solar and geothermal resources ผ แต ง : Ursula Eicker ISBN : TJ163.5.B84 E342E 2014 ช อหน งส อ : Digital Fabrication in Architecture ผ แต ง : Nick Dunn. ISBN : NA2728 D873D 2012 ช อหน งส อ : Arduino robot bonanza ผ แต ง : Gordon McComb ISBN : TJ211 M129A 2013 ช อหน งส อ : Modeling and control of engineering systems ผ แต ง : Clarence W. de Silva. ISBN : TJ213 D476M 2009 ช อหน งส อ : Reconnecting Cultures The Architecture of Rocco Design ผ แต ง : Maki Fumihiko ISBN : NA1547.H6 R ช อหน งส อ : Electromagnetic modeling and simulation ผ แต ง : Levent Sevgi ISBN : QC760 S373E 2014 ช อหน งส อ : Structural Engineering for Architects A Handbook ผ แต ง : Peter Silver ISBN : TA645 S447S 2013 ช อหน งส อ : Machine component design ผ แต ง : Juvinall, Robert c ISBN : TJ230 J467M 2012 ก จกรรมประช ม/อบรม/ส มมนา ของสาน กว ทยบร การฯ ว นท 7-8 พฤษภาคม 2558 นางสาวฐ ต มา ศร พาเพชร, นางสาวเกศน อ นทองคา, นางสาวภ ทราน ษฐ ไกรระเบ ยบ และนางสาวจ ฬาพร ถนอมม ตร เข าร วมโครงการประช มว ชาการ เร อง Online Information and Education Conference 2015 เพ อเป นการแลกเปล ยน ความร และประสบการณ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อนาไปใช ประโยชน ในการนาไป พ ฒนาประส ทธ ภาพการดาเน นงานของห องสม ดในอนาคต ณ ห องประช มร กตะกน ษฐ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต หน าต อไป จดหมายข าว ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 หน า 3 ว นท 14 พฤษภาคม 2558 ผ อานวยการ,รองผ อานวยการและเจ าหน าท สาน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ เข าร วมประช มสาน กประจาเด อนพฤษภาคม 2558 การประช มคร งน เป นการประช มแบบไม ใช กระดาษ (Paperless) โดยใช ว ธ การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาอ านเอกสารผ านระบบการแชร ข อม ล จากส วนกลาง เพ อให เก ดประโยชน และเก ดการปร บปร งพ ฒนางาน ซ งข อม ล การประช มประกอบด วยวาระการประช มต างๆ จะอย ใน Server ส วนกลาง ทาให สามารถลดการใช กระดาษของหน วยงานลงประมาณ 1,240 แผ น ซ งค ด เป นค าใช จ ายประมาณ 250 บาท ต อการประช ม 1 คร งและย งเป นการลดขยะ ของหน วยงานลงอ กด วย ว นท 15 พฤษภาคม 2558 นาโดยอาจารย ว ชร นทร วร นท กษะ,ว าท ร.ต.ป ต พล ไผทว ฒ กานต, นายคมส นต ธนาคม, และนางสาววราล กษณ ช วปร ชา ได เข าร วมส มมนา เร อง แนวโน มเทคโนโลย สารสนเทศ ป 2558 สาหร บสถาบ นการศ กษา เพ อ ร บทราบแนวโน มการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศสาหร บสถาบ น การศ กษา รวมถ งเสร มสร างความร ด าน IT Technology ณ ห องเจ าพระยา บอลร ม โรงแรมเจ าพระยาปาร ค ว นท 15 พฤษภาคม 2558 นายพ ศกร ทองด และนางสาวภ ทราน ษฐ ไกรระเบ ยบ ได เข า ร วมโครงการประช มว ชาการ เร อง การพ ฒนาท มงานสาหร บห วหน าห องสม ด (Team Building for Library Service) เพ อได ร บความร ความเข าใจใน การบร หารท มงาน และตระหน กในการทางานเป นท ม นาความร ไปพ ฒนา งานของห องสม ดให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ณ ห องประช ม ช น8 อาคาร สาน กงานสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ว นท พฤษภาคม 2558 นาโดยผ ช วยศาตราจารย ดร.เจนศ กด เอกบ รณะว ฒน ผ อานวยการ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ รองผ อานวยการ และเจ าหน า ได ไปปฏ บ ต ภารก จท ว ทยาเขตว งไกลก งวล เพ อประช ม พ ดค ยถ งป ญหาและ อ ปสรรคของการดาเน นงานของห องสม ดร วมก น และเพ อไปด ระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส และระบบอ นเตอร เน ตให ก บบ คลากรว ทยาเขตว งไกลก งวล หน าต อไป จดหมายข าว ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 หน า 4 ว นท พฤษภาคม 2558 รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ, นายคมส นต ธนาคม, นายย ทธพล ไพชนะ, ว าท ร.ต.ป ต พล ไผทว ฒ กานต, นายเธ ยร ท พ ลส ขโข, นางสาวเส ยงพ ณ ช างเทศ และนางสาวศร ญญา บ ญล ทธ ได เข า ร วมโครงการอบรมการเข ยนโปรแกรมบนระบบ ios เพ อท จะม ความร ความ เข าใจในหล กการเข ยนโปรแกรมบนม อถ อ ตลอดจนได ร จ กก บโปรแกรมท ใช ในการพ ฒนา และทราบกระบวนการเก ดท กษะการเข ยนโปรแกรมบนระบบ ปฏ บ ต การ ios (บนม อถ อและแทปเลต) ได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 8204 ช น 2 อาคารคณะบร หารธ รก จ มทร. ร ตนโกส นทร พ นท ศาลายา ว นท 26 พฤษภาคม 2558 ผ อานวยการ, รองผ อานวยการและเจ าหน าท สาน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดโครงการอบรม การสร างความตระหน ก เร องความม นคงปลอดภ ยสารสนเทศเพ อป องก นการเข าถ งจากผ ซ งไม ได ร บ อน ญาต โดย ผศ.ดร.อ ดมว ทย ไชยสก ลเก ยรต รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ และว จ ย เป นประธานในการเป ดโครงการ และได ร บเก ยรต จาก พ นตารวจโท พ ฒนะ ศ กรส ต จากสาน กเทคโนโลย สารสนเทศและศ นย ข อม ลการตรวจ กรมสอบสวนคด พ เศษ (DSI) และค ณชวพงศธร ไวสาร กรรม จากบร ษ ท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จ าก ด เป นว ทยากรในการถ ายทอดความร แนวโน ม ความม นคงปลอดภ ยทางคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในศตวรรษ ท 21 และ ภ ยค กคามและมาตรการทางกฎหมายในการป องก นอาชญากรรม คอมพ วเตอร ณ ช น 2 ต กสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว นท 28 พฤษภาคม 2558 ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ, อาจารย ว ชร นทร วร นท กษะ, อาจารย ส ทธ ช ย บ ญป ยท ศน,นางสาวเขมณ ฏฐ สมบ ญ และนางสาววงศ ผกา ประภาวงศ ได เข าร วมประช มการนาระบบ จ ดทาบ ตรร ปแบบใหม ของบ คลากรและน กศ กษา เพ อเสนอแนวค ดในการ จ ดทาระบบงานท รองร บการใช งานบ ตรร ปแบบใหม ณ ห องห สด น ช น 3 สาน กงานอธ การบด ว นท 25 พฤษภาคม 2558 ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ, นางสาวเขมณ ฏฐ สมบ ญ และนางสาวส รางค ร ตน ประท มเมศร ได เข า ประช มร วมก นหาแนวทางปร บปร งและพ ฒนาเว บไซต ให ม ร ปแบบท ท นสม ย และม ความเป นเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย ณ ห องประช มคเชนทร ช น 3 สาน กงานอธ การบด ว นท พฤษภาคม 2558 นายพ ศกร ทองด ได เข าร วมประช มว ชาการสาน กว ทยทร พยากร ประจาป 2558 (OAR Conference 2015) เพ อได ร บความร แนวค ดและ แลกเปล ยนเร ยนร ในงานพ ฒนาห องสม ด และองค กรสารสนเทศ เพ อการ เข าส ประชาคมอาเซ ยนในย ค Digital Economy ณ ห อง Arnoma Grand ช น 3 โรงแรมอโนมา จดหมายข าว ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 หน า 5 แจ งเวลาการให บร การของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ความร รอบต ว ทาไม? หน งส อพ มพ จ งม ดาวบนขอบ หน งส อพ มพ ท อ านก นเป นประจาท กเช าน น หากส งเกตบร เวณขอบหน งส อพ มพ จะเห นเป น ร ปดาวปรากฏอย น นเป นส ญล กษณ และม ความหมายอย างไร? หน งส อพ มพ ไทยร ฐเร มเพ มส ญล กษณ ดาวบนหน งส อพ มพ มาต งแต สม ยย งใช ช อว า เส ยงอ างทอง โดยม จ ดประสงค ให ร ว าเป นหน งส อพ มพ กรอบบ ายหร อกรอบเช า หน งส อพ มพ กรอบบ าย (ฉบ บ ว นร งข น) จะม ดาวหน งดวง หน งส อพ มพ กรอบเช า (ฉบ บของว นน น) จะม ดาวสองดวง เม อเทคโนโลย การพ มพ และการขนส งได พ ฒนาให ท นสม ยมากข น เพ อเสนอข าวให ท นเหต การณ แก ผ อ านในแต ละภาคให มากท ส ด ในว นๆ หน งม การผล ตหน งส อพ มพ หลายรอบ จ งได ทาส ญล กษณ จานวนดาวไว บนขอบหน งส อพ มพ โดยจานวนดาวหน งดวงหมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในภาคอ สาน สองดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในภาคเหน อ สามดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในภาคใต ส ดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในกร งเทพรอบบ าย ห าดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในภาคกลาง หกดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในกร งเทพรอบเช าน นเอง เจ าของ : สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ท ปร กษา : ผศ.ศ วะ วส นธราภ ว ฒก อธ การบด มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร, ผศ.ดร.เจนศ กด เอกบ รณะว ฒน, นายว ชร นทร วร นท กษะ, นายส ทธ ช ย บ ญป ยท ศน และนายบ ณฑ ต สอนมาก บทบรรณาธ การ : ผศ.ดร.เจนศ กด เอกบ รณะว ฒน กองบรรณาธ การ : นางส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x