ขอแนะน าคณะกรรมการสมาคมบร ษท หล กทร พย ไทยช ดใหม กรรมการและอ ปนายก ค ณชาญช ย กงทองล กษณ กรรมการอ านวยการ บล. ทร น ต จก. - PDF

Description
สมาคมบร ษ ทหล กทร พย ไทย สารจากนายกสมาคม สมาคมบร ษ ท หล ก ทร พ ย ไ ทยได จ ด ท า Newsletter โดยม วต ถ ประสงค เพ อเป นอ กช องทางใน การส อ สารก บ บร ษ ท สมาช ก เก ย วก บ การด า เน น งาน ต างๆ ท ส า ค ญของสมาคม

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 15 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สมาคมบร ษ ทหล กทร พย ไทย สารจากนายกสมาคม สมาคมบร ษ ท หล ก ทร พ ย ไ ทยได จ ด ท า Newsletter โดยม วต ถ ประสงค เพ อเป นอ กช องทางใน การส อ สารก บ บร ษ ท สมาช ก เก ย วก บ การด า เน น งาน ต างๆ ท ส า ค ญของสมาคม รวมถ งข อม ลท เ ป นประโยชน ส า หร บ บร ษ ท สมาช ก โดยม ก า หนดจ ด ท า เป น ราย ไตรมาส ซ ง ฉบ บ ปฐมฤกษ น เป น การรวบรวมข อ ม ล ต ง แต เด อนมกราคม - ก นยายน 2556 ท ผ า นมา เม อ ว นท 2 ก นยายน 2556 ในการประช มว สาม ญ สมาช กคร ง ท 1/2556 ท ป ระช มได จด การเล อกต ง นายก สมาคมและตามข อบ งค บฉบ บปร บปร ง เป นท น า ย น ด ท ผ ลการเล อ กต ง ได ค ณะท ม องค ป ระกอบด ว ยต ว แทนของท ก ภาคส ว นของธ ร ก จ หล กทร พย ได แก ผ แ ทนสมาช กท ม ฐ านล กค าส วนใหญ เป นน กลงท นรายย อย ผ แ ทนสมาช กในประเทศท ม ฐ าน ล ก ค า ส ว นใหญ เ ป น น ก ลงท น สถาบ น ผ แ ทนสมาช ก ต างประเทศท ม ฐ านล กค าส วนใหญ เป นน กลงท นสถาบ น ผ แทนสมาช กท ประกอบธ รก จส ญญาซ อขายล วงหน า และผ แ ทนสมาช ก ท ป ระกอบธ ร ก จ วาณ ช ธนก จ ฯลฯ ท า ให ค ณะสมาคมฯ ประกอบด ว ยผ แ ทน สมาช กท ม ค วามหลากหลายและม ความช านาญในแต ละ ป ร ะ เ ภ ท ธ ร ก จ พ ร อ ม ท จ ะ ท า ห น า ท อ ย า ง เ ต ม ความสามารถ เพ อพ ฒนาศ กยภาพและมาตรฐาน เพ อ เสร ม สร า งความแข ง แกร ง ของธ ร ก จ หล ก ทร พ ย ไ ทย รวมถ ง การด าเน นก จกรรมท เป นประโยชน ต อสมาช ก และส ง คมท ง ในระด บ นโยบายและระด บ ปฏ บ ต ง าน เพ อให บรรล วต ถ ประสงค อย างต อเน องส บไป ในนาม ของนายกสมาคม จ งใคร ขอถ อโอกาสน แสดงความย นด และขอต อนร บท กท านมา ณ ท น สมาคมบร ษท หล กทร พย ไทยหว งเป นอย างย ง ว า Newsletter น จะเป นประโยชน ต อบร ษท สมาช ก อ กท ง สามารถเป น ส อ กลางประชาส ม พ น ธ ข อ ม ล ข า วสาร ระหว างสมาคมและบร ษ ทสมาช กได เป นอย างด ท ง น สมาคมย น ด ร บ ค า แนะน า จากสมาช ก ท ก ท า นผ า น เ พ อ น า ม า ป ร บ ป ร ง ใ ห Newsletter ของสมาคมม ค ณภาพด ยง ข น ในอนาคต ภ ทธ รา ด ลกร ง ธ ระภพ นายกสมาคมบร ษท หล กทร พย ไทย ขอแนะน าคณะสมาคมบร ษท หล กทร พย ไทยช ดใหม นายกสมาคม ค ณภ ทธ รา ด ลกร งธ ระภพ ประธานเจ าหน าท บ ร หาร บล. ด บเ อส ว คเคอร ส (ปทท.) จก. และอ ปนายก ค ณชาญช ย กงทองล กษณ อ านวยการ บล. ทร น ต จก. และเหร ญญ ก ค ณปร ชญา ก ลวณ ชพ ส ฐ ประธานเจ าหน าท บ ร หาร บล. ฟ ลล ป (ปทท.) จก. (มหาชน) และนายทะเบ ยน ค ณเผด มภพ สงเคราะห ผ จ ด การ บล. กส กรไทย จก. (มหาชน) ค ณส ชาย ส ทศ น ธรรมก ล ประธานเจ าหน าท บ ร หาร บล. ซ ไอเอ มบ (ปทท.) จก. ค ณอ ศว น ไตล งคะ ประธานบร หารและ ผ จ ด การ บล. ธนชาต จก. (มหาชน) ค ณพ เชษฐ ส ทธ อา นวย ผ อ า นวยการ บล. บ วหลวง จก. (มหาชน) ค ณบ ญพร บร บร ณ ส งศ ลป ประธานเจ าหน าท บ ร หารร วม บล. เมย แบงก ก มเอ ง (ปทท.) จก. (มหาชน) ค ณกอบเก ยรต บ ญธ รวร ประธานเจ าหน าท บ ร หาร บล. เออ ซ จก. (มหาชน) ค ณปร ญญ พาน ชภ กด ผ จ ด การ บล. ซ แอล เอส เอ (ปทท.) จก. เลขาธ การ ค ณญาณศ กด มโนม ยพ บล ย สมาคมบร ษท หล กทร พย ไทย ว ส ยท ศน : ส งเสร มและพ ฒนาการบร การทางการเง นและการลงท นให โปร งใสย ต ธรรมโดยม ออาช พท พร อมด วยจรรยาบรรณและม การกำ ก บด แลตนเอง ท เหมาะสมเพ อเพ มประส ทธ ภาพตลาดท นและสน บสน นระบบเศรษฐก จของประเทศ ชมรมบร หารทร พยากรบ คคลบร ษ ทหล กทร พย การด าเน นงานและก จกรรมท ส าค ญของสมาคมบร ษ ทหล กทร พย ไทยในช วง 9 เด อนแรกของป 2556 สมาคมบร ษ ทหล กทร พย ไทย ด าเน นโครงการ Securities Data Service เพ อให บร การข อม ลหล กทร พย จดทะเบ ยนในประเทศไทยและต างประเทศ รวมท งReporting Template แก บล.ท ร วมโครงการ ว าจ าง KPMG และจ ดต งคณะท างานเพ อให ข อม ลในการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานรองร บกฎหมาย FATCA โดยคาด ว าจะด าเน นการแล วเสร จในไตรมาสท 4 /2556 ปร บปร ง Workflow การลงท นในหล กทร พย ต างประเทศ เพ อให สอดคล องก บการผ อนคลายหล กเกณฑ ของ ธปท. ร วมก บ ATI และ TSI จ ดก จกรรมขยายฐานน กลงท นส ภ ม ภาค และประชาส มพ นธ ศ นย เร ยนร การลงท น (SET Investment Center: SET IC) จ านวน 7 จ งหว ด โดยม ผ บร หารสาขาของ บล. เข าร วมก จกรรมรวม 171 คน จ ดการแข งข น ฟ ตบอลช งถ วยพระราชทานสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ส งห โบรกเกอร ค พ 2556 โดยเร มการแข งข นต งแต ว นท 6 กรกฎาคม 2556 ร วมก บชมรมผ ประกอบธ รก จส ญญาซ อขายล วงหน าจ ดก จกรรมด งานด านหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า ณ เม องแฟรงค เฟ ร ท ประเทศเยอรมน ระหว างว นท ส งหาคม 2556 ร วมก บตลาดหล กทร พย ฯเป ดศ นย เร ยนร การลงท น (SET Investment Center) ณ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน เข าร วมเป นองค กรภาค ในโครงการเปล ยนประเทศไทยให ร งเร องด วยความร ด านการเง นการลงท นก บองค กรต างๆท เก ยวข องในตลาดท น ร วมก บส าน กงาน ก.ล.ต.และสมาคมน กว เคราะห การลงท นในการจ ดท าเกณฑ ใบอน ญาตน กว เคราะห ทางเทคน ค ชมรมวาณ ชธนก จ ร วมก บชมรมปฏ บ ต การหล กทร พย ผล กด นให ม การเพ มช องทางการจองซ อหล กทร พย ผ านระบบออนไลน และผ านผ แนะน าการลงท นทางโทรศ พท รวมท งจ ดท าแบบฟอร มใบจองซ อห นสาม ญเพ มท นฉบ บมาตรฐาน จ ดท าฐานข อม ล Primary Market ให ก บบร ษ ทสมาช ก จ ดบรรยายพ เศษเร อง Live as an Investment Banker ชมรมผ ด แลการปฏ บ ต งานด านหล กทร พย จ ดก จกรรม Compliance ส มพ นธ ร วมก บตลาดหล กทร พย ฯ เม อว นท 7-8 ก นยายน 2556 จ ดท าหล กส ตรและจ ดอบรม Head of Compliance เพ อการข นทะเบ ยน ร วมก บชมรมปฏ บ ต การหล กทร พย ในการปร บปร งแนวทางการก าหนดวงเง นซ อขายหล กทร พย ล กค ารายย อย ชมรมเทคโนโลย สารสนเทศ พ ฒนา Software การจองซ อหล กทร พย ท เป นมาตรฐาน จ ดท าข อเสนอการส งค าส งซ อขายหล กทร พย เพ อให ผ พ ฒนาระบบจ ดท าระบบการส งค าส งให ก บบร ษ ทสมาช ก ร วมก บตลาดหล กทร พย ฯ จ ดก จกรรม Networking Huahin เม อว นท กรกฎาคม 2556 ชมรมปฏ บ ต การหล กทร พย จ ดท าแนวทางการซ อขายหล กทร พย ผ านระบบออนไลน และผ านผ แนะน าการลงท นทางโทรศ พท ร วมก บ ATI และ TSI จ ดการอบรมส าหร บพน กงานด าน Back Office เม อเด อนส งหาคม ร วมเป นคณะท างาน Back Office Re-engineering ร วมก บตลาดหล กทร พย ฯเพ อปร บปร งระบบปฏ บ ต การหล กทร พย ร วมก บตลาดหล กทร พย ฯจ ดก จกรรม Networking Huahin เม อว นท กรกฎาคม 2556 ร วมก บชมรมผ ด แลการปฏ บ ต งานด านหล กทร พย ในการปร บปร งแนวทางการก าหนดวงเง นซ อขายหล กทร พย ล กค า ชมรมผ ประกอบธ รก จส ญญาซ อขายล วงหน า เสนอและผล กด นให TFEX ปร บลดค าธรรมเน ยมเก ยวก บการซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน า จ ดท าฐานข อม ลผ ม อ านาจซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน าแบบ Block Trading ให ก บบร ษ ทสมาช ก ร วมก บสมาคมจ ดก จกรรมด งานด านหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า ณ เม องแฟรงค เฟ ร ท ประเทศเยอรมน ระหว างว นท ส งหาคม 2556 จ ดท าผลศ กษาภาษ ธ รก จเฉพาะฯให ก บกรมสรรพากรเพ อประกอบข อเสนอการปร บลดอ ตราภาษ ธ รก จเฉพาะของ ส ญญาซ อขายล วงหน าท ส นค าหร อต วแปรของส ญญาซ อขายล วงหน าเป นหล กทร พย และด ชน หล กทร พย ชมรมบร หารทร พยากรบ คคลบร ษ ทหล กทร พย การซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บการจ ายค าตอบแทนพ เศษ (Loyalty Bonus) จ ดท าแนวทางการฝ กงานให แก น กศ กษาฝ กงานส าหร บบร ษ ทหล กทร พย และส ารวจข อม ลอ ตราเง นเด อนเร มต น ร วมก บตลาดหล กทร พย ฯจ ดส มมนาเร อง เป ดว ส ยท ศน ตลาดท น..พ ฒนาคนร บกระแส Rising Asia และส มมนา เร อง Talent Management System และ Succession Plan - งานท HR ต องให ความส าค ญ 02 การด าเน นงานและก จกรรมท ส าค ญ ของสถาบ นฝ กอบรม ATI การด าเน นงาน การด าเน นงาน สถาบ นฝ กอบรม สมาคมบร ษ ทหล กทร พย ไทย (ATI) ม การพ ฒนา หล กส ตรการอบรมอย างต อเน อง โดยในช วง 9 เด อนแรกของป 2556 ม หล กส ตรใหม ท พ ฒนาข นท งหมด 5 หล กส ตร ได แก 1. การบร หารความเส ยงในตลาดท น 2. Portfolio Management Advance 3. กลย ทธ การลงท น โดยใช การว เคราะห ทางเทคน ค 4. การประเม นม ลค าท เหมาะสมของหล กทร พย 5. ผล ตภ ณฑ ใหม ในตลาดอน พ นธ ท ออกมาล าส ด นอกจากน น ทาง ATI ได ร บอน ม ต ก บสมาคมน กวางแผนการเง น ไทย เพ อเป นสถาบ นจ ดอบรมหล กส ตรการวางแผนการเง น (Certified Financial Planner หร อ CFP) หล กส ตรส าหร บผ ท ม งหว งในการเป นน ก วางแผนการเง นม ออาช พและสามารถให ค าปร กษาด านการวางแผน การเง นให ก บล กค าได อย างครบวงจร โดยสามารถเป ดร บสม ครการอบรม ได ในช วงไตรมาสท 4 ของป 2556 ประช มพบปะหาร อ ท าก จกรรมพ ฒนาความร ขยายฐานน กลงท นในภ ม ภาค ก บผ บร หารฝ ายทร พยากรบร ษ ทหล กทร พย เม อว นท 2 กรกฎาคม ค ณภ ทธ รา ด ลกร งธ ระภพ นายกสมาคม และค ณสาธ ต วรรณศ ลป น รองเลขาธ การ ATI ลงนามส ญญาMOUก บ คณะบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โดยม ค ณสายเพชร อ กโข ร กษาราชการแทนคณบด คณะบร หารศาสตร เป นต วแทนลงนามใน ส ญญา เพ อเป นการแสดงความร วมม อของท ง2 องค กร ผสานพล งในการ สร างบ คลากร ให เป นผ ม ความร และม ท กษะช ว ตด านการเง นและการ ลงท นท ม ค ณภาพ เพ อการพ ฒนาประเทศไทยต อไป โดยก อนหน าน ATI ได ลงนามส ญญาความร วมม อก บมหาว ทยาล ยไปแล ว 6 สถาบ น งานส มมนา ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรในตลาดท น ให ก บผ บร หาร ฝ ายทร พยากรบ คคลของบร ษ ทหล กทร พย เม อว นท 21 พฤษภาคม ท ผ านมา ATI จ ดงานส มมนา ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรในตลาดท น ให ก บผ บร หารฝ าย ทร พยากรบ คคลของบร ษ ทหล กทร พย เพ อน าเสนอแนวโน มและท ศทาง ของการพ ฒนาบ คลากรในธ รก จตลาดท นในอนาคตและเพ อประชาส มพ นธ หล กส ตรท พ ฒนาให เหมาะสมก บบ คลากรในตลาดท น โดยม ค ณภ ทธ รา ด ลกร งธ ระภพ นายกสมาคมบร ษ ทหล กทร พย ไทย ค ณสาธ ต วรรณศ ลป น รองเลขาธ การ และค ณศ ร พงษ ไพศาลคงทว รองผ อ านวยการ ฝ ายพ ฒนา ความร ผ ประกอบว ชาช พหล กทร พย TSI ร วมบรรยายท โรงแรมเอส 15 ส ข มว ท สมาคมบร ษ ทหล กทร พย ไทย และATI ร วมก บ ศ นย ส งเสร มการ พ ฒนาความร ตลาดท น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (TSI) จ ด ประช มพบปะหาร อ จ ดก จกรรมพ ฒนาความร อาท จ.พ ษณ โลก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x