กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย - PDF

Description
สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท ย อย 1 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส

Please download to get full document.

View again

of 89
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 22 | Pages: 89

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท ย อย 1 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งจ ดาภา แจ วจ รา ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 2 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งไอลดา ทองชม ดร ณาราชบ ร 3 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยน นท ร กทอง ว ดเขาว ง 4 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งดวงแก ว คเชนทร อน บาลเม องราชบ ร เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งปฐมวด สายทอง ว ดหนามพ งดอ เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กชายอ งคาร บ ตระบ ต ว ดแคทราย เหร ยญเง น 7 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งณ ฐณ ชา ว นด ว ดดอนแจง แดง 8 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งน าผ ง ว ดห วยหม แดง 9 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งช ต มา อ นทน ล ว ดห วยไผ แดง 10 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งปณ ตา ว ดใหม นครบาล แดง 11 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งญาน นท ประสพโชค ว ดโพธ ดก แดง 12 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งพ ยดา เก ดช วง ว ดนาหนอง แดง 13 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยธ ดา มณ โชต ว ดใหญ อ างทอง แดง ย อย 1 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งจ รภ ญญา เข ยมส วรรณ ว ดโพธ ดก 2 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งเพ ญพ ชชา ด วงฝ งเหน อ ว ดเขาว ง 3 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งแก ว ว ดดอนแจง เหร ยญเง น 4 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ อาช ร ญาณ โสน ช ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา แดง 5 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กชายตฤณกร สร อยระย า ว ดห วยหม แดง 6 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งนงล กษณ อ นภ กด ว ดหนามพ งดอ เข าร วมแข งข น 7 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอสมภรณ อ ทาท พย ดร ณาราชบ ร เข าร วมแข งข น 8 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งพ มพ ภ ทรา ทองค า ว ดห วยไผ เข าร วมแข งข น 9 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน กล ากล น อน บาลเม องราชบ ร เข าร วมแข งข น ย อย 1 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภ คจ รา จ นดาโชค ว ดน าพ 2 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งน สรา เท ยนศ ร ว ดเขาว ง 3 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งฐ ต กานต พรหมหม ด ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 4 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กชายเฉล มเก ยรต ว ดใหม นครบาล เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กชายอมรเทพ เร องพ ม ว ดห วยไผ เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน ไชยโชค ว ดหนามพ งดอ เหร ยญเง น 7 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอาท ตยา ส กก า ว ดห วยหม แดง 8 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งกรรณ การ สวนเพลง อน บาลเม องราชบ ร แดง ย อย 1 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งชมพ น ท พ งธรรมเก ดผล ว ดเขาว ง 2 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งกรกนก โคฮ ด อน บาลเม องราชบ ร 3 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งไพล น ทองเช อ ว ดห วยหม เหร ยญเง น 4 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งร ชนก บ ตรน าเพชร ว ดน าพ เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งก ญฐน พ มพ รอดอ นทร ว ดอร ณร ตนค ร แดง 6 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส ทธ วรรณ สาล กงช ย ดร ณาราชบ ร แดง ย อย 1 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งธ ษณ พ ชร จ เพชรเศวตก ล ดร ณาราชบ ร 2 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยาณ ร กทอง ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 3 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งศร ญญา หย อนพ สม ว ดหนามพ งดอ 4 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งศศ กานต แชมช น อน บาลเม องราชบ ร 5 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งนพวรรณ เล ยมไข ต วน ว ดห วยหม แดง 6 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส ภาวด อ นทร กล น ว ดท งหญ าคมบาง แดง 7 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอารยา ด แสน ว ดหนองตาหลวง แดง 8 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งญาณ ศา ว ฒนาพ ช ตช ย ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา แดง 9 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส พรรษา น มน ช ช มชนว ดค บ ว เข าร วมแข งข น 10 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งร ญช ดา ส ดจ ร ด ว ดห วยไผ เข าร วมแข งข น ย อย 1 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งพ ชญ ส น จ นทโรท ย ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 2 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายณ ฐพ ชร จ นทร โตศร ว ดน าพ 3 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภานร นทร คล งนาค ว ดเขาว ง 4 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายภ ทรภณ เฮ ยะเส ง ว ดห วยหม 5 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งปว ชญา ก าป ก ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งสม ทธ กานต เจร ญพร ว ดแคทราย แดง 7 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน ร งท ร ญ ว ดโพธ ดก แดง 7 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ญชนก หล าปวงคา ว ดห วยไผ แดง 8 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายจ กรช ย คงส คน ว ดดอนแจง แดง 8 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ญจ รา มากส น อน บาลเม องราชบ ร แดง 9 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งกรพ ณ บ วแย ม ว ดหนามพ งดอ เข าร วมแข งข น ย อย 1 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งฉ ตรชนก ประมาณพาน ชย เด กหญ งส ร มา อ าไพจ ต ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 2 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งอร ญญา เทพไชย เด กหญ งกนกพ ชญ อ นทร อ อน ว ดห วยไผ 3 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งส ก ญญา แย มส นธ เด กหญ งส ดาร ตน ส ขเจร ญ อน บาลเม องราชบ ร แดง สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.เทพเจร ญ แก ว พร อมเล ศ ด.ญ.ส ร น ช ขจ ตส วรรณ อน บาลเม องราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ญ.พลอยชมพ เมล ด ก ล 2. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด,ญ. อารยา ใจภ รมณ ว ดห วยหม เหร ยญ ด.ช.พงศ ภรณ ฉว ศ กด ทอง ด.ญ.มนท รา ภ ญโญ 3. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.นงล กษณ โตรอด ว ดห วยไผ เหร ยญ ด.ญ.ยลวาร ใบอสง ทอง ด.ญ.ส พรรษา ศร ส ข ย อย 1. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ 2. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ ท ม ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.อร ศรา มานตร ง ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) เหร ยญ ด.ญ.วร ศรา ส ขศ ร สว สด ทอง ด.ญ.ฐ ต ญาภรณ รอด ประเสร ฐ ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.วรรณรดา บ ญแก ว ว ดน าพ เหร ยญ ด.ญ.น นทนา ค าเหล อง ทอง ด.ญ.อภ สรา เกษรบ ป ผา ย อย 1. ว ทยาศาสตร การแสดงทางว ทยาศาสตร (Science show) 2. ว ทยาศาสตร การแสดงทางว ทยาศาสตร (Science show) ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.อร ศรา กล น กาหลง ด.ญ. ชน ษากานต จ าปาศร ด.ญ.สม ตาน น ร งจ าร ส โรงเร ยน ดร ณาราชบ ร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.สโรชา วงศ ยะรา ว ดเขาว ง(แสง ช วง ด.ญ.ศศ เกต แก นพ ฒ ส วน ช) ด.ญ.ณ ฐส ดา ส แดง หมายเหต ย อย ระด บช น 1. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ก อย ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ด.ช.สงกานต อ นทรก ล ว ดดอนตะโก โรงเร ยน หมายเหต 2. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.พ รพ ฒน เจร ญ วงษา ด.ช.ชาตร ลอยลม ว ดโพธ ดก 3. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ร ตนากร ส ขเสง ยม ด.ช.โชต พ ฒน แซ เล า ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 4. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.เมท ด ด.ช.เบ ยว เพชรมณ ว ดใหม นครบาล 5. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ประว ทย ชมพ พงษ ด.ช.กาญ สมพร ว ดดอนแจง ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น 6. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.วช รพงศ วงศ ว ฒนา ศ ร ด.ช.ธ ญส ทธ กลองลา 7. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ตาแต ะ ด.ช.ส งหา ด ทอง โรงเร ยน หมายเหต ว ดท งหญ าคมบาง ว ดน าพ 8. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ช ชวาล จ ลค ร ด.ช.ศ ร ว ฒน ศร นวลจ นทร 9. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.จ กรพงษ อ ปถ มภ ด.ช.จ รภ ทร มณ จ นทร ดร นาราชบ ร ว ดแคทราย 10. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ส ขส นต จ นแขก ด.ช.ธว ชช ย แตงน มงาม ว ดห วยไผ เหร ยญเง น ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น 11. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.เขษมว ศว เต มด ด.ช.สราว ธ ท บสม ทร 12. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ช ตพงษ บ ญช ด.ช..อภ ชาต ล มต ว ว ดห วยหม โรงเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x