แนวโน มเศรษฐก จประเทศไทยและป จจ ยท ม ผลกระทบต อเศรษฐก จ อ ตสำหกรรม และกำรส งออก คร งป หล ง ป PDF

Description
กำรประช ม CEO Forum คร งท 3/2556 สถำบ นไฟฟ ำและอ เล กทรอน กส แนวโน มเศรษฐก จประเทศไทยและป จจ ยท ม ผลกระทบต อเศรษฐก จ อ ตสำหกรรม และกำรส งออก คร งป หล ง ป 2556 ดร. บ นล อศ กด ป สสะร งษ สำน กว จ ย ธนำคำรซ

Please download to get full document.

View again

of 77
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 15 | Pages: 77

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กำรประช ม CEO Forum คร งท 3/2556 สถำบ นไฟฟ ำและอ เล กทรอน กส แนวโน มเศรษฐก จประเทศไทยและป จจ ยท ม ผลกระทบต อเศรษฐก จ อ ตสำหกรรม และกำรส งออก คร งป หล ง ป 2556 ดร. บ นล อศ กด ป สสะร งษ สำน กว จ ย ธนำคำรซ ไอเอ มบ ไทย จำก ด (มหำชน) 7 ส งหำคม 2556 ณ ห องคร สต ล 1-2 ช น 3 โรงแรมเซ นจ ร พำร ค กร งเทพฯ สถำนกำรณ เศรษฐก จต ำงประเทศ เศรษฐก จไทยในคร งแรกของป 2556 และแนวโน มท ศทำง เศรษฐก จไทยในคร งหล งของป 2556 ผลของกำรชะลอต วของเศรษฐก จจ นและเศรษฐก จไทยต อ รำคำส นค ำโภคภ ณฑ 2 สถำนกำรณ เศรษฐก จต ำงประเทศ เศรษฐก จฟองสบ จ น: เศรษฐก จฟองสบ เก ดจำกสภำพคล องท วมระบบ จำกกำรเก นด ลกำรค ำและด ลบ ญช เง นท นพร อมก น ล านดอลลาร สหร ฐฯ 350,000 ด ลกำรค ำของจ น ล านดอลลาร สหร ฐฯ เง นท นไหลเข ำส ทธ ของประเทศจ น (capital and financial account) 325, , , , , , , , , , , , , , ,000 75,000 50,000 50,000 25, ,000-50,000 4 เศรษฐก จฟองสบ จ น: กำรเก นด ลกำรค ำและด ลบ ญช เง นท นพร อมก น ทำให เง นสำรองระหว ำงประเทศพ งข นอย ำงท ไม เคยเก ดข นมำก อน พ นล าน USD เง นสำรองระหว ำงประเทศ 3,500 3, , ,000 2, ,500 2, ,000 1, ,500 1, , , ป จจ ยท เร งฟองสบ ก ค อในช วงต นป 2552 ร ฐบำลจ นให สถำบ นกำรเง น เร งปล อยส นเช อทำให ส นเช อขยำยต วมำกอย ำงไม เคยม มำก อน อ ตรำกำรเปล ยนแปลงของส นเช อ และปร มำณเง น (M2) %,y-o-y bn, RMB ม ลค ำกำรเปล ยนแปลงของ GDP และส นเช อสถำบ นกำรเง น *หมายเหต : RMB = 1 USD as of July 3,2013 6 เศรษฐก จฟองสบ จ น: ป ญหำร นแรงข นจำกกำรระดมท นผ ำนระบบ Shadow Banking ทำให ส นเช อโดยรวมพ งข นอย ำงรวดเร ว Shadow Banking ค อสถำบ นกำรเง นท ระดมท นและปล อยส นเช อโดยไม ผ ำน ระบบธนำคำรพำณ ชย และตลำดท น เช น Trust Companies ท ส วนใหญ เป นบร ษ ท ล กของธนำคำร, Wealth Management Products ท ส วนใหญ ขำยโดยธนำคำร พำณ ชย โดยให ผลตอบแทนส งกว ำเง น ฝำก และน ำเง นไปปล อยส นเช อก บ บร ษ ทหร อโครงกำรท ไม สำมำรถก เง น จำกธนำคำรได และอ นๆ 7 เศรษฐก จฟองสบ จ น: กำรพ งข นของส นเช อโดยรวมส งผลให หน ต อ GDP พ งข นอย ำงรวดเร วคล ำยก บสหร ฐฯ ก อนว กฤต 8 เศรษฐก จฟองสบ จ น: ในป จจ บ น NPL ของธนำคำรจ นอย ในระด บต ำเน องจำก ธนำคำรจ นขำย NPL ให บร ษ ทล กในรำคำ Book Value หร อ Rolling Over หน ท ม ป ญหำ 9 10 เศรษฐก จฟองสบ จ น: กำรลงท นส งมำกจนน ำไปส ป ญหำกำล งกำร ผล ตส วนเก นในภำคอ ตสำหกรรมจำนวนมำก % ม ลค ำกำรลงท นต อ GDP ของจ น ไทย มำเลเซ ย เกำหล ใต และอ นโดน เซ ย 8.4 %,y-o-y ม ลค ำกำไรของภำคอ ตสำหกรรม (Industrial Enterprise Profits) ท มา: CEIC Data 10 เศรษฐก จฟองสบ จ น: ฟองสบ ในอส งหำร มทร พย ย งร นแรงและ ควบค มไม ได รำคำอส งหำร มทร พย ในเซ ยงไฮ และป กก ง (หยวน: ตร.ฟ ต) ท มา: Soufun, Credit Suisse และ The Wall Street Journal 11 เศรษฐก จฟองสบ จ น: จ นม ป ญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำให อ ตรำกำรขยำยต ว ของเศรษฐก จม แนวโน มลดลงในอนำคต ส ดส วนของตำแหน งงำนว ำงต อผ กำล งหำงำน* (Ratio of job vacancies to job seekers) % อ ตรำกำรเพ มของค ำจ ำงโดยเฉล ยในภำคอ ตสำหกรรม %,y-o-y *A ratio higher than 1 indicates excess demand for workers ท มา: Ministry of Human Resources and Social Security and CEIC Data ท มา: WSJ and CRIC 12 กำรขำดแคลนแรงงำนและค ำจ ำงท ส งข นส งผลให เศรษฐก จจ นม แนวโน มขยำยต วในอ ตรำท ลดลงในอนำคต อ ตรำกำรขยำยต วของเศรษฐก จจ น 7.5% และอ ตรำเง นเฟ อ %,y-o-y กำรเปล ยนแปลงของกำล งแรงงำนของจ น ประมำณกำรจำนวนประชำกรท ม อำย ระหว ำง ป ล านราย *A ratio higher than 1 indicates excess demand for workers ท มา: WSJ, CEIC, National Bureau of statistics, Ministry of Human Resources and Social Security, and United Nations จ นย งม ป ญหำเสถ ยรภำพทำงกำรเม องและส งคมท ต องได ร บกำรแก ไข คร ง จำนวนกำรประท วงในประเทศจ นท ม ประชำชนเข ำร วมต งแต 50 คนข นไป ท มา: WSJ and China's Academy of Social Sciences 14 ร ฐบำลจ นจะกระต นเศรษฐก จอย ำงจำก ดเพรำะข อจำก ดทำง งบประมำณ % to GDP กำรประมำณกำรหน สำธำรณะต อ GDP (ป 2553) ของจ น นร าล ลา นร าล น ร น ย National Audit Office น 82 นร าล ลา นร าล น ย Dragonomics 15 เศรษฐก จฟองสบ จ น: ป ญหำต ำงๆ ท เก ดข นส งผลให กำไรของธ รก จจ นแทบไม เพ มข น เง นท นไหลออก กำรลงท นโดยตรงจำกต ำงประเทศลดลง และเศรษฐก จ ขยำยต วในอ ตรำท ลดลง %,y-o-y ม ลค ำกำไรของภำคอ ตสำหกรรม (Industrial Enterprise Profits) USD: Mil 325, , , , , , , , , ,000 75,000 50,000 25, ,000-50,000 Capital and Financial Account Foreign Direct Investment: Utilized* 0-20 %,y-o-y ท มา: CEIC Data *ytd ท มา: CEIC Data and China s Ministry of Commerce 16 เศรษฐก จฟองสบ จ น: กำรแก ไขป ญหำฟองสบ ใช มำตรกำรทำงกำรเง นควบค มฟองสบ ไม ให ร นแรง ควบรวมก จกำรโดยเฉพำะอ ตสำหกรรมขนำดใหญ กระต นกำรบร โภคภำยในประเทศ เพ อชดเชยกำรลงท นและกำร ส งออกท คำดว ำจะชะลอต วลง 17 เศรษฐก จฟองสบ จ น: มำตรกำรท เข มงวดและกำรชะลอต วของ เศรษฐก จโลกทำให เศรษฐก จจ นชะลอต วลง %, y-o-y อ ตรำกำรขยำยต วของส นเช อ ท มา: CEIC Data ท มา: HSBC and Markit 18 เศรษฐก จฟองสบ จ น: ป ญหำต ำงๆ ท เก ดข นส งผลให กำไรของธ รก จจ นแทบไม เพ มข น เง นท นไหลออก กำรลงท นโดยตรงจำกต ำงประเทศลดลง และ เศรษฐก จขยำยต วในอ ตรำท ลดลง %,y-o-y อ ตรำกำรขยำยต วของเศรษฐก จจ น ท มา: tradingeconomics.com 19 เศรษฐก จฟองสบ จ น: เป นเร องค อนข ำงยำกท ร ฐบำลจ นจะกระต นกำรบร โภค เพ อทดแทนกำรลงท นและกำรส งออก กำรกระต นกำรบร โภค ร ฐบำลจ นต องม มำตรกำร หลำยอย ำงเช น ยกเล กเพดำนอ ตรำดอกเบ ยเง นฝำก (คำดว ำเป นไป ได ยำก เพรำะธนำคำรม ป ญหำหน เส ยและต องเพ ม ท น) ต องเพ มสว สด กำรค ำนสำธำรณส ขและกำรศ กษำ เพ อลดกำรออม เร งให เก ดกระบวนกำร Urbanization ให มำกข นเพ อ สร ำงอ ปสงค กำรศ กษำของธนำคำรโลกพบว ำมำตรกำรกระต นกำรบร โภคจะม ผลค อนข ำงจำก ด เน องจำกคนร นก อนจะไม ค อยยอมเพ มกำรบร โภคขณะเด ยวก นคนร นใหม ม กำรออม ค อนข ำงต ำทำให เพ มกำรบร โภคได จำก ด 20 เศรษฐก จสหร ฐ: Fed ใช QE โดยม เป ำหมำยให อ ตรำกำรว ำงงำนลดลงเหล อ 6.5%... ท ผ ำนมำกำรจ ำงงำนเพ มข นน อยจำกกำรท เศรษฐก จขยำยต วใน อ ตรำท ต ำ อ ตรำกำรว ำงงำนลดลงจำกแรงงำนออกจำกตลำดแรงงำน ยอดกำรจ ำงงำนนอกภำคกำรเกษตร % อ ตรำกำรว ำงงำนสหร ฐฯ ราย 7 4 % Labor Participation rate 21 เศรษฐก จสหร ฐ: กำรขยำยต วทำงเศรษฐก จท ต ำเก ดจำกกำรหดต วของกำรใช จ ำยภำคร ฐ ขณะท กำรใช จ ำยภำคเอกชนขยำยต วค อนข ำงด อ ตรำกำรขยำยต วทำงเศรษฐก จ ไม รวมภำคร ฐบำล %,q-o-q: annual rate % แหล งท มำของกำรเต บโตของเศรษฐก จ ฉล 3.4% 2552q4-ป จจ บ น ฉล 2.7% ท มา: 22 เศรษฐก จสหร ฐ: กำรส งออกชะลอต วลงเร วมำกจำกกำรชะลอต ว ของเศรษฐก จโลก ม ลค ำกำรส งออก (USD) %,y-o-y 2 เศรษฐก จสหร ฐ: คำดว ำกำรใช จ ำยภำคเอกชนจะชะลอต วลง: หน คร วเร อนท ย งอย ในระด บส ง กำรลดลงของกำรออม และกำรเพ มข นของรำยได ค ำจ ำงในระด บต ำ (เพ ยง 1.5% ในช วง 5 เด อน แรกของป 2556) อำจส งผลให กำรบร โภคชะลอต วลงในคร งหล งของป 2556 % ส ดส วนของหน ส นคร วเร อนต อรำยได ท ใช จ ำยได จร ง [Billions of dollars] Seasonally adjusted at annual rates ค ำจ ำงและเง นเด อนท แท จร ง (Real Wage and Salaries Disbursements) %,y-o-y: ท มา: Federal Reserve and BEA Billion USD กำรออมภำคคร วเร อน ท มา: Federal Reserve and BEA ท มา: BEA *% change in constants term 24 เศรษฐก จสหร ฐ: กำรชะลอต วของกำรส งออกและกำรบร โภค ตลอดจนกำไรของบร ษ ทท เร มลดลง อำจส งผลให กำรลงท น ภำคเอกชนชะลอต ว ในช วงคร งหล งของป 2556 Billion USD กำไรของบร ษ ทหล งห กภำษ ท มา: Federal Reserve and BEA 25 เศรษฐก จสหร ฐ: หน สำธำรณะของสหร ฐฯ เป นเพ ยงส วนหน งของ ป ญหำ ย งม กำรต ดงบประมำณท ย งดำเน นต อไปอย ำงหล กเล ยงไม ได % หน สำธำรณะต อ GDP ล าน USD 400,000 ด ลงบประมำณของสหร ฐฯ 200, , , , ,000-1,000,000-1,200,000-1,400,000-1,600,000-1,800, f 2557f *Congressional Budget Office 26 เศรษฐก จสหร ฐ: สถำนกำรณ ตลำดบ ำนท อย อำศ ยเป นเพ ยงควำมหว งเด ยวท ย นย น ว ำเศรษฐก จสหร ฐฯ จะฟ นต วได อย ำงต อเน อง แม ว ำจะขยำยต วในอ ตรำท ค อนข ำงต ำ Unit; as: Annual Rate ยอดขำยบ ำนใหม unit; as: Annual Rate ยอดขำยบ ำนม อสอง ด ชน รำคำบ ำน 10 เม องใหญ โดย S&P/Case-Sheller Index Index ด ชน ซ อขำยบ ำนท รอป ดกำรขำย 27 ว กฤต หน สำธำรณะของย โรป: เศรษฐก จย โรปเร มม ส ญญำณด ข น 28 ว กฤต หน สำธำรณะของย โรป: ป ญหำ Euro Zone ไม ใช เพ ยงหน สำธำรณะแต เป น ป ญหำโครงสร ำงท ไม ม แนวทำงแก ไขท ช ดเจน ประเทศท ม ข ดควำมสำมำรถต ำงก นใช สก ลเง นและอ ตรำแลกเปล ยนเด ยวก น เยอรมน ฝร งเศส อ ตำล และสเปน กร ซ โปรต เกส และไอร แลนด ท มา: Reuter แม ว ำว กฤต หน สำธำรณะของย โรปจะบรรเทำลงจำกมำตรกำรเด อนม ถ นำยน 2555 แต ย งไม สำมำรถต ง Fiscal Union ได และไม ได แก ป ญหำโครงสร ำงเศรษฐก จท ประเทศท ม ควำมสำมำรถในกำรแข งข นต ำงก นแต ใช เง นสก ลเด ยวก น 29 ว กฤต หน สำธำรณะของย โรป: ม ควำมแตกต ำงระหว ำงกำรปร บควำมสมด ลของ สหร ฐฯ และย โรป ประเทศท ม ควำมสำมำรถในกำรแข งข นท ต ำงก นมำกแต ใช เง นสก ลเด ยวก นและขำดกลไกในกำรปร บต ว ประเทศท ใช เง นต ำงสก ลก น ใช ค ำเง นในกำรปร บต วร กษำข ด ควำมสำมำรถในกำรแข งข น ประเทศท ม หลำยมลร ฐท ม ควำมสำมำรถในกำรแข งข นท ต ำงก น (เช น ประเทศสหร ฐฯ) ใช อ ตรำเง นเฟ อท ต ำงก นเพ อปร บ Real Wage ใช กำรชดเชยทำงกำรคล งโดยร ฐท เจร ญกว ำจ ำยเง นให ร ฐท เจร ญน อยกว ำ ผ ำนระบบ กำรคล ง Revenue Sharing ร ฐบำลกลำงช วยเหล อกรณ ว กฤต เช น กำรแตกของฟองสบ อส งหำร มทร พย และว กฤต สถำบ นกำรเง นในร ฐ Texas 0 ว กฤต หน สำธำรณะของย โรป: อ ตรำเง นเฟ อของเยอรมน ต ำกว ำ ประเทศท ม ป ญหำ 1 ว กฤต หน สาธารณะของย โรป: ป ญหาม มากกว าหน สาธารณะ (ต อ) กร ซม 2 ทางเล อกท ยากลาบากท งค ท จะทาให เศรษฐก จออกจากว กฤต และสามารถแข งข นได ส งท เร มทาไปแล ว เพ มข ดความสามารถใน การแข งข น โดยการปร บ โครงสร างเศรษฐก จ Reform และ Liberalization ทางเล อกท 1 ลดต นท นโดยการลดค าจ างแท จร ง และลดราคา ส นค าและบร การ (Deflation) โดยการลดการใช จ ายภาคร ฐ และการหดต วของเศรษฐก จและ อ ตราการว างงานท ส งต ดต อก นหลายป (ป จจ บ น ใช ว ธ น อย ) ทางเล อกท 2 ออกจาก Euro Zone ลดค าเง น และกล บไปใช เง นสก ล Drachma ตลอดจนขอลดหน ก บร ฐบาล ย โรป, IMF และ ECB ว ธ น จะทาให เก ดว กฤต การเง นท ร นแรงมากและเศรษฐก จหดต วมากอ ก 2-3 ป แต เศรษฐก จจะฟ นต วเร วกว าว ธ ท 1 และ สามารถแข งข นได เศรษฐก จไทยในคร งแรกของป 2556 และแนวโน ม ท ศทำงเศร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x