กฎและข อบ งค บของหอการค าเยอรม น-ไทย กร งเทพมหานคร - PDF

Description
Bye-Laws of the German-Thai Chamber of Commerce Bangkok (as revised and registered on 27 March 2013) กฎและข อบ งค บของหอการค าเยอรม น-ไทย กร งเทพมหานคร (แก ไขและจดทะเบ ยน ณ ว นท ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๖) หอการค

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 17 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Bye-Laws of the German-Thai Chamber of Commerce Bangkok (as revised and registered on 27 March 2013) กฎและข อบ งค บของหอการค าเยอรม น-ไทย กร งเทพมหานคร (แก ไขและจดทะเบ ยน ณ ว นท ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๖) หอการค าเยอรม น-ไทย 1 Contents สารบ ญ Page Chapter 1 2 Name, Address and Objectives Chapter 2 4 Members and Membership Chapter 3 8 Rights and Duties of Members Chapter 4 9 General Meetings Chapter 5 10 Election Procedures Chapter 6 12 Operation of the Board of Directors Chapter 7 15 Management and Administration of the Chamber Chapter 8 17 Duties of the Directors Chapter 9 18 Board of Directors Meeting Chapter Finance Chapter Change of Bye-Laws and Liquidation หน า หมวด ๑ ๒ ช อ ท อย และว ตถ ประสงค หมวด ๒ ๔ สมาช กและสมาช กภาพ หมวด ๓ ๘ ส ทธ และหน าท ของสมาช ก หมวด ๔ ๙ การประช มใหญ หมวด ๕ ๑๐ ว ธ การเล อกต ง หมวด ๖ ๑๒ การดำาเน นงานของคณะกรรมการ หมวด ๗ ๑๕ การบร หารและดำาเน นงานของหอการค า หมวด ๘ ๑๗ หน าท กรรมการ หมวด ๙ ๑๘ การประช มคณะกรรมการ หมวด ๑๐ ๑๘ การเง น หมวด ๑๑ ๒๐ การแก ไขกฎและข อบ งค บและการเล กหอการค า หอการค าเยอรม น-ไทย 1 Bye Laws of the German-Thai Chamber of Commerce (as revised and registered on 27 March 2013) กฎและข อบ งค บ ของ หอการค าเยอรม น-ไทย (ฉบ บแก ไข และจดทะเบ ยน ณ ว นท ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๖) บทนำา The Bye-Laws of the German-Thai Chamber of Commerce are issued according to Section 13 Chamber of Commerce Act B.E The function of the German-Thai Chamber of Commerce shall be in accordance with Section 28 Chamber of Commerce Act B.E The German-Thai Chamber of Commerce shall not take any actions mentioned in Section 29 Chamber of Commerce Act B.E ข อบ งค บของหอการค าเยอรม น-ไทย บ ญญ ต ข นภายใต มาตรา ๑๓ แห งพระราชบ ญญ ต หอการค า พ.ศ. ๒๕๐๙ การปฏ บ ต งานของหอการค าเยอรม น-ไทย จะต อง สอดคล องก บบทบ ญญ ต ในมาตรา ๒๘ แห งพระราช บ ญญ ต หอการค า พ.ศ. ๒๕๐๙ หอการค าจะต องไม กระทำาการใดๆท เป นการกระทำาอ นม ล กษณะต องห ามด งท บ ญญ ต ไว ในมาตรา ๒๙ แห งพระราช บ ญญ ต หอการค า พ.ศ. ๒๕๐๙ CHAPTER 1 Name, Address and Objectives Section 1: This association is a bilateral Chamber of Commerce and shall be known as German-Thai Chamber of Commerce, hereinafter referred to as the Chamber. The registered place of business of the Chamber shall be at Empire Tower 3, 195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, Thailand, or such other address as may subsequently be decided upon by the Board and approved by the Registrar of Societies. The Chamber shall carry out its activities only in places and premises which have the prior written approval from the relevant authorities, where necessary. Section 2: The Chamber is an associate member of the global network of bi-lateral German Chambers of Commerce abroad (The Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK)), and as such the Chamber performs its scope of activities within the guidelines, quality standards, and regulations of DIHK. หมวด ๑ ช อ ท อย และว ตถ ประสงค ข อ ๑. หอการค าเยอรม น-ไทยเป นหอการค าร วม และม ช อ เร ยกว า หอการค าเยอรม น-ไทย ซ งต อไปในข อบ งค บน จะ เร ยกว า หอการค า ม สำาน กงานแห งใหญ ต งอย ท ต กเอ ม ไพร ทาวเวอร ๓, เลขท ๑๙๕ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร ประเทศไทย หร อสถานท แห ง อ นท อาจจะได กำาหนดข นภายหล งโดยคณะกรรมการ หอการค าและได ร บการร บรองจากนายทะเบ ยน ท งน การ ดำาเน นการของหอการค า ณ สถานท แห งใดแห งหน งตาม ว ตถ ประสงค ของหอการค าน น จะต องได ร บอน ญาตจาก บ คคลผ ม อำานาจพ จารณาอน ญาตให ใช สถานท ด งกล าวเป น ลายล กษณ อ กษรล วงหน า ข อ ๒. หอการค าเป นสมาช กในเคร อข ายนานาชาต ของ หอการค าร วมเยอรม นแห งการค าระหว างประเทศ (สมาคม หอการค า และอ ตสาหกรรมแห งเยอรมน ) หร อ DIHK ด งน น ขอบเขตอำานาจหน าท และการดำาเน นการในเร องต างๆของ หอการค า จ งต องอย ภายใต ข อเสนอแนะ การกำาก บด แล เพ อให ได มาตรฐานการดำาเน นการท ม ค ณภาพ และระเบ ยบ ข อบ งค บของ DIHK 2 German-Thai Chamber of Commerce Section 3: The Chamber shall be constituted under the laws of the Kingdom of Thailand. The Chamber is governed by the Chamber of Commerce Act as enacted by the Kingdom of Thailand, and as such is subject to the regulations issued by the Central Chamber of Commerce Registration Office for compliance with applicable law pursuant to the Chamber of Commerce B.E Section 4: The Chamber shall operate in the bi-lateral interest of companies from Germany and Thailand. This approach shall be reflected by the Board, committees, and other bodies of the Chamber. Section 5: The objectives for which the Chamber is established are as follows: A. To foster bi-national interest and strong commercial relationships between the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Thailand, and the Asia-Pacific region as a whole, B. to represent the interests of its Members, C. to offer and perform services and support for entities from Germany and Thailand no matter whether those entities are Members of the Chamber. Section 6: To achieve the objectives the Chamber shall render the following services: A. providing information and consulting services, namely rendering expert opinions, market researches, and reports, B. facilitating and intensifying trade between entities from Germany and Thailand, C. initiating and maintaining of contacts between interested commercial circles and groups in both countries, D. acting as a representative of its Members on all issues of commercial interest vis-à-vis German and Thailand authorities and other institutions such as Board of Investment (BOI) and Board of Trade of Thailand, E. supplying and providing information in regards to the economic situation in Germany and Thailand, developments and updates upon economic and commercial topics via publications (News Letters, Annual Reports, and other publications), ข อ ๓. หอการค าน ก อต งข นโดยอาศ ยพระราชบ ญญ ต หอการค า ภายใต บทบ ญญ ต ของกฎหมายแห งราช อาณาจ กรไทย และอย ภายใต ระเบ ยบสำาน กงานกลาง ทะเบ ยนหอการค า ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การในการ ปฏ บ ต ตามกฎหมายว าด วยหอการค า พ.ศ.๒๕๕๔ ข อ ๔. หอการค าน ม การดำาเน นการเพ อผลประโยชน ของ องค กรทางธ รก จท งหลายแห งสหพ นธร ฐเยอรม นและ ประเทศไทย ท งน โดยผ านทางการดำาเน นการของคณะ กรรมการหอการค าและหน วยงานอ นภายในหอการค า ข อ ๕. หอการค าก อต งข นเพ อว ตถ ประสงค ด งต อไปน ก. เพ อด แลร กษาผลประโยชน และเสร มสร างความ ส มพ นธ อ นด ทางการค าระหว างสหพ นธร ฐเยอรม น และประเทศไทย รวมท งประเทศอ นๆในภ ม ภาค เอเช ยแปซ ฟ ก ข. เพ อเป นต วแทนในการร กษาผลประโยชน ของสมาช ก ท งหลาย ค. เพ อให ความช วยเหล อและให บร การแก สมาช ก และองค กรทางธ รก จอ น ท งในสหพ นธร ฐเยอรม น และประเทศไทย ไม ว าจะเป นองค กรท เป นสมาช ก ของหอการค าหร อไม ข อ. ๖ เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าว หอการค าต องจ ด ให ม การบร การในด านต างๆ ด งต อไปน ก. การเผยแพร ข อม ลและให คำาปร กษาโดยความเห น ของผ เช ยวชาญ การว จ ยด านการตลาด และการทำา รายงานเพ อการนำาเสนอ ข. การส งเสร มและสน บสน นการค าระหว างองค กรทาง ธ รก จท งของสหพ นธร ฐเยอรม นและประเทศไทย ค. การร เร มและการร กษาความส มพ นธ ระหว างกล ม องค กรท ม ความสนใจร วมก นในด านการค าของท ง สองประเทศ ง. การกระทำาการในฐานะท เป นต วแทนของสมาช ก ในด านต างๆ ท เก ยวก บการค าและพาณ ชย ระหว าง สมาช กก บพน กงาน เจ าหน าท ของร ฐของ ท งสหพ นธร ฐเยอรม นและประเทศไทย รวมท งหน วย งานอ นท เก ยวข อง เช น คณะกรรมการส งเสร มการ ลงท น (BOI) และสภาหอการค าแห งประเทศไทย จ. การให ความร และข อม ลเก ยวก บสถานการณ ทาง เศรษฐก จ การพ ฒนาทางเศรษฐก จและทางการ ค าในป จจ บ นของท งสองประเทศอย างเป ดเผยต อ สาธารณะ เช น จดหมายแจ งข าวสารถ งสมาช ก การจ ดทำารายงานประจำาป และส อส งพ มพ อ น หอการค าเยอรม น-ไทย 3 F. conducting events as seminars, discussion forums, workshops, press conferences, exhibitions, and other similar events, G. identifying customer target groups, evaluating market opportunities, and supplying market information for both countries, H. providing vocational training opportunities being beneficial to German and Thai companies, I. representing companies which conduct trade fairs or economic development authorities J. conducting fundraising for specific projects as far as these comply with the law and do not contravene these Bye-Laws, and K. providing all other kind of services meeting the requirements and expectations of the Members in all respects in so far as these are economically feasible, comply with the law, and do not contravene these Bye-Laws. ฉ. การจ ดก จกรรมเพ อสน บสน นการดำาเน นการของ หอการค า เช น การอบรมส มมนา การประช มเพ อ อภ ปราย การแถลงข าวต อส อมวลชน การจ ด น ทรรศการเพ อแสดงผลงาน และก จกรรมอ นใดท เก ยวข อง ช. การจ ดประเภทของกล มล กค าท เป นเป าหมายของ หอการค า การเพ มโอกาสทางการตลาด และการนำา เสนอข อม ลทางการตลาดของท งสองประเทศ ซ. การจ ดการอบรมท เป นประโยชน แก องค กรทางธ รก จ ของท งสองประเทศ ฌ. การเป นต วแทนให ก บบร ษ ทท ประกอบธ รก จเก ยว ก บการค าและการลงท น หร อท เป นผ ม อำานาจหน าท ในเร องเก ยวก บการพ ฒนาเศรษฐก จ ฎ. การระดมท นเพ อสน บสน นโครงการเฉพาะด านต างๆ ตราบเท าท ไม ข ดต อบทบ ญญ ต ของกฏหมายและข อ บ งค บฉบ บน ฏ. การให บร การในด านต างๆ เพ อให ครอบคล มก บ ความต องการและความคาดหมายของสมาช กในท ก ด าน และต องสอดคล องก บหล กการและความเป น ไปได ในทางเศรษฐก จ ท งน ต องอย ภายใต บทบ ญญ ต ของกฎหมายและข อบ งค บฉบ บน ด วย CHAPTER 2 Members and Membership Section 7: The German-Thai Chamber of Commerce shall be composed only of members residing within the entire Kingdom of Thailand. Individuals or juristic persons residing outside of Thailand may be admitted as Associated Member of the Chamber pursuant to sub-section C hereto below. This includes branches of firms registered outside Thailand which are active in trade, industry or finance. There shall be the following types of members: A. Ordinary Members Ordinary Members are either natural persons or juristic persons active in trade, the professions, industry and finance, domiciled or maintaining a permanent branch in the Kingdom of Thailand. หมวด ๒ สมาช กและสมาช กภาพ ข อ ๗. หอการค าเยอรม น-ไทย ประกอบด วยสมาช กท ม ภ ม ลำาเนาในราชอาณาจ กรไทยเท าน น ท งน สมาช กท เป น บ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลท ม ภ ม ลำาเนาในต างประเทศ อาจเข าร วมเป นสมาช กของหอการค าได ภายใต เง อนไขท ระบ ในข อ ค.และให หมายความรวมถ งสาขาของน ต บ คคล ท ต งข นในต างประเทศ และประกอบธ รก จเก ยวก บการค า การอ ตสาหกรรม หร อการเง น สมาช กของหอการค าอาจ แบ งได เป นประเภทต างๆ ด งต อไปน ก. สมาช กสาม ญ สมาช กสาม ญ ค อสมาช กท งท เป น บ คคลธรรมดา และ น ต บ คคล ท ม ดำาเน นการเก ยวก บการค า หร อ ม ว ชาช พทางการค า การอ ตสาหกรรมและการเง น และ ม ภ ม ลำาเนา หร อสาขาท แน นอนอย ในราชอาณาจ กรไทย 4 German-Thai Chamber of Commerce B. Honorary Members The Board of Directors may, with the votes of sixty percent (60%) of the present Board members, confer Honorary Membership to an organization or a person in recognition of its or his contribution or service to the Chamber and/or the bi-lateral trading activities. An Honorary Member shall not be entitled to receive notices of or attend or vote at any General Meeting, and shall not be entitled to any of the privileges or rights or be subject to any liabilities of a member of the Chamber. C. Associated Members Any person, corporation, association, private, public, or official body having an interest in the activities of the Chamber and substantially supporting the same, may be admitted as an Associate Member. Honorary Members and Associated Members shall be entitled to all the privileges of Ordinary Members but they shall have no vote and they are not permitted to stand for election to the Board of Directors. Section 8: Only Ordinary Members shall have the right to vote and shall be eligible to serve on the Chamber s Board of Directors. Section 9: Application for ordinary or associated membership shall be made in writing to the Board of Directors for consideration. The Board of Directors shall decide and make known its decision to the applicant whether he shall be admitted as a member or not. If the Board of Directors approves an applicant for membership such applicant shall become a member only upon payment of membership dues to cover the period of twelve months as stipulated in Section 41. Section 10: If any corporation, association, private, public, or official body should desire to obtain the advantages of Ordinary Corporate Membership, it shall nominate a person to act as its representative, apply in its name for membership, and sign the application form as its representative and exercise the rights of membership on its behalf. The nominated representative must have his ข. สมาช กก ตต มศ กด สมาช กก ตต มศ กด ค อสมาช กท เป นบ คคลธรรมดา น ต บ คคล หร อองค กรอ นๆ ท ได ร บการค ดเล อกจากคณะ กรรมกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x