สาระน าร เร องการอน ร กษ พล งงาน - PDF

Description
สาระน าร เร องการอน ร กษ พล งงาน เคร องใช ไฟฟ า โดยท วไป เคร องใชไฟฟ า ภายในบ าน ม กม การใชพล งงานส งแทบท กชน ด ด งน น ผ ใชควรต องม ความร และทราบถ งว ธ การใชเคร องใชไฟฟ าอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อลดค าไฟฟ

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 19 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สาระน าร เร องการอน ร กษ พล งงาน เคร องใช ไฟฟ า โดยท วไป เคร องใชไฟฟ า ภายในบ าน ม กม การใชพล งงานส งแทบท กชน ด ด งน น ผ ใชควรต องม ความร และทราบถ งว ธ การใชเคร องใชไฟฟ าอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อลดค าไฟฟ าภายในบ านและป ญหาในเร องการใชพล งงานอย างผ ดว ธ ด วย ในท น จะกล าวถ งเคร องใชไฟฟ า 8 ประเภทท ม ใชก นท วไป ค อ เคร องทำน ำอ น ไฟฟ า เตาร ด ต เย น โทรท ศน พ ดลม กระต กน ำร อนไฟฟ า ป มน ำ และเคร องด ดฝ น 1. เคร องทำน ำอ นไฟฟ า เคร องทำน ำอ นไฟฟ า สามารถแบ ง ตามล กษณะของการใชงานได 2 ประเภท ค อ 1. เคร องทำน ำอ นแบบจ ดเด ยว 2. เคร องทำน ำอ นแบบหลายจ ด ซ ง ผล ตน ำร อนได มาก แต ใชไฟฟ ามากกว าแบบ จ ดเด ยว ส วนประกอบและการทำงาน เคร องทำน ำอ นไฟฟ าเป นอ ปกรณ ท ทำให น ำร อนข น โดยอาศ ยการพา ความร อนจากขดลวดความร อน (Electrical Heater) ขณะท กระแสน ำไหลผ าน ส วนประกอบหล กของเคร องทำน ำอ น ค อ ต วถ งน ำ จะบรรจ น ำซ งจะถ กทำให ร อน ขดลวดความร อน เป นอ ปกรณ ท ให ความร อน ก บน ำ อ ปกรณ ควบค มอ ณหภ ม จะทำหน าท ต ด กระแสไฟฟ าเม ออ ณหภ ม ของน ำถ งระด บท เรา ต งไว ฉนวน ทางระบายอากาศ ท อก นน ำหยด อ ปกรณ ควบค มอ ณหภ ม ขดลวดความร อน ฝาครอบก นน ำป นป วน วาล วชน ดน ำไหลทางเด ยว วาล วควบค ม ท อน ำเย น น ำอ นออก การใช อย างถ กว ธ และประหย ดพล งงาน เล อกเคร องทำน ำอ นให เหมาะสมก บการใช สำหร บบ านท วไปเคร องทำ น ำอ นขนาดไม เก น 4,500 ว ตต ก น าจะเพ ยงพอ ซ งจะชวยท งประหย ดไฟฟ าท ใชใน เคร องทำน ำอ นและป มน ำ ต งอ ณหภ ม น ำไม ส งจนเก นไป (ปกต อย ในชวง C) ใชห วฝ กบ วชน ดประหย ดน ำ เพราะประหย ดน ำได ถ ง 25-75% ใชเคร องทำน ำอ นท ม ถ งน ำภายในต วเคร องและม ฉนวนห ม เพราะสามารถ ลดการใชพล งงานได มากกว าชน ดท ไม ม ถ งน ำภายใน 10-20% ป ดวาล วน ำและสว ตซ ท นท เม อเล กใช งาน ไม เป ดเคร องตลอดเวลาขณะฟอกสบ อาบน ำ หร อขณะสระผม ประหย ดท งน ำ และไฟฟ า การด แลร กษา หม นตรวจสอบการทำงานของเคร องให ม สภาพด อย เสมอ โดยเฉพาะ อย างย งระบบความปลอดภ ยของเคร อง ตรวจด ระบบท อน ำและรอยต ออย าให ม การร วซ ม เม อพบความผ ดปกต ในการทำงานของเคร อง ควรให ช างผ ชำนาญ ตรวจสอบ 2. โทรท ศน ในอด ตโทรท ศนใชเทคโนโลย แบบหลอดภาพ Cathode Ray Tube (CRT) ท ม การใชพล งงานส ง แต ในป จจ บ นม ว ว ฒนาการซ งทำใหโทรท ศนใชพล งงานน อยลง ด งจะเห นได จากโทรท ศน ประเภท Plasma และ LCD ซ งเร มม การผล ตและใชอย าง แพร หลายในป จจ บ น ในแง การใชพล งงานกว า 70% ใชไปก บการแสดงภาพบนหน าจอ โทรท ศน ส วนประกอบและการทำงาน โทรท ศน เป นอ ปกรณ ท แปลงส ญญาณคล นแม เหล กไฟฟ าเป นภาพด วยวงจร อ เล กทรอน กสท ม ความซ บซอน ส วนประกอบของโทรท ศน พอสร ปให เห นได ช ดเจน ด งน ค อ 1. ส วนประกอบภายนอก ค อ ต วโครงท ห มห ออ ปกรณ อ เล กทรอน กส จอภาพ ซ งจะม การเคล อบสารพ เศษทางด านใน ป มหร อสว ตซต างๆ และจ ดเส ยบสายอากาศ เป นต น 2. ส วนประกอบภายใน ค อ อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ต วร บเปล ยนส ญญาณท มา ในร ปของคล นแม เหล กไฟฟ าเป นภาพและเส ยง ส วนประกอบของจอภาพและระบบเส ยง รวมท งลำโพง เป นต น พล งงานท ใช ในโทรท ศน จะข นอย ก บเทคโนโลย และขนาดของ โทรท ศน โดยขนาดของโทรท ศน ระบ ด วยความยาวเส นทะแยงของ ม มจอภาพ * ม หน วยเป นว ตต การเล อกใช อย างถ กว ธ และประหย ดพล งงาน การเล อกใช โทรท ศน ควรคำน งถ งความต องการใช งาน โดยพ จารณา จากขนาดและการใชกำล งไฟฟ า สำหร บเทคโนโลย เด ยวก น โทรท ศน ท ม ขนาดใหญ ย งก นไฟมากข น อย าเส ยบปล กท งไว เพราะโทรท ศน จะม ไฟฟ าหล อเล ยงระบบภายใน อย ตลอดเวลา จะทำให ส นเปล องไฟ และอาจก อให เก ดอ นตรายในขณะเก ดฟ าแลบได ป ดและถอดปล กท นท เม อไม ม คนด หากใครท ชอบหล บหน าโทรท ศน บ อยๆ ควรใชโทรท ศน ร นท ต งเวลาป ดโดยอ ตโนม ต เพ อชวยประหย ดไฟฟ า หากชมโทรท ศน ชองเด ยวก นควรด ด วยก น ประหย ดท งค าไฟ อบอ นใจได อย ด วยก นท งครอบคร ว เล กเป ดโทรท ศน ล วงหน าเพ อรอด รายการท ช นชอบ เป ดด รายการเม อถ งเวลา ออกอากาศ ไม ควรปร บจอภาพให สว างมากเก นไปและไม เปล ยนช องบ อย เพราะ จะทำให หลอดภาพม อาย ส น และส นเปล องไฟฟ าโดยไม จำเป น ด ชองเด ยวก น ด ด วยก น ท งม นท งสน ก สานส มพ นธ ครอบคร ว การด แลร กษา การด แลร กษาและใช ทรท ศนให ถ กว ธ นอกจากจะชวยใหโทรท ศน เก ดความ คงทน ภาพท ได คมช ด และม อาย การใชงานยาวนานข นแล ว ผลพลอยได อ กส วนหน ง ก ค อประหย ดพล งงาน ควรวางโทรท ศน ไว ในจ ดท ม การถ ายเทอากาศได ด เพ อให เคร อง สามารถระบายความร อนได สะดวก หม นทำความสะอาดเป นประจำเพ อลดปร มาณฝ นละอองท เกาะบน จอภาพ ซ งจะชวยให ไม ต องเพ มความสว างของจอภาพ และสามารถลดพล งงานได ใช ผ าน มเช ดต วเคร องโทรท ศน ส วนจอภาพควรใช ผงซ กฟอกอย าง อ อน หร อ น ำยาล างจานผสมก บน ำ เช ดเบาๆ จากน นเช ดด วยผ าน มให แห ง โดย ไม ล มถอดปล กออกก อนทำความสะอาด ห วมอเตอร 3. พ ดลม พ ดลมท ใชในบ านเป นอ ปกรณ หล ก ท ชวยในการหม นเว ยนอากาศ และระบาย ความร อนภายในบ าน ในป จจ บ นพ ดลมท ใช ม หลากหลายล กษณะและประเภทข นอย ก บ การใชงาน ส วนประกอบและการทำงาน สวนประกอบหล กของพ ดลม ได แก ใบพ ด ตะแกรงคล มใบพ ด มอเตอร ไฟฟ า สว ตชควบค มการทำงาน และกลไกควบค มการหม นและสาย ใบพ ด ตะแกรงหล ง ต วย ดใบพ ดก บแกนมอเตอร ตะแกรงหน า สว ตซ เป ด - ป ด และปร บความแรง ของพ ดลม ป จจ บ นม การกำหนดฉลากประส ทธ ภาพพล งงาน พ ดลมท ประหย ดพล งงาน จะต องม ฉลากเบอร 5 เน องจากพ ดลมสามารถชวยสร างความสบายให ก บผ อาศ ย ภายในบ านได ด งน น หากเป นไปได การใชพ ดลมแทนการเป ดเคร องปร บอากาศจะชวย ลดค าไฟฟ าในบ านลงได อย างมาก การใช อย างถ กว ธ และประหย ดพล งงาน เล อกใช ความแรงของลมให เหมาะก บความต องการ ความแรงของลม ย งมากย งเปล องไฟ ป ดพ ดลมท นท เม อไม ใช งาน ในกรณ ท พ ดลมม ระบบร โมทคอนโทรล อย าเส ยบปล กท งไว เพราะจะม ไฟฟ าหล อเล ยงอ ปกรณ ตลอดเวลา ควรวางพ ดลมในท ม อากาศถ ายเทสะดวก เพราะพ ดลมใชหล กการ ด ดอากาศจากบร เวณรอบๆ ทางด านหล งของต วใบพ ด แล วปล อยออกส ด านหน า เชน ถ าอากาศบร เวณรอบพ ดลมม การถ ายเทด ไม ร อนหร ออ บช น เราก จะได ร บ ลมเย นและร ส กสบายและย งทำให มอเตอร ย งสามารถระบายความร อนได ด ย ดอาย การใชงาน การด แลร กษา การด แลร กษาพ ดลมอย างสม ำเสมอ จะชวยให พ ดลมทำงานได เต มประส ทธ ภาพ และย งชวยย ดอาย การทำงาน หม นทำความสะอาดตามจ ดต างๆ โดยเฉพาะอย างย ง ใบพ ด และตะแกรงครอบ ใบพ ด อย าให ฝ นละอองเกาะจ บ และต อง ด แลให ม สภาพด อย เสมอ อย าให แตกห กหร อ ชำร ด หร อโค งงอผ ดส วนจะทำให ลมท ออกมา ม ความแรงของลมลดลง หม นทำความสะอาดช องลมตรงฝาครอบมอเตอร ของพ ดลม ซ งเป น ชองระบายความร อนของมอเตอร อย าให ม คราบน ำม นหร อฝ นละอองเกาะจ บ เพราะจะทำให ประส ทธ ภาพของมอเตอร ลดลง และส นเปล องไฟฟ ามากข น 4. กระต กน ำร อนไฟฟ า กระต กน ำร อนไฟฟ า เป นอ ปกรณไฟฟ า ท ส นเปล องไฟฟ าส งประเภทหน ง หากเราร จ กใช อย างถ กว ธ ก จะชวยให ประหย ดค าใชจ าย ใชไฟฟ า ได น อยลงได ส วนประกอบและการทำงาน ส วนประกอบหล กของกระต กน ำร อนไฟฟ าประกอบด วยขดลวดความร อน (Electrical Heater) อย ด านล างของกระต กและอ ปกรณ ควบค มอ ณหภ ม (Thermostat) เป นอ ปกรณ ควบค มการทำงาน หล กการทำงานของกระต กน ำร อน ค อ เม อกระแสไฟฟ าไหลผ านขดลวด จะเก ด ความร อน และถ ายเทไปย งน ำภายในกระต ก ทำให น ำม อ ณหภ ม ส งข นจนถ งจ ดเด อด อ ปกรณ ควบค มอ ณหภ ม จะต ดกระแสไฟฟ าในวงจรหล ก ออกไป แต ย งคงม กระแสไฟฟ าไหลผ านขดลวด ความร อน โดยไหลผ านหลอดไฟส ญญาณอ น ซ งหลอดไฟส ญญาณอ นจะสว างข น เม ออ ณหภ ม ของน ำร อนภายในกระต ก ลดลงจนถ งจ ดๆหน ง อ ปกรณ ควบค มอ ณหภ ม จะทำงานโดยปล อย ให กระแสไฟฟ าผ านขดลวดความร อนเต มท ทำ ให น ำเด อดอ กคร ง ท กดน ำ ต วหม นล อคท กดน ำ ป มล อค ฝาป ดด านใน ต วกระต กด านใน เคล อบด วยสาร Poly-Flon ท ด ระด บน ำ ไฟแสดงการต ม ไฟแสดงการอ น การปล อยน ำออกจากกระต กทำไดโดยกดท ฝากดอากาศ ซ งอย ทางด านบน อากาศจะถ กอ ดเข าไปภายในกระต กโดยผ านทางร ระบายอากาศของฝาป ดภายในของ กระต ก ด งน น ภายในกระต กจ งม แรงกดด นท มากพอท จะทำให น ำท อย ภายในว งข นไป ตามท อและออกทางพวยกระต กได กระต กน ำร อนไฟฟ าโดยท วไปท ม จำหน ายในท องตลาดจะม ขนาดความจ ต งแต 2-4 ล ตรและใชกำล งไฟฟ าระหว าง 500-1,300 ว ตต การใช อย างถ กว ธ และประหย ดพล งงาน เล อกซ อร นท ม ตรามาตรฐานอ ตสาหกรรม ใส น ำให พอเหมาะก บความต องการหร อไม ส งกว าระด บท กำหนดไว เพราะนอกจากไม ประหย ดพล งงาน ย งทำให กระต กเก ดความเส ยหาย ไม เอาน ำเย น ใส กระต กน ำร อนท นท นะคร บ เคร องต อง ทำงานหน กและเปล องไฟ ระว งอย าให น ำแห ง หร อ ปล อยให ระด บน ำต ำกว าข ดท กำหนด เพราะเม อ น ำแห งจะทำให เก ดไฟฟ าล ดวงจรในกระต กน ำร อน เป นอ นตรายอย างย ง ถอกปล กเม อเล กใช น ำร อนแล ว เพ อลดการส นเปล องพล งงาน ไม ควร เส ยบปล กตลอดเวลา แต หากม ความต องการใชน ำร อนเป นระยะๆ ต ดต อก น เชน ในท ทำงานบางแห งท ม น ำร อนไว สำหร บเตร ยมเคร องด มต อนร บแขกกไม ควรด งปล ก ออกบ อยๆ เพราะท กคร งเม อด งปล กออกอ ณหภ ม ของน ำจะค อยๆ ลดลง กระต กน ำร อน ไม สามารถเก บความร อนได นาน เม อจะใชงานใหม ก ต องเส ยบปล กและเร มต มน ำใหม ซ งเป นการส นเปล องพล งงาน อย านำส งใดๆ มาป ดช องไอน ำออก ตรวจสอบการทำงานของอ ปกรณ ควบค มอ ณหภ ม ให อย ในสภาพใชงาน ได เสมอ ไม ควรต งไว ในห องท ม การปร บอากาศ การด แลร กษา ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x