โครงการอน ร กษ พล งงาน - PDF

Description
รายงานการด าเน นงาน โครงการอน ร กษ พล งงาน งานบร หารงานบ คคล คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางอมรร ตน ส ทธ ศ กด นางสาวณ ชชา วงษ โก นางสาวอ

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 9 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการด าเน นงาน โครงการอน ร กษ พล งงาน งานบร หารงานบ คคล คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางอมรร ตน ส ทธ ศ กด นางสาวณ ชชา วงษ โก นางสาวอ มพร วงษ สอน ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ก าหนดมาตราการแนวทางการประหย ดพล งงานข น ตามประกาศคณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ฉบ บท 7/2554 ลงว นท 7 ก มภาพ นธ 2554 งานบร หารงานบ คคลจ งได จ ดท าโครงการ สนองนโยบายด งกล าวต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2555 เป นต นมา โดยด าเน นการตามมาตรการท เก ยวข อง เช น การใช เคร องปร บอากาศ ระบบไฟแสงสว าง และอ ปกรณ ส าน กงาน ซ งได การด าเน นการได พบป ญหาและได เสนอแนะ เพ มเต มด งรายละเอ ยดภายในซ งน าจะเป นประโยชน ในการพ ฒนาโครงการต อไป ผ ร บผ ดชอบโครงการ ว นท รายงาน----กรกฎาคม 2556 สารบ ญ เร อง หน า โครงการอน ร กษ พล งงาน รายงานการด าเน นโครงการ. 3 ป ญหาท พบจากการด าเน นโครงการ... 4 ข อเสนอแนะเพ มเต ม... 4 ภาคผนวก - ประกาศคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ฉบ บท 7/2554 ลงว นท 7 ก มภาพ นธ สาระน าร เร องการอน ร กษ พล งงาน 1 โครงการอน ร กษ พล งงาน 1. หล กการและเหต ผล พล งงานเป นส งจ าเป นของมน ษย ในโลกป จจ บ นและทว ความส าค ญข นเม อโลกย งพ ฒนามากย งข น การผล ต พล งงานค อย ๆ เปล ยนไปเป นการผล ตพล งงานท ต องอาศ ยเทคโนโลย ในการผล ตมากย งข น แหล งพล งงานม หลากหลาย ท งพล งงานท ได จากการผล ตโดยมน ษย และพล งท ได จากธรรมชาต สามารถแบ งแหล งพล งงานท มน ษย น ามาใช ประโยชน ได เป น พล งงานจากซากฟอสซ ล มวลช วภาพ พล งงานน า พล งงานลม พล งงานความร อนใต พ ภพ พล งงาน แสงอาท ตย พล งงานไฟฟ าและพล งงานน วเคล ยร การอน ร กษ พล งงาน ค อ การผล ตและการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพและประหย ดการอน ร กษ พล งงาน นอกจากจะช วยลดปร มาณการใช พล งงาน ซ งเป นการประหย ด ค าใช จ ายในก จการแล ว ย งจะช วยลดป ญหาส งแวดล อม ท เก ดจากแหล งท ใช และผล ตพล งงานด วย การสร างนโยบายด านพล งงานของร ฐบาลจ งเป นอ กแนวทางหน งในการใช พล งงานอย างค มค า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ งสนองนโยบายของร ฐบาลและมหาว ทยาล ยขอนแก น โดย จ ดท าประกาศคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ฉบ บท 7/2554 ลงว นท 7 ก มภาพ นธ 2554 เร อง มาตราการ แนวทางการประหย ดพล งงาน ข น งานบร หารงานบ คคล คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นจ ดเล กๆ จ ดหน งของโลกใบน ท ประสงค จะช วย อน ร กษ พล งงานตามแนวนโยบายของร ฐบาล และมหาว ทยาล ยขอนแก น จ งได จ ดท าโครงการโครงการอน ร กษ พล งงาน ภายใต ประกาศด งกล าว 2. ว ตถ ประสงค - เพ อใช พล งงานอย างประหย ดและค มค าโดยการสร างค าน ยมและจ ตใต ส าน กการใช พล งงาน - เพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม โดยการน าว สด ท ช าร ดน ามาซ อมใช ใหม การลดการท งขยะท ไม จ าเป นหร อ การหม นเว ยนกล บมาผล ตใหม (Recycle) 3. ว ธ การด าเน นงาน 1. งานบร หารงานบ คคลประช มเพ อวางแนวทางการประหย ดพล งงานภายในงาน โดยย ดแนวปฏ บ ต ตาม ประกาศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ฉบ บท 7/2554 ลงว นท 7 ก มภาพ นธ 2554 เร อง มาตราการแนวทาง การประหย ดพล งงาน 2. ศ กษาเพ มเต มในเร องการอน ร กษ พล งงานจากแหล งข อม ลอ นๆ และน ามาปฏ บ ต 4. ระยะเวลาการด าเน นงาน ต งแต ว นท 1 ต ลาคม ก นยายน 2556 2 5. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางอมรร ตน ส ทธ ศ กด 2. นางสาวณ ชชา วงษ โก 3. นางสาวอ มพร วงษ สอน 6. เป าหมาย - บ คลากรงานบร หารงานบ คคล 7. งบประมาณ - 8. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. เก ดจ ตส าน กในการอน ร กษ พล งงานแก บ คลากรงานบร หารงานบ คคล 2. ลดค าใช จ ายด านไฟฟ า ประปา ว สด และอ นๆ ให ก บคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 3. ลดการใช พล งงานให ก บโลก 3 รายงานการด าเน นการตามโครงการอน ร กษ พล งงาน ตามมาตรการประหย ดพล งงาน ของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร (ประกาศฉบ บท 7/2554 ลงว นท 7 ก มภาพ นธ 2554) มาตรการประหย ดพล งงาน รายงานการปฏ บ ต หมายเหต 1. เคร องปร บอากาศ 1.1 เป ดเคร องปร บอากาศเวลา 9.30 น. /10.00 น. แล วแต กรณ หากเป นว นท อากาศร อนจ ดก จะ ย ดหย นเวลาเป ด-ป ด ตามสภาพ อากาศ 1.2 ป ดเคร องปร บอากาศ เวลา น. แล วแต กรณ หากว นไหนอากาศร อนมากก จะ ย ดหย นเวลาตามสภาพอากาศ 1.3 ต งอ ณหภ ม เคร องปร บอากาศท 25 องศาเซลเซ ยส 2. ระบบไฟแสงสว าง 2.1 ป ดไฟห องท างาน/บร เวณท ไม ได ใช เม อไม ม คนอย 2.2 ป ดไฟบางบร เวณเร วข น 3. อ ปกรณ ส าน กงาน 3.1 ป ดจอเคร องคอมพ วเตอร เม อ ไม อย ท โต ะ หร อพ กเท ยง เป นประจ า 3.2 ต งโปรแกรมให คอมพ วเตอร ป ดหน าจออ ตโนม ต เม อไม ม การใช งานเก น 15 นาท ได ร บความอน เคราะห จากงานโสต ท ศนศ กษา 3.3 ป ดเคร องคอมพ วเตอร หล งใช งาน ป ดเคร องส ารองไฟ และป ดไฟท รางปล ก 3.4 ต งเคร องในท ระบายความร อนได ด 3.5 ใช กระดาษ 2 หน า 3.6 น าอ ปกรณ ส าน กงานกล บมาใช ซ าจนกว าจะเส อมสภาพ เช น ซอง คล ปหน บกระดาษ ด นสอ แฟ ม เป นต น 4 ป ญหาท พบจากการด าเน นโครงการ ตามมาตรการท ต งไว ในประกาศคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ฉบ บท 7/2554 น น ม บางรายการไม อาจ ปฏ บ ต ได ตรงตามท ก าหนด เช น ข อ และ 3.5 (ในรายงานผลการด าเน นโครงการ) เน องจาก 1. สภาพอากาศของประเทศไทยท ร อนมากข นและอาคารส าน กงานค อนข างท บไม ม ลมโกรก ท าให ต องเป ด เคร องปร บอากาศเร วข นและนานข นในบางว น 2. การถอดปล กไฟท กคร งค อนข างท าได ยาก เน องจากปล กไฟบางจ ดอย ในท ท เข าถ งยาก ท าได ด ท ส ดค อป ด ไฟท รางไฟ 3. เคร องปร นเตอร บางเคร องไม รองร บการใส กระดาษท ใช แล ว เม อใส เข าไปท าให เก ดป ญหากระดาษต ดซ ง อาจเป นผลเส ยก บเคร อง และเส ยเวลาในการท างานเน องจากต องซ อมเคร อง นอกจากน นโยบายการใช กระดาษ 2 หน าย งไม แพร หลาย บางงานไม กล าใช กระดาษ 2 หน าส งให ก บบ คลากรเพราะเกรงว าจะถ ก ต าหน ว าไม ส ภาพ ข อเสนอแนะเพ มเต ม 1. ควรม ก จกรรมกระต นให ท กคนเห นความส าค ญของการอน ร กษ พล งงานให มากข น เช น 1.1 เช ญว ทยาการมาพ ดค ยเก ยวก บความส าค ญของพล งงานและส งท จะตามมาหากใช พล งงานอย างไม ค มค า 1.2 จ ดประกวดโครงการอน ร กษ พล งงาน ม รางว ลหากค าใช จ ายด านการใช พล งงานลดลง 2. ควรจ ดท าไวน ลประชาส มพ นธ การอน ร กษ พล งงานต ดหน าคณะฯ เม อป ายหน าคณะฯ ว างหร อย งไม ม งาน ส าค ญ ภาคผนวก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x