ภาคผนวก ข ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว าด วย การศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ PDF

Description
ภาคผนวก ข ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว าด วย การศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว าด วย การศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ เพ อให การจ ดการศ กษาระด บปร

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 16 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาคผนวก ข ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว าด วย การศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ. 2552 28 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว าด วย การศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ เพ อให การจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ดาเน นการไป ด วยความเร ยบร อย อาศ ยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ.2547 สภา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ในการประช มคร งท 6/2552 เม อว นท 25 ม ถ นายน 2552 จ ง เห นสมควรให ออกข อบ งค บไว ด งต อไปน ข อ 1 ข อบ งค บน เร ยกว า ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว าด วยการศ กษาระด บ ปร ญญาตร พ.ศ ข อ 2 ข อบ งค บน ให ใช บ งค บต งแต ป การศ กษา 2552 เป นต นไป ข อ 3 ในข อบ งค บน สภามหาว ทยาล ย หมายถ ง สภามหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ย หมายถ ง มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน สถาบ นอ ดมศ กษา หมายถ ง สถาบ นการศ กษาท จ ดการศ กษาระด บหล งม ธยมศ กษา ตอนปลาย หล กส ตรไม ต ากว าอน ปร ญญาหร อเท ยบเท าท สภามหาว ทยาล ยร บรอง อธ การบด หมายถ ง อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน น กศ กษา หมายถ ง น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ข อ 4 ให อธ การบด ร กษาการตามข อบ งค บน และม อานาจออกประกาศหร อคาส งเพ อ ประโยชน ในการปฏ บ ต ตามข อบ งค บน กรณ ม ป ญหาเก ยวก บการปฏ บ ต ตามข อบ งค บน ให อธ การบด ต ความและว น จฉ ย หมวด 1 การร บเข าศ กษาและระบบการศ กษา ข อ 5 การร บเข าเป นน กศ กษา กาหนดการและว ธ การร บเข าเป นน กศ กษา ให เป นไปตามประกาศของมหาว ทยาล ยใน แต ละป การศ กษา ข อ 6 ค ณสมบ ต ของผ สม ครเข าศ กษา ค ณสมบ ต ท วไป 6.1 ระด บปร ญญาตร (4 ป และ 5 ป ) ต องสาเร จการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลายหร อเท ยบเท า ม ความประพฤต ด ม ส ขภาพด ร างกายแข งแรงและไม เป นโรคอ นเป นอ ปสรรคต อการศ กษา 6.2 ระด บปร ญญาตร (ต อเน อง) ต องสาเร จการศ กษาระด บอน ปร ญญาหร อเท ยบเท าหร อ ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส งหร อเท ยบเท า ม ความประพฤต ด ม ส ขภาพด ร างกายแข งแรงและไม เป นโรคอ นเป นอ ปสรรคต อการศ กษา ข อ 7 ระบบการศ กษา 7.1 ป การศ กษาหน งๆ แบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษาปกต ค อภาคต นและภาคปลาย และอาจม ภาคฤด ร อนต อจากภาคปลายอ ก 1 ภาคการศ กษาก ได ภาคการศ กษาหน งๆ ม ระยะเวลา การศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห ส วนภาคฤด ร อนม ระยะเวลาการศ กษาท ม ส ดส วนเท ยบเค ยงก นได ก บการศ กษาภาคการศ กษาปกต 7.2 การศ กษาใช ระบบหน วยก ต โดยหน งหน วยก ตเท ยบเท าการบรรยายหร อการ อภ ปรายส ปดาห ละ 1 คาบเร ยน ต อหน งภาคการศ กษาหร อเท ยบเท าก บการปฏ บ ต การส ปดาห ละ 2-3 คาบเร ยนต อหน งภาคการศ กษาปกต 7.3 การสอน บรรยาย อภ ปรายหร อปฏ บ ต การ ให ใช เวลาสอน อภ ปรายหร อ ปฏ บ ต การไม น อยกว า 50 นาท ต อ 1 คาบเร ยน ข อ 8 การลงทะเบ ยนเร ยน 8.1 กาหนดการลงทะเบ ยนเร ยน ว ธ การลงทะเบ ยนเร ยน ให เป นไปตามท มหาว ทยาล ย กาหนด 8.2 การลงทะเบ ยนเร ยน จะต องได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษาและเป นไป ตามข อกาหนดของหล กส ตรและข อกาหนดของมหาว ทยาล ย 8.3 การลงทะเบ ยนเร ยนในแต ละภาคการศ กษา น กศ กษาภาคปกต ลงทะเบ ยนเร ยนไม น อยกว า 9 หน วยก ต แต ไม เก น 22 หน วย ก ต ในแต ละภาคการศ กษาปกต ถ าภาคการศ กษาใดม รายว ชาไม น บหน วยก ต ว ชาแก E หร อเร ยนภาค การศ กษาส ดท ายก อนสาเร จการศ กษา ลงทะเบ ยนเร ยนได ไม เก น 25 หน วยก ต สาหร บภาคฤด ร อน ให เป นไปตามหล กเกณฑ ท มหาว ทยาล ยกาหนด น กศ กษาในโครงการจ ดการศ กษาเพ อปวงชน ลงทะเบ ยนเร ยนได ไม เก นภาค การศ กษาละ 12 หน วยก ตหร อ 4 รายว ชา ถ าภาคการศ กษาใดม รายว ชาไม น บหน วยก ต ว ชาแก E หร อภาคการศ กษาส ดท ายก อนสาเร จการศ กษา ลงทะเบ ยนเร ยนได ไม เก น 15 หน วยก ต สาหร บภาค ฤด ร อนให เป นไปตามหล กเกณฑ ท มหาว ทยาล ยกาหนด 30 นอกเหน อจากน ให เป นไปตามท คณะกรรมการบร หารว ชาการกาหนด 8.4 น กศ กษาจะต องลงทะเบ ยนเร ยนตามระยะเวลาท มหาว ทยาล ยกาหนด นอกเหน อจากน จะต องเส ยค าปร บกรณ ลงทะเบ ยนเร ยนช า ท งน จะต องดาเน นการลงทะเบ ยนเร ยนให เสร จส นในว นส ดท ายของการประกาศให ลงทะเบ ยนเร ยน 8.5 น กศ กษาท ม ส ทธ ลงทะเบ ยนเร ยน ต องเป นไปตามหล กเกณฑ และเง อนไขท มหาว ทยาล ยกาหนด 8.6 กรณ ท น กศ กษาได ลงทะเบ ยนเร ยนและชาระค าธรรมเน ยมการศ กษาไปแล วแต ภายหล งตรวจสอบพบว าไม ม ส ทธ ลงทะเบ ยนเร ยน น กศ กษาม ส ทธ ขอค นค าธรรมเน ยมการศ กษาได 8.7 ภาคการศ กษาใดท น กศ กษาไม ได ลงทะเบ ยนเร ยนตามระยะเวลาท กาหนดจะต อง ขอลงพ กการศ กษาสาหร บภาคการศ กษาน น โดยจะต องชาระเง นเพ อร กษาสภาพการเป นน กศ กษา ม ฉะน นจะพ นสภาพการเป นน กศ กษา ผ ท พ นสภาพการเป นน กศ กษาหากประสงค จะขอกล บค นสภาพ น กศ กษาใหม จะต องชาระค าธรรมเน ยมขอค นสภาพการเป นน กศ กษาและชาระค าบาร งการศ กษาของ ภาคการศ กษาท ค างชาระ 8.8 การลงทะเบ ยนเร ยนซ าก บรายว ชาท สอบได แล วหร อรายว ชาท ได ร บการยกเว น หร อเท ยบโอนแล ว ให ถ อการลงทะเบ ยนเร ยนหร อยกเว นหร อการเท ยบโอนคร งแรกเป นเกณฑ ข อ 9 การขอเพ ม ถอนรายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาท ม ลาด บรายว ชา 9.1 การขอเพ ม - ถอนรายว ชา จะกระทาได ภายใน 2 ส ปดาห แรกของภาคการศ กษาท งน กรณ การขอเพ มรายว ชาเร ยนจะต องม เวลาเร ยนไม น อยกว าร อยละ 80 ของเวลาเร ยนท งหมด 9.2 การลงทะเบ ยนเร ยนในรายว ชาท ม ลาด บรายว ชา ให ลงทะเบ ยนเร ยนตามลาด บ รายว ชานอกจากน ให เป นด ลพ น จของมหาว ทยาล ย หมวด 2 ค าธรรมเน ยมการศ กษา ข อ 10 ค าธรรมเน ยมการศ กษาและการชาระค าธรรมเน ยมการศ กษา 10.1 อ ตราค าธรรมเน ยมการศ กษา ให เป นไปตามระเบ ยบมหาว ทยาล ยว าด วยการร บ จ ายเง นในการจ ดการศ กษา 10.2 น กศ กษาจะต องชาระค าธรรมเน ยมการศ กษา ตามว ธ ข นตอนและว นเวลาท มหาว ทยาล ยกาหนด การยกเว นไม ต องชาระค าธรรมเน ยมการศ กษา ให เป นไปตามระเบ ยบ มหาว ทยาล ยว าด วยการร บจ ายเง นในการจ ดการศ กษา 31 หมวด 3 ระเบ ยบการศ กษา ข อ 11 ระเบ ยบการเร ยน การสอบ 11.1 ระเบ ยบการเร ยน น กศ กษาจะต องลงทะเบ ยนเร ยนต ดต อก นท กภาคการศ กษาปกต การ ลาพ กการศ กษาต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบการลาพ กการศ กษา น กศ กษาจะต องม เวลาเร ยนไม น อยกว าร อยละ 80 ของเวลาเร ยน ท งหมดของรายว ชาน นจ งจะม ส ทธ เข าสอบปลายภาคการศ กษาในรายว ชาน น ถ าเวลาเร ยนต ากว า ร อยละ 80 แต ไม ต ากว า ร อยละ 60 ต องได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารว ชาการ 11.2 ประเภทการลงทะเบ ยนเร ยน การลงทะเบ ยนเร ยนประเภท Credit (C) เป นการลงทะเบ ยนรายว ชา ตามหล กส ตร จะม ผลการเร ยนตามข อ 12.1 และนาผลการเร ยนมาค ดค าระด บคะแนนเฉล ยประจา ภาคการศ กษาและค าคะแนนเฉล ยสะสม การลงทะเบ ยนเร ยนประเภท Audit (Au) เป นการลงทะเบ ยนเร ยนเพ อ เพ มพ นความร จะไม น บหน วยก ตในการสาเร จการศ กษาตามหล กส ตร 11.3 การสอบ แบ งเป น 3 ประเภท ค อ การสอบย อย การสอบกลางภาคการศ กษา และการสอบปลายภาคการศ กษา กรณ การสอบปลายภาคการศ กษา ต องดาเน นการตามระบบการ สอบกลางของมหาว ทยาล ย 11.4 ระเบ ยบการสอบให เป นไปตามประกาศของมหาว ทยาล ย 11.5 น กศ กษาท ไม ได เข าสอบปลายภาคการศ กษา ตามว น เวลา ท กาหนดโดยม เหต ผลความจาเป น ต องย นขอสอบต อมหาว ทยาล ยพร อมเสนอข อม ลและหล กฐาน ภายใน 7 ว น น บ แต ว นท มหาว ทยาล ยจ ดให ม การสอบ รายว ชาน นและให สอบให เสร จส นภายใน 30 ว น น บแต ว นสอบ ตามปกต ของรายว ชาน น ท งน การอน ญาตให สอบให อย ในด ลพ น จของกรรมการท มหาว ทยาล ยแต งต ง หากพ นกาหนดถ อว าขาดสอบ ท งน กรณ ท ม ความจาเป นต องสอบเก น 30 ว น ให อย ในด ลพ น จของ อธ การบด หร อผ ท อธ การบด มอบหมาย 11.6 น กศ กษาท ท จร ตในการสอบ ให ถ อว าสอบตก (ได E) ในรายว ชาน นหร อท ก รายว ชาในภาคการศ กษาน นและถ อว าผ ดว น ยน กศ กษาท จะต องได ร บการพ จารณาโทษตามระเบ ยบ ของมหาว ทยาล ย 32 ข อ 12 ผลการเร ยน ให ม การประเม นผลการเร ยนในรายว ชาต างๆ ตามหล กส ตร เป น 2 ระบบ ด งน 12.1 ระบบค าระด บคะแนน แบ งเป น 8 ระด บ ระด บคะแนน ความหมายของผลการเร ยน ค าระด บคะแนน A ด เย ยม 4.0 B+ ด มาก 3.5 B ด 3.0 C+ ด พอใช 2.5 C พอใช 2.0 D+ อ อน 1.5 D อ อนมาก 1.0 E ตก 0.0 ระบบน ใช สาหร บการประเม นรายว ชาท เร ยนตามหล กส ตร ระด บคะแนนท ถ อว า สอบได ต องไม ต ากว า D ถ าได ระด บคะแนนในรายว ชาใดต ากว า D ต องลงทะเบ ยนเร ยนและเร ยน ใหม จนกว าจะสอบได กรณ รายว ชาเล อกถ าได ระด บคะแนนต ากว า D สามารถเปล ยนไปเล อกเร ยน รายว ชาอ นได ส วนการประเม นรายว ชาเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พและรายว ชาการฝ กประสบการณ ว ชาช พ ถ าได ระด บคะแนนต ากว า C เป นคร งท สองถ อว าหมดสภาพการเป นน กศ กษา 12.2 ระบบไม ม ค าระด บคะแนน กาหนดการประเม น ด งน ผลการศ กษา ระด บการประเม น ผ านด เย ยม PD (Pass with Distinction) ผ าน P (Pass) ไม ผ าน F (Fail) ระบบน ใช สาหร บการประเม นรายว ชาท หล กส ตรบ งค บให เร ยนเพ ม ตามข อกาหนดเฉพาะและรายว ชาท สภามหาว ทยาล ยกาหนดให เร ยนเพ ม รายว ชาท ได ร บผลการประเม น F น กศ กษาต องลงทะเบ ยนเร ยน และเร ยนใหม จนกว าจะสอบได 12.3 ส ญล กษณ ม ด งน Au (Audit) ใช สาหร บการลงทะเบ ยนเร ยนเพ อร วมฟ งโดยไม น บหน วย W (Withdraw) ใช สาหร บการบ นท กหล งจากได ร บอน ม ต ให ยกเล กรายว ชาน น ก อนกาหนดสอบปลายภาคการศ กษาไม น อยกว า 2 ส ปดาห 33 I (Incomplete) ใช สาหร บบ นท กการประเม นท ไม สมบ รณ ในรายว ชาท น กศ กษาย งทางานไม เสร จเม อส นภาคการศ กษาหร อขาดสอบ น กศ กษาท ได I ต องดาเน นการขอร บ การประเม น เพ อเปล ยนระด บคะแนนให เสร จส นในภาคการศ กษาถ ดไป หากน กศ กษาทางานไม เสร จ ส นหร อไม สอบกรณ ขาดสอบให ดาเน นการด งน (1) กรณ น กศ กษาย งทางานไม เสร จให ผ สอนพ จ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x