ส าน กงานคล งจ งหว ดหนองคาย - PDF

Description
The NONGKHAI PROVINCAIL OFFICE OF COMPTROLLERR GENERAL ANNUAL REPORT 2013 รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าโดย ศาลากลางจ งหว ดหนองคาย ช น 1 ถนนม ตรภาพ อ าเภอเม อง จ งหว ดหนองคาย โทร./โทรสาร

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 5 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
The NONGKHAI PROVINCAIL OFFICE OF COMPTROLLERR GENERAL ANNUAL REPORT 2013 รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าโดย ศาลากลางจ งหว ดหนองคาย ช น 1 ถนนม ตรภาพ อ าเภอเม อง จ งหว ดหนองคาย โทร./โทรสาร มท : Website : /klang.cgd.go.th/nki ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานคล งจ งหว ด หนองคาย เป นการรวบรวมผลการปฏ บ ต งานของ 3 กล มงาน และ 1 ฝ าย ประกอบด วย กล มงาน ว ชาการด านการคล งการบ ญช กล มงานระบบบร หารการคล ง (GFMIS) กล มงานบร หารการคล งและ เศรษฐก จ (CFO) และฝ ายบร หารท วไป เพ อให ทราบถ งปร มาณงานและสะท อนประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลของการปฏ บ ต งานในป ท ผ านมา หว งเป นอย างย งว ารายงานผลการด าเน นงานฉบ บน จะเป น ประโยชน ส าหร บบ คคลและหน วยงานท สนใจบ างไม มากก น อย และหากม ข อบกพร องประการใด ขอได โปรดแจ งให คณะผ จ ดท าทราบด วย เพ อจะได พ ฒนาปร บปร งให ด ย งข นในโอกาสต อไป สารบ ญ หน า บทบาทภารก จ 1 โครงสร างองค กร 2 โครงสร างอ ตราก าล ง 5 ผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ก าก บด แลทางด านการเง นและการบ ญช ภาคร ฐ(REGULATOR) 6 การให บร การของ 6 1. ด านบร หารการคล ง (GFMIS) 6 2. ด านบร หารเศรษฐก จการคล ง ด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ด านการด าเน นงานตามนโยบายกระทรวงการคล ง การด าเน นงานอ นตามท ได ร บมอบหมายจากกรมบ ญช กลางและจ งหว ด 31 ภาพก จกรรม 41 บทบาทภารก จ ตามมต คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบแผนปฏ ร ปและปร บปร งงานของกระทรวงการคล งท เป น กระทรวงเศรษฐก จหล กในการพ ฒนาเศรษฐก จให เข มแข งโดยปร บปร งพ ฒนาระบบงานให ม ประส ทธ ภาพสามารถ สร างความเช อถ อและความร ความเข าใจเช งร กด านเศรษฐก จและคณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบให กระทรวงการคล ง โดยกรมบ ญช กลาง ปร บบทบาทและภารก จในฐานะน กบร หารเศรษฐก จการคล งจ งหว ด Chief Financial Officer (CFO) จ งได ปร บบทบาทภารก จให เหมาะสม และสอดคล องก บการ บร หารงานแบบบ รณาการของจ งหว ดหนองคาย โดยก าหนดว ส ยท ศน บทบาท/ภารก จ ย ทธศาสตร เพ อเป น แนวทางในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ด งน ว ส ยท ศน ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมท ย งย น 1. ด านเศรษฐก จการคล ง 1.1 จ ดท ารายงานภาวะเศรษฐก จการคล ง 1.2 จ ดท าผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ดแบบ BOTTOM UP 2. ด านการเง น 2.1 เป นท ปร กษาและช วยเหล อด านการเง นการบ ญช 2.2 การจ ดท ารายงานการเง นของจ งหว ด 3. ด านการด าเน นงานตามนโยบายของกระทรวงการคล ง 3.1 คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ด 3.2 การแก ไขป ญหาหน ส นภาคประชาชน ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร การสร างความย งย นทางการคล ง 1. การบร หารงบประมาณ 1.1 คณะท างานต ดตามเร งร ดการด าเน นงานและการใช จ ายเง นงบประมาณ 1.2 งบประมาณตามย ทธศาสตร การพ ฒนากล มจ งหว ด/จ งหว ด 1.3 เป นเจ าภาพต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการจ งหว ดตามท ก.พ.ร. ก าหนด 1.4 การพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร การเพ มประส ทธ ภาพ ความท นสม ยและความโปร งใสในการท างาน 1. การปฏ บ ต งานตามระบบ GFMIS 2. การจ ดหาพ สด ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส (e - Auction) 2 โครงสร างองค กร แบ งออกเป น 3 กล มงาน 1 ฝ าย ด งน คล งจ งหว ดหนองคาย ฝ ายบร หารท วไป 1. ปฏ บ ต งานสารบรรณ งานพ มพ งานบ นท กข อม ล และงานหน งส อราชการ 2. ด าเน นการเก ยวก บงาน พ สด คร ภ ณฑ ให เป นไปตาม ระเบ ยบของทางราชการ 3. รวบรวมและจ ดท า แผนงาน โครงการและ งบประมาณ รวมท งต ดตาม และรายงานความก าวหน า 4. ด าเน นการเก ยวก บการ บร หารงานบ คคลของ หน วยงาน 5. ด แลความเร ยบร อย ประสานงานให บร การ เตร ยมการประช ม และ ปฏ บ ต งานบร หารท วไป 6. ด าเน นการเก ยวก บการ ประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ล ข าวสารและก จกรรม ด าเน นงาน 7. ด แล การจ ดท าค า ขอร บเง นเบ ยหว ด บ าเหน จ บ านาญของข าราชการและ ล กจ างประจ าในหน วยงาน กล มงานว ชาการด านการ คล งการบ ญช 1. ประช มช แจงให ค าปร กษาแนะน า ตอบข อ หาร อ รวมท งสน บสน น และ ให ความช วยเหล อทาง ว ชาการเก ยวก บหล กเกณฑ กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ และว ธ ปฏ บ ต ด านการเง นการ คล ง การบ ญช การตรวจสอบ ภายใน และการพ สด 2. จ ดท าแผนงานการเป น ท ปร กษาในเร องกฎหมาย และระเบ ยบการเง นการคล ง การบ ญช การตรวจสอบ ภายใน และการพ สด แก หน วยงานภาคร ฐและองค กร ปกครองส วนท องถ น ตลอดจนต ดตามและ ประเม นผลการเป นท ปร กษา เพ อใช เป นแนวทางในการ ด าเน นงาน 3. ด าเน นการเก ยวก บ การฝ กอบรม และพ ฒนา บ คลากรด านการเง นการคล ง การบ ญช การตรวจสอบ ภายใน และการพ สด แก หน วยงานภาคร ฐและองค กร กล มงานระบบบร หาร การคล ง(GFMIS) 1. ให ค าปร กษา แนะน า และตอบข อ หาร อของส วนราชการ เก ยวก บระเบ ยบการเบ ก จ ายเง น การร บและ น าส งเง นของทาง ราชการ การปฏ บ ต งาน ตามระบบ GFMIS 2. พ จารณา ตรวจสอบ และอน ม ต / ไม อน ม ต การขอเบ กเง น งบประมาณ เง นนอก งบประมาณ ของส วน ราชการในจ งหว ด และ ยกเล กรายการเอกสาร ในระบบ GFMIS ของ ส วนราชการในจ งหว ด 3. ด าเน นการ ตรวจสอบ อน ม ต เปล ยนแปลง แก ไข ปร บปร ง และย นย น ข อม ลหล กผ ขายและ ก าก บด แลควบค มงาน ตรวจสอบและอน ม ต เปล ยนแปลงข อม ลหล ก ผ ขาย กล มงานบร หารการ คล งและเศรษฐก จ (CFO) 1. รวบรวม และ จ ดท าฐานข อม ล เศรษฐก จการคล งของ จ งหว ด และฐานข อม ล ในระบบ POC 2. รวบรวม ว เคราะห และจ ดท า ผล ตภ ณฑ มวลรวม จ งหว ด 3. ว เคราะห เสนอแนะให การ สน บสน นข อม ลด าน การเง นการคล งแก ผ ว า ราชการจ งหว ด เพ อ ประกอบการพ จารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทาง ปฏ บ ต ตลอดจน แนวทางแก ไขป ญหาใน จ งหว ด 4. ว เคราะห ตรวจสอบ และจ ดท า รายงานภาวการณ คล ง รายงานภาวะเศรษฐก จ ของจ งหว ด 3 ฝ ายบร หารท วไป 8. ตรวจสอบและจ ดท า บ ญช เอกสาร รายงานการเง น ท งเง นงบประมาณ และเง น นอกงบประมาณเพ อแสดง สถานะทางการเง นและใช เป น ฐานข อม ลท ถ กต องตาม ระเบ ยบว ธ การบ ญช ของส วน ราชการ รวมท งว เคราะห งบ การเง นของส าน กงานคล ง จ งหว ด และปฏ บ ต งานด าน การเบ กจ ายเง นของส าน กงาน คล งในระบบ GFMIS 9. ว เคราะห ตรวจสอบ และจ ดท ารายงานต นท น ผลผล ตของส าน กงานคล ง จ งหว ด 10. ด แล การจ ดท าเร อง เง นสงเคราะห ฌกบ. 11. เป นผ แทนของ หน วยงานเข าร วมประช ม ช แจง และเปล ยนความค ดเห น และเป นคณะกรรมการ/ คณะอน กรรมการ/ คณะท างานในส วนท เก ยวข อง หร อตามท ได ร บมอบหมาย 12. ปฏ บ ต งานร วมก บ หร อสน บสน นการปฏ บ ต งาน ของหน วยงานอ นตามท ได ร บ มอบหมาย กล มงานว ชาการด านการ คล งการบ ญช ปกครองส วนท องถ นจ งหว ดท อย ในเขตความร บผ ดชอบ 4. ว เคราะห ตรวจสอบ และจ ดท ารายงานการเง น ขององค กรปกครองส วน ท องถ น 5. บร หาร ต ดตาม และ ประเม นผลงบประมาณระด บ จ งหว ด 6. ด าเน นการให การ สน บสน นการด าเน นงานของ คณะผ บร หารการคล งประจ า จ งหว ด (คบจ.) 7. ด าเน นการเก ยวก บ งานด านการจ ดซ อจ ดจ างด วย ระบบอ เล กทรอน กส และ ตรวจสอบ ด แล การจ ดสรร รห สผ านเพ อใช งานในเว บไซด ขององค กรปกครองส วน ท องถ นและโรงเร ยนในส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) 8. การด าเน นการ เก ยวก บการพ จารณาก าหนด ส าน กงานในพ นท พ เศษ 9. วางแผน และควบค ม การปฏ บ ต งานเก ยวก บ การเง นและบ ญช กล มงานระบบบร หาร การคล ง(GFMIS) 4. ว เคราะห ตรวจสอบ และจ ดท า รายงานการเง นจ งหว ด และรายงานต าง ๆ ท เก ยวข องก บงาน GFMIS 5. ตรวจสอบ ต ดตาม เร งร ดการเบ ก จ ายเง นงบประมาณ และเง นนอกงบประมาณ 6. ด าเน นการ ฝ กอบรมและพ ฒนา บ คลากรผ ปฏ บ ต งาน GFMIS 7. ตรวจสอบและ เร งร ดการน าส งข อม ล เข าระบบและควบค ม ด แล การกระทบยอด รายการน าเง นส งคล ง ของส วนราชการ 8. ควบค ม ตรวจสอบ รายการเบ ก จ ายเง นทดรองราชการ เพ อช วยเหล อ ผ ประสบภ ยพ บ ต กรณ ฉ กเฉ นให แก หน วยงานท เก ยวข อง 9. เป นผ แทนของ หน วยงานเข าร วม ประช ม ช แจง แลกเปล ยนความค ดเห น และเป นคณะกรรมการ/ กล มงานบร หารการ คล งและเศรษฐก จ (CFO) 5. ให ค าปร กษา แนะน า เก ยวก บการ ว เคราะห ข อม ลการ คล ง เศรษฐก จ และ ผล ตภ ณฑ มวลรวม จ งหว ดแก ส วนราชการ และภาคเอกชน 6. ด าเน นการ ฝ กอบรมและพ ฒนา บ คลากรผ ปฏ บ ต งาน ด าน GPP 7. เป นผ แทนของ หน วยงานเข าร วม ประช ม ช แจง แลกเปล ยนความ ค ดเห น และเป น คณะกรรมการ/ คณะอน กรรมการ/ คณะท างานในส วนท เก ยวข องหร อตามท ได ร บมอบหมาย 8. ปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน น การปฏ บ ต งานของ หน วยงานอ นตามท ได ร บมอบหมาย 9. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 4 ฝ ายบร หารท วไป 13. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย กล มงานว ชาการด านการ คล งการบ ญช 10. จ ดท าแผนงาน โครงการ และรายงานทาง ว ชาการของส าน กงานคล ง จ งหว ด 11. เป นผ แทนของ หน วยงานเข าร วมประช ม ช แจงแลกเปล ยนความ ค ดเห น และเป น คณะกรรมการ/ คณะอน กรรมการ/ คณะท างานในส วนท เก ยวข องหร อตาท ได ร บ มอบหมาย 12. ปฏ บ ต งานร วมก บ หร อสน บสน นการปฏ บ ต งาน ของหน วยงานอ นตามท ได ร บ มอบหมาย 13. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย กล มงานระบบบร หาร การคล ง(GFMIS) คณะอน กรรมการ/ คณะท างานในส วนท เก ยวข องหร อตามท ได ร บมอบหมาย 10. ปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน น การปฏ บ ต งานของ หน วยงานอ นตามท ได ร บมอบหมาย 11. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย กล มงานบร หารการ คล งและเศรษฐก จ (CFO) The Nongkhai Provicail Office of Comptroller General 5 โครงสร างอ ตราก าล งง ฝ ายบร หารท วไป. นางส ภมาส ประภ สช ย คล งจ งหว ดหนองคาย กล มระบบบร หารการคล ง และเศรษฐก จ (CFO) กล มงานว ชาการด านการคล ง การบ ญ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x