การออม ความม งค ง และบานาญผ ส งอาย ของคร วเร อนไทย - PDF

Description
รายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การออม ความม งค ง และบานาญผ ส งอาย ของคร วเร อนไทย เสนอต อ สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (ผ านสาน กว จ ย สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ) ปร บปร ง 19พฤษภาคม2557 ผ ว

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 12 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การออม ความม งค ง และบานาญผ ส งอาย ของคร วเร อนไทย เสนอต อ สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (ผ านสาน กว จ ย สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ) ปร บปร ง 19พฤษภาคม2557 ผ ว จ ย ด เรก ป ทมส ร ว ฒน 1 ส ว มล เฮงพ ฒนา 2 1 ศาสตราจารย คณะพ ฒนาการเศรษฐก จสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2 อาจารย สาน กว ชาเศรษฐศาสตร และนโยบายสาธารณะ มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 10 บทสร ปผ บร หาร การออม ความม งค ง และบานาญผ ส งอาย ของคร วเร อนไทย โครงการว จ ยน เสนอการว เคราะห การออมและความม งค งคร วเร อนไทย โดยเน นป ญหาการออมไม พอเพ ยง และการขาดหล กประก นส งคมซ งเก ดก บประชากรไทยส วนใหญ (2 ใน 3) กล าวค อ ผ ใช แรงงานในภาคไม เป นทางการ โดยประย กต ทฤษฎ เศรษฐศาสตร และแบบจาลองวงจรช ว ตขยาย (extended lifecycle model) เพ อเข าใจพฤต กรรมการออมท แตกต างก นระหว างกล มคร วเร อนไทย เสนอการประมาณการสมการ โครงสร าง (ซ งประกอบด วยต วแปรส าค ญค อรายได -การออม และความม งค ง) ใช ข อม ลระด บคร วเร อน ส ารวจโดยส าน กงานสถ ต แห งชาต ในป พ.ศ และผลส ารวจข อม ลปฐมภ ม ในป ต นป 2556 โดย คณะว จ ยเพ มเต ม เพ อได ข อม ลเช งค ณภาพเพ มเต ม ต วอย างเช น แรงจ งใจของการออม ความหว งด ต อบ ตรค อ ความต งใจถ ายโอนมรดก และการเข าร วมกองท นส จจะออมทร พย ซ งสะท อนอ ทธ พลของท นทางส งคมและ พฤต กรรมกล มต อการออม รายงานว จ ยประกอบด วยเน อหา 7 บท บทท หน ง ระบ โจทย ว จ ยอ นเก ยวข องก บป ญหาการออมต ด ลบ และ ออมไม พอเพ ยง ความเหล อมล าด านการถ อครองทร พย ส น และการขาดหล กประก นส งคมใน ประชากรส วนใหญ โดยเฉพาะอย างย งผ ใช แรงงานในภาคไม เป นทางการ พร อมก บอธ บายขอบเขตการว จ ย และว ธ การ บทท สอง ทบทวนทฤษฎ เศรษฐศาสตร ว าด วยรายได การออมและการถ อครองทร พย ส นของ คร วเร อน ผ านแบบจาลองวงจรช ว ตขยาย ทบทวนสถานการณ การออมของคร วเร อน จากข อม ลบ ญช ประชาชาต ระหว างป ค.ศ ซ งสะท อนว าอ ตราการออมต อรายได ประชาชาต (S/Y) ม แนวโน ม ลดลง บทท สาม การว เคราะห ข อม ลคร วเร อนของส าน กงานสถ ต แห งชาต (SES2552) โดยการว เคราะห เปร ยบเท ยบพฤต กรรมการตามกล มอาย ชนช น อาช พ ระด บการศ กษา เป นต น เสนอข อส งเกตว า ร อยละ 26 ของคร วเร อนไทยม การออมต ดลบ ว เคราะห เปร ยบเท ยบพฤต กรรมการออมของคร วเร อนเม องและชนบท การประมาณการโดยใช แบบจาลองเศรษฐม ต เพ อเข าใจความส มพ นธ เช งโครงสร าง บทท ส ว เคราะห กรณ ศ กษาคร วเร อนท ม การออมต ดลบและออมไม พอเพ ยง โดยใช น ยามแบบเข มข นและแบบอ อน ( strong- and weak-definitions of saving inadequacy) ผลการศ กษาย นย นว า การออมไม พอเพ ยงอาจจะเก ดก บ คร วเร อนท กระด บ แม แต ในคร วเร อนท ม รายได ส งก ม โอกาสท จะออมไม พอเพ ยงเช นก น บทท ห า เสนอการ ว เคราะห จากผลสารวจข อม ลปฐมภ ม โดยได ร บข อม ลเช งค ณภาพ เช น แรงจ งใจการออม ความหว งด ของพ อ แม และความต งใจถ ายโอนมรดกให ล กหลาน การได ร บมรดกจากบ พการ ใน 10 ป ท ผ านมา และการเข าร วม เป นสมาช กกองท นส จจะออมทร พย ซ งสะท อนถ งท นทางส งคม (ความเช อถ อต อกองท นท บร หารก นใน ช มชน) และพฤต กรรมกล มซ งส งผลต อการออมของป จเจก บทท หก เสนอการว เคราะห สถานการณ สมมต โดยศ กษากองท นการออมแห งชาต เป ดร บสมาช ก (หมายเหต พระราชบ ญญ ต การออมแห งชาต ลงราชก จจา ต งแต กลางป พ.ศ แต ณ ป จจ บ นย งม ได ดาเน นการ) โดยสมมต ว าบ คคลต วอย างออมเง น 3-5% ของ รายได ต อจากน นคานวณเง นท นสะสมและเง นออมสมทบจากร ฐบาล เง นบานาญท คาดว าจะได ร บหล งอาย ครบหกส บป บร บ รณ และภาระทางการคล งของร ฐบาล บทท เจ ด สร ป ผลการศ กษาสร ปเป นข อๆ ด งน หน ง การทบทวนสถานการณ การออมของคร วเร อน (household saving) ในช วงสามทศวรรษ (ค.ศ ) โดยอ งบ ญช ประชาชาต เป นกรอบการว เคราะห ผลสร ปว า อ ตราการออมของคร วเร อนไทยซ งม ความผ นผวนป ต อป แต ม แนวโน มลดลง กล าวค อ อ ตราการออม เคยแปรผ นในช วงร อยละ ของรายได ประชาชาต ในช วงต น ทศวรรษ เหล อเพ ยงร อยละ ในระยะหล ง การเปล ยนแปลงเช นน คาดว ามาจาก หลายสาเหต อาท เช น ว ฒนธรรมบร โภคน ยมตามกระแสโลกาภ ว ตน ความต องการผล ตภ ณฑ ใหม ด าน ส อสารคมนาคม และการขยายต วของส นเช อผ บร โภค สอง การศ กษาจากข อม ลคร วเร อนในป ย นย นว า ก) อ ตราการออมคร วเร อนเฉล ยเท าก บ 6,387 บาท ต อเด อน เปร ยบเท ยบก บรายได เฉล ยเท าก บ 22,396 บาทต อเด อน คานวณเป นส ดส วน S/Y เท าก บร อยละ 28 ว ธ การคานวณเช นน เท าก บ weighted average ซ งจะได ค าเฉล ยส ง (เน องจากการถ วงน าหน กของคนรวยส ง กว าคนจน) สาหร บการคานวณ S/Y ด วยว ธ unweighted average คร วเร อนรวย/จนม น าหน กเท าก น จะได ข อสร ปว าอ ตราออมต อรายได (S/Y) เฉล ยเท าก บร อยละ 10 ซ งน บว าต า ข) พบว าพฤต กรรมการออมของ คร วเร อนไทยม ความแตกต างและหลากหลาย จ งแยกว เคราะห เป นกล มอาช พ ชนช น ระด บการศ กษา ผลสร ปด งต อไปน จานวนคร วเร อนท ม การออมต ดลบ เท ยบก บคร วเร อนท งหมด 26% จานวนคร วเร อนท ม อ ตราการออมระหว าง 0-20% ของรายได 28% จานวนคร วเร อนท ม การออม 20-30% ของรายได 15% จานวนคร วเร อนท ม การออมส งกว า 30% ของรายได 31% 2 สาม ผ ว จ ยเสนอการว เคราะห ความเส ยงท จะเก ดป ญหาการออมไม พอเพ ยง โดยอ งคาน ยามสอง แบบ น ยามแรกสะท อนความเข มข น หมายถ ง คร วเร อนท ม การออมต ดลบ น ยามท สองหมายถ งคร วเร อนท ม การออมน อยกว าร อยละ 50 ของการออมตามพยากรณ ตามแบบจาลองเศรษฐม ต ผลการศ กษาสร ปว า (ก) ร อยละ 26 ของคร วเร อนไทยม การออมต ดลบ (ข) การออมไม พอเพ ยงในความหมายกว าง หมายถ ง ม ความสามารถออม แต น อยกว าค าพยากรณ จากแบบจาลองค อนข างมาก (ค) การออมไม พอเพ ยงเก ดข นได ในท กระด บ แม ในคร วเร อนรวยก อาจจะประสบป ญหาการออมไม พอเพ ยงได เช นก น ในท กอาช พม ป ญหา ออมไม พอเพ ยง เพ ยงแต อ ตราความเส ยงต อการออมไม พอเพ ยงแตกต างก น และส งเกตว ากล มอาช พท ม รายได ต า (ต วอย างเช น แรงงานเกษตร แรงงานท วไป ผ ปฏ บ ต การในโรงงาน) ม ความเส ยงท จะประสบ ป ญหา การออมไม พอเพ ยง ส งกว าอาช พอ นq ส จากการว เคราะห ความส มพ นธ ท สะท อนในสมการโครงสร าง (structural equations) อ น ประกอบด วยต วแปรตามค อ รายได คร วเร อน การออม และการถ อครองทร พย ส นของคร วเร อน พร อมก บ ทดสอบความส มพ นธ ก บช ดต วแปรอ สระ ซ งครอบคล มอาย ระด บการศ กษา อาช พ ขนาดคร วเร อน ต วแปร ห นภ ม ภาค และสภาพเม อง/ชนบท เป นต น ผลประมาณการย นย นว าแบบจาลองด งกล าวม ความสามารถเช ง พยากรณ ได ด พอสมควร และได นาไปประย กต ใช ในการว เคราะห ป ญหาการออมไม พอเพ ยง ห า การส ารวจปฐมภ ม โดยคณะว จ ย เพ อได ข อม ลเพ มเต มโดยเฉพาะอย างย งม ต เช งค ณภาพ ต วอย างเช น ม ลเหต จ งใจการออม ความหว งด ของพ อแม และการเก บออมเพ อเป นมรดกให ล กหลานในว น ข างหน า การท คร วเร อนได ร บมรดกเป นท ด น-บ าน-และต วเง นจากบ พการ ในส บป ท ผ านมา การเข าร วมเป น สมาช กกองท นส จจะออมทร พย ซ งสะท อนความไว เน อเช อใจในช มชน (ท นทางส งคม) ผลการศ กษาสร ปได ว า ก) อ ตราการออมต อรายได เท าก บ 8.7 ซ งค อนข างต า ยกเว นกล มพน กงานธ รก จเอกชนซ งม อ ตราการออม ต อรายได เท าก บร อบละ 11 ข) ร อยละ 17.8 ม ส ทธ ได ร บบานาญผ ส งอาย คร วเร อนส วนใหญ ปราศจาก บานาญผ ส งอาย ค) ร อยละ 59 ของผ ให ส มภาษณ ตอบว า ออมเง นเพ อเป าหมายถ ายโอนมรดกให ล กหลาน ร อยละ 65 ออมเง นเพ อด แลส ขภาพของตนเองในยามชรา และ ร อยละ 49 ง) การสม ครเป นสมาช กกองท น ส จจะออมทร พย ท จ ดการในหม บ าน พบว าร อยละ 14 ของคร วเร อนได เป นสมาช ก โดยท สตร ม การ เตร ยมการส งกว าชาย (ร อยละ 15.4 เปร ยบเท ยบก บร อยละ 12.7) หก ผ ว จ ยได ทดลองทาการศ กษานโยบายสมมต (policy simulation) โดยสมมต ว ากองท นการออม แห งชาต (ตามน ยของ พรบ. การออมแห งชาต พ.ศ. 2554) ได เร มดาเน นการ (ความจร ง ณ ต นป 2557 ร ฐบาล 3 ย งล กษณ ย งไม ได ผล กด นกฎหมาย หมายถ ง ประชาส มพ นธ และเป ดร บสมาช กเข ากองท นฯ) โดยสมมต ว า หากสมาช กออมเง นเข ากองท นฯ เป นเง นร อยละ 3-5 ของรายได จะม เง นสะสมตลอดช ว ตการทางานเป น ม ลค าเท าใด บวกก บ การออมสมทบ ท ได ร บจากร ฐบาล คานวณเง นบานาญท จะได ร บหล งอาย 60 ป เป น เง นเท าใด และประมาณการภาระทางการคล งของร ฐบาลจากเง อนไขการออมสมทบ ผลการศ กษาพบว า กรณ ท หน ง เง นออมสะสมเท าก บ 224,880 บาท เม อบวกก บเง นออมสมทบของร ฐบาล กลายเป น 467,859 บาท และคาดว าบ คคลต วอย างจะได ร บบานาญเท าก บ 1,949 บาทต อเด อน กรณ ท สอง เง นออมสะสมเท าก บ 374,800 บาท บวกก บการออมสมทบของร ฐบาล กลายเป น 779,766 บาท และคาดว าจะได ร บบานาญเท าก บ 3,249 บาทต อเด อน เง นบานาญขนาดน น บไม มากน ก แต ส าหร บบ คคลท ม รายได น อยถ งปานกลาง เง น จานวนน ช วยให ผ ส งอาย ดารงอย ในล กษณะพ งตนเองได ด พอสมควร สาหร บภาระทางการคล งของร ฐบาล การประมาณการสร ปว า อย ระหว าง 48,173 ถ ง 95,318 ล านบาท ซ งแปรผ นก บจานวนสมาช กกองท นกอง ออมแห งชาต 4 Abstract: Saving, Accumulation, and Old-Age Pension of Thai Households This research report presents a case study of household saving and wealth in Thailand with special reference to: i) problems of saving inadequacy and negative saving, and ii) problems due to lack of oldage pension scheme which happens to majority of Thai informal workers. We adopt an economic approach, in particular, an extended life-cycle model as a conceptual framework to: i) understand dynamism of saving over life-cycle, ii) diversity in saving behaviors by different groups of people. We also estimate a structural model in which household income, saving, wealth as dependent variables of interest and they are tested against the set of socio-economic variables. We make use the household survey, conducted in 2009, by the National Statistical Office as database; in addition, we did primary survey of household, in early 2013, to extract qualitative information such as saving motivation, bequest motive, participation in the community saving groups, and households attitude toward the future and saving as an immunity. The research report is organized into 7 chapters which are interrelated. Chapter I discusses the rationales for this study with primary focus on problem of saving inadequacy among Thai households and the scope of our study. Chapter II reviews economic theory, in particular, an extended life-cycle model which hypothesize patterns of household income-saving- and wealth accumula
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x