ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. - PDF

Description
ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

Please download to get full document.

View again

of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 15 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน สารจากผ อานวยการสาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงานได กาหนดว ส ยท ศน ท จะเป นกองท นช นน าของร ฐท ม งเน นให เก ด การผล ตและการใช พล งงานท ม ประส ทธ ภาพ เป นม ตรต อส งแวดล อม ย งประโยชน ส งส ดแก ประชาชนและประเทศ อย างย งย น ซ งความส าเร จด งกล าวจะเก ดข นได ต องอาศ ยความม งม นของผ บร หารและพน กงานท กระด บ การประสานความร ความเข าใจ และการร วมม อก บหน วยงานท งภายในและภายนอกองค การ อย างไรก ตาม ในสภาพแวดล อมท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว อาจส งผลกระทบต อการด าเน นงานขององค การ ด งน น องค การต องปร บต วให ท นต อการเปล ยนแปลง โดยการตร ยมความพร อมท งในเช งร ก และเช งร บอย างต อเน อง ระบบบร หารเป นเคร องม อการบร หารจ ดการองค การท ม ความสาค ญ เน องจากเป นเคร องม อท ทาให องค การเก ดความเช อม นในระด บหน งว าผลการด าเน นงานตามภารก จต างๆ จะสามารถบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ได กาหนดไว ฝ ายบร หารตระหน กถ งความสาค ญของการบร หารจ ดการ จ งได กาหนดให ม การจ ดทา ค ม อการบร หารองค การ เพ อให องค การม การบร หารจ ดการท ม ค ณภาพและมาตรฐานตาม แนวทางการกาก บด แลของกระทรวงพล งงาน และกระทรวงการคล ง โดยคาน งถ งความสอดคล องก บว ตถ ประสงค และเป าหมายการดาเน นงานขององค การด วย ค ม อการบร หารองค การฉบ บน ได จ ดท าข นตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการด าเน นงานของกรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง โดยม การต ดตาม ประเม นผล และทบทวนให สอดคล องก บป จจ ยท งภายในและ ภายนอกท เปล ยนแปลงไปอย างสม าเสมอ ผ อานวยการสาน กงานนโยบายและแผนพล งงานขอให ใช ค ม อการบร หารองค การ เป นแนวทาง ในการบร หารขององค การ และส งเสร มให ม การบร หารจ ดการท วท งองค การ เพ อให การ ดาเน นงานขององค การประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน และภารก จหล กขององค การ 3 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน คานา การบร หารน บเป นเคร องม อบร หารองค การท ม การนามาใช แพร หลายในการจ ดการสถานการณ ความไม แน นอนท อาจส งผลกระทบต อองค การให อย ในระด บท ยอมร บได และย งอาจเป นโอกาสในการสร างสรรค ม ลค าเพ มให แก องค การด วยการพ ฒนากระบวนการทางานให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลเพ มมากข นได อ กด วย กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน เล งเห นค ณประโยชน ของการบร หารด งกล าวจ งได จ ดให ม การ ดาเน นการตามข นตอนการบร หารพร อมท งจ ดทาแผนบร หารเพ อเสร มสร างศ กยภาพในการ ทางาน บร หาร ของการส งเสร มการอน ร กษ พล งงานให เป นประโยชน ส งส ด ค ม อบร หารฉบ บน จ ดทาข นโดยม เจตนาเพ อเป นเคร องม อในการส อสารและสร างความเข าใจใน ข นตอนการบร หารระด บองค การแก ผ บร หารและบ คลากรของกองท นฯ รวมท งใช เป นเคร องม อในการ ต ดตามการดาเน นการตามมาตรการลดเพ อนาไปส การบรรล ผลตามแผนบร หาร คณะผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว าค ม อน จะเป นส วนหน งในการสน บสน นการด าเน นงานบร หาร ของกองท นฯ ให สาเร จล ล วงตามเป าหมายท วางไว ต อไป คณะผ จ ดทา 4 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน สารบ ญ สารจากผ อานวยการสาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน บทนา บทท 1 แนวค ดการบร หาร บทท 2 เกณฑ การให คะแนนท กรมบ ญช กลางกาหนด บทท 3 ย ทธศาสตร กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน บทท 4 แผนบร หารของกองท นฯ ภาคผนวก การประเม นความค มค าในการบร หาร หน า 5 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน บทท 1 แนวค ดการบร หาร 1.1 ความหมายและคาจาก ดความของการบร หาร (Risk) หมายถ ง เหต การณ หร อการกระทาใด ๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอน และจะส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหายท งท เป นต วเง น และไม เป นต วเง น หร อก อให เก ดความล มเหลวหร อ ลดโอกาสท จะบรรล เป าหมายตามภาระก จและพ นธก จหล กขององค การ ป จจ ยเส ยง (Risk Factor) หมายถ ง สาเหต ของท จะทาให ไม บรรล ว ตถ ประสงค ตามข นตอน การดาเน นงานหล กท กาหนดไว ท งท เป นป จจ ยภายในและภายนอกองค การ 1) ป จจ ยภายใน เช น ป จจ ยเส ยงด านเทคโนโลย ป จจ ยเส ยงด านการด าเน นงาน ป จจ ยเส ยง ด านสภาพแวดล อมในการทางาน เป นต น 2) ป จจ ยภายนอก เช น ป จจ ยเส ยงทางด านการเม องและส งคม ป จจ ยเส ยงทางด านการเง นและ เศรษฐก จ ป จจ ยเส ยงทางด านกฎหมาย และป จจ ยเส ยงทางด านส งแวดล อมและภ ยธรรมชาต การประเม น (Risk Assessment) หมายถ ง กระบวนการระบ และการว เคราะห เพ อจ ดลาด บท จะม ผลกระทบต อการบรรล เป าประสงค ขององค การ โดยการประเม นจาก โอกาสท จะเก ดเหต การณ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 1) โอกาสท จะเก ดเหต การณ หมายถ ง ความถ หร อโอกาสท จะเก ดเหต การณ 2) ผลกระทบ หมายถ ง ขนาดของความร นแรง ความเส ยหายท จะเก ดข น หากเก ดเหต การณ 3) ระด บของ หมายถ ง สถานะของท ได จากการประเม นโอกาส และผลกระทบ ของแต ละป จจ ยเส ยง แบ งออกเป น 4 ระด บค อ ส งมาก ส ง ปานกลาง และต า การบร หาร (Risk Management) หมายถ ง การก าหนดนโยบาย โครงสร าง และ กระบวนการ เพ อให คณะกรรมการ ผ บร หาร และบ คลากรนาไปปฏ บ ต ในการกาหนดกลย ทธ และปฏ บ ต งานท วท ง องค การโดยกระบวนการบร หารจะส มฤทธ ผลได องค การจะต องสามารถบ งช เหต การณ ท อาจเก ดข น ประเม นผลกระทบต อองค การ และก าหนดว ธ การจ ดการท เหมาะสมให อย ในระด บท ยอมร บได ท งน เพ อให เก ดความเช อม นในระด บหน งว าผลการด าเน นงานตามภารก จต างๆ จะสามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท ได กาหนดไว 6 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน การจ ดการ หมายถ ง แนวทางในการลดโอกาสท จะเก ดเหต การณ หร อ หร อ ลดผลกระทบความเส ยหายจากเหต การณ ให อย ในระด บท องค การยอมร บได (Risk Tolerance) การต ดตามประเม นผล หมายถ ง เพ อให เป นระบบบร หารท สมบ รณ หน วยงานจะต องม การ ต ดตามผลระหว างด าเน นการตามแผน และท าการสอบทานด ว าแผนจ ดการใดม ประส ทธ ภาพด ให คงด าเน นการต อไป เพ อให เก ดความม นใจว าการบร หารท ก าหนดไว ม ความเพ ยงพอเหมาะสม ม การปฏ บ ต ตามจร ง ข อบกพร องท พบได ร บการแก ไขอย างเหมาะสมและ ท นเวลานอกจากน ควรกาหนดให ม การประเม นซ าอ กอย างน อยป ละหน งคร ง เพ อด ว าความ เส ยงใดอย ในระด บท ยอมร บได แล ว หร อม ใหม เพ มข นมาอ กหร อไม การบร หารท วท งองค การ (ERM: Enterprise-wide Risk Management) หมายถ ง การ บร หารโดยประสานโครงสร างองค การ กระบวนการ/ก จกรรมตามภารก จ และว ฒนธรรมองค การเข า ด วยก น โดยม ล กษณะท สาค ญ ได แก การผสมผสานและเป นส วนหน งขององค การ โดยการบร หารควรสอดคล องก บ แผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค การต ดส นใจ และสามารถน าไปใช ก บองค ประกอบ อ นๆ ในการบร หารองค การ การพ จารณาท งหมด โดยครอบคล มท วท งองค การ ได แก เก ยวก บ กลย ทธ การดาเน นงาน การรายงาน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ซ งเหล าน อาจ ท าให เก ดความเส ยหาย ความไม แน นอน และโอกาส รวมถ งการม ผลกระทบต อว ตถ ประสงค และความ ต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย การม ความค ดแบบมองไปข างหน า โดยบ งช อะไรท อาจจะเก ดข นบ างและหากเก ดข นจร ง จะม ผลกระทบอย างไรต อว ตถ ประสงค เพ อให องค การได ม การเตร ยมการบร หาร การได ร บการสน บสน นและม ส วนร วม โดยท กคนในองค การต งแต ระด บคณะกรรมการ ผ บร หาร ระด บส ง และพน กงานท กคนม ส วนร วมในการบร หาร 7 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 1.2 กรอบการบร หารองค การ กรอบการบร หารขององค การท ได ร บการยอมร บว าเป นแนวทางในการส งเสร มการบร หารความ เส ยงและเป นหล กปฏ บ ต ท เป นสากลค อ กรอบการบร หารส าหร บองค การของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หร อ COSO-ERM ซ งประกอบดวย 8 องค ประกอบ 1) สภาพแวดล อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล อมขององค การเป นองค ประกอบท สาค ญในการก าหนดกรอบการบร หาร และเป นพ นฐานส าค ญในการก าหนดท ศทางของ กรอบการบร หารขององค การ การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในองค การจะสะท อนการ ดาเน นงานช ดเจนข น เม อพ จารณาให ครอบคล มถ งป จจ ยภายในและป จจ ยภายนอกท อาจม ผลกระทบ ต อองค การ ป จจ ยภายใน เช น โครงสร างองค การ กระบวนการและว ธ การปฏ บ ต งาน ว ฒนธรรมองค การ ปร ชญาการบร หารและระด บท ยอมร บได ของผ บร หาร ป จจ ยภายนอก เช น ภาวะเศรษฐก จ การเม องท งในประเทศและต างประเทศ ความก าวหน าทาง เทคโนโลย กฎเกณฑ การกาก บด แลของหน วยงานท เก ยวข อง 2) การก าหนดว ตถ ประสงค Objective Setting) องค การต องพ จารณาก าหนดว ตถ ประสงค ในการ บร หาร ให ม ความสอดคล องก บเป าหมายเช งกลย ทธ และท องค การยอมร บได เพ อวางเป าหมายในการบร หารขององค การได อย างช ดเจนและเหมาะสม โดยการก าหนด ว ตถ ประสงค ควรครอบคล มว ตถ ประสงค ด านกลย ทธ (Strategic Objectives) ว ตถ ประสงค ด าน 8 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน การปฏ บ ต งาน (Operations Objectives) ว ตถ ประสงค ด านการรายงาน (Reporting Objectives) ว ตถ ประสงค ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Objectives) ว ส ยท ศน /ภารก จ ความสอดคล อง เป าหมาย/ว ตถ ประสงค หล กองค การ ความสอดคล อง ว ตถ ประสงค ของการ บร หาร 3) การบ งช เหต การณ Event Identification) เป นการรวบรวมเหต การณ ท อาจเก ดข นก บหน วยง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x